LEGE nr.773 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 17/15 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.456 din 27 noiembrie 1998, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Asistența medicală a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației se asigură, de regulă, de către unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Asistența psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației se asigură de către laboratoarele psihologice din rețeaua sanitară proprie, iar pentru transportul rutier, și de către alte laboratoare psihologice autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei și agreate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Examinarea medicală și psihologică, efectuată conform prevederilor alin. (1) și (2), este obligatorie pentru personalul cu atribuții în siguranța circulației și a navigației, constituind condiția pentru acordarea licențelor de transport emise de către autoritățile naționale de transport aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(4) Ministerul Sănătății și Familiei este autoritatea responsabilă de organizarea și funcționarea activității sanitare pe teritoriul României."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În rețeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței funcționează cabinete medicale, policlinici, laboratoare psihologice, centre de medicină preventivă, centre de diagnostic și tratament, centre de recuperare, spitale și clinici universitare."

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin avize de aptitudine medicală și psihologică, eliberate în urma examinării medicale și/sau psihologice efectuate în unitățile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau agreate de acesta."

5. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Controlul psihologic pentru aceste funcții se realizează în laboratoarele de psihologie, auto, feroviare și navale, din rețeaua sanitară proprie, precum și de către laboratoarele psihologice agreate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Finanțarea activității de asistență medicală și psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și de către agenții economici și celelalte persoane juridice, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică.

(2) Pentru serviciile de asistență medicală și psihologică acordate agenților economici și celorlalte persoane juridice menționate la alin. (1) unitățile sanitare pot percepe tarife care se constituie în venituri proprii și care vor fi utilizate, în principal, pentru cheltuieli de investiții în unitățile sanitare."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Se înființează Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, asemenea caselor de asigurări de sănătate județene, ca instituție publică fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de asigurări de sănătate în principal pentru personalul angajat, precum și pentru pensionarii care au lucrat în sistemul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, instituțiilor publice din subordine, companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și al societăților comerciale care desfășoară activități în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, cât și pentru membrii de familie ai acestora, respectiv soț/soție și copii, care folosesc rețeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, prin care se acordă asiguraților dreptul alegerii libere a medicului, a unității sanitare și a casei de asigurări de sănătate, se pot asigura la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și alte categorii de asigurați.

(3) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are sediul în municipiul București și se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de statut propriu aprobat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu acordul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și conform prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(4) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței finanțează unitățile sanitare ale rețelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, care sunt dispersate pe mai multe județe administrative ale țării, alcătuind o rețea națională a tuturor modurilor de transport (feroviare, rutiere, aeriene, navale), care are o specificitate deosebită, în sensul asigurării strategice la nivel național a siguranței circulației călătorilor și bunurilor materiale. În același timp Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței decontează către unitățile sanitare proprii serviciile medicale prestate pentru toți asigurații, indiferent de casa la care aceștia virează contribuția.

(5) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței întocmește proiectul de buget de venituri și cheltuieli propriu, care se avizează de consiliul de administrație și se aprobă de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, cu acordul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței."

8. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) alte venituri."

9. La articolul 12, literele a), b) și d) vor avea următorul cuprins:

"a) contribuția persoanelor juridice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2);
b) contribuția personalului în activitate și a persoanelor pensionate din unitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) și a membrilor de familie ai acestora, respectiv soț/soție și copii;
...........................................................................................
d) contribuțiile suportate de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b), care se află în concediu medical, concediu pentru sarcină ori lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Prin furnizori de servicii medicale și psihologice se înțelege: spitalele, centrele medicale de diagnostic și tratament, cabinetele medicale, laboratoarele psihologice, serviciile de ambulanță din rețeaua sanitară proprie, precum și alte unități sanitare potrivit dispozițiilor legale.

(2) Instituțiile sanitare prevăzute la alin. (1) au competență în luarea deciziilor privind situația medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și a celuilalt personal implicat în activitatea din transporturi.

(3) Asigurații proprii pot beneficia de asistență medicală atât în unitățile medicale ale rețelei sanitare proprii, cât și în unitățile medicale ale celorlalte rețele sanitare, cu decontarea cheltuielilor între Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și unitățile prestatoare de servicii, pe bază de contract.

(4) Furnizorii de servicii medicale și psihologice prevăzuți la alin. (1) au obligația de a asigura servicii medicale și psihologice la cererea asiguraților, pe baza principiilor solidarității și subsidiarității, urmând ca decontarea cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și prin celelalte case de asigurări de sănătate."

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este condusă de consiliul de administrație.

(2) Constituirea consiliului de administrație se face conform Legii nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare."

12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Acreditarea personalului medical și a instituțiilor furnizoare de servicii medicale din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România și de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în componență paritară."

13. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuți la art. 14 alin. (1) și (3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România și ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

14. Articolele 20 și 21 se abrogă.

15. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul unor dezechilibre financiare Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legii."

16. Articolul 24 se abrogă.

17. În tot cuprinsul ordonanței de urgență sintagmele: Ministerul Transporturilor, ministrul transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se înlocuiesc cu sintagmele: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 773.


Marți, 24 mai 2022, 19:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.