ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 27 noiembrie 2001
privind regimul accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 767/30 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Accize

SECȚIUNEA 1
Sfera de aplicare

Art. 1. - Accizele reprezintă taxe speciale de consumație care se datorează bugetului de stat pentru anumite produse din țară și din import, al căror regim este reglementat prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Se datorează accize pentru:

a) alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri și bere;
b) produse din tutun;
c) uleiuri minerale;
d) alte produse și grupe de produse prevăzute în anexa nr. 2.

SECȚIUNEA a 2-a
Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri și bere

Art. 3. - Grupa „alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri și bere” cuprinde:

a) alcool etilic, distilate de origine agricolă și băuturi alcoolice distilate;
b) vinuri;
c) bere;
d) băuturi fermentate, altele decât berea și vinul;
e) produse intermediare.

Art. 4. - (1) Subgrupa „alcool etilic, distilate de origine agricolă și băuturi alcoolice distilate” cuprinde următoarele categorii de produse, care au o concentrație alcoolică în volum ce depășește 1,2%:

a) alcool etilic;
b) distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe și orice alte distilate de origine agricolă;
c) băuturi alcoolice distilate;
d) alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conțin alcool etilic rafinat.

(2) Băuturile alcoolice distilate cuprind: băuturile alcoolice distilate care au în conținutul lor alcool etilic de origine agricolă; rachiurile obținute din vin și din subproduse rezultate din fabricarea vinului; țuica și rachiurile din fructe.

(3) Alcoolul etilic cuprinde: alcoolul etilic rafinat, alcoolul etilic brut, alcoolul etilic tehnic și alcoolul etilic denaturat.

(4) Alcoolul etilic rafinat este alcoolul etilic obținut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, urmată de distilare și de rafinare, având concentrația alcoolică minimă de 95,5% în volum.

(5) Alcoolul etilic brut este alcoolul etilic obținut prin fermentarea alcoolică și distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetală, având concentrația alcoolică mai mică de 95,5% în volum. Comercializarea alcoolului etilic brut de către agenții economici producători, precum și utilizarea acestuia la obținerea băuturilor alcoolice de orice fel sunt interzise.

(6) Alcoolul etilic tehnic este alcoolul rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de rafinare a alcoolului etilic brut - în proporție de maximum 10% din cantitatea totală de alcool etilic obținută -, care datorită compoziției sale nu poate fi utilizat în industria alimentară.

(7) Alcoolul etilic denaturat este alcoolul etilic rafinat care este denaturat prin introducerea unor substanțe specifice fiecărei destinații, alta decât consumul alimentar, astfel încât să nu poată fi utilizat la obținerea băuturilor alcoolice.

(8) Încadrarea tipurilor de alcool și de băuturi alcoolice distilate în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Art. 5. - (1) Vinul este băutura obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parțială, a strugurilor proaspeți, zdrobiți ori nezdrobiți, sau a mustului de struguri.

(2) În subgrupa „vinuri” sunt cuprinse: vinurile liniștite, vinurile spumoase și vinurile speciale.

(3) Vinurile liniștite sunt vinuri de masă și vinuri de calitate, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase și vinurilor speciale.

(4) Vinurile liniștite cuprind vinurile cu o concentrație alcoolică dobândită de minimum 8,5% în volum și o concentrație alcoolică totală de maximum 18% în volum, cu condiția ca alcoolul conținut în aceste produse finite să rezulte în întregime din fermentare.

(5) Musturile în fermentare sau oprite din fermentare, cu o concentrație alcoolică de peste 1,2% în volum, sunt supuse aceluiași regim de accize ca și vinurile liniștite.

(6) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor liniștite sunt incluse și vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de maximum 1 bar la temperatura de 20oC.

(7) Vinurile spumoase sunt vinurile cu conținut în dioxid de carbon de origine exogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20oC și care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 15% în volum, cu condiția ca alcoolul conținut în produsul finit să rezulte în întregime din fermentare.

(8) În categoria „vinurilor spumoase” se includ și vinurile spumante și șampania. Vinurile spumante și șampania sunt vinurile cu un conținut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obținute prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum și care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20oC.

(9) În categoria vinurilor speciale sunt cuprinse vinurile petiante și vinurile perlante.

(10) Vinurile petiante sunt produsele cu un conținut în dioxid de carbon de origine endogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar și 2,5 bari la o temperatură de 20oC, cu o concentrație alcoolică dobândită de minimum 7% în volum și o concentrație alcoolică totală de minimum 9% în volum, dar care nu depășește 12% în volum.

(11) Vinurile perlante sunt produsele cu un conținut în dioxid de carbon de origine total sau parțial exogenă, care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 bar și 2,5 bari la o temperatură de 20oC, cu o concentrație alcoolică dobândită de minimum 7% în volum și o concentrație alcoolică totală de minimum 9% în volum, dar care nu depășește 12% în volum.

(12) Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor speciale sunt incluse și vinurile care dezvoltă în sticlele în care sunt îmbuteliate ca produs finit o presiune cuprinsă între 2,5 și 3 bari la o temperatură de 20oC.

Art. 6. - (1) Berea este produsul realizat prin fermentarea alcoolică aerobă a unor musturi obținute din malț, cereale, hamei și apă.

(2) În această categorie sunt cuprinse toate sortimentele de bere obținute potrivit prevederilor alin. (1), cu o concentrație alcoolică în volum mai mare de 0,5%, dar care să nu depășească 10%.

(3) Pentru berea produsă de micii producători independenți care dețin instalații de fabricație cu o capacitate nominală anuală care nu depășește 200.000 hl se aplică accize specifice reduse.

(4) Fiecare agent economic producător de bere are obligația să depună la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere privind capacitățile de producție pe care le deține.

(5) Beneficiază de nivelul redus al accizelor numai agenții economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt agenți economici producători de bere care din punct de vedere juridic și economic sunt independenți față de orice alt agent economic producător de bere, utilizează instalații fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere, folosesc spații de producție diferite de cele ale oricărui alt agent economic producător de bere și nu funcționează sub licența de produs a altui agent economic producător de bere.

(6) În situația în care un agent economic producător de bere care beneficiază de nivelul redus al accizelor își mărește capacitatea de producție prin achiziționarea de noi capacități sau prin extinderea celor existente, acesta va înștiința în scris organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe despre modificările produse, va calcula și va vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noii capacități de producție, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcțiune a acesteia.

