DECIZIE nr.8 din 17 ianuarie 2002
privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a) alin. 5 și 6 și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 148/27 feb. 2002

Nicolae Popa - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu - judecător
Ioan Vida - judecător
Paula C. Pantea - procuror
Claudia Miu - magistrat-asistent

șef Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a) alin. 5 și 6 și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Evany“ - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 4.182/2001 al Judecătoriei Oradea.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile art. 41 alin. (8) din Constituție, potrivit cărora bunurile rezultate din infracțiuni sau contravenții pot fi confiscate în condițiile legii.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 iunie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 4.182/2001, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a) alin. 5 și 6 și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Evany“ - S.R.L. din Oradea în cadrul unui proces civil având ca obiect plângerea acesteia împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiat de comisarii Gărzii financiare Bihor.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 3 lit. a) alin. 5 și 6, precum și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000, contravin dispozițiilor art. 41 alin. (8) din Constituție, întrucât interzic utilizarea ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentrația alcoolică sub 95,5% volum, obținută prin diluarea alcoolului etilic rafinat, fără să reglementeze și modul de folosire a materiei prime existente în stoc la data intrării în vigoare a ordonanței. De asemenea, se susține că și dispozițiile art. 51 alin. (2) ale aceluiași act normativ contravin acelorași dispoziții constituționale, deoarece prevăd confiscarea întregii sume rezultate din vânzarea băuturilor alcoolice, fără să țină seama de faptul că peste 20% din aceste sume se cuvin statului sub formă de taxă pe valoarea adăugată și accize. Or, potrivit principiilor de drept se pot confisca bunurile rezultate din săvârșirea unor contravenții, nu și bunurile aparținătoare statului.
Exprimându-și opinia asupra excepției, instanța de judecată consideră că textele criticate sunt constituționale, întrucât măsura confiscării sumei rezultate din comercializarea băuturilor alcoolice are natura unei sancțiuni aplicate agentului economic pentru încălcarea regimului comercializării băuturilor alcoolice, „statul cunoscând o despăgubire integrală, neavând relevanță faptul că din totalul sumei confiscate peste 20% ar constitui taxă pe valoarea adăugată și accize atâta vreme cât aceste sume și în situația în care nu ar fi incriminată fapta ar constitui venituri la bugetul de stat“.
În conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curții Constituționale a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se arată că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile art. 41 alin. (8) din Constituție. Argumentul invocat de autoarea excepției, în sensul că nu pot fi confiscate sume aparținând statului sub formă de taxă pe valoarea adăugată și accize, nu poate fi reținut, fiind irelevant în cazul dat, deoarece confiscarea operează în condițiile legii, în acord cu prevederile constituționale care sancționează dobândirea de bunuri prin săvârșirea unei contravenții.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl formează dispozițiile art. 3 lit. a) alin. 5 și 6, precum și cele ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 31 ianuarie 2000, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.476 din 30 septembrie 2000, dispoziții care au următorul cuprins:
- Art. 3 lit. a) alin. 5 și 6: „Se interzic comercializarea în vrac și utilizarea ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentrația alcoolică sub 95,5% în volum, obținută prin diluția alcoolului etilic rafinat.
Se interzice comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentrația alcoolică a acestora, cu excepția cazurilor în care agenții economici producători livrează băuturile alcoolice spirtoase în vrac agenților economici care le achiziționează în scopul îmbutelierii, fără a modifica caracteristicile și concentrația alcoolică a produsului, și numai în baza contractelor scrise încheiate cu aceștia.“;
- Art. 51 alin. (1) lit. x): „Constituie contravenție următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni: [...]
x) comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentrația alcoolică a acestora, fără contracte scrise din care să rezulte activitatea de îmbuteliere, precum și utilizarea acestor băuturi ca materie primă pentru fabricarea altor băuturi spirtoase;“;
- Art. 51 alin. (2): „Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: [...]
- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor sau, în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, cele prevăzute la lit. v) și x) [...].“
Autorul excepției susține că dispozițiile art. 3 lit. a) alin. 5 și 6, precum și cele ale art. 51 alin. (1) lit. x) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000, sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (8) din Constituție, potrivit cărora „Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii“. Se susține că dispozițiile criticate nu prevăd modul de folosire a materiei prime existente în stoc la data intrării în vigoare a ordonanței completatoare.
Examinând această susținere, Curtea constată că modul de valorificare a băuturilor alcoolice existente în stoc la agenții economici a fost reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.181 din 26 octombrie 2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.551 din 8 noiembrie 2000, precum și prin Normele metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenții economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat și alcool tehnic, preluarea cantităților de alcool de către stat, precum și metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica și documentele fiscale necesare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.190 din 28 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 30 noiembrie 2000. Prin urmare critica potrivit căreia agenții economici nu pot valorifica băuturile alcoolice spirtoase pe care le aveau în stoc la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 nu are suport real cu atât mai mult cu cât această ordonanță a intrat în vigoare, potrivit art. III, la data de 15 octombrie 2000, dată ulterioară publicării (30 septembrie 2000), ceea ce a permis agenților economici să ia cunoștință de schimbările legislative intervenite și să acționeze în sensul valorificării cantităților de alcool rămase în stoc. Pentru aceste considerente Curtea constată că prevederile examinate nu contravin dispozițiilor art. 41 alin. (8) din Constituție.
În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din același act normativ criticat Curtea Constituțională constată, de asemenea, că și aceasta este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.
Astfel se reține că este dreptul legiuitorului să stabilească atât regimul produselor supuse impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adăugată și accize), cât și cadrul legal de valorificare a băuturilor alcoolice, în așa fel încât să stăvilească activitățile ilicite cu aceste produse. Instituirea de norme de conduită implică și instituirea de sancțiuni, în speță sancțiuni contravenționale constând inclusiv în confiscarea cantităților de băuturi alcoolice care fac obiectul contravenției sau confiscarea contravalorii acestora, atunci când băuturile au fost vândute cu încălcarea regimului legal. Această sancțiune este justificată, în temeiul art. 41 alin. (8) din Constituție, care prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenții pot fi confiscate în condițiile legii.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 41 alin. (8), al art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 și al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a) alin. 5 și 6 și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.134/2000, excepție ridicată de Societatea Comercial㠄Evany“ - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 4.182/2001 al Judecătoriei Oradea.
Definitivă și obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 17 ianuarie 2002.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent șef,
Claudia Miu


Joi, 11 august 2022, 23:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.