HOTĂRÂRE nr.1.084 din 25 octombrie 2001
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 707/7 noi. 2001

<În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 61 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul maxim de titulari pentru fiecare clasă, în raport cu efectivul total al funcționarilor publici din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, se stabilește prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului județean ori local, până la data de 15 martie a fiecărui an.

Art. 3. - Autoritățile și instituțiile publice își stabilesc anual obiectivele și termenele de realizare a acestora, care se repartizează la nivelul fiecărui compartiment, în funcție de activitatea specifică acestuia.

Art. 4. - Criteriile de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2002 se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, până la data de 15 decembrie 2001. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale, numiți în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul funcționarilor publici punctajele totale rezultate și calculate potrivit art. 18 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, se echivalează cu calificativele prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: până la 1,50 - nesatisfăcător; între 1,51-2,50 - satisfăcător; între 2,51-3,50 - bun; între 3,51-4,50 - foarte bun; între 4,51-5,00 - excepțional.

Art. 6. - (1) Pentru anul 2001 prevederile Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/1998, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și funcționarilor publici din cadrul structurilor administrației publice locale și din serviciile publice din subordinea acestora.

(2) În cazul funcționarilor publici evaluați în condițiile alin. (1) punctajele totale acordate se echivalează cu calificativele prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: între minus 10 și minus 1 - nesatisfăcător; între 0-27 - satisfăcător; 28 - bun; 29 - foarte bun; 30 - excepțional.

Art. 7. - (1) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora nu s-a efectuat evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe anul 2000 procedează la evaluarea acestora în condițiile prevăzute la art. 5 și 6.

(2) În cazul autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora s-a efectuat evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe anul 2000 se procedează la echivalarea punctajelor totale în condițiile art. 6 și ale alin. (1) din prezentul articol.

Art. 8. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici în condițiile prevăzute la art. 5 și 6, precum și stabilirea obiectivelor individuale pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 se vor face până la data de 15 februarie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 1.084.


ANEXĂ

METODOLOGIE
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate, denumită în continuare metodologie, se aplică funcționarilor publici definitivi din cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu excepția autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniul siguranței naționale, numiți în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - În scopul formării unui corp profesionist de funcționari publici prezenta metodologie stabilește cadrul general pentru:
a) aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv;
b) corelarea obiectivă între cerințele funcției publice și activitatea funcționarului public;
c) asigurarea unui sistem motivațional, prin recompensarea funcționarilor publici care au obținut rezultate deosebite, care să determine creșterea performanțelor profesionale individuale;
d) identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 2 prezenta metodologie prevede:
a) stabilirea anuală a criteriilor de performanță profesională pentru funcționarii publici;
b) evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici în raport cu obiectivele realizate.

CAPITOLUL II
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

SECȚIUNEA 1
Stabilirea criteriilor de performanță

Art. 4. - (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici stabilește anual criteriile de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul următor. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Criteriile de performanță prevăzute la alin. (1) se aprobă până la data de 15 decembrie a fiecărui an.

SECȚIUNEA a 2-a
Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale

Art. 5. - (1) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcționar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

(2) Principalele elemente care vor fi avute în vedere la întocmirea fișei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 6. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanță la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.

Art. 7. - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie și 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1 ianuarie și 15 februarie ale anului următor celui pentru care se evaluează performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici.

(3) În mod excepțional evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face și în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcționarului public încetează sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz funcționarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obținerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcție de specificul atribuțiilor prevăzute în fișa noului post, și calificativul obținut înainte de încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcționarului public care ocupă o funcție publică de conducere încetează sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz funcționarul public de conducere are obligația ca, înainte de încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcționarul public dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie avansat în categorie.

(4) Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale funcționarul public trebuie să fi desfășurat o activitate de cel puțin 6 luni în funcții publice, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3).

Art. 8. - (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de execuție se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta își desfășoară activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de conducere se realizează de către funcționarul public de conducere ierarhic superior.

Art. 9. - Procedura de evaluare se realizează în următoarele 3 etape: 1. completarea raportului de evaluare de către evaluator; 2. interviul; 3. contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 10. - (1) În vederea completării raportului de evaluare evaluatorul:
a) analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;
b) notează criteriile de performanță în funcție de importanța acestora;
c) stabilește calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
d) consemnează rezultatele deosebite ale funcționarului public, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
e) stabilește obiectivele individuale, termenele de realizare, precum și nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea.

(2) Formatul standard al raportului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 11. - (1) Obiectivele individuale reprezintă scopuri specifice stabilite pentru următoarea perioadă, pe baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

(2) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
a) să fie specifice activităților care revin funcționarului public în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999;
b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;
c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
d) să fie realiste - să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute și cu resursele alocate;
e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcție de modificările intervenite în prioritățile autorității sau instituției publice.