Art. 7. - În subgrupa „băuturi fermentate, altele decât berea și vinul” sunt cuprinse băuturile fermentate - cidru de mere, cidru de pere, hidromel și altele asemenea -, amestecurile de băuturi fermentate, precum și amestecurile de băuturi fermentate cu băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte, care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 15% în volum, cu condiția ca alcoolul conținut în produs să rezulte în întregime din fermentare.

Art. 8. - (1) Prin produse intermediare se înțelege toate produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum, dar nu depășește 22% în volum, și care nu sunt acoperite de prevederile art. 5, 6 și 7.

(2) Se consideră produs intermediar și orice băutură fermentată menționată la art. 7, care are o concentrație alcoolică ce depășește 5,5% în volum și care nu rezultă în întregime din fermentare.

Art. 9. - Produsele care nu se regăsesc la art. 5, 7 și 8 și care au o concentrație alcoolică ce depășește 22% în volum sunt supuse aceluiași regim de accize ca și băuturile definite la art. 4.

Art. 10. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în secțiunea a 2-a sunt agenții economici - persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate - care produc sau importă astfel de produse.

(2) De asemenea, plătitori de accize sunt:

a) agenții economici prevăzuți la alin. (1), care cumpără de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanță de urgență, pentru prelucrare și/sau comercializare;
b) agenții economici, pentru cantitățile de produse supuse accizelor, obținute din producția proprie sau din import, care sunt:
- produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
- produse consumate pentru reclamă și publicitate;
- produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea.

(3) Pentru alcoolul etilic rafinat și distilatele de origine agricolă, provenite din țară sau din import, utilizate ca materie primă în obținerea băuturilor alcoolice distilate, acciza se plătește o singură dată de către agentul economic producător sau importator de astfel de materii prime.

(4) Pentru alcoolul etilic rafinat și distilatele de origine agricolă, provenite din producție proprie, introduse în prelucrare pentru obținerea băuturilor alcoolice distilate, în sistem integrat, acciza se plătește o singură dată pentru produsele finale rezultate din prelucrare.

(5) Pentru băuturile alcoolice distilate produse în țară exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, achiziționate direct de la agenții economici producători interni sau provenite din import, nu se datorează accize.

Art. 11. - Pentru produsele prevăzute în secțiunea a 2-a accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în sumă fixă pe unitatea de măsură și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) În cazul produselor prevăzute în secțiunea a 2-a, provenite din import sau din țară, utilizate ca materie primă pentru obținerea altor produse supuse accizelor, altele decât băuturile alcoolice distilate produse exclusiv din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, agenții economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate, accizele plătite în vamă sau la achiziționarea de pe piața internă a materiei prime.

(2) Deducerea se face pe răspunderea agenților economici în raport cu cantitatea de materie primă utilizată efectiv, în limita normelor de consum, pentru obținerea produselor finale supuse accizelor și livrate în fiecare lună calendaristică. Limitele normelor de consum în funcție de care se face deducerea accizelor aferente materiei prime sunt cele aprobate de organul de conducere al agentului economic.

(3) Deducerea este condiționată de existența următoarelor documente justificative care atestă proveniența legală a cantităților utilizate ca materie primă:

a) în cazul achiziționării materiei prime direct de pe piața externă: licența de import sau documentul care atestă autorizarea comercializării în calitate de agent economic importator, declarația vamală de import, factura externă și dovada plății accizelor în vamă;
b) în cazul achiziționării materiei prime direct de la agenții economici producători interni: o copie de pe documentul care atestă autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic producător, factura fiscală în care acciza să fie evidențiată separat și dovada plății acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plată confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis;
c) în cazul achiziționării materiei prime direct de la agenții economici importatori: o copie de pe documentul care atestă autorizarea comercializării materiei prime de către furnizor, în calitate de agent economic importator, o copie de pe declarația vamală de import, factura fiscală care să ateste proveniența materiei prime și în care acciza să fie evidențiată separat, precum și dovada plății acesteia de către agentul economic achizitor, prin ordinul de plată confirmat de banca la care plătitorul are contul deschis.

(4) Pentru deducerea accizelor aferente produselor importate sau achiziționate de pe piața internă și utilizate ca materie primă pentru obținerea produselor prevăzute la secțiunea a 2-a agenții economici vor proceda astfel:

a) vor evidenția în jurnalul privind cumpărările de materii prime, supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, toate intrările de produse utilizate ca materie primă și accizele aferente acestora;
b) vor evidenția în jurnalul privind vânzările de produse finite supuse accizelor, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5, toate livrările de produse și accizele aferente acestora.

(5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime și cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, rezultate din prelucrare, vor fi întocmite pentru fiecare lună calendaristică, pe baza documentelor de evidență operativă, și vor fi prezentate în termen de 5 zile de la expirarea lunii organului fiscal teritorial, în vederea înregistrării și vizării de către acesta.

(6) Jurnalul privind cumpărările de materii prime și cel privind vânzările de produse finale supuse accizelor, nevizate de către organul fiscal teritorial, nu constituie documente justificative pentru deducerea prevăzută de lege.

(7) Nu se acceptă deducerea decât pentru accizele aferente materiilor prime achiziționate direct de la agenții economici producători interni sau importatori.

(8) Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

Scutiri

Art. 13. - Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision.

Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate direct sau prin agenți economici comisionari de către producătorii care dețin în proprietate utilajele și instalațiile de producție necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit și produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;
c) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;
d) alcoolul etilic rafinat utilizat în producția de medicamente;
e) alcoolul etilic rafinat utilizat în producția de oțet alimentar;
f) alcoolul etilic rafinat utilizat în industria cosmetică;
g) alcoolul etilic rafinat utilizat pentru producerea de arome alimentare pentru alimente sau băuturi nealcoolice care au o concentrație alcoolică ce nu depășește 1,2%;
h) alcoolul etilic tehnic - în limita cantității maxime stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 14. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 13 lit. d)-g) scutirea de la plata accizelor se acordă pe baza documentelor justificative care atestă proveniența legală a alcoolului etilic rafinat, plata efectivă a accizelor aferente și numai pentru cantitățile utilizate cu destinațiile expres menționate în prezenta ordonanță de urgență, astfel:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite și taxe datorate bugetului de stat;
b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziționarea alcoolului etilic rafinat.

