REGULAMENT nr.1 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/22 ian. 2002

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), ale art. 23 și ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1), ale art. 39 alin. (1) și ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește principiile și modul de desfășurare a procesării și decontării pe bază brută, în aceeași zi bancară, a plăților de mare valoare între participanți, prin sistemul de transfer de fonduri de mare valoare administrat de Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, denumit în continuare TransFonD.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) participanți *) - băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, și Banca Națională a României, care au acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare prin intermediul unui unic punct de acces;
b) plată de mare valoare - instrucțiunea de transfercredit, în general de mare valoare, inclusiv cea aferentă piețelor valutară/monetară, între participanți, efectuată de aceștia în nume propriu sau în numele clienților;
c) prioritate la refuz - numărul de ordin atribuit de către participantul plătitor anumitor plăți de mare valoare, indiferent de tipul acestora, în scopul ierarhizării lor pentru efectuarea eventualelor refuzuri ca urmare a lipsei de lichidități în contul său deschis la Banca Națională a României;
d) revocare - retragerea de la decontare a unei plăți de mare valoare în interiorul intervalului de recepție;
e) sistem de transfer de fonduri - acord formal având la bază un contract între membrii acestuia, cu reguli comune și proceduri standardizate pentru transmisia și decontarea obligațiilor bănești apărute între membrii și/sau alți beneficiari ai sistemului;
f) sistem intrabancar - totalitatea unităților teritoriale ale participantului și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;
g) sistem de transfer de fonduri de mare valoare - sistem de transfer de fonduri, prin care plățile de mare valoare între participanți sunt procesate instrucțiune cu instrucțiune, decontarea acestora asigurându-se pe bază brută agregată în aceeași zi bancară;
h) TEMP - modulul informatic (Transfer Electronic al Mesajelor de Plată) pus la dispoziție participanților de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pentru transferul plăților de mare valoare ale participanților;
i) unitate inițiatoare a participantului - unitatea teritorială aparținând participantului care inițiază o plată de mare valoare în nume propriu sau în numele clienților săi;
j) unitate destinatară a participantului - unitatea teritorială aparținând participantului care acceptă o plată de mare valoare în nume propriu sau pentru a pune la dispoziție clienților săi o anumită sumă de bani;
k) ziua z - ziua bancară în care are loc decontarea plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

Art. 3. - (1) Accesul participanților în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează centralizat, prin intermediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.

(2) Orice bancă autorizată de Banca Națională a României, care are cont curent deschis în evidențele acesteia, are dreptul să participe în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

Art. 4. - Băncile cu centrala situată în alte localități decât în București au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale, transmisă în prealabil TransFonD, să delege în calitate de participant propria unitate teritorială din București.

Art. 5. - Participanții au obligația să colecteze și să difuzeze în propriul sistem intrabancar informația privind inițierea și, respectiv, acceptarea plăților de mare valoare în cadrul intervalelor maximale precizate în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Tipuri de plăți de mare valoare

Art. 6. - (1) În categoria plăților de mare valoare sunt incluse următoarele tipuri de operațiuni:
a) plăți între participanți efectuate în nume propriu, în numele clienților lor, în numele unităților lor teritoriale sau al clienților unităților lor teritoriale, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care inițiatorul acesteia decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;
b) plăți aferente piețelor valutară și monetară între participanți, inclusiv cele aferente facilităților permanente acordate de Banca Națională a României.

(2) Banca Națională a României își rezervă dreptul de a modifica limita inferioară stabilită la alin. (1) lit. a), în funcție de condițiile pieței.

CAPITOLUL III
Etapele prelucrării plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare

SECȚIUNEA 1
Recepția și revocarea

Art. 7. - Plățile de mare valoare inițiate de participanțiiplătitori sunt transmise de către aceștia în vederea procesării lor de către TransFonD, prin intermediul uneia dintre următoarele modalități:
a) pe suport hârtie (ordine de plată), în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) pe suport electronic - TEMP, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD;
c) pe suport electronic - TELEX, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD.

