HOTĂRÂRE nr.1.172 din 21 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 829/21 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale (comisii locale), sub îndrumarea comisiilor județene și a municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 3. - Ministerul Administrației Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerul Apelor și Protecției Mediului vor asigura realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și vor propune Guvernului măsurile necesare.

Art. 4. - Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură, prin grija Ministerului Administrației Publice, de la bugetul de stat.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.7 din 19 ianuarie 1993, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.180/2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 21 noiembrie 2001.
Nr. 1.172.


ANEXĂ

REGULAMENT
privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor

CAPITOLUL I
Constituirea comisiilor

Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun și funcționează conform prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din:

- primar - președintele comisiei;
- viceprimarul desemnat de primar;
- secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
- un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură;
- un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;
- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și alimentației sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autorităților administrației publice locale;
- un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
- șefii districtelor silvice ale căror păduri se află în limitele cadastrale ale localității;
- un specialist în cadastru forestier și amenajarea pădurilor;
- 1-3 reprezentanți ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, în funcție de structura administrativă a comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți.

(2) Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris prefecturii.

(3) Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate și alte persoane fizice sau reprezentanții unor persoane juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa ședință în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.

(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene, respectiv a municipiului București.

Art. 3. - La municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, în componența prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 5.

Art. 4. - (1) Comisia județeană sau a municipiului București este numită prin ordin al prefectului și va avea următoarea componență:

- prefectul - președintele comisiei;
- subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
- secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;
- directorul direcției de contecios administrativ și controlul legalității;
- directorul general al direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară;
- directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie;
- directorul oficiului județean de consultanță agricolă;
- șeful sucursalei Agenției Domeniilor Statului;
- directorul sucursalei Societății Naționale „Îmbunătățiri Funciare” - S.A.;
- directorul sistemului de gospodărire a apelor;
- directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice;
- inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
- directorul direcției silvice a Regiei Naționale a Pădurilor sau împuternicitul acestuia;
- directorul direcției de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;
- șeful inspectoratului județean de poliție sau al municipiului București ori împuternicitul acestuia;
- un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii.

(2) În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din câte un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru, geodezie și cartografie și, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, precum și din alți specialiști, delegați pe toată durata funcționării comisiei de către conducătorii instituțiilor și agenților economici prevăzuți la alin. (1).

CAPITOLUL II
Atribuțiile comisiilor

Art. 5. - Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:

a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;
b) verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;
c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;
e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;
f) întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;
g) înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;
h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competențelor ce le revin;
i) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;
j) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 6. - Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții principale:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărților și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora;
b) asigură îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea pe comune, orașe și municipii a membrilor din comisia județeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existența actelor doveditoare, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestora;
d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publică a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va înainta sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;
i) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
j) exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

CAPITOLUL III
Funcționarea comisiilor

Art. 7. - (1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestora, cu prezența obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unității administrativ-teritoriale.

Art. 8. - (1) Comisiile județene sau a municipiului București își desfășoară activitatea în prezența majorității membrilor acestora.

(2) Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini.

CAPITOLUL IV
Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 9. - (1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și pentru celelalte persoane prevăzute de lege se elaborează de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, fără titlu sau prin orice alt mod. Suprafața adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor.

(2) În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile atribuite din intravilanul localităților pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare, dacă atribuirea s-a făcut de la foștii proprietari.

(3) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparținut deținătorilor prevăzuți la alin. (1) sau ascendenților acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului.

(4) În cazul în care nu este posibilă compensarea pentru suprafețele prevăzute la alin. (1), foștii proprietari urmează să fie despăgubiți și vor fi înscriși în anexa nr. 40.

Art. 10. - (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptățită. Când sunt mai mulți moștenitori cererea se poate face și în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

(2) În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naștere, certificat de deces al autorului, în cazul moștenitorilor, precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

(4) Totodată la cerere se va anexa declarația prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (3) se depun la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege.

(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie simplă semnată pentru conformitate sau o copie xerox, rămânând la comisie numai copiile acestora.

(7) Când cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant, fie copii xerox.

(8) În toate cazurile cererea poate fi soluționată și fără prezența solicitantului. Prezența solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, și la punerea în posesie.

(9) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.

Art. 11. - Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan, adusă în cooperativă de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată. Suprafețele de teren se înscriu în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii în viață se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele moștenitorilor. Când sunt mai mulți moștenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moștenitorilor.

(2) În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferință:

(3) Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moștenitor prevăzute mai sus.

(4) În cazul în care există moștenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuți, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalți moștenitori legali care au vocație, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun.