(2) În situația agenților economici producători de alcool, care lucrează în sistem integrat, scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 13 lit. e) se acordă direct pe baza documentelor justificative și numai pentru cantitățile utilizate expres cu aceste destinații.

Art. 15. - Toate produsele prevăzute în secțiunea a 2-a, exportate și ulterior reintroduse în țară, urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 16. - Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării, pentru produsele din producția internă;
b) data achiziționării marcajelor, pentru produsele ce intră sub incidența sistemului de marcare și care urmează să fie importate;
c) data înregistrării declarației vamale de import, pentru produsele importate, altele decât cele supuse sistemului de marcare;
d) data cumpărării, înscrisă în borderoul de achiziție și în documentul de recepție a produselor supuse accizelor, pentru agenții economici achizitori prevăzuți la art. 10 alin. (2) lit. a);
e) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate și, respectiv, data la care au fost înstrăinate ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).

Regimul documentelor fiscale

Art. 17. - (1) Pentru toate livrările și transferurile de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă, efectuate de către agenții economici producători interni și importatori, precum și pentru toate livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenții economici producători interni, importatori și comercianți în sistem angro se vor utiliza în mod obligatoriu facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoțire a mărfii, după caz.

(2) Facturile fiscale speciale și avizele speciale de însoțire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscripționa, după caz, cuvintele: „Alcool”, „Alcool sanitar”, „Distilat” sau „Băuturi alcoolice”. În cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiași agent economic, avizele de însoțire a mărfii vor avea inscripționat în plus și cuvântul „transfer”.

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A. fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale speciale și de avize speciale de însoțire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze alcool, alcool sanitar, distilate de origine agricolă și băuturi alcoolice, conform prevederilor legale.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât și a cumpărătorului de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă și de băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en d.tail.

(8) Fiecare transport de alcool, de alcool sanitar, distilate de origine agricolă și de băuturi alcoolice va fi însoțit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are proveniență ilicită.

SECȚIUNEA a 3-a
Accize pentru produse din tutun

Art. 18. - (1) În grupa „produse din tutun” se includ:

a) țigaretele;
b) țigările și țigările de foi;
c) tutunul destinat fumatului.

(2) Țigaretele sunt considerate cilindrii din hârtie specială, cu sau fără filtru, cu lungimi și diametre diferite, umpluți cu tutun tăiat, sosat și/sau aromatizat.

(3) Țigările și țigările de foi sunt considerate, dacă sunt fumate ca atare, rulourile de tutun care conțin tutun natural integral și au înveliș exterior din hârtie de tutun natural.

(4) Tutunul destinat fumatului este tutunul care a fost tăiat sau în alt mod fărâmițat, bătut sau presat în bucăți și care poate fi fumat fără prelucrare industrială. În această categorie se includ: tutunul pentru pipă, tutunul destinat rulării în țigarete, tutunul de prizat și tutunul de mestecat.

(5) Tutunul de prizat este o pulbere de tutun fin măcinat, de culoare galbenă până la brun, aromată sau nearomată.

(6) Tutunul de mestecat este tutunul realizat dintr-un amestec de tutun închis la culoare, uscat, îndulcit cu miere sau cu sirop.

Art. 19. - (1) Pentru produsele din tutun plătitori de accize sunt agenții economici, persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate, care produc sau care importă astfel de produse.

(2) Agenții economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru toate cantitățile de produse supuse accizelor, obținute din producția proprie sau din import, după cum urmează:

a) produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
b) produse consumate pentru reclamă și publicitate;
c) produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în orice alt scop decât comercializarea.

Art. 20. - (1) Pentru țigarete, indiferent de proveniența și de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciză specifică stabilită pe 1.000 de țigarete, la care se adaugă o cotă procentuală aplicată asupra prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate.

(2) Cuantumul accizei specifice și cel al accizei procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul vor fi stabilite de fiecare agent economic producător intern sau importator și vor fi notificate Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Înregistrarea de către Ministerul Finanțelor Publice a prețurilor astfel stabilite se va face pe baza declarației scrise a fiecărui agent economic în cauză, modelul-tip al acesteia fiind prezentat în anexa nr. 8.

(5) Declarația se va întocmi de agentul economic în cauză, în două exemplare, din care un exemplar va fi depus la Ministerul Finanțelor Publice, iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, va rămâne la agentul economic.

(6) Declarația va cuprinde în mod expres data de la care se vor practica prețurile maxime și va fi depusă la Ministerul Finanțelor Publice cu minimum 2 zile înainte de data practicării acestor prețuri.

(7) Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare lista cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, cu numărul de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, va fi publicată, prin grija agentului economic producător sau importator, în două cotidiene de mare tiraj.

(8) Ori de câte ori se intenționează modificări ale prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate, agenții economici producători interni sau importatori au obligația să redeclare prețurile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiași model de declarație și cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (6) și (7).

(9) După primirea declarațiilor privind prețurile maxime de vânzare cu amănuntul Ministerul Finanțelor Publice va transmite copii de pe acestea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, Gărzii financiare și Direcției Generale a Vămilor.

(10) Este interzisă comercializarea țigaretelor de către orice agent economic autorizat să comercializeze astfel de produse la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare.

(11) Agenții economici autorizați să comercializeze țigarete sunt obligați să afișeze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul în vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializează.

(12) Comercializarea sortimentelor de țigarete ce nu se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate și date publicității de agenții economici producători sau importatori este interzisă.

Art. 21. - (1) Pentru produsele din tutun, altele decât țigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice stabilite pe unitatea de măsură și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru tutunul provenit din producția internă sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie primă pentru obținerea pe cale industrială a produselor din tutun, accizele se datorează și se calculează o singură dată, respectiv la data efectuării livrării produselor rezultate din prelucrare.

(3) Utilizarea tutunului ca materie primă pentru obținerea pe cale industrială a produselor din tutun va fi justificată prin:

a) licența de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenților economici producători interni de produse din tutun;
b) contractele încheiate direct între agenții economici producători interni sau importatori de tutun cu agenții economici producători interni de produse din tutun.

