ORDONANȚĂ nr.20 din 24 ianuarie 2002
privind achizițiile publice prin licitații electronice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 86/1 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general și a condițiilor de utilizare a procedurii on-line pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și a regulilor generale de asigurare prin mijloace electronice a transparenței în domeniul achizițiilor publice.

Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică în procedură on-line sunt:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;
b) eficiența utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprietății intelectuale ale ofertantului.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) procedura on-line - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităților tehnice oferite de Sistemul electronic de achiziții publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziție publică;
b) Sistemul electronic de achiziții publice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, operat în scopul facilitării transparenței, corectitudinii și eficienței în domeniul achizițiilor publice, sistem denumit în continuare Sistem electronic.

Art. 4. - Prezenta ordonanță se completează cu dispozițiile legale privind achizițiile publice și cu dispozițiile legale privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice.

Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autoritățile contractante care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentei ordonanțe, produsele, serviciile și lucrările care urmează să fie achiziționate prin licitație electronică, precum și pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanță.

Art. 6. - (1) Autoritatea contractantă care aplică procedura licitației electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziție publică are obligația să indice acest lucru în anunțul de participare, precum și fazele procedurii care nu se vor desfășura on-line, dacă este cazul.

(2) Aplicarea procedurii licitației electronice, o dată stabilită prin publicarea anunțului de participare, nu poate fi revocată pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 7. - Autoritatea contractantă are obligația să asigure respectarea principiilor liberei concurențe, transparenței, tratamentului egal și confidențialității în relația cu furnizorii, executanții sau cu prestatorii interesați să participe la procedura pentru atribuirea prin licitație electronică a contractului de achiziție publică.

CAPITOLUL II
Condiții de participare la procedura de licitație electronică

Art. 8. - Orice furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în condițiile prezentei ordonanțe, la procedura de atribuire prin licitație electronică a contractelor de achiziție publică (denumită în continuare procedura de licitație electronică); furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de același regim privind participarea de care beneficiază și furnizorul, executantul sau prestatorul român în țara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.

Art. 9. - (1) Participarea la procedura de licitație electronică se poate face numai după înregistrarea în Sistemul electronic.

(2) Condițiile și procedura înregistrării se stabilesc de operatorul Sistemului electronic.

(3) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în Sistemul electronic.

(4) Înregistrarea ca furnizor, executant sau prestator în Sistemul electronic va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul se află în una dintre următoarele situații:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
c) nu și-a îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;
d) furnizează informații false în documentele prezentate;
e) încalcă procedurile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(5) În cazul intervenirii vreuneia dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a), b) sau c) ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligația să aducă la cunoștință operatorului Sistemului electronic acest lucru în termen de 24 de ore.

(6) Toate autoritățile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligația să se înregistreze în Sistemul electronic.

Art. 10. - (1) Operatorul are dreptul de a cere oricărui furnizor, executant sau prestator care solicită înregistrarea în Sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz.

(2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în Sistemul electronic are obligația să comunice operatorului, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - (1) La înregistrarea în Sistemul electronic orice furnizor, executant sau prestator trebuie să plătească un tarif de înregistrare al cărui cuantum este stabilit de operatorul Sistemului electronic.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăși nivelul costurilor administrative ale operațiunii în cauză.

(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.

Art. 12. - În scopul facilitării unor studii de piață operatorul Sistemului electronic stabilește condițiile de realizare și de utilizare a unui sistem electronic de clasificare a produselor, care să permită prezentarea rezultatelor tranzacțiilor încheiate cu succes.

CAPITOLUL III
Procedura de licitație electronică

SECȚIUNEA 1
Generalități

Art. 13. - Autoritățile contractante au obligația, în condițiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricărui contract de achiziție publică, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), art. 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice.

Art. 14. - Procedura licitației electronice cuprinde următoarele faze, după caz:

a) publicarea anunțului de participare;
b) înscrierea solicitanților;
c) preselecția solicitanților;
d) comunicarea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
e) evaluarea ofertelor;
f) comunicarea rezultatului evaluării;
g) încheierea contractului;
h) publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 15. - (1) Autoritățile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligația de a face cunoscută în mod public, prin mijloace electronice, intenția de a efectua achiziții publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunț de intenție.