(5) În cazul în care suprafața adusă de autor sau preluată în orice mod de la acesta nu asigură minimum 0,5 ha de persoană, moștenitorii nu vor putea primi în proprietate decât suprafața adusă sau preluată cu diminuările, când este cazul, prevăzute de lege, chiar dacă aceasta este sub 0,5 ha de fiecare moștenitor, astfel cum rezultă, de asemenea, din art. 8 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicată.

(6) Membrii cooperatori în viață, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscriși cu suprafața stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) și 2b), iar moștenitorii cooperatorilor decedați sunt înscriși cu suprafața stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - Persoanele, precum și, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. - Persoanele decorate cu titlurile „Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul” și „Mihai Viteazul cu Spade”, care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și, după caz, moștenitorii lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 15. - Veteranilor de război prevăzuți în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, li se atribuie în proprietate terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziția comisiei locale. Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și moștenitorii celor decedați ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 primesc, la cerere, în proprietate 10.000 m2 teren echivalent arabil și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 6 (moștenitorii primesc împreună suprafața de 10.000 m2).

Art. 16. - Proprietarilor particulari cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei și nu au fost compensați cu alte terenuri, li se va stabili la cerere dreptul de proprietate și vor fi înscriși în tabelul prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 17. - În localitățile cu cetățeni români aparținând minorității germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8.

Art. 18. - (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicată, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că se stabilesc în aceasta și că nu dețin în proprietate alte terenuri.

(2) Persoanele și suprafața stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 9a). În același mod se procedează și în cazul persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 9b).

Art. 19. - (1) Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a), 9b), 11 și 13, iar suprafața rezultată va fi comparată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.

(2) În situația în care suprafața de teren agricol a cooperativei, la data de 1 ianuarie 1990, este mai mică decât cea rezultată prin însumarea suprafețelor din tabelele de mai sus, stabilirea suprafeței ce urmează să fie atribuită în proprietate se face, conform art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicată, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferența dintre cele două suprafețe, care se aplică corespunzător celor înscriși în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a), 3, 4, 5, 7, 8, 9a), 9b), 11 și 13, urmărindu-se ca suprafața să nu scadă sub limita minimă stabilită pentru fiecare categorie prevăzută de lege.

(3) În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea sau în folosința persoanelor îndreptățite prevăzute de lege.

Art. 20. - Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili de către comisie suprafața ce urmează să fie atribuită în folosință, conform art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicată, care se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 10. Tabelul se depune la consiliul local, care va emite hotărâri în acest sens.

Art. 21. - Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 22. - (1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a).

(2) Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie teren în condițiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b).

(3) În acest scop comisiile județene vor aduce la cunoștință prin mass-media suprafețele de teren agricol ce constituie excedent.

Art. 23. - Suprafețele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, pentru parohiile, schiturile și mânăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 24. - (1) Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepția asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14a). După stabilirea suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, vor fi puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației.

(2) Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.

(3) Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14c).

Art. 25. - (1) Terenurile cu vegetație forestieră păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite - care au aparținut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera pădurii, evitându-se zonele cu rol de protecție, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15.

(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziție de unitățile silvice.

(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.

Art. 26. - (1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2-20 și după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea vor fi afișate la sediul consiliului local pentru luarea la cunoștință de către cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării.

(2) Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 5 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze și să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile.

(3) Comisiile comunale, orășenești sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentația comisiilor județene.

(4) Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orășenească sau municipală.

(5) După analizare comisia județeană, prin hotărâre, va soluționa contestațiile, va valida sau va invalida propunerile și le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afișa imediat la sediul consiliului local și vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contestații hotărârea comisiei județene.

(6) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulțumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile.

Art. 27. - (1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orășenești sau municipale vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință unor cooperative agricole de producție prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată. În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orășenești sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.

Art. 28. - (1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5-10 gospodari și intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite și va stabili familiile îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.

(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmește o documentație care conține hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menționarea suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local.

Art. 29. - (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate conform Legii nr. 15/1990 din fostele unități agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condițiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafață de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 m2 de familie se face în situația în care proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 19.

(2) Suprafața în acțiuni de 10 ha de familie, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.

Art. 30. - (1) Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului și administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 20.

(2) Pentru suprafața de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituită în natură diferența până la 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 31. - Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 21.

CAPITOLUL V
Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate

Art. 32. - (1) Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.

(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.

(3) Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.

(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafețe.

(5) Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

(6) Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fâșii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.

(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.

(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).

(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.

(10) Delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, și conform normelor legale în vigoare.

Art. 33. - (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu, până la prezentarea hotărârii judecătorești de către comisii, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene. După prezentarea hotărârii judecătorești punerea în posesie se va face ținându-se seama de aceasta.

(2) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.

(3) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 52, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului.