Art. 8. - Participanții-plătitori au obligația ca la plățile de mare valoare inițiate pe suport hârtie să anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:
a) exemplarul roz al ordinului de plată întocmit de client sau de participantul-plătitor și acceptat în original de către acesta;
b) exemplarul roz al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantulplătitor) aparținând unităților inițiatoare ale participantului sau clienților lor;
c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situația refuzului la încasare a unei plăți de mare valoare;
d) documentele menționate la lit. a) sau la lit. b) întocmite de participantul-plătitor sau de o unitate inițiatoare a sa și aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau parțial, în situația excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantuluibeneficiar.

Art. 9. - TransFonD acceptă, în vederea procesării, plățile de mare valoare transmise prin TEMP, însoțite numai de ordinele de plată inițiate de participanți și, dacă este cazul, a unuia dintre documentele menționate la art. 8.

Art. 10. - Intervalele de recepție ale plăților de mare valoare în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - În situația prevăzută la art. 9 participanții au posibilitatea să transmită TransFonD ordinele de plată aferente plăților de mare valoare, recepționate prin modulul informatic TEMP, cu maximum o jumătate de oră peste intervalele de recepție stabilite.

Art. 12. - TransFonD are obligația să refuze, în cursul aceleiași zile bancare, plățile de mare valoare recepționate de la participanți, în situația în care acestea nu respectă condițiile de fond și de formă stabilite pe baza reglementărilor în vigoare și a cadrului contractual.

Art. 13. - Plățile de mare valoare recepționate de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pot fi revocate de participantul-plătitor, fără acordul participantului-beneficiar sau al TransFonD, în interiorul intervalelor de recepție ale acestora, în baza unei notificări oficiale remise TransFonD, semnată de persoanele autorizate să angajeze participantul, în conformitate cu fișa specimenelor de semnătură aprobate.

Art. 14. - Revocarea plăților de mare valoare după încheierea intervalelor aferente recepției acestora este interzisă. Participantul-plătitor are posibilitatea să recupereze suma de bani numai în baza acordului cu participantulbeneficiar, conform procedurii menționate la art. 19.

SECȚIUNEA a 2-a
Procesarea

Art. 15. - TransFonD procesează plățile de mare valoare recepționate, instrucțiune cu instrucțiune, prin intermediul conturilor analitice deschise în evidențele Băncii Naționale a României pe numele participanților. Conturile analitice utilizate în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 16. - În situația insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori TransFonD este autorizat să refuze procesarea plăților de mare valoare recepționate, în ordinea priorității la refuz, atribuită acestora de către fiecare participant-plătitor. Plățile de mare valoare refuzate sunt restituite participanților-plătitori însoțite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate să angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont.

Art. 17. - În cazul în care participantul nu a stabilit priorități la refuz plăților de mare valoare sau valoarea plăților de mare valoare cărora li s-au stabilit priorități la refuz este mai mică decât lipsa de lichidități din contul participantului-plătitor, refuzul acestora se va efectua de TransFonD conform principiului "plata/plățile de mare valoare cu cea mai apropiată valoare de lipsa de lichidități din contul participantului este/sunt rejectată/rejectate".

Art. 18. - Dacă până în cea de-a doua zi bancară următoare datei debitării contului clientului plătitor care a inițiat o plată de mare valoare banca-plătitoare nu a fost în măsură să își asigure în contul său curent, deschis la Banca Națională a României, disponibilitățile necesare efectuării acestei plăți, banca-plătitoare are obligația ca până la sfârșitul intervalului precizat anterior să pună la dispoziție clientului plătitor, direct sau prin intermediul unității sale inițiatoare, suma de bani care nu poate fi transferată în contul participantului-beneficiar, inclusiv comisioanele, spezele și orice alte taxe reținute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.

Art. 19. - Refuzul la încasare al plăților de mare valoare se efectuează prin inițierea de către participantulbeneficiar a unei instrucțiuni de transfer-credit obișnuite, însoțită de o comunicare de refuz la executare, în condițiile reglementărilor în vigoare și încadrării în intervalele maximale precizate în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 3-a
Decontarea finală și irevocabilă

Art. 20. - Decontarea finală și irevocabilă a plăților de mare valoare, procesate de TransFonD instrucțiune cu instrucțiune, este asigurată de Banca Națională a României pe bază brută agregată, în aceeași zi bancară, în limita disponibilităților din conturile participanților, la orele stabilite în anexa nr. 2.