(2) Anunțul de intenție se va publica în mod separat pentru produse, lucrări și servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante.

(3) Anunțul de intenție trebuie să cuprindă cel puțin toate contractele de achiziție publică previzionate să fie atribuite până la sfârșitul anului bugetar și a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro publicarea anunțului de intenție este opțională.

(4) Publicarea anunțului prevăzut la alin. (1) nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică.

(5) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice fac excepție de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul să transmită spre publicare anunțul de intenție oricând pe parcursul anului.

SECȚIUNEA a 2-a
Publicarea anunțului de participare

Art. 16. - În scopul asigurării unei transparențe maxime orice autoritate contractantă are obligația să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunț de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitației electronice, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 17. - Autoritatea contractantă are obligația să includă în anunțul de participare ce urmează să fie publicat în Sistemul electronic toate informațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 și să aplice în mod corespunzător prevederile acesteia referitoare la comunicare, în cazul modificării anunțului.

Art. 18. - (1) Anunțul de participare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, în formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:

1. elementele de identificare a autorității contractante;

2. a) procedura aplicată pentru fiecare fază a atribuirii contractului de achiziție publică;

b) tipul contractului de achiziție publică pentru care sunt solicitate oferte;

3. a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrării/locul de prestare a serviciilor;

b) natura și cantitatea produselor ce se vor achiziționa (codul CPSA)/natura și cerințele de execuție, caracteristicile generale ale lucrării/categoria serviciilor ce se vor achiziționa și descrierea acestora (codul CPSA);
c) indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune ofertă pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse/lucrări/servicii solicitate;

4. data limită de livrare a produselor/termenul limită de execuție a lucrării/durata sau termenul limită de prestare a serviciilor;

5. a) modalitatea de obținere a unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar (unde este cazul);
c) data limită pentru solicitarea clarificărilor;

6. a) data limită pentru depunerea ofertelor;

b) modalitatea de depunere a ofertelor;
c) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;

7. data, ora și locul deschiderii ofertelor;

8. garanțiile pentru participare solicitate;

9. modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează; 10. forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanți cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);

11. informații privind condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;

12. perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă;

13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;

14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);

15. alte informații (acordarea preferinței interne etc.);

16. data publicării în Sistemul electronic și numărul anunțului de intenție sau menționarea inexistenței unui astfel de anunț.

SECȚIUNEA a 3-a
Înscrierea solicitanților

Art. 19. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care dorește să participe la procedura de licitație electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziție publică trebuie să se înscrie în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

(2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare și a procedurii de generare electronică a documentelor care vor fi utilizate pe parcursul licitației electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.

SECȚIUNEA a 4-a
Preselecția solicitanților

Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza preselecția solicitanților care și-au manifestat intenția de a participa la procedura de licitație electronică.

(2) Criteriile pe baza cărora se va face preselecția trebuie să fie publicate în anunțul de participare și trebuie să respecte principiile obiectivității și nediscriminării.

(3) În funcție de specificul obiectului contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă poate stabili drept condiție de preselecție îndeplinirea unor condiții minime referitoare la capacitatea tehnică și situația economicofinanciară ale solicitanților.

Art. 21. - (1) În cazul aplicării fazei de preselecție pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare data limită de primire a documentelor de calificare.

(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare în Sistemul electronic.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii, și anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puțin de 10 zile și numai în situația în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorității contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii.

Art. 22. - (1) Solicitanții au dreptul de a cere clarificări în legătură cu procedura de preselecție și cu documentele de calificare până cel mai târziu cu 6 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziție tuturor solicitanților, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările cerute, cu cel puțin 4 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.

Art. 23. - (1) Preselecția solicitanților trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a îndeplinirii criteriilor, în condiții stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificațiilor autorității contractante.

(2) În cazul în care preselecția nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorității contractante are obligația să transmită rezultatul preselecției în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 24. - Rezultatul preselecției, însoțit de motivația corespunzătoare, va fi pus la dispoziție tuturor solicitanților prin intermediul Sistemului electronic.

SECȚIUNEA a 5-a
Comunicarea documentației de elaborare și prezentare a ofertei

Art. 25. - (1) Documentația de elaborare și prezentare a ofertei trebuie să conțină criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică și, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului.