Scutiri

Art. 22. - Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision.

Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenți economici comisionari, de către producătorii care dețin în proprietate utilajele și instalațiile de producție necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit și produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii în termen a regimului vamal acordat;
c) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

Art. 23. - Produsele din tutun exportate și ulterior reintroduse în țară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 24. - Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producția internă;
b) data achiziționării marcajelor - pentru produsele din tutun ce urmează să fie importate;
c) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate și, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 19 alin. (2).

Regimul documentelor fiscale

Art. 25. - (1) Toate livrările de țigarete efectuate de agenții economici producători interni și importatori vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale speciale. Transferurile de țigarete între gestiuni se vor efectua pe bază de avize de însoțire a mărfii, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă.

(2) Modelul facturii fiscale speciale utilizate de către agenții economici producători interni și importatori de țigarete este prezentat în anexa nr. 9. Facturile fiscale speciale au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Facturile fiscale speciale vor fi distribuite de Compania Națională

„Imprimeria Național㔠- S.A. fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în baza solicitării acestora.

(4) Necesarul de facturi fiscale speciale va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale speciale, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze țigarete, conform prevederilor legale.

(5) Orice nouă comandă de facturi fiscale speciale va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(6) Agenții economici producători interni și importatori de țigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor Publice pentru formularele cu regim special, fără a mai utiliza formularele pretipărite de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A. Agenții economici în cauză vor solicita direct Companiei Naționale

„Imprimeria Național㔠- S.A. o plajă de serii și de numere.

(7) Pe fiecare factură fiscală specială emitentul acesteia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât și a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en d.tail.

(8) Facturarea produselor din tutun, altele decât țigaretele, și transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenții economici producători interni și importatori de astfel de produse, conform prevederilor legale care reglementează regimul formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă.

(9) Fiecare transport de țigarete și de produse din tutun, cu excepția transferurilor de produse din tutun între gestiuni, efectuate potrivit prevederilor alin. (1), va fi însoțit, în mod obligatoriu, de factura fiscală. În lipsa acesteia se consideră că marfa are proveniență ilicită.

(10) Trecerea țigaretelor și produselor din tutun ale agentului economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii mărfurilor respective către comercianții en d.tail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, gestionarul fiind însoțitorul transportului.

SECȚIUNEA a 4-a
Accize pentru uleiuri minerale

Art. 26. - (1) În accepția prezentei ordonanțe de urgență, prin uleiuri minerale se înțelege următoarele produse:

a) gudron de huilă, de lignit sau de turbă și alte gudroane minerale;
b) benzoli, toluoli, xiloli, uleiuri de creozot;
c) uleiuri brute din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase;
d) uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute;
e) gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase;
f) vaselină, parafină, alte tipuri de ceară minerală și produse similare;
g) cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase;
h) amestecuri bituminoase;
i) hidrocarburi aciclice;
j) hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni și amestecuri de izomeri ai xilenului;
k) preparate lubrifiante;
l) preparate antidetonante și aditivi preparați pentru uleiuri minerale;
m) alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec.

(2) Uleiurile minerale pentru care se datorează accize sunt:

a) benzine cu plumb;
b) benzine fără plumb;
c) motorine;
d) petrol turboreactor;
e) alte uleiuri medii și grele utilizate drept combustibil pentru încălzit;
f) gaze petroliere lichefiate (propan, butani, simpli sau în amestec);
g) hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni și amestecuri de izomeri ai xilenului;
h) uleiuri pentru motoare auto.

(3) Încadrarea produselor în categoriile prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

(4) Uleiurile minerale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), sunt supuse unei accize dacă sunt utilizate sau sunt puse în vânzare drept combustibil sau carburant. Nivelul accizei va fi fixat, după destinație, la nivelul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență pentru combustibil sau pentru benzina cu plumb.

(5) Pe lângă produsele menționate la alin. (1) orice produs utilizat sau pus în vânzare drept carburant ori component pentru a crește volumul final al carburanților este impozitat drept carburant. Nivelul accizei va fi cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență pentru benzina cu plumb.

(6) Vânzarea de către un agent economic producător a produselor prevăzute la alin. (2) către o rafinărie, în vederea prelucrării sau etilării, se face la prețuri fără accize. În această situație accizele se datorează bugetului de stat o singură dată de către rafinăria prelucrătoare, la livrarea produselor finale rezultate din prelucrare sau etilare.

Art. 27. - (1) Pentru uleiuri minerale accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite în sumă fixă pe unitatea de măsură și sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Plătitori de accize pentru uleiurile minerale sunt agenții economici producători, procesatori sau importatori de astfel de produse.

(3) Agenții economici producători sau procesatori sunt plătitori de accize pentru toate cantitățile de uleiuri minerale obținute, inclusiv pentru cele rezultate din operațiuni de procesare a țițeiului sau a altor materii prime, operațiuni efectuate în baza contractelor încheiate între agentul economic prestator și beneficiarul prestației.

(4) La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plăti agentului economic procesator tariful de procesare plus o sumă egală cu valoarea accizelor aferente cantităților preluate.

(5) Produsele obținute în sistem de procesare pot fi preluate de către beneficiar fără plata accizelor către procesator, numai atunci când:

a) beneficiarul prestației este o rafinărie. În acest caz rafinăria beneficiară datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piața internă a produselor finale rezultate din operațiunea de procesare;
b) beneficiarul prestației este un agent economic, altul decât o rafinărie, care garantează valoarea accizelor aferente cantităților de produse rezultate în sistem de procesare, care urmează să fie preluate, conform contractelor încheiate între procesator și beneficiarul prestației. În acest sens agentul economic respectiv depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe scrisori de garanție bancară în favoarea Ministerului Finanțelor Publice. Scrisorile de garanție bancară admise vor fi emise de bănci comerciale și vor avea o valabilitate cu 30 de zile mai mare decât valabilitatea contractului încheiat între agentul economic procesator și beneficiarul prestației. În vederea preluării cantităților de produse rezultate din procesare agentul economic beneficiar va depune procesatorului o copie de pe aceste scrisori de garanție, vizată de organul fiscal. În acest caz beneficiarul prestației datorează acciza la bugetul de stat la livrarea pe piața internă a produselor finale rezultate din operațiunea de procesare. În situația în care până în ultima zi a lunii, pentru luna precedentă, agenții economici în cauză nu prezintă organului fiscal teritorial la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe ordinul de plată vizat de bancă sau de trezorerie pentru accizele plătite în termenul prevăzut de lege, scrisoarea de garanție va fi executată la simpla solicitare a Ministerului Finanțelor Publice, fără îndeplinirea altor formalități.

