LEGE nr.66 din 21 aprilie 1997
cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/23 apr. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Salarizarea membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului acesteia, se face ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce revin acestei instituții.

Art. 2. - Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliți în raport cu coeficientul 1,00 utilizat pentru personalul din sectorul bugetar, conform legii.

Art. 3. - Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sunt prevăzuți în anexa nr. 1.

Art. 4. - Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sunt prevăzuți în anexa nr. 2.

Art. 5. - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va putea include în statele proprii de funcții, dacă consideră necesar, și alte funcții în afara celor de specialitate specifice, prin preluarea funcțiilor respective din anexele la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, și, respectiv, din anexele la Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) Salariații Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare încadrați în funcții de execuție de specialitate specifice sau, după caz, în alte funcții de execuție, care coordonează activitatea unor departamente, direcții, servicii sau alte compartimente, au salarii de bază corespunzătoare funcției de execuție în care sunt încadrați, la care se adaugă o indemnizație de conducere, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte din salariul de bază și se acordă diferențiat în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite.

(2) Ponderea funcțiilor de conducere nu poate depăși 20% din totalul posturilor prevăzute în statul de funcții.

Art. 7. - Salariații încadrați în funcții de execuție de specialitate specifice sau, după caz, în alte funcții de execuție, care primesc sarcina de realizare a unor programe, activități, studii complexe și altele asemenea, coordonând un colectiv, beneficiază pe perioada cât îndeplinesc această sarcină de o indemnizație care face parte din salariul de bază, stabilită în raport cu complexitatea ei, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 8. - (1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, salariații Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pot primi un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, și care face parte din acesta.

(2) Salariații care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, prin hotărâre, de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție.

Art. 9. - (1) Trecerea în gradația imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum și stabilirea indemnizațiilor de conducere se fac o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului de stat, cu aprobarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) La trecerea în gradația imediat superioară sau la majorarea salariului se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine" în anul precedent.

(3) Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani. În mod excepțional, vechimea minimă poate fi redusă la 6 luni.

Art. 10. - (1) Angajarea pe un post vacant, precum și avansarea în funcție, în grade sau trepte profesionale, a personalului de execuție, altul decât cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și cu rezultatele obținute în activitate. Salariul de bază ce se acordă la angajare sau, după caz, la avansare, este cel prevăzut la gradația 1 a funcției, gradului sau treptei profesionale în care se face încadrarea.

(2) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariul de debutant.

(3) Persoanele încadrate cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen. În cazul nepromovării examenului, perioada de probă se poate prelungi o singură dată cu 3 luni.

(4) În mod excepțional, prin hotărâre a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se poate aproba prezentarea la concurs sau la examen a salariaților care au demonstrat competență profesională, dar nu îndeplinesc condiția de vechime minimă prevăzută la alin. (2).

(5) Salariații care trec din funcții cu salarii fixe sau între limite, pe funcții la care salariile sunt stabilite pe gradații, se încadrează, prin numire, la gradația care să le asigure un salariu de bază apropiat de cel avut. În aceleași condiții se încadrează și salariații care trec din funcții cu salarii fixe pe funcții cu salarii între limite.

Art. 11. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

___________________________________________________________
Tranșele de vechime 		Procentele din salariul
în muncă				 de bază
___________________________________________________________
- între 3 și 5 ani 5
- de la 5 la 10 ani 10
- de la 10 la 15 ani 15
- de la 15 la 20 de ani 20
- peste 20 de ani 25 ___________________________________________________________

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite după data pensionării.

Art. 12. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător, în condițiile stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Dacă munca prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se plătesc cu un spor calculat la salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare; cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a depăși 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.

Art. 13. - (1) Salariații care lucrează în condiții grele de muncă, în atelierele tipografice și de multiplicare, primesc un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în aceste condiții. Locurile de muncă, categoriile de personal, precum și cuantumul sporului se aprobă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Salariații care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 14. - (1) Pentru premierea individuală a personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli propriu, aprobat. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au contribuit direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

(2) În cazul în care se realizează economii la capitolul "Cheltuieli de personal", prevăzut în bugetul propriu de venituri și cheltuieli, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli propriu, aprobat. Premiile individuale se aprobă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 15. - (1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în cazul celor care în cursul anului au desfășurat o activitate necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 16. - Persoanele încadrate în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în calitate de colaborator, pentru realizarea unor lucrări, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 17. - (1) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și al conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază.

(2) Dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția de bază în care este încadrat, se va asigura decalarea programului.

Art. 18. - Persoana numită temporar în locul unei persoane care exercită atribuții de conducere și care lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primește, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care este încadrată, indemnizația corespunzătoare atribuțiilor de conducere pe care le exercită.

Art. 19. - Membrii și personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care efectuează deplasări în interesul serviciului, în alte localități decât sediul unității în care lucrează, au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare și la diurna de deplasare, în aceleași condiții cu personalul din instituțiile publice.

Art. 20. - Pentru activitatea specifică desfășurată, unele categorii de personal, stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, beneficiază de un spor de confidențialitate de 10% din salariul de bază.

Art. 21. - Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sunt demnitari de stat.

Art. 22. - Salariile de bază pentru alte funcții decât cele din anexele la prezenta lege, precum și condițiile de încadrare sunt prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, mai mari cu 20% pentru personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 23. - Membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și personalul acesteia, trimiși în străinătate, invitați pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi, pentru acțiuni științifice, de perfecționare, schimb de experiență, burse, documentare, congrese, conferințe și simpozioane sau alte forme de reuniuni și manifestări internaționale, beneficiază de drepturile stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru unitățile bugetare.

Art. 24. - (1) Contestațiile în legătură cu acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, se soluționează de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data comunicării în scris a măsurii contestate.