(2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnicoeconomic, autoritatea contractantă are obligația să stabilească un algoritm de calcul care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câștigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Art. 26. - (1) Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la încheierea contractului de achiziție publică.

(2) Documentația de elaborare și prezentare a ofertei trebuie să conțină cuantumul garanției de participare și perioada de valabilitate a acesteia.

(3) Cuantumul garanției de participare se stabilește în sumă fixă, care se va încadra de regulă între 1% și 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică și care în nici un caz nu va fi mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.

(4) Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 27. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanția de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să încheie contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

Art. 28. - (1) Garanția de bună execuție a contractului de achiziție publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei cuantumul garanției de bună execuție, care va fi cuprins între 5% și 10% din prețul contractului de achiziție publică.

Art. 29. - (1) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 45 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(3) Prevederea alin. (2) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis spre publicare de către autoritatea contractantă cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii anunțului de participare spre publicare.

(4) În cazul în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorității contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitație electronică prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 10 zile.

Art. 30. - În cazul în care obiectul contractului de achiziție publică include și furnizarea de produse, oferta de preț depusă de fiecare furnizor trebuie să conțină în mod obligatoriu și costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunțul de participare.

Art. 31. - Primirea solicitărilor de obținere a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și remiterea documentației respective se fac prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 32. - (1) Solicitanții au dreptul de a cere clarificări în legătură cu documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziție tuturor solicitanților, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările primite, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.

Art. 33. - (1) Ofertele și documentele care le însoțesc se realizează în formă electronică, dacă este cazul, prin utilizarea semnăturilor electronice sau a criptografiei, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă și trebuie semnată electronic de către ofertant și transmisă până la data limită de primire a ofertelor.

(3) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligația de a transmite oferta conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic și își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

SECȚIUNEA a 6-a
Evaluarea ofertelor

Art. 34. - Deschiderea ofertelor în formă electronică se face cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 35. - (1) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentația de prezentare și elaborare a ofertei, în condiții stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificațiilor autorității contractante.

(2) Examinarea ofertelor, evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei celei mai avantajoase se fac, în mod corespunzător, prin utilizarea facilităților sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorității contractante are obligația să transmită rezultatul evaluării, în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 36. - (1) În scopul stabilirii ofertei câștigătoare autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă. Astfel, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalți ofertanți, fără a fi accesibilă și identitatea titularului fiecărei oferte.

(2) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul Sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidențialitatea în ceea ce privește identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă.

(3) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentația de elaborare și prezentare a ofertei.

(4) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare.

(5) La sfârșitul intervalului de timp prevăzut la alin. (1) este declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, identitatea titularului ofertei câștigătoare devenind accesibilă celorlalți ofertanți și autorității contractante.

Art. 37. - (1) Transmiterea comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câștigătoare se realizează, în termen de 5 zile, prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) În cazul aplicării accelerate a procedurii de licitație electronică termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore.

SECȚIUNEA a 7-a
Încheierea contractului de achiziție publică

Art. 38. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, în condițiile prezentului capitol.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

(4) Fără să fie încălcate prevederile alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câștigătoare.

Art. 39. - (1) Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziție publică are obligația de a constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Dacă garanția de bună execuție s-a constituit sub forma unei scrisori de garanție bancară, aceasta se constituie în anexă la contractul de achiziție publică.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

Art. 40. - (1) Încheierea contractului de achiziție publică în formă electronică se realizează conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Contractul se semnează electronic de către părți, o copie de pe acesta fiind stocată de operator în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă stabilește în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura on-line, contractul semnat electronic de către părți are natura juridică a antecontractului.

Art. 41. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a denunța unilateral contractul de achiziție publică, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziție publică și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziție publică îndeplinită până la data rezilierii, precum și recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunțării unilaterale a contractului.

Art. 42. - În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una dintre părți partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziție publică și de a pretinde plata de despăgubiri.

SECȚIUNEA a 8-a
Publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică

Art. 43. - Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Sistemul electronic un anunț de atribuire a contractului de achiziție publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție publică, în condițiile, în formatul și conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

SECȚIUNEA a 9-a
Dispoziții procedurale

Art. 44. - Operatorul Sistemului electronic are obligația să stabilească acele proceduri și norme de securitate care asigură gradul necesar de confidențialitate și siguranță în utilizare, în scopul bunei desfășurări a procedurilor de licitație electronică.

