LEGE nr.41 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 65/30 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Rezidențiatul, ca formă de pregătire postuniversitară a medicilor și farmaciștilor, este organizat conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

(2) Rezidențiatul se organizează anual, sub forma rezidențiatului pe locuri și/sau a rezidențiatului pe post, în funcție de numărul necesar de medici, estimat pe țară de Ministerul Sănătății și Familiei, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale și farmaceutice.

(3) Preparatorii universitari se confirmă în rezidențiat după ocuparea postului, prin concurs, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (1)."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Rezidențiatul pe locuri se organizează în sesiune unică și ofertează un număr de locuri pentru toate specialitățile, număr ce asigură necesarul de specialiști conform standardelor de referință din țările Uniunii Europene."

3. La articolul 3, alineatele (1), (2) și (6) vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Rezidențiatul pe post se organizează în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei, precum și de ministerele cu rețea sanitară proprie, conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătății și Familiei, în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale și farmaceutice.

(2) Rezidențiatul pe post se organizează numai din motive de maximă necesitate și numai pentru zonele geoeconomice defavorizate, sub forma unei sesiuni distincte față de concursul național anual organizat cu locuri destinate pe specialități. Concursul se organizează la nivel național.
............................................................................
(6) Ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmați ca rezidenți se poate face numai după îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (5). Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea materială a rezidentului, prevăzută anume în contractul individual de muncă menționat la alin. (4)."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unitățile sanitare de stat sau private acreditate, nominalizate de Ministerul Sănătății și Familiei, stabilite în funcție și de propunerile universităților de medicină și farmacie și de capacitățile de pregătire ale unităților sanitare clinice, precum și cele ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.

(2) Ministerul Sănătății și Familiei, precum și ministerele cu rețea sanitară proprie acordă fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat unităților clinice care pregătesc rezidenți."

5. La articolul 5, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Drepturile salariale ale rezidenților se stabilesc în condițiile legii și se acordă prin unitățile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventării stagiilor, realizării gărzilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea. Rezidenții care efectuează gărzi vor fi remunerați pentru aceste activități.

(2) Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor și farmaciștilor rezidenți din primii doi ani de rezidențiat, în care se realizează pregătirea teoretică generală, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății și Familiei, de la titlul “Transferuri”".

6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) Pentru rezidenții care efectuează pregătire în unitățile sanitare private acreditate drepturile salariale se suportă de către acestea."

7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Sumele restante reprezentând drepturi de personal cuvenite medicilor, farmaciștilor și stomatologilor rezidenți și stagiari pentru perioada 1 ianuarie 2001 - 26 aprilie 2001 se plătesc de unitățile sanitare la care au fost repartizați și cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, din bugetul de asigurări de sănătate, pe bază de acte adiționale încheiate cu casele de asigurări de sănătate."

8. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Înscrierea la concursurile de rezidențiat se poate face și imediat după promovarea examenului de licență sau/și înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilității obținerii specializărilor la vârste mai apropiate de tendințele actuale ale standardelor internaționale."

9. La articolul 7, alineatele (1)-(4) și (6) vor avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Stagiatura are durata de un an și se organizează după metodologia stabilită de Ministerul Sănătății și Familiei pentru absolvenții facultăților de medicină, stomatologie și farmacie care au promovat examenul de licență.

(2) Ministerul Sănătății și Familiei stabilește locurile de muncă pentru efectuarea stagiilor în unitățile sanitare acreditate, inclusiv private, care încheie cu stagiarii contracte individuale de muncă pe durată determinată de un an.

(3) Unitățile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii și farmaciștii stagiari primesc din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada contractului prevăzut la alin. (2), o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de bază, stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie, publicat de Institutul Național de Statistică, la data stabilirii drepturilor. Unitățile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii și farmaciștii stagiari asigură plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de către angajator, din contribuția pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, și 30% din Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) nu beneficiază de dreptul la ajutor de șomaj pe o durată de 2 ani de la data încheierii perioadei de stagiatură decât în condițiile în care prezintă dovada că nu există posturi vacante în rețeaua sanitară, corespunzătoare nivelului de pregătire al acestora, eliberată de Ministerul Sănătății și Familiei.
..............................................................................
(6) Medicii, stomatologii și farmaciștii care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătății și Familiei aprobarea în vederea completării acesteia, pentru a putea obține dreptul de liberă practică."

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Statutul de medic de medicină generală, stomatolog și, respectiv, farmacist se obține după finalizarea stagiaturii.

(2) După stagiatură medicii de medicină generală, medicii stomatologi și farmaciștii pot lucra, în condiții contractuale, în cabinetul medicului specialist de medicină de familie, de stomatologie generală, respectiv al farmacistului specialist.

(3) Ministerul Sănătății și Familiei va elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 60 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."

11. La articolul 9, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Drepturile salariale ale personalului angajat în activitatea de cercetare științifică, clinică și de medicină preventivă, organizată pe nuclee, colective, departamente și/sau institute și care se desfășoară în cadrul unităților din sectorul sanitar, se finanțează din Fondul de asigurări sociale de sănătate și se stipulează în mod distinct în contractul unității cu casa de asigurări de sănătate, pentru fiecare an bugetar.
............................................................................................
(3) În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a ordonanței de urgență Ministerul Sănătății și Familiei împreună cu Academia de Științe Medicale vor defini domeniile cercetării științifice clinice, de medicină preventivă și fundamentale, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum și instituțiile sanitare în care se desfășoară activitate de cercetare științifică, printr-o metodologie comună, care va fi publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 41.


Joi, 30 iunie 2022, 05:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.