LEGE nr.2 din 10 ianuarie 2002
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/22 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13 din 29 aprilie 1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 29 aprilie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1997, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Imobilul compus din construcții, situat în municipiul București, Calea Victoriei nr. 174, sectorul 1, reprezentând fostul sediu al Ambasadei Germaniei în România până în anul 1944, se transmite, cu titlu gratuit, în proprietatea Republicii Federale Germania."

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Terenul aferent imobilului prevăzut la alin. (1) se transmite, cu titlu gratuit, în folosința Republicii Federale Germania pe perioada existenței dreptului de proprietate asupra construcției."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Patrimoniul municipiului București se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1, la data predării."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului se va realiza pe bază de protocol încheiat între Consiliul General al Municipiului București și Ambasada Republicii Federale Germania la București."

5. Anexa cuprinzând datele de identificare a imobilului care se transmite Republicii Federale Germania se înlocuiește cu anexa la prezenta lege, care face parte integrantă din aceasta.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 10 ianuarie 2002.
Nr. 2.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite Republicii Federale Germania

----------------------------------------------------------------------------------------------
  Adresa         Persoana juridică   Persoana juridică     Caracteristicile
imobilului          de la care se     la care se         tehnice
             transmite imobilul  transmite imobilul     ale imobilului
----------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul București,  Municipiul București,  Republica Federală    Conform evidențelor
Calea Victoriei     prin Consiliul General Germania         Consiliului General
nr. 174, sectorul 1   al Municipiului                  al Municipiului
București                                 București
----------------------------------------------------------------------------------------------


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.