ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.163 din 6 decembrie 2001
privind reglementarea unor măsuri financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 798/13 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - (1) Ordonanța Guvernului nr.75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat și art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Începând cu anul 2002 manualele școlare acordate potrivit prevederilor art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bursele studenților din Republica Moldova care studiază în România, acordate potrivit dispozițiilor legale, se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(3) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul pe calea ferată și metroul se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, începând cu data de 1 ianuarie 2002, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. II. - (1) Cota de 3% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, se reduce la 2% începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap se acordă bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art. III. - (1) Cota de 5% prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 6% începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Sumele datorate de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România, aferente trimestrului IV 2001, precum și cele neachitate la termenele legale de plată începând cu data de 1 ianuarie 2002 se fac venit la bugetul de stat, iar eventualele sume virate necuvenit către Fondul România se regularizează cu bugetul de stat.

(3) Disponibilitățile Fondului România existente la data de 31 decembrie 2001 se virează la bugetul de stat pe anul 2002 până la data de 25 ianuarie 2002.

(4) Strategia și prioritățile anuale pentru imaginea externă a țării se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externă, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informațiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii și cultelor, ministrul turismului, ministrul tineretului și sportului, ministrul educației și cercetării, ministrul finanțelor publice și președintele Fundației Culturale Române.

(5) Președintele Consiliului interministerial este primul-ministru.

(6) Secretarul executiv al Consiliului interministerial este ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(7) În cadrul Consiliului interministerial funcționează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atribuții în domeniul imagine-comunicare din cele 8 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului și vicepreședintele Fundației Culturale Române.

(8) Consiliul interministerial funcționează în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, elaborat de Secretariatul General al Guvernului în colaborare cu celelalte ministere reprezentate în Consiliul interministerial și aprobat prin decizie a primului-ministru.

(9) Evaluarea proiectelor se face în raport cu criteriile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interministerial.

(10) Proiectele evaluate potrivit alin. (9) vor fi supuse de către secretarul executiv spre aprobare Consiliului interministerial, care decide ce proiecte vor primi finanțare.

(11) Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanțează:
a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române și străine;
b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate și a unor emisiuni pe posturi de televiziune;
c) proiecte de prezentare a economiei românești în ansamblu sau a unor sectoare economice și informări periodice destinate agențiilor de rating, băncilor de investiții, mediilor economice occidentale în general;
d) susținerea editării de material documentar cu tematici diverse prezentare generală a țării, economie, turism, cultură - pe suporturi diferite, cum sunt tipăriturile, compact-discurile, casetele video etc.;
e) organizarea de acțiuni comune cu grupuri de reflecție prestigioase din Statele Unite ale Americii și din Europa pe teme de integrare europeană și euroatlantică;
f) proiecte de programe culturale și de informare, precum și de investiții în echipamente informatice și de comunicare, vizând susținerea activității institutelor și centrelor culturale și de informare românești din străinătate;
g) proiecte de sprijinire a activității consulatelor onorifice și a asociațiilor comunităților românești;
h) sprijinirea apariției unor ziare și publicații ale comunităților românești din țările vecine și finanțarea unor programe de învățământ la distanță pentru tinerii de origine română din comunitățile românești de pretutindeni;
i) proiecte de avengură prezentate în centre de interes politic și economic; cicluri sub genericul "Festivalul/Anul/Luna/Săptămâna/Zilele României"; mari evenimente aniversare românești, manifestări culturale complementare pentru reuniuni politice, diplomatice, economice, internaționale, din țară și din străinătate; participări la expoziții mondiale; candidaturi românești pentru Capitala Europeană a Culturii;
j) realizarea și amplasarea în străinătate a unor monumente care omagiază personalități și evenimente românești.

(12) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2001, aprobată prin Legea nr. 635/2001, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Art. IV. - (1) Prevederile art. I, II și III se aplică începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2002.

(2) Controlul pentru stabilirea, urmărirea și încasarea obligațiilor menționate la alin. (1) al art. I, art. II și alin. (2) al art. III, aferente anului 2001 și perioadelor precedente, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operațiunilor supuse controlului.

Art. V. - (1) Ministerul Apărării Naționale este autorizat pentru anul 2001 să efectueze în cadrul capitolului "Apărare națională" virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli materiale și servicii" în limita sumei de 100,0 miliarde lei din economiile ce se pot realiza la titlul "Cheltuieli de personal" și la alineatul "Plăți de dobânzi și comisioane".

(2) Cheltuielile ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii, se suplimentează cu suma de 562,25 miliarde lei în anul 2001 prin diminuarea cu 196,17 miliarde lei a cheltuielilor cu stimularea producției de export și a exportului și cu 366,08 miliarde lei a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(3) În bugetul Ministerului Sănătății și Familiei pe anul 2001 transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului se diminuează cu suma de 30.714.343 mii lei, iar transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap se majorează cu suma de 30.714.343 mii lei. Repartizarea pe județe este prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență.

(4) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului, prevăzute în bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție pe anul 2001, modificate pe județe, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.

(5) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 se diminuează cu 500 mii lei și în mod corespunzător și deficitul bugetului de stat pe anul 2001 prevăzut în anexele nr. 1 și 2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea finanțării cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, descentralizate începând cu anul 2001, prevăzute în coloana 3, nivelul III din anexa nr. 5a) la Ordonanța Guvernului nr.27/2001, la județele Bistrița-Năsăud și Neamț sunt de 350.872.538 mii lei și, respectiv, de 609.424.373 mii lei.

(6) Anexa "Veniturile, alocațiile și cheltuielile instituțiilor publice" la bugetul Ministerului Administrației Publice pe anul 2001 este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.

(7) Taxele poștale pentru restituirea prin mandat poștal a diferențelor de impozit pe venit se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(8) Veniturile și cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.

(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul de stat pe anul 2001, cu respectarea echilibrului bugetar.

(10) În situația în care veniturile gestionate în regim extrabugetar depășesc prevederile aprobate pe anul 2001, acestea pot fi utilizate, prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la nivelul realizat, pentru destinațiile prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2001.

Art. VI. - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este autorizat ca în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 să efectueze virări de credite bugetare la titlul "Transferuri" al capitolului "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații" de la celelalte capitole ale bugetului, titlurile "Cheltuieli de personal", "Cheltuieli materiale și servicii", "Cheltuieli de capital", inclusiv din sumele blocate care se deblochează potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în funcție de necesități, numai pentru această acțiune, precum și de la alineatul "Dobânda datorată trezoreriei statului", fără afectarea echilibrului bugetar.

Art. VII. - Prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 593/2001, se abrogă.

Art. VIII. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 163.


Sâmbătă, 13 august 2022, 03:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.