(3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un document semnat și datat de evaluator și de funcționarul public care urmează să fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.

Art. 12. - (1) Notarea criteriilor de performanță și stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape:
a) pentru fiecare criteriu de performanță din raportul de evaluare se stabilește un grad de importanță. Gradul de importanță exprimă semnificația criteriului de performanță prin prisma atribuțiilor prevăzute de fișa postului. Gradul de importanță se exprimă prin următoarele calificative: R foarte important, M - important, S - mai puțin important. Pentru cel puțin un criteriu de performanță se va stabili gradul de importanță "foarte important", "important", "mai puțin important";
b) totalitatea gradelor de importanță exprimate prin același calificativ formează o categorie de importanță.

(2) Criteriile de performanță se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanță în realizarea obiectivelor individuale stabilite. Semnificația notelor este următoarea: 1 - nesatisfăcător; 2 - satisfăcător; 3 - bun; 4 - foarte bun; 5 excepțional.

(3) Pentru fiecare categorie de importanță se face media aritmetică a notelor acordate și se obține o notă parțială.

(4) a) Nota parțială pentru categoria de importanță "foarte important" se identifică cu litera "A" și are o pondere de 70% în nota finală.
b) Nota parțială pentru categoria de importanță "important" se identifică cu litera "B" și are o pondere de 20% în nota finală.
c) Nota parțială pentru categoria de importanță "mai puțin important" se identifică cu litera "C" și are o pondere de 10% în nota finală.

(5) Nota finală se identifică cu litera "F" și se obține din următoarea formulă de calcul:

F = [(70 x A) + (20 x B) + (10 x C)]/100.

(6) Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: între 1,00-1,50 - nesatisfăcător; între 1,51-2,50 - satisfăcător; între 2,51-3,50 bun; între 3,51-4,50 - foarte bun; între 4,51-5,00 excepțional.

Art. 13. - Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații, impresii și puncte de vedere care are loc între evaluator și funcționarul public, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoștință funcționarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare;
b) în cazul în care între funcționarul public evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra consemnărilor făcute, se va proceda la stabilirea unui punct de vedere comun. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare conform celor stabilite cu funcționarul public;
c) se consemnează în raportul de evaluare comentariile funcționarului public evaluat;
d) se semnează și se datează raportul de evaluare de către evaluator și de funcționarul public evaluat.

Art. 14. - (1) Raportul de evaluare se înaintează funcționarului public ierarhic superior evaluatorului, în vederea contrasemnării.

(2) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei funcționarului public ierarhic superior în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realității;
b) între evaluator și funcționarul public evaluat există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord.

(3) Raportul de evaluare modificat în condițiile alin. (2) se aduce la cunoștință funcționarului public.

SECȚIUNEA a 3-a
Efectele evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Art. 15. - Rezultatele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale conferă funcționarilor publici următoarele drepturi:
a) să avanseze în grad și în clasă;
b) să primească recompense morale și materiale pentru rezultatele deosebite ale activității lor.

Art. 16. - (1) Avansarea în gradul următor se face în cadrul aceleiași clase.

(2) Funcționarii publici avansează în grad dacă au o vechime de minimum 2 ani în gradul din care sunt avansați și dacă au obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel puțin calificativul "bun".

(3) În mod excepțional funcționarii publici care au obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale calificativul "excepțional" avansează în grad dacă au o vechime de minimum 1 an în gradul din care sunt avansați.

Art. 17. - (1) Avansarea cu un grad în clasa următoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare.

(2) Funcționarii publici avansează în clasă dacă au de regulă o vechime de minimum 6 ani în clasa din care sunt avansați și dacă au obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani cel puțin calificativul "foarte bun".

Art. 18. - (1) Pot beneficia de avansarea în clasă numai funcționarii publici înscriși în tabelul de avansări, care se întocmește și se completează anual în cadrul fiecărei autorități sau instituții publice.

(2) Pentru a fi înscriși în tabelul de avansări funcționarii publici trebuie să fi obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani consecutivi premergători înscrierii calificativul "excepțional".

(3) În mod excepțional funcționarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a și a primului grad al clasei a II-a au obținut calificativul "excepțional" pot fi înscriși în tabelul de avansări, în vederea avansării direct în gradul 3 al clasei I.

(4) Avansările în clasă se fac în ordinea înscrierii în tabelul de avansări, în cadrul numărului de posturi vacante, fără a se depăși numărul maxim de titulari pentru fiecare clasă, stabilit anual în condițiile legii.

(5) Înscrierea în tabelul de avansări se face în funcție de vechimea în clasa din care se avansează și de calificativul final obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale.