(4) În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

(5) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitatea de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expres㠄Pentru punere în posesie”, alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.

(6) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.

(7) Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar.

Art. 34. - (1) Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 27. Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru, geodezie și cartografie. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administrației Publice și se vor difuza comisiilor județene în funcție de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, la rubrica „Prin reconstituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege, iar la rubrica „Prin constituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafața atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, și de directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie.

(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului.

(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.

(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești.

(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispozițiilor cap. VIII.

(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și purtării mențiunii „duplicat”, după încunoștințarea scrisă a comisiei județene.

Art. 35. - În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și în teren și le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, ale asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă consiliului local pentru a fi atribuită celor îndreptățiți prin lege.

Art. 36. - După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.

CAPITOLUL VI
Dispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare

Art. 37. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face de regulă pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverințe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care rămân valabile fără nici o altă confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.

(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie sau al municipiului București, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament este liber și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale împreună cu reprezentanți ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. (2), este liber și poate fi retrocedat pe baza situației elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prevăzută la art. 64 alin. (2).

Art. 38. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața de 10 ha de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 28.

(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri și se vor înscrie în anexa nr. 39, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - (1) Persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv (terenuri preluate în orice mod fără just titlu) și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații și de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 29.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 29 și o va înainta comisiei județene pentru validare. Valoarea probantă a actelor doveditoare este aceeași, indiferent de ordinea menționării acestora în textul legii.

(3) După validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziția comisiilor locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeași localitate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.

(4) În localitățile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii, și se vor înscrie în anexa nr. 39.

Art. 40. - Pentru terenul foștilor proprietari, persoane fizice, pe care se află bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantații de hamei, viticole și pomicole în funcțiune, restituirea se face pe alt amplasament dacă există suprafețe suficiente sau se acordă despăgubiri, în condițiile legii. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 29a).

Art. 41. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - (1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de 2 solicitanți, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formă de cooperativă, se va restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 31.

(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condițiile legii și vor fi înscriși în anexa nr. 39.

(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari și vor fi înscriși în anexa nr. 39.

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 43. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 și 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condițiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafață.

CAPITOLUL VII
Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 44. - În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului și conform art. 9 și 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.626/2001, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.

Art. 45. - (1) În anexa nr. 32 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale (foste I.A.S.) decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcție de opțiune, de regulă, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite, se stabilește un nou amplasament.

Art. 46. - În anexa nr. 33 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.

Art. 47. - (1) În anexa nr. 34 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Trecerea terenurilor agricole prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face în condițiile legii, la propunerea prefectului.

Art. 48. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50, precum și cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, și a procedurilor prevăzute de aceasta.

Art. 49. - Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va înainta lunar, până la data de 5 a lunii, Ministerului Administrației Publice situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 28-59, va comunica stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.

Art. 50. - În anexa nr. 37 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 51. - În anexa nr. 39 se înscriu persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedată, precum și în cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 52. - În anexa nr. 39a) se înscriu persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 53. - (1) În anexa nr. 40 se înscriu persoanele fizice care optează prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, să li se acorde despăgubiri pentru terenurile agricole cuvenite în natură, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari prevăzuți la alin. (1) se vor stabili potrivit prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 54. - În anexa nr. 40a) se înscriu persoanele îndreptățite, prevăzute la art. 20 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, cărora li se atribuie terenuri agricole în folosință.

Art. 55. - În anexa nr. 42 se înscriu persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite în natură, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 56. - (1) În anexa nr. 43 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care structurile reprezentative ale unităților de cult dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut și acestea aparțin domeniului privat al statului, preluate de Agenția Domeniilor Statului, anexa nr. 43 va fi semnată și de reprezentantul sucursalei Agenției Domeniilor Statului, respectiv de delegatul oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie.

Art. 57. - În anexa nr. 43a) se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult nou-înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (11) al art. 23 din aceeași lege.

Art. 58. - În anexa nr. 44 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 59. - În anexa nr. 45 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 60. - În anexa nr. 45a) se înscriu suprafețele proprietate de stat prevăzute la art. 221 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 61. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, de regulă, pe vechile amplasamente, din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamentele silvice și din terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră (pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea).

(2) Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 53, împreună cu datele referitoare la suprafață și amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 62. - Persoanele fizice care solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafețe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 531.