Art. 45. - (1) Toate comunicările efectuate în cadrul procedurii licitației electronice trebuie efectuate on-line, în conformitate cu regulile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancțiunea neluării lor în considerare.

(2) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

Art. 46. - (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitație electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică și semnate electronic, dacă este cazul, prin folosirea unui procedeu de criptare, în condițiile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancțiunea neluării lor în considerare.

(2) Toate documentele în formă electronică ce sunt de natură a conține manifestări de voință ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a aparține titularului semnăturii respective.

(3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

(4) Orice document în formă electronică trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

(5) Formatul documentului în formă electronică, precum și condițiile generării, transmiterii și stocării acestuia sunt stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 47. - (1) Dacă specificațiile autorității contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligație se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în Sistemul electronic, în conformitate cu procedura și cu condițiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Actul eliberării unei copii în formă electronică de pe un înscris este un act notarial și este asimilat, din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce privește nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.

(3) Eliberării copiei în formă electronică de pe un înscris, prevăzută la alin. (1), îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Legii nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.

(4) Condițiile și procedura înregistrării în Sistemul electronic a notarilor publici, precum și tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

Art. 48. - (1) Obligația de a prezenta o garanție de participare sau, respectiv, de bună execuție se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe o scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante, copie semnată electronic de banca emitentă, cu condiția ca această bancă să fie înregistrată în Sistemul electronic și în conformitate cu procedura și condițiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Condițiile și procedura înregistrării în Sistemul electronic a băncilor, precum și tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

Art. 49. - (1) Operatorul Sistemului electronic are obligația de a publica anunțurile prevăzute la art. 15, 16 și 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării on-line a acestora.

(2) Procedura înregistrării on-line a anunțurilor prevăzute la art. 15, 16 și 43, structura acestor anunțuri, precum și a invitației de participare se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

(3) Publicarea în Sistemul electronic a anunțurilor prevăzute la art. 15, 16 și 43 se face gratuit.

Art. 50. - (1) În scopul acoperirii costurilor de operare și utilizare a Sistemului electronic, fiecare furnizor, executant sau prestator care a încheiat un contract de achiziție publică în urma aplicării procedurii de licitație electronică trebuie să plătească operatorului Sistemului electronic un tarif de utilizare, determinat procentual la valoarea contractului.

(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabilește de către operatorul Sistemului electronic și nu poate depăși 0,5% din valoarea contractului.

(3) Obligația de plată a tarifului de utilizare prevăzut la alin. (1) se naște în sarcina furnizorului, executantului sau, respectiv, a prestatorului în momentul încheierii contractului de achiziție publică.

(4) Autoritatea contractantă nu datorează tarife de utilizare.

(5) În cazul în care un furnizor, executant sau prestator nu plătește în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract de achiziție publică tariful prevăzut la alin. (1), acesta este suspendat de drept din Sistemul electronic până la data prezentării dovezii de plată a tarifului.

(6) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.

Art. 51. - (1) Operatorul Sistemului electronic are obligația de a implementa un sistem de evaluare a performanței furnizorilor, executanților și prestatorilor înregistrați în Sistemul electronic, în scopul determinării respectării de către fiecare dintre aceștia a procedurilor și regulilor obligatorii de utilizare a Sistemului electronic, al evitării și prevenirii fraudelor, cu condiția respectării principiilor transparenței, nediscriminării și echității.

(2) Orice autoritate contractantă poate stabili drept criteriu de preselecție în cadrul unei proceduri de licitație electronică o valoare minimă a indicatorului de performanță stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării și echității.

Art. 52. - În scopul aplicării dispozițiilor prezentului capitol, data înseamnă ziua, luna și anul, precum și ora și minutul.

SECȚIUNEA a 10-a
Dosarul procedurii licitației electronice

Art. 53. - (1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul Sistemului electronic are obligația de a întocmi, în formă electronică, dosarul procedurii licitației electronice.

(2) Informațiile și documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziției publice se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic și trebuie să permită stocarea în condiții de securitate a evidențelor necesare pentru fiecare fază desfășurată on-line a procedurii licitației electronice.

