LEGE nr.597 din 31 octombrie 2001
privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
Textul actului publicat în M.Of. nr. 711/8 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În scopul protejării și conservării diversității biologice, peisagistice și fizice a zonei de coastă a Mării Negre, pe teritoriul românesc se delimitează o zonă de interdicție temporară de construire, generată de linia de coastă, până la aprobarea planurilor urbanistice generale și zonale, astfel:
a) în direcția mării, până la izobata de 2 m;
b) în direcția uscatului, pe o lățime măsurată la orizontală de 300 m.

Art. 2. - În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel:
a) linia de coastă - limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul;
b) linia de țărm - granița naturală de nisip, pietriș, roci, stânci, păpuriș, mlaștină sau zone umede la țărmul mării, aflate în spatele liniei de coastă, în direcția uscatului sau la baza falezei;
c) țărmul - zona dintre linia de coastă și linia de țărm;
d) zona tampon - zona care are o lățime orizontală de 100 m măsurată de la linia de țărm în direcția uscatului.

Art. 3. - Se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcții definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1.

Art. 4. - (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare și de securitate delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maximă necesitate sau de avarie privind căi de comunicație și dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, lucrările și construcțiile hidrotehnice stabilite și aprobate conform legii, precum și stațiunea Mamaia.

(2) Construcțiile și amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinație turistică conform actelor normative în vigoare, precum și amenajările destinate activităților de agrement, cultural-sportive care au și scop de promovare a turismului de litoral sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.

Art. 5. - (1) Consiliile locale ale unităților administrativteritoriale riverane litoralului românesc al Mării Negre au obligația ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să întocmească și/sau să reactualizeze planurile urbanistice generale și planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde și următoarele elemente:
a) linia de coastă;
b) linia de țărm;
c) țărmul;
d) plaja mării;
e) faleza mării;
f) zona tampon.

(2) Planurile urbanistice generale și planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea și de aprobarea lor de către consiliile locale.

Art. 6. - (1) În stațiunile turistice de pe litoral și în zona plajelor cu destinație turistică este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curățare a clădirilor, precum și cele de reparare a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare subterane și aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepția lucrărilor de remediere a unor avarii.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) vor fi finalizate până la data de 15 mai a fiecărui an.

(3) Pentru anul 2001 termenul prevăzut la alin. (2) este data de 30 iunie 2001.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor art. 3 și 6 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 8. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și ai Ministerului Turismului.

(2) Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Art. 9. - Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 octombrie 2001.
Nr. 597.


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.