ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 1998
pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 43/30 ian. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) În condițiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea de activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2) Existența și conținutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele și obligațiile părților.

(3) În condițiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific-cercetare fundamentală și aplicată.

(4) Existența și conținutul actului de mecenat se dovedesc prin formă autentică, în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului, constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizică a cărei activitate într-unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, ce activează constant în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3)."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

(3) Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.

(4) Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștință publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

(5) În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Facilitățile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:

a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Prevederile art. 6 se aplică și persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învățământ, sănătate, asistență și servicii sociale, acțiuni umanitare, protecția mediului;
b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educație, drepturile omului, știință-cercetare fundamentală și aplicată, filantropic, de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice, sport - cu excepția fotbalului;
c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: religios, social și comunitar, reprezentarea intereselor asociațiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în condițiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizările efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăși 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislației în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleași cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeași prevedere se aplică și bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu înlătură dreptul părților de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se direcționează ori nu se condiționează activitatea beneficiarului."

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Contestațiile privind acordarea sau neacordarea facilităților prevăzute în prezenta lege se soluționează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor."

11. Articolele 14, 15 și 16 se abrogă.

Art. II - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării și Tehnologiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Ministerul Educației Naționale vor emite instrucțiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finanțelor.

Art. III - Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. IV - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministerul tineretului și sportului,
Crin Antonescu

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

Ministrul sănătății,
Ion Victor Bruckner

p. Ministrul apelor,
pădurilor și protecției mediului,
Viorel Raicu,
secretar de stat

Ministrul educației naționale,
Andrei Marga

p. Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.
Nr. 36.


Vineri, 12 august 2022, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.