Art. 21. - Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pune la dispoziție participanților, în interioriul intervalelor stabilite în anexa nr. 2, extrase de cont sub sigla Băncii Naționale a României privind plățile de mare valoare decontate final și irevocabil.

SECȚIUNEA a 4-a
Raportări

Art. 22. - TransFonD are obligația să raporteze Băncii Naționale a României, la sfârșitul fiecărei zile bancare, următoarele:
a) situația plăților de mare valoare refuzate în ziua respectivă din cauza insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori;
b) situația plăților de mare valoare aferente pieței secundare a titlurilor de stat decontate în ziua respectivă.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

SECȚIUNEA 1
Comisioane

Art. 23. - (1) Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare Banca Națională a României, prin intermediul TransFonD, percepe automat comisioane participanților, alții decât Banca Națională a României.

(2) Participanții-plătitori și participanții-beneficiari datorează următoarele comisioane:
a) 150.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare decontată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și la alin. (3);
b) 300.000 lei pentru fiecare plată aferentă depozitelor la Banca Națională a României și dobânzilor corespunzătoare acestora.

(3) În mod excepțional participanții-plătitori datorează următoarele comisioane:
a) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare prelucrată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, transmisă în ultima jumătate de oră a intervalului de recepție stabilit în anexa nr. 2;
b) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare refuzată pe motiv de lipsă de disponibilități în contul participantului-plătitor.

SECȚIUNEA a 2-a
Corectarea eventualelor erori de înregistrare

Art. 24. - Pentru eventualele erori de înregistrare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare participanții au obligația să sesizeze în scris Banca Națională a României într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrării erorii în extrasul de cont al participantului. După expirarea acestui termen nu poate fi angajată răspunderea Băncii Naționale a României.

SECȚIUNEA a 3-a
Sancțiuni

Art. 25. - Contractele încheiate de către bănci cu clienții lor, persoane fizice sau juridice, trebuie să conțină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:
a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de bănci sau de unitățile lor teritoriale, în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maximale stabilite în anexele nr. 1 și 4;
b) plata unei penalități de minimum 0,1% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de bănci sau de unitățile lor teritoriale, în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

Art. 26. - Băncile au obligația să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament cu propriii clienți, până la data de 1 iulie 2002.

SECȚIUNEA a 4-a
Alte dispoziții finale

Art. 27. - TransFonD asigură băncilor care nu au organizate propriile structuri interbancare astfel încât să răspundă prevederilor prezentului regulament procesarea plăților de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orașele reședință de județ și în municipiul București, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 28. - Pentru intervalul stabilit la art. 27 sucursalele și centrala TransFonD vor asigura procesarea plăților de mare valoare în ziua bancară a recepționării lor, în condițiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

Art. 29. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament activitățile de transfer de fonduri aferente piețelor valutară și monetară, inclusiv piața secundară a titlurilor de stat, între bănci și Banca Națională a României, precum și decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României, în baza prezentului regulament.

Art. 30. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament transferurile de fonduri aferente piețelor valutară și monetară, inclusiv piața primară a titlurilor de stat, între bănci și Trezoreria statului se vor efectua direct de Banca Națională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

Art. 31. - Transferurile de fonduri aferente înființării, validării sau reîntregirii operațiunilor de poprire pe conturile participanților, în care Banca Națională a României are calitatea de terț poprit, se vor efectua, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, direct de Banca Națională a României, sediul OIS 96100, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 9,00.

Art. 32. - Banca Națională a României și băncile vor proceda, în maximum 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, la actualizarea contractelor de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 33. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 34. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15 februarie 2002.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament își încetează aplicabilitatea Circulara Băncii Naționale a României nr. 44/1995 privind ordinele de plată cu valori mai mari de un miliard lei și alimentarea conturilor de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 13 decembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 1.

*) În această categorie sunt incluse și centralele băncilor aflate în regim special de decontare.


Marți, 27 septembrie 2022, 01:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.