Art. 19. - Avansările în grad și în clasă și stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcțiilor în care se avansează se fac anual, până la data de 15 martie, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Art. 20. - Recompensele pentru rezultatele deosebite în activitatea desfășurată se acordă în conformitate cu prevederile legale referitoare la salarizarea funcționarilor publici.

Art. 21. - În situația în care are loc restrângerea numărului de posturi la o autoritate sau instituție publică, conducătorul autorității sau instituției publice va avea în vedere la stabilirea criteriilor de selectare a funcționarilor publici care vor fi menținuți în funcții publice și calificativele finale obținute în ultimii 2 ani la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale.

SECȚIUNEA a 4-a
Coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Art. 22. - (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice comunică, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, conducătorilor compartimentelor criteriile de performanță stabilite de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe baza cărora se va face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul următor.

(2) La începutul perioadei de evaluare compartimentele de resurse umane transmit conducătorilor compartimentelor din cadrul autorității sau instituției publice formularele rapoartelor de evaluare.

Art. 23. - (1) Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare.

(2) În realizarea scopului prevăzut la alin. (1) compartimentele de resurse umane asigură asistența de specialitate evaluatorilor și funcționarilor publici care urmează să fie evaluați.

Art. 24. - (1) La încheierea perioadei de evaluare rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale se înaintează compartimentelor de resurse umane pentru a fi introduse în dosarele profesionale ale funcționarilor publici.

(2) În funcție de conținutul rapoartelor de evaluare compartimentele de resurse umane planifică participarea funcționarilor publici la programe de instruire.

Art. 25. - Compartimentele de resurse umane au obligația de a aduce la cunoștință conducătorului autorității sau instituției publice situația funcționarilor publici care au obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calificativul final "nesatisfăcător". În acest caz conducătorul autorității sau instituției publice va propune funcționarului public trecerea într-o funcție publică inferioară, iar dacă propunerea nu este acceptată, se procedează la eliberarea din funcție a acestuia.

Art. 26. - Avansările aprobate anual de autoritățile sau instituțiile publice se comunică în termen de 30 de zile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vederea actualizării corespunzătoare a bazei de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

Art. 27. - Persoanele implicate în procesul de evaluare au obligația de a asigura confidențialitatea datelor personale la care au acces.

Art. 28. - În cazul autorităților sau instituțiilor publice care nu au în structura organizatorică a aparatului propriu compartimente de resurse umane, obligațiile care revin acestora în conformitate cu prevederile prezentei metodologii se aduc la îndeplinire de către o persoană desemnată de conducătorul autorității sau instituției publice.

CAPITOLUL III
Norme specifice privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale unor categorii de funcționari publici

Art. 29. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici care ocupă funcții de conducere de nivel imediat inferior funcției publice de secretar general în cadrul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale se realizează de către secretarul general al acestora și se contrasemnează de către conducătorul autorității sau instituției publice respective.

Art. 30. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general din cadrul ministerelor și al celorlalte organe centrale de specialitate se realizează de către ministru, respectiv de conducătorul organului central.

Art. 31. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Guvernului și secretarilor generali adjuncți ai Guvernului se realizează de către primul-ministru.

Art. 32. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei, orașului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor se realizează de către primar și se contrasemnează de către prefect.

Art. 33. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului se realizează de către președintele consiliului județean și se contrasemnează de către ministrul administrației publice.

Art. 34. - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al aparatului de specialitate al prefectului se realizează de către prefect și se contrasemnează de către ministrul administrației publice.

Art. 35. - (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale categoriilor de funcționari publici prevăzuți la art. 29-34 se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a procedurii prevăzute în secțiunea a 2-a din cap. II.

(2) Prevederile art. 14 nu se aplică în cazul funcționarilor publici prevăzuți la art. 30 și 31.

CAPITOLUL IV
Contestarea calificativelor acordate

Art. 36. - Funcționarii publici nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste după cum urmează:
a) în situația în care contrasemnatarul raportului de evaluare este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autorității sau instituției publice respective, contestația se adresează acestuia;
b) în cazul în care contrasemnatarul nu este subordonat ierarhic unei alte persoane din cadrul autorității sau instituției publice respective, contestația se adresează instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 37. - Contestația se formulează în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință de către funcționarul public evaluat a calificativului acordat.

Art. 38. - (1) Persoana cu funcție de conducere din cadrul autorității sau instituției publice respective, căreia i-a fost înaintată contestația în condițiile art. 36, o va soluționa în termen de 15 zile calendaristice.

(2) Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile de la soluționare.

Art. 39. - Funcționarul public nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit art. 36 lit. a) se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 40. - În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prezentei metodologii de către autoritățile și instituțiile publice.

