DECIZIE nr.VI din 15 octombrie 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 818/19 dec. 2001

Sub președinția președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, s-a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 46/1996 în cazul neprezentării pentru executarea serviciului utilitar alternativ la care se referă acest text de lege.

Au fost prezenți 76 de judecători din totalul de 82 în funcție, Secțiile Unite fiind constituite, astfel, cu respectarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 56/1993, republicată. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a fost reprezentat de Ion Ionescu, procuror șef de secție în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Punându-se în discuție dacă dezbaterile să se țină în ședință publică, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca acestea să aibă loc în ședință nepublică, fiind împotrivă judecătorii: Gabriela Victoria Bârsan, Gheorghe Bucur, Silvia Caramihai, Alexandrina Cochinescu, Adrian Duță, Emil Gherghuț, Radu Giroveanu, Cornelia Silvia Marica, Anton Pandrea, Iuliana Popescu, Lucia Popescu, Luana Stancu, Margareta Teodorescu și Camelia Toader.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a susținut recursul în interesul legii, astfel cum este formulat, cerând să se decidă în sensul că refuzul persoanelor, care au optat să execute serviciul utilitar alternativ, de a se prezenta la unitatea la care au fost repartizate de către autoritatea militară, în vederea prestării acestui serviciu, constituie infracțiunea de neprezentare la încorporare prevăzută de art. 354 alin. 2 din Codul penal.

A mai cerut să se constate că nu este exceptat, de la această obligație, nici personalul ordinat al Organizației religioase "Martorii lui Iehova", întrucât acea organizație nu este recunoscută de lege ca fiind cult religios.

SECȚIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, s-a constatat că instanțele de judecată nu au un punct de vedere unitar în aprecierea faptelor de neprezentare pentru executarea serviciului utilitar alternativ a cetățenilor repartizați să presteze acest serviciu, deoarece, din motive religioase, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme.

Astfel, în unele cauze s-a considerat că neprezentarea pentru executarea serviciului utilitar alternativ a cetățenilor repartizați să presteze acest serviciu pe motiv că, din convingeri religioase, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme, constituie infracțiunea de neprezentare la încorporare prevăzută de art. 354 alin. 2 din Codul penal.

În alte cauze, dimpotrivă, s-a hotărât că fapta de neprezentare în vederea executării serviciului utilitar alternativ nu poate fi încadrată în dispozițiile art. 354 alin. 2 din Codul penal, deoarece autorul unei atare fapte nu poate fi considerat că are calitatea de "încorporat", iar prin termenul "unitate", la care se referă acest text de lege, nu se poate înțelege decât o unitate militară sau o formațiune militară, iar nu una din cele denumite "angajator" în înțelesul Hotărârii Guvernului nr.618 din 6 octombrie 1997, adoptată în temeiul art. 4 din Legea nr. 46/1996.

În aceste din urmă cauze s-a procedat corect.

Potrivit art. 354 alin. 1 din Codul penal "neprezentarea la încorporare sau concentrare în termen de 3 zile de la încunoștințare, iar dacă termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militară" constituie infracțiunea de neprezentare la încorporare sau concentrare și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Totodată, în conformitate cu alin. 2 al aceluiași articol, "cu aceeași pedeapsă se sancționează și neprezentarea celor încorporați sau concentrați la unitatea la care au fost repartizați".

Din aceste dispoziții ale legii rezultă deci că infracțiunea menționată se poate comite și prin neprezentarea celor încorporați sau concentrați la unitatea la care au fost repartizați.

Dar, din moment ce chemarea pentru satisfacerea stagiului militar în una dintre aceste două modalități nu se poate realiza decât prin repartizarea celor încorporați sau concentrați la o unitate militară, iar nu și la o instituție publică, regie autonomă sau societate comercială, în cadrul cărora nu se pot desfășura activități specifice îndeplinirii serviciului militar, este evident că legiuitorul nu a vizat incriminarea, prin dispozițiile menționate, a faptelor de neprezentare pentru executarea serviciului utilitar alternativ la care se referă art. 4 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.

Înscrierea în alin. 1 al art. 4 din Legea nr. 46/1996 a prevederii potrivit căreia "cetățenii care, din motive religioase, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul utilitar alternativ" nu poate justifica incriminarea neprezentării acestora la instituția publică, regia autonomă sau societatea comercială unde se organizează executarea serviciului utilitar alternativ în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.618/1997.

Reglementarea prin art. 4 din Legea nr. 46/1996 a obligativității executării serviciului utilitar alternativ de către cei care, din motive religioase, cum sunt și preceptele invocate de adepții Organizației "Martorii lui Iehova", refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme nu poate suplini o normă de trimitere la textul art. 354 alin. 2 din Codul penal, prin care este incriminată "neprezentarea celor încorporați sau concentrați la unitatea la care au fost repartizați", sau la o altă dispoziție de lege cu caracter penal.

Ca urmare, este evident că neprezentarea celor repartizați la instituția publică, regia autonomă sau societatea comercială, pentru executarea serviciului utilitar alternativ prin participarea la activități de natura celor menționate în art. 2 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr.618/1997, nu poate fi echivalată cu o neprezentare a celor încorporați sau concentrați la unitatea unde au fost repartizați, care, în accepțiunea art. 354 din Codul penal, nu poate fi decât o unitate militară, singura aptă să primească cetățeni într-un asemenea scop.

Dispoziția art. 21 din Hotărârea Guvernului nr.618/1997 că "nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a clauzelor contractuale de către executanții serviciului utilitar alternativ atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii", nu poate avea altă semnificație decât aceea ce decurge din natura încălcărilor aduse Legii nr. 46/1996 și hotărârii Guvernului, dată în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 2 din acea lege, iar nu și aceea de referire la art. 354 alin. 2 din Codul penal sau la o altă dispoziție a legii penale.

În consecință, față de considerentele ce preced, în temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993, republicată, precum și al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează să se admită recursul în interesul legii, dar în sensul celor arătate, și să se constate că fapta de neprezentare pentru executarea serviciului utilitar alternativ nu este prevăzută de legea penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
DECIDE:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

În aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 46/1996, constată că fapta de neprezentare pentru executarea serviciului utilitar alternativ nu este prevăzută de legea penală.

Pronunțată în ședință publică la data de 15 octombrie 2001.

PREȘEDINTELE CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE,
PAUL FLOREA

Prim-magistrat-asistent,
Ioan Răileanu


Luni, 21 ianuarie 2019, 05:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.