ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 14 februarie 2002
pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 134/20 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.798 din 13 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Strategia și prioritățile anuale pentru imaginea externă a țării se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externă, denumit în continuare Consiliu interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informațiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii și cultelor, ministrul turismului, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, ministrul tineretului și sportului, ministrul educației și cercetării, ministrul finanțelor publice și președintele Fundației Culturale Române. La lucrările Consiliului interministerial pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai formațiunilor politice reprezentate parlamentar, ai societății civile și ai comunității oamenilor de afaceri".

2. Alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) În cadrul Consiliului interministerial funcționează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atribuții în domeniul imagine-comunicare din cele 9 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului și vicepreședintele Fundației Culturale Române".

3. Partea dispozitivă și literele a), b) și e) ale alineatului (11) vor avea următorul cuprins:

„(11) Din bugetul de stat, precum și din donații, sponsorizări și din alte surse atrase în condițiile legii, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanțează:

a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate inclusiv prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române și străine;
b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate și în format electronic, precum și a unor emisiuni pe posturi de televiziune;
.............................................................................................
e) organizarea de acțiuni comune cu grupuri de reflecție prestigioase din Statele Unite ale Americii și din Europa, precum și cu reprezentanți ai societății civile, pe teme de integrare europeană și euroatlantică;"

Art. II. - (1) Prin derogare de la procedura stabilită prin art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, din fondurile alocate prin legile bugetare anuale în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru finanțarea acțiunilor și proiectelor privind imaginea externă a României se pot finanța și cheltuielile necesare organizării în țară a unor acțiuni cu caracter internațional, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul în care la acțiunile prevăzute la alin. (1) participă și alte ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, sumele necesare acestora se asigură prin suplimentarea bugetelor instituțiilor respective și diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 14 februarie 2002.
Nr. 13.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.