(6) Pentru uleiurile minerale de natura celor pentru care se datorează accize, aduse din import în vederea procesării în baza contractelor încheiate între agentul economic procesator și agentul economic importator, acciza se plătește în momentul întocmirii formalităților de vămuire. Pentru produsele rezultate din procesare agenții economici prelucrători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru aceste produse accizele plătite în vamă, aferente cantității de materie primă introduse în prelucrare. La preluarea produselor rezultate din procesare agentul economic beneficiar va plăti agentului economic procesator tariful de procesare, precum și diferența de accize astfel calculată, aferentă cantităților preluate. Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

(7) Rafinăriile pot procesa benzinele de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză și orice alte semifabricate rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime numai în cazul în care aceste produse provin direct de la rafinării sau de la agenți economici importatori, însoțite de certificate de origine a produsului.

(8) Toate operațiunile privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum și orice alte operațiuni legate de obținerea uleiurilor minerale pot fi efectuate numai de agenții economici producători sau procesatori de astfel de produse, care sunt înregistrați în această calitate și care au prevăzută în statut activitatea de producție sau de procesare.

(9) Agenții economici care prelucrează produsele prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziționate fie prin operațiuni proprii de import, fie direct de la agenții economici importatori, vor deduce, pe bază de documente justificative, din valoarea accizelor aferente produselor finale facturate valoarea accizelor efectiv plătite fie în vamă, fie la achiziționarea produselor de la agentul economic importator. Nu se acceptă deducerea unor accize aferente materiilor prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente produselor finale livrate.

(10) În cazul produselor prevăzute la art. 26 alin. (2), achiziționate de rafinării direct de la rezerva de stat sau de la rezerva de mobilizare, din a căror prelucrare rezultă alte uleiuri minerale, agenții economici procesatori vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele efectiv plătite la achiziționarea produselor introduse în prelucrare.

(11) Agenții economici plătitori datorează la bugetul de stat accize și pentru cantitățile de uleiuri minerale folosite pentru consumul propriu, altul decât cel utilizat în scop tehnologic pentru realizarea altor produse, în limita normelor de consum admise.

(12) Produsele rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevăzute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, nu se datorează accize, se vor comercializa de către agenții economici producători sau de către agenții economici beneficiari ai produselor rezultate din operațiuni de procesare potrivit contractelor încheiate cu procesatorii numai direct către utilizatorii finali.

Scutiri

Art. 28. - Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision.

Sunt scutite de asemenea: a1) produsele exportate de o rafinărie care le-a obținut în calitate de beneficiar al unui contract de prestări de servicii încheiat cu o altă rafinărie procesatoare; a2) produsele rezultate din operațiuni de procesare a unor materii prime provenite din import, în cazul în care sunt exportate direct de agentul economic care a efectuat importul materiei prime;

b) produsele aflate în regim vamal de tranzit și produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;
c) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim;
d) produsele de la rezerva de stat și de la rezerva de mobilizare, acordate cu titlu gratuit sub formă de ajutor umanitar, în baza prevederilor actelor normative emise în acest sens;
e) combustibilii pentru încălzit, achiziționați direct de la producători, pe bază de contracte, de către spitale, sanatorii, cămine de bătrâni și cămine de copii, utilizați pentru consum propriu;
f) combustibilii pentru încălzit, utilizați de persoane fizice pentru consumul casnic;
g) combustibilii pentru încălzit achiziționate direct de la producători, pe bază de contracte, de către agenții economici pentru consum tehnologic propriu sau pentru producerea de agent termic și apă caldă pentru populație;
h) benzina de aviație și petrolul turboreactor, utilizate drept carburant în aviație;
i) produsele destinate a fi utilizate tehnic și consumate pentru exploatarea navelor de transport maritim internațional;
j) hidrocarburile ciclice achiziționate direct de la producători, pe bază de contracte, de către agenții economici, pentru utilizarea în scop industrial.

Art. 29. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit. a2), g) și j) scutirea de la plata accizelor se acordă pe baza documentelor justificative și numai pentru cantitățile utilizate cu destinațiile expres menționate în prezenta ordonanță de urgență, astfel:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite și taxe datorate la bugetul de stat;
b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite la achiziționarea produselor respective.

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 28 lit. e) și f) scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziționarea produselor respective direct de la producători, pe baza documentelor justificative, și numai pentru cantitățile utilizate cu destinațiile expres menționate în prezenta ordonanță de urgență.

(3) Condițiile de acordare a scutirilor prevăzute la art. 28 lit. h) și i) vor fi stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 30. - Produsele exportate și ulterior reintroduse în țară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 31. - Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producția internă;
b) data înregistrării declarației vamale de import - pentru produsele importate;
c) data întocmirii documentului de trecere în consum - pentru produsele folosite pentru consumul propriu.

Regimul documentelor fiscale

Art. 32. - (1) Pentru toate livrările și transferurile de produse prevăzute la art. 26 alin. (2), efectuate de către agenții economici producători interni, procesatori și importatori de astfel de produse, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoțire a mărfii.

(2) Facturile fiscale speciale și avizele speciale de însoțire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Compania Național㠄Imprimeria Națională”-S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se vor inscripționa cuvintele „Uleiuri minerale”. În cazul transferurilor de produse între gestiunile aceluiași agent economic, avizele de însoțire a mărfii vor avea inscripționat în plus și cuvântul „transfer”.

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Național㠄Imprimeria Națională”-S.A. fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, pe baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale speciale și de avize speciale de însoțire a mărfii.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât și a beneficiarului, precum și destinația uleiurilor minerale livrate.

(8) Fiecare transport de uleiuri minerale va fi însoțit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are proveniență ilicită.