(3) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 30 de zile de la sesizare.

(4) Împotriva hotărârii pronunțate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se poate formula contestație la instanțele judecătorești competente.

(5) Contestațiile în legătură cu stabilirea salariilor, precum și cele privind modificarea unilaterală a salariilor prevăzute în contractul individual de muncă se soluționează de instanțele judecătorești competente.

Art. 25. - Salariații cu atribuții de conducere vor fi supuși unei perioade de probă de 3 luni. Dacă la sfârșitul perioadei de probă salariatul s-a dovedit corespunzător funcției respective, numirea se va definitiva de la data începerii perioadei de probă. În cazul în care salariatul care provine din aceeași unitate s-a dovedit necorespunzător în funcția respectivă, acesta va fi trecut în funcția de execuție avută anterior în unitate.

Art. 26. - Pe perioada exercitării mandatului de membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, contractul individual de muncă al acestuia se suspendă. La încetarea exercitării mandatului, persoana în cauză își reia activitatea în executarea aceluiași contract individual de muncă.

Art. 27. - Reglementarea concediului de odihnă și a celorlalte concedii se face prin regulament aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile legii.

Art. 28. - Salariile de bază corespunzătoare coeficienților de ierarhizare și indemnizațiile de conducere prevăzute în prezenta lege sunt brute și impozabile. Acestea vor fi actualizate ținând seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului.

Art. 29. - Salariile și celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege se acordă cu data de întâi a lunii în care legea intră în vigoare.

Art. 30. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 31. - Salarizarea personalului burselor de valori se face potrivit reglementărilor proprii adoptate de adunarea generală a asociației fiecărei burse de valori.

Art. 32. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 120 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 21 aprilie 1997.
Nr. 66.


ANEXA Nr. 1

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
a salariilor de bază pentru membrii
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

___________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt. 	Funcția 					Coeficienții de ierarhizare a salariilor
___________________________________________________________________________________________________
1. Președinte 								6,00*)
2. Vicepreședinte 							5,75
3. Membru al comisiei 							5,50
___________________________________________________________________________________________________

*) Prin asimilare cu funcția de ministru.

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază se vor actualiza o dată cu modificarea coeficientului de ierarhizare cu care s-a făcut asimilarea pentru funcția de președinte.


ANEXA Nr. 2

COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice
din aparatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

____________________________________________________________________________________________________________
Nr.  								Nivelul    Coeficienții de ierarhizare
crt. 	Funcția 						studiilor 	a salariilor
____________________________________________________________________________________________________________
1. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață,
inspector autorizare, controlor valori mobiliare,
supraveghetor, anchetator; gradul I				 S 		4,10 - 4,40*)
2. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață,
inspector autorizare, controlor valori mobiliare,
supraveghetor, anchetator; gradul II				 S 		3,70 - 4,00*)
3. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață,
inspector autorizare, controlor valori mobiliare,
supraveghetor, anchetator; gradul III				 S 		3,30 - 3,60
4. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață,
inspector autorizare, controlor valori mobiliare,
supraveghetor, anchetator; asistent				 S 		2,35 - 2,80*)
5. Șef cabinet							 M 		1,30 - 1,70**)
6. Secretar de cabinet						 M 		1,15 - 1,45**)
____________________________________________________________________________________________________________

**) Prin asimilare cu funcțiile de consilier guvernamental, expert guvernamental și, respectiv, consultant în aparatul Guvernului, după caz.

**) Prin asimilare cu funcțiile de șef cabinet II și, respectiv, secretar de cabinet, în aparatul Guvernului, după caz.

NOTĂ:

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază se vor actualiza o dată cu modificarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile cu care s-a făcut asimilarea.


ANEXA Nr. 3

INDEMNIZAȚII
pentru funcțiile de conducere din cadrul Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare

____________________________________________________________________________________________________________
Nr.  										Indemnizația de conducere
crt. 	Funcția 								     lunară maximă*)
											(lei)											____________________________________________________________________________________________________________

1. Director general de departament 122.200

2. Director general adjunct de departament 108.600

3. Director 108.600

4. Director adjunct al direcțiilor aferente departamentelor 97.600

5. Șef serviciu 76.200

6. Șef birou din cadrul direcțiilor aferente departamentelor 54.100 ____________________________________________________________________________________________________________

*) Indemnizațiile maxime pentru funcțiile de conducere sunt egale cu cele prevăzute pentru funcțiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, șef serviciu, șef birou, prevăzute în anexa nr. 8 pct. I lit. B la Legea nr. 40/1991, republicată, în vigoare la data de 1 ianuarie 1997, și se vor actualiza o dată cu modificările acestora.


ANEXA Nr. 4

DREPTURILE
persoanelor încadrate în calitate de colaborator la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

1. Persoanele încadrate în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în calitate de colaborator, beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, stabilită în raport cu perioada de colaborare și cu importanța lucrărilor efectuate.

Persoanele care desfășoară activitatea în funcții de execuție de specialitate specifice, în calitate de colaborator, beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de bază prevăzut de lege la funcțiile în care sunt încadrate, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, cu complexitatea și cu importanța lucrărilor efectuate.

2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional care nu pot fi efectuate de personalul existent se pot folosi colaboratori (stenodactilograf, traducător, interpret, translator și alții asemenea), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția respectivă.

3. Persoanele încadrate în calitate de colaborator vor încheia convenții civile cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

4. Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în altă localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și de cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurnă la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cât își desfășoară activitatea.

5. Convențiilor civile încheiate de aceste persoane li se aplică prevederile Legii nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.


Sâmbătă, 28 mai 2022, 20:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.