LEGE nr.794 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 29/17 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.51 din 19 august 1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.420 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este autoritatea de stat responsabilă cu organizarea, conducerea și controlul activităților de investigație tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă în cazurile prevăzute la art. 1.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței asigură, direct sau prin delegare, printr-un organism specializat și permanent, conducerea sau controlul, după caz, al investigațiilor tehnice."

2. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

"c) organul de trafic aerian."

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței stabilește criteriile pe baza cărora sunt selecționate persoanele competente pentru activitatea de investigație tehnică. Persoanele astfel selecționate sunt împuternicite și își exercită atribuțiile în baza legitimației speciale ale cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței."

4. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Constatarea contravenției, precum și aplicarea sancțiunii se fac de organele abilitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Cheltuielile ocazionate de investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, cu excepția cheltuielilor de personal, vor fi suportate din veniturile cu destinație specială ale bugetului de stat."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 794.


Marți, 24 mai 2022, 17:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.