SECȚIUNEA a 5-a
Accize pentru alte produse și grupe de produse

Art. 33. - Sunt supuse, de asemenea, regimului accizelor produsele și grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 34. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 și 3, sunt agenții economici, persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate, care produc, importă și comercializează astfel de produse. Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1, 2 și 3 din anexa nr. 2 plătitori de accize sunt agenții economici importatori.

(2) Agenții economici sunt, de asemenea, plătitori de accize pentru cantitățile de produse importate sau obținute din producția proprie, după cum urmează:

a) produse acordate ca dividende sau ca plată în natură acționarilor, asociaților și, după caz, persoanelor fizice;
b) produse consumate pentru reclamă și publicitate;
c) produse înstrăinate sub orice formă, cu sau fără titlu gratuit, ori utilizate în oricare alt scop decât comercializarea.

(3) Plătitori de accize sunt și persoanele fizice care introduc în țară autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv rulate.

Art. 35. - Agenții economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligați să rețină și să vireze la bugetul de stat accizele stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 34 alin. (3).

Art. 36. - Accizele preced taxa pe valoarea adăugată și se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute în anexa nr. 2 asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

a) pentru produsele din producția internă - prețurile de livrare, mai puțin accizele, respectiv prețul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obținerea produsului respectiv;
b) pentru produsele din import - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale și alte taxe speciale, după caz;
c) pentru bunurile provenite de la persoanele fizice neînregistrate ca agenți economici, dar comercializate prin agenți economici contravaloarea ce se cuvine deponentului;
d) pentru bunurile amanetate de către persoanele fizice și devenite proprietatea caselor de amanet - contravaloarea încasată de casele de amanet la vânzarea bunurilor respective, mai puțin accizele.

Art. 37. - Pentru cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităților importate.

Scutiri

Art. 38. - Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de agenții economici producători sau prin agenți economici care își desfășoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenți economici comisionari, de către producătorii care dețin în proprietate utilajele și instalațiile de producție necesare pentru realizarea acestor produse;
b) produsele aflate în regim vamal de tranzit și produsele aflate în regim vamal de admitere temporară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiția depunerii de către agentul economic importator a unei garanții egale cu valoarea accizelor aferente. Această garanție va fi restituită agentului economic numai cu condiția încheierii la termen a regimului vamal acordat;
c) bunurile din import provenite din donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică, acordate instituțiilor de învățământ și de cultură, ministerelor și altor organe ale administrației publice de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate;
d) produsele livrate la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

Art. 39. - (1) Agenții economici exportatori de cafea prăjită, obținută prin operațiuni proprii de prăjire a cafelei verzi importate direct de aceștia, pot solicita organelor fiscale teritoriale la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vamă, aferente numai cantităților de cafea verde utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată.

(2) Restituirea se efectuează:

a) prin compensare, conform prevederilor legale în materie, cu alte impozite și taxe datorate la bugetul de stat;
b) prin restituire, conform prevederilor legale în materie, a accizelor plătite în momentul întocmirii formalităților de vămuire pentru cafeaua verde.

Art. 40. - Produsele exportate și ulterior reintroduse în țară urmează regimul accizelor prevăzut de lege pentru produsele provenite din import.

Faptul generator

Art. 41. - Faptul generator al accizelor îl constituie:

a) data efectuării livrării - pentru produsele din producția internă;
b) data înregistrării declarației vamale de import - pentru produsele importate;
c) data vânzării bunurilor - pentru produsele prevăzute la art. 36 lit. c) și d);
d) data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, data la care au fost consumate pentru reclamă și publicitate și, respectiv, data înstrăinării ori utilizării în orice alt scop decât comercializarea - pentru produsele prevăzute la art. 34 alin. (2).

Regimul documentelor fiscale

Art. 42. - (1) Pentru toate livrările sau transferurile de cafea, cafea cu înlocuitori și cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, efectuate de către agenții economici producători interni, importatori și comercianți în sistem angro, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoțire a mărfii.

(2) Facturile fiscale speciale și avizele speciale de însoțire a mărfii au regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale și se tipăresc de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale și alte elemente de siguranță.

(3) Pe lungimea în diagonală a fiecărui document prevăzut la alin. (1) se va inscripționa cuvântul „Cafea”. În cazul transferurilor de cafea, de cafea cu înlocuitori și de cafea solubilă, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, între gestiunile aceluiași agent economic, avizele de însoțire a mărfii vor avea inscripționat în plus și cuvântul „transfer”.

(4) Documentele cu regim special vor fi distribuite de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A. fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, pe baza solicitării acestora.

(5) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achiziționării de facturi fiscale speciale și de avize speciale de însoțire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat să comercializeze cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, conform prevederilor legale.

(6) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi condiționată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenței achiziționării și utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(7) Pe fiecare document prevăzut la alin. (1) emitentul acestuia va înscrie atât calitatea furnizorului, cât și a cumpărătorului de cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv de amestecuri cu cafea solubilă, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail.

(8) Fiecare transport de cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv de amestecuri cu cafea solubilă, va fi însoțit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are proveniență ilicită.

(9) Trecerea cantităților de cafea ale unui agent economic furnizor în mijloace de transport auto, în vederea distribuirii acestora către comercianții en d.tail, reprezintă un transfer între gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, iar însoțitorul transportului fiind considerat mandatarul furnizorului.

(10) Agenții economici producători sau importatori, care comercializează cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, pot utiliza sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, cu obligativitatea respectării prevederilor alin. (3), fără a mai utiliza formulare pretipărite de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A. Agenții economici în cauză vor solicita prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, o plajă de serii și de numere de la Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A.

CAPITOLUL II
Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă

Art. 43. - (1) Pentru țițeiul și gazele naturale din producția internă agenții economici autorizați potrivit legii datorează la bugetul de stat impozit în momentul livrării acestora.

(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite pe unitatea de măsură, prevăzute în anexa nr. 3, asupra cantităților livrate.

Art. 44. - Sunt scutite de la plata acestor impozite cantitățile de țiței și de gaze naturale din producția internă, exportate direct de agenții economici producători.

CAPITOLUL III
Dispoziții comune

Art. 45. - (1) Accizele și impozitele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se plătesc în lei.

(2) Valoarea în lei a accizelor și a impozitelor datorate la bugetul de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărui trimestru. Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor și al impozitelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență, pe toată durata trimestrului următor.