Art. 41. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

Model pentru fișa postului

Autoritatea sau instituția publică ___________________________
Direcția generală ____________________________________________ 
Direcția _____________________________________________________
Serviciul ________________________________________________________
Biroul____________________________________________________________
Aprob,
Conducătorul autorității
sau instituției publice

FIȘA POSTULUI nr. _______________________________

Denumirea postului _____________________________________________________________________________________
Nivelul postului:
Funcția publică de conducere ___________________________________________________________________________
Funcția publică de execuție ____________________________________________________________________________
Gradul profesional al ocupantului postului:
Categoria, clasa, gradul _______________________________________________________________________________
Scopul principal al postului*) _________________________________________________________________________
Cerințe privind ocuparea postului:
Pregătirea de specialitate _____________________________________________________________________________
Perfecționări (specializări) ___________________________________________________________________________
Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ___________________________________
Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) _______________________________________________________
Vechime în funcții publice______________________________________________________________________________
Abilitățile, calități și aptitudini necesare ___________________________________________________________
Cerințe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări) ________________________________
Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) __________________
________________________________________________________________________________________________________
Atribuții**) ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Limite de competență***) _______________________________________________________________________________
Delegarea de atribuții _________________________________________________________________________________
Sfera relațională:
Intern:
a) relații ierarhice: subordonat față de________________________________________________________________
superior pentru ________________________________________________________________________________________
b) relații funcționale _________________________________________________________________________________
c) relații de control __________________________________________________________________________________
d) relații de reprezentare _____________________________________________________________________________
Extern:
a) cu autorități și instituții publice _________________________________________________________________
b) cu organizații internaționale _______________________________________________________________________
c) cu persoane juridice private_________________________________________________________________________
Întocmit de****):
Numele și prenume_______________________________________________________________________________________
Funcția publică de conducere ___________________________________________________________________________
Semnătura ______________________________________________________________________________________________
Data întocmirii ________________________________________________________________________________________
Luat la cunoștință de către ocupantul postului:
Numele și prenumele ____________________________________________________________________________________
Semnătura ______________________________________________________________________________________________
Data ___________________________________________________________________________________________________
Avizat de*****):
Numele și prenumele ____________________________________________________________________________________
Funcția publică de conducere ___________________________________________________________________________
Semnătura ______________________________________________________________________________________________
Data ___________________________________________________________________________________________________

*) Se vor indica necesitatea existenței postului și contribuția pe care acesta o are în cadrul autorității sau instituției publice.
**) Se stabilesc pe baza activităților prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu specificul funcției publice. Gradul de complexitate și dificultate va crește treptat pentru fiecare clasă și grad din cadrul aceleiași categorii.
***) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.
****) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului.
*****) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

ANEXA Nr. 2
la metodologie

RAPORT DE EVALUARE
a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
Numele și prenumele ______________________________________________________________________________________
Funcția publică, categoria, clasa și gradul ______________________________________________________________
Data ultimei avansări (în categoria, clasa și gradul actual) _____________________________________________
Perioada evaluată: de la ___________________________________________ la __________________________________
Studii____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Programe de instruire *) _________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                  %     Termen    Realizat
crt.          Obiective                   din     de     (pondere)
                                   timp    realizare    - % -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile de performanță**)                  Grad
Comentarii                           de importanță***)         Note
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Calificativ final al evaluării****): ____
Referat*****):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rezultate deosebite:                                         |
|                                                    |
|                                                    |
| Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:                        |
|                                                    |
|                                                    |
| Alte observații:                                           |
|                                                    |
|                                                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                  %           Termen   
crt.          Obiective                   din           de     
                                   timp          realizare  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*)   Urmate în perioada evaluată
**)  Se completează cu cele stabilite conform art 4 din metodologie
***)  Pentru cel puțin un criteriu de performanță se va stabili gradul de importanță "foarte important";
    pentru cel puțin un criteriu de performanță se va stabili gradul de importanță "important"; pentru
    cel puțin un criteriu de performanță se va stabili gradul de importanță "mai puțin important.
****) Se stabilește în urma aplicării formulei prevăzute la art. 12 alin. (5) din metodologie.
*****) Se completează de evaluator.
Programe de instruire recomandate să fie urmate:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comentariile funcționarului public evaluat:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnătura funcționarului public evaluat _________________________________________________________________
Data ____________________________________________________________________________________________________
Semnătura evaluatorului _________________________________________________________________________________
Numele și prenume _______________________________________________________________________________________
Funcția publică__________________________________________________________________________________________
Data ____________________________________________________________________________________________________
Comentariile persoanei care contrasemnează:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnătura _______________________________________________________________________________________________
Numele și prenumele _____________________________________________________________________________________
Funcția publică__________________________________________________________________________________________
Data ____________________________________________________________________________________________________


Joi, 21 februarie 2019, 21:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.