ORDONANȚĂ nr.5 din 24 ianuarie 2002
pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 70/31 ian. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera c) va avea următorul cuprins:

"c) de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări de construcții reprezentând monumente istorice; pentru această categorie de lucrări este necesar și avizul prealabil al Ministerului Culturii și Cultelor;"

2. După litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

"c1) de primarii sectoarelor municipiului București, pentru toate categoriile de construcții și amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și c);"

3. Litera d) va avea următorul cuprins:

"d) de primarii comunelor pentru locuințe individuale și anexele gospodărești ale acestora; pentru celelalte construcții și lucrări care se execută în intravilanul localităților, cu excepția celor de la lit. a), este necesar și avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului județean."

Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Marius Sorin Bota,
secretar de stat

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 24 ianuarie 2002.
Nr. 5.


Joi, 11 august 2022, 23:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.