Art. 63. - (1) În situațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 punerea în posesie se va face pe alte amplasamente, în condițiile art. 24 alin. (31) și (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-h) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face la nivel de ocol silvic, se verifică de direcțiile silvice, se centralizează la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și se aprobă de autoritatea centrală care răspunde de silvicultură, prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 64. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru foștii membri de composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora, precum și pentru moștenitorii lor legali, care au formulat cereri în acest sens, se face, de regulă, pe vechile amplasamente, în limita stabilită de lege, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Foștii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora) sau moștenitorii lor legali care au formulat cereri se înscriu în anexa nr. 54, împreună cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafețele rezultate prin aplicarea cotei participative la mărimea suprafeței totale rezultate din acte a terenurilor forestiere din forma asociativă. Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grănicerești se va realiza în cote egale către formele asociative ale foștilor grăniceri și comunelor pe raza teritorială pe care se află pădurile respective. În această anexă, după înscrierea tuturor solicitărilor dintr-o formă asociativă, se însumează datele referitoare la suprafață și se înscriu informațiile asupra amplasamentului identificat al acesteia.

Art. 65. - În vederea administrării și exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, membrii formelor asociative de tip composesorate, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și altele sau moștenitorii legali ai acestora se vor constitui într-o asociație autorizată de către judecătorie potrivit legii, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 66. - (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mânăstirile care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 55.

(2) O dată cu depunerea documentelor prevăzute de lege la comisie persoanele juridice care fac obiectul prezentului articol vor depune o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte dacă au mai solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în alte județe și dacă solicitările nu depășesc suprafața maximă de 30 ha.

Art. 67. - Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere și care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 56, împreună cu datele stabilite de comisia județeană, referitoare la suprafață și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 2.315/1953 nu fac obiectul restituirii către acestea.

Art. 68. - (1) Persoanele fizice și juridice înscrise în anexele nr. 53-56 și nr. 531, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate și care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competența teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia județeană în anexa nr. 561.

(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia județeană în limitele administrative ale județului, în condițiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament sau pe terenuri situate în limitele cadastrale ale județului, precum și foștii proprietari care au optat pentru despăgubiri, conform art. 40 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 562. Valoarea despăgubirilor, sursele financiare și modalitățile de plată se vor stabili în conformitate cu prevederile de mai sus.

Art. 69. - Anexele nr. 53-56 și nr. 531 se semnează de către președintele comisiei locale, secretarul acesteia și de șeful ocolului silvic.

Art. 70. - (1) Punerea în posesie se va face cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Deținătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite, în termen de 60 de zile de la validarea cererilor de către comisia județeană.

Art. 71. - (1) Punerea în posesie a proprietarilor persoane fizice și juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate și a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanților deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie.

(2) Punerea în posesie se face numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 72. - (1) Comisiile comunale, orășenești și municipale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a atribuit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate comisiile comunale, orășenești și municipale vor afișa la sediul primăriilor data punerii în posesie, utilizând totodată orice mijloace de comunicare.

(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială și autentică, cu mențiunea „Pentru punerea în posesieÓ, alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.

(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 57, primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.

(4) Dacă în termen de un an calendaristic de la data înștiințării cu privire la punerea în posesie cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne în proprietatea statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. 73. - Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar și împuterniciții persoanelor juridice deținătoare, precum și ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, împuternicitul persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi contra cost o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.

Art. 74. - (1) După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 59. Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administrației Publice, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei județene de către inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, pe bază de protocol și proces-verbal de predare-primire. Formularele existente se vor adapta în mod corespunzător.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al prefecturii, de inspectorul-șef al inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic și de directorul general al oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului titlului de proprietate și semnătura primitorului.

(3) Partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic și cinegetic.

(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și după punerea în posesie.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 75. - În anexa nr. 47 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, care au formulat astfel de cereri și care au depus actele doveditoare potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 76. - (1) În anexa nr. 48 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit legii, sau cu lucrări ca au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr.712/1966 și ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere și altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.

Art. 77. - În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, ca urmare a aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 78. - În anexa nr. 50 se înscriu persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componența fostelor cooperative agricole de producție și, ca urmare a comasărilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în condițiile Legii nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate în condițiile Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, de regulă pe vechile amplasamente, în perimetrul societăților comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în toate celelalte cazuri li se acordă despăgubiri.

Art. 79. - (1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica existența cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludența acestor acte.

(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 28-59 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.

(4) După expirarea termenului de 45 de zile cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de președintele comisiei locale la comisia județeană pentru verificarea și validarea acestora în termen de 15 zile.

(5) După validarea anexelor de către comisia județeană, acestea se retransmit pentru reafișare în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților.

Art. 80. - (1) Persoanele nemulțumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suspendă executarea.

Art. 81. - (1) Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.

(2) Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauză.

(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 82. - Anexele nr. 1-59 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 83. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.7 din 19 ianuarie 1993, precum și Hotărârea Guvernului nr.180/2000 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 17 martie 2000.


Duminică, 17 februarie 2019, 01:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.