Art. 46. - Agenții economici plătitori de accize și de alte impozite reglementate prin prezenta ordonanță de urgență sunt obligați să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispozițiilor legale privind înregistrarea fiscală.

Art. 47. - (1) Agenții economici plătitori au obligația să calculeze accizele și impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, să le evidențieze distinct în factură și să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului și vărsarea integrală a sumelor datorate.

(2) Plătitorii au obligația să țină evidența accizelor, a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, după caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 48. - În toate situațiile prevăzute de lege deducerea, compensarea sau restituirea accizelor este condiționată de existența documentelor fiscale completate cu date reale și corecte, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art. 49. - (1) Agenții economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacții cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligația ca în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării să reconstituie pe baza evidențelor contabile accizele aferente acestor tranzacții.

(2) În situația nereconstituirii obligațiilor fiscale de către agentul economic, organul fiscal va stabili suma acestora prin estimare, înmulțind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale.

Art. 50. - Plătitorii de accize și de impozit la țițeiul și la gazele naturale din producția internă au obligația să declare lunar la organul fiscal teritorial la care sunt luați în evidență ca plătitor de taxe și impozite sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu și să depună anual deconturile privind accizele și impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, conform dispozițiilor legale privind declararea obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Art. 51. - Plata accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pe baza declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat.

Art. 52. - Decontările între agenții economici producători sau importatori de produse supuse accizelor, în calitate de furnizori, și agenții economici cumpărători ai acestor produse se vor face integral numai prin unități bancare.

Art. 53. - Neachitarea în termen a accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă de către plătitorii stabiliți prin prezenta ordonanță de urgență generează plata de majorări de întârziere, precum și de penalități de întârziere, conform prevederilor legale în materie.

Art. 54. - Controlul asupra modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și ale aparatului teritorial al acestuia.

Art. 55. - Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice prin care se stabilesc sau se constată, după caz, obligații de plată privind accizele sau impozitul la țițeiul și gazele naturale din producția internă constituie titluri executorii în condițiile stabilite de prevederile legale în materie.

Art. 56. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) producția și comercializarea de alcool tehnic obținut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetală, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obținere a alcoolului etilic rafinat;
b) comercializarea alcoolului brut de către agenții economici, precum și utilizarea acestuia la obținerea băuturilor alcoolice de orice fel;
c) achiziționarea alcoolului etilic rafinat și a distilatelor de origine agricolă din alte surse decât de la agenții economici producători interni sau importatori legal autorizați;
d) nedeclararea de către micii producători de bere a modificării capacităților de producție;
e) neînscrierea în facturile fiscale a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate pentru produsele pentru care se stabilesc prețuri maxime de vânzare;
f) comercializarea la prețuri mai mari decât prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de prețuri;
g) comercializarea produselor care nu se regăsesc în listele cuprinzând prețurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenții economici producători și importatori;
h) procesarea benzinelor de primă distilare, de DAV, de cocsare, de cracare termică, de piroliză și a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea țițeiului, provenite de la alți agenți economici decât agenții economici importatori sau producători interni;
i) comercializarea produselor rezultate din prelucrarea țițeiului sau a altor materii prime, de natura uleiurilor minerale accizabile, pentru care nu se datorează accize, de către agenții economici producători, procesatori sau importatori, către alți beneficiari decât utilizatorii finali;
j) efectuarea de operațiuni privind prelucrarea, procesarea, etilarea, precum și orice alte operațiuni legate de obținerea uleiurilor minerale, de către orice persoană fizică sau juridică, neautorizată ori neînregistrată ca agent economic producător sau procesator de astfel de produse;
k) practicarea de către agenții economici producători sau importatori a unor prețuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau de importul produselor vândute, la care se adaugă acciza și taxa pe valoarea adăugată;
l) neînscrierea distinctă a valorii accizelor în facturile emise de agenții economici producători și importatori, precum și neînscrierea impozitului la țițeiul și gazele naturale din producția internă în facturile emise de agenții economici producători;
m) neutilizarea documentelor fiscale speciale;
n) nesolicitarea plajelor de serii și numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii;
o) neînscrierea în facturile fiscale speciale a calității furnizorului și a cumpărătorului de produse supuse accizelor, precum și a destinației produselor, în cazul în care legea prevede acest lucru;
p) neefectuarea prin unități bancare a decontărilor între agenții economici producători sau importatori de produse supuse accizelor și agenții economici cumpărători de astfel de produse;
q) deținerea de către agenții economici producători sau importatori de produse supuse accizelor a unor cantități de astfel de produse, a căror proveniență nu poate fi dovedită cu documente legal întocmite.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

(3) În situația în care amenzile aplicate sunt achitate în termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de constatare, cuantumul acestora va reprezenta 50% din minimul amenzii prevăzut de prezenta ordonanță de urgență pentru fapta constatată.

(4) Limitele amenzilor contravenționale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pot fi actualizate anual, în funcție de evoluția ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Fapta de a nu înregistra sau de a înregistra eronat operațiunile supuse accizelor sau impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, cu intenția vădită de a diminua aceste obligații față de bugetul de stat, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

(6) Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se fac de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale, împuternicit în acest scop.

(7) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 57. - Urmărirea, încasarea și executarea silită a accizelor și a impozitului la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se efectuează conform reglementărilor legale în materie.

Art. 58. - Soluționarea contestațiilor asupra sumelor constatate, privind accizele, respectiv impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, și a altor măsuri aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor Publice se face conform reglementărilor legale în materie.

Art. 59. - Soluțiile privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul accizelor vor fi supuse analizei și aprobării Comisiei centrale fiscale, constituită în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 60. - (1) Ministerul Finanțelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării Guvernului.

(2) Pozițiile și codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.

Art. 61. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 62. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepția celor prevăzute la poziția 6) din nota de la anexa nr. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001 și se aplică până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 1-27 și ale art. 43-50 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.551 din 8 noiembrie 2000, ale art. 6 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326 din 29 august 1998, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 27 noiembrie 2001.
Nr. 158.


ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                              Acciza   Acciza
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse              U.M.      (echivalent (echivalent
                                               euro/U.M.) euro/U.M.)6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri și bere
 1. Alcool etilic, distilate de origine agricolă și băuturi
  alcoolice distilate
  1.1. Alcool etilic                           hl alcool pur1)    70
  1.2. Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat
     de vin, distilate din fructe și orice alte distilate de origine
     agricolă                             hl alcool pur     70
  1.3. Băuturi alcoolice distilate                    hl alcool pur     70
  1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau
     consumului, care conțin alcool etilic rafinat           hl alcool pur     70
 2. Vinuri
  2.1. Vinuri liniștite,                         hl/1 grad alcoolic2)  0,55
     din care:
     2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcți - H.P.D.      hl/1 grad alcoolic   2,00
  2.2. Vinuri spumoase                          hl/1 grad alcoolic   2,75
  2.3. Vinuri speciale                          hl/1 grad alcoolic   2,75
 3. Bere,                                 hl/1 grad Plato3)   0,47
  din care:
  3.1. Bere produsă de producătorii independenți cu o
     capacitate de producție anuală mai mare de 100 mii hl și
     până la 200 mii hl inclusiv                    hl/1 grad Plato    0,44
  3.2. Bere produsă de producătorii independenți cu o
     capacitate de producție anuală mai mare de 50 mii hl și
     până la 100 mii hl inclusiv                    hl/1 grad Plato    0,41
  3.3. Bere produsă de producătorii independenți cu o
     capacitate de producție anuală de până la 50 mii hl inclusiv   hl/1 grad Plato    0,38
 4. Băuturi fermentate, altele decât berea și vinul            hl/1 grad alcoolic   2,30
 5. Produse intermediare                          hl/1 grad alcoolic   2,30
B. Produse din tutun
 6. Țigarete                                1.000 țigarete   2,42 + 33%4)  2,25 + 31%4)
 7. Țigarete și țigări de foi                       1.000 bucăți      7       6,60
 8. Tutun destinat fumatului,                       kg          15,40     14,30
  din care:
  8.1. Tutun destinat rulării în țigarete                kg           7       7
C. Uleiuri minerale
 9. Benzine cu plumb                            tonă         290
10. Benzine fără plumb                           tonă         235
11. Motorine                                tonă         115
12. Petrol turboreactor                          tonă         290
13. Alte uleiuri medii și grele, utilizate drept combustibil pentru
  încălzit,                               tonă         115
  din care:
  13.1 Păcură                              tonă          -
14. Gaze petroliere lichefiate,
  din care:
  14.1 Utilizate drept carburant                     tonă         100
  14.2 Utilizate drept combustibil pentru încălzit            tonă         100
  14.3 Utilizate în consum casnic5)                   tonă          -
15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni și amestecuri de
  izomeri ai xilenului                          tonă         290
16. Uleiuri pentru motoare auto                      tonă         50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentrația de 100% alcool în volum, la temperatura de 20oC, conținut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentrația alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.
3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conținută în 100 g de soluție măsurată la origine la temperatura de 20o/4oC.
4) Cota procentuală se aplică asupra prețului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.
6) Nivelul accizelor prevăzut în coloana 4 lit. B „Produse din tutun” intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001 și se aplică până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv. Pentru această perioadă valoarea în lei a accizelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii noiembrie 2001.


ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând taxele speciale de consumație (accize) pentru alte produse și grupe de produse din import și din țară

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Acciza      Acciza
crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse               (%)    (echivalent euro/U.M.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Cafea verde                                -        800/t
 2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori                -       1.200/t
 3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă           -       4,50/kg
 4. Confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie, capră) 40         -
 5. Articole din cristal1)                          50         -
 6. Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor      20         -
 7. Autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate):
  a) echipate cu motor cu benzină:
    cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
    - cu grad normal de poluare2)                      1         -
    - cu grad redus de poluare                       0         -
    cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 1.800 cm3
    - cu grad normal de poluare                       3,5        -
    - cu grad redus de poluare                       1,5        -
    cu capacitatea cilindrică între 1.801 și 2.000 cm3
    - cu grad normal de poluare                       6         -
    - cu grad redus de poluare                       3         -
    cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                      12         -
    - cu grad redus de poluare                       6         -
    cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                      18         -
    - cu grad redus de poluare                       9         -
  b) echipate cu motor Diesel:
    cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3
    - cu grad normal de poluare                       1         -
    - cu grad redus de poluare                       0         -
    cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 cm3
    - cu grad normal de poluare                       3         -
    - cu grad redus de poluare                       1,5        -
    cu capacitatea cilindrică între 2.001 și 2.500 cm3
    - cu grad normal de poluare                       6         -
    - cu grad redus de poluare                       3         -
    cu capacitateaa cilindrică între 2.501 și 3.100 cm3
    - cu grad normal de poluare                      12         -
    - cu grad redus de poluare                       6         -
    cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3
    - cu grad normal de poluare                      18         -
    - cu grad redus de poluare                       9         -
 8. Produse de parfumerie
  8.1 Parfumuri,                              30         -
    din care:
    - ape de parfum                            20         -
  8.2 Ape de toaletă,                            10         -
    din care:
    - ape de colonie                            5         -
 9. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un
  receptor de semnale videofonice; combine audio3)             15         - 
10. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc  15         -
11. Cameră video                               15         -
12. Cuptoare cu microunde                           15         -
13. Aparate pentru condiționat aer, de perete sau de ferestre,
  formând un singur corp                          15         -
14. Arme de vânătoare și arme de uz individual, altele decât cele de uz
  militar sau de sport                           50         -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prin cristal se înțelege sticla având un conținut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
2) Gradul de poluare se determină de către Regia Autonom㠄Registrul Auto Român”, conform reglementării naționale „Condiții tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România”, elaborată în corelație cu legislațiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.
3) Combine audio sunt produse ce reunesc (în aceeași carcasă sau în module) cel puțin 4 aparate sau funcțiuni diferite, dintre care cel puțin 3 sunt funcțiuni audio (recepție, înregistrare, reproducere).


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă

----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului                         Impozit
crt. sau a grupei de produse        U.M.          (echivalent euro/U.M.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Țiței                 tonă              4,00
 2.  Gaze naturale            1.000 m3             7,40
----------------------------------------------------------------------------------------------

Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă se datorează pentru cantitățile livrate, exclusiv cantitățile livrate cu titlu de redevență.


Joi, 24 mai 2018, 05:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.