Art. 54. - Dosarul procedurii licitației electronice se păstrează de către operatorul Sistemului electronic atât timp cât contractul de achiziție publică produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 55. - La cerere, dosarul procedurii licitației electronice este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravențiilor sau infracțiunilor.

CAPITOLUL IV
Anularea aplicării procedurii licitației electronice

Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii anunțului de atribuire și numai în următoarele circumstanțe:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței;
b) nici unul dintre candidați/ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
- conțin în propunerea financiară prețuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi temeinic justificate;
- conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;
d) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 57. - Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de participanții la procedura de achiziție publică, cu excepția returnării garanției pentru participare.

Art. 58. - Autoritatea contractantă are obligația de a comunica tuturor participanților la procedura de achiziție publică atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

CAPITOLUL V
Căi de atac

Art. 59. - Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziție publică și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecință directă a încălcării dispozițiilor prezentei ordonanțe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală, în condițiile stabilite la art. 80-97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001.

Art. 60. - Nu se contestă și nu se atacă în justiție deciziile autorității contractante referitoare la alegerea procedurii licitației electronice în scopul atribuirii unui contract de achiziție publică.

Art. 61. - Înștiințarea și comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 se pot face și prin mijloace electronice, dacă participanții cărora le sunt destinate au consimțit astfel în prealabil.

Art. 62. - (1) De îndată ce primește o contestație sau o notificare privind introducerea unei acțiuni în justiție, în scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achiziții publice, autoritatea contractantă are obligația să înștiințeze despre aceasta operatorul Sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestația/notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin mijloace electronice operatorului Sistemului electronic toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 63. - Hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în litigiile care decurg din aplicarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 se publică în Sistemul electronic, iar plata transmiterii și a cheltuielilor de publicare este în sarcina părții care a pierdut procesul; în acest scop instanța va dispune prin aceeași hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 64. - În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a regulilor și procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, acesta poate decide, în funcție de gravitatea încălcării, suspendarea dreptului furnizorului, executantului sau prestatorului respectiv de a utiliza Sistemul electronic, excluderea din Sistemul electronic, precum și interzicerea înregistrării în acesta pe o perioadă de până la 5 ani.

Art. 65. - (1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) efectuarea unei achiziții publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) aplicarea procedurii pentru atribuirea prin licitație electronică a unui contract de achiziție publică, fără autorizații, avize, acorduri și aprobări legale;
c) furnizarea de informații unuia sau mai multor furnizori, executanți sau prestatori, de natură să îi favorizeze pe aceștia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziție publică;
d) deținerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de informații privind conținutul ofertelor celorlalți participanți la procedură, precum și înțelegerea acestuia cu alți participanți sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului procedurii.

Art. 66. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 67. - Procedurile de achiziție publică aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului adoptate în condițiile art. 5 se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective.

Art. 68. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se înființează Sistemul electronic.

(2) Operatorul Sistemului electronic, în colaborare cu instituțiile publice abilitate, va utiliza acele standarde și proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate și siguranță a operațiunilor desfășurate în cadrul Sistemului electronic, în acord cu practicile internaționale în domeniu.

(3) Operatorul Sistemului electronic are obligația să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor și serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziție publică, compatibil cu sistemul de grupare și codificare prevăzut de clasificările statistice oficiale, în scopul asigurării transparenței, promovării competiției și facilitării realizării studiilor de piață.

Art. 69. - (1) Operatorul Sistemului electronic este Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, finanțată integral din venituri extrabugetare.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației se înființează prin hotărâre a Guvernului, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicațiilor" care se desființează.

(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației provin în principal din următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvențe radio;
b) tarifele de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, prevăzute în actele normative în vigoare;
c) tariful de utilizare a Sistemului electronic și tariful de înregistrare în Sistemul electronic;
d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 70. - (1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației poate adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului electronic, în funcție de gradul de dezvoltare a tehnologiei și de cerințele de securitate adecvate.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României vor elabora și vor adopta, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, normele necesare utilizării instrumentelor de plată electronică în cadrul Sistemului electronic.

Art. 71. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica

p. Ministrul integrării europene,
Vasile Pușcaș,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.
Nr. 20.


Sâmbătă, 06 martie 2021, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.