LEGE nr.133 din 19 martie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 230/5 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 4 iunie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit financiar și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera."

3. Titlul capitolului II - Auditul și auditorul financiar - se abrogă.

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau juridică ce dobândește această calitate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Auditorii financiari, persoane fizice și juridice, desfășoară activități de audit financiar, audit intern, precum și activități de consultanță financiar-contabilă și fiscală, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregătire profesională de specialitate în domeniu.

(3) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot desfășura și alte activități profesionale în domeniul economico-financiar, cu respectarea modului de reglementare a activităților specifice respective și a principiului independenței."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Auditorii financiari, în exercitarea mandatului lor, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională.

(2) Conceptele de independență, obiectivitate și integritate profesională vor fi definite în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei."

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Înființarea, organizarea și atribuțiile Camerei Auditorilor Financiari din România".

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizație profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România.

(3) Camera are următoarele atribuții:

a) elaborează următoarele documente:
a1) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
- organele de conducere ale Camerei și modul de desemnare a acestora;
- atribuțiile și răspunderile Camerei;
- regulile de atribuire și retragere a calității de auditor financiar;
- cerințele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activității de audit financiar;
- abaterile disciplinare, sancțiunile disciplinare și procedura de disciplină;
a2) Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar;
a3) standardele de audit;
a4) programa analitică a examenului-concurs de aptitudini profesionale;
a5) Normele privind procedurile de control al calității auditului financiar;
a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;
a7) Normele privind procedurile minimale de audit.
Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;
b) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii;
c) organizează și urmărește programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;
d) controlează calitatea activității de audit financiar;
e) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate, precum și a normelor de audit financiar, în concordanță cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale;
f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;
g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei;
h) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor financiar din România;
i) emite reguli și proceduri în limitele și competențele stabilite în regulamentul de organizare și funcționare, prin care să se asigure respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență."

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul București, Bd Libertății nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosință gratuită pe 10 ani spațiul necesar desfășurării activității la adresa menționată mai sus.

(2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeași perioadă, Biroul permanent, precum și persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare."

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Camera are următoarele categorii de membri:

a) auditori financiari persoane active;
b) auditori financiari stagiari;
c) auditori financiari persoane nonactive.

(2) Camera va ține evidența membrilor săi prin intermediul Registrului auditorilor financiari, pe categoriile de membri prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)."

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Sunt auditori financiari persoane active ai Camerei persoanele care dobândesc calitatea de auditor financiar în condițiile art. 9 sau 10.

(2) Sunt auditori financiari stagiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei facultăți cu profil economic și au experiență în domeniul financiar-contabil, considerată de Cameră ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerințele Codului privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.

(3) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndruma desfășurarea programului de pregătire practică a auditorilor financiari stagiari, în vederea dobândirii de către aceștia a calității de auditor financiar.

(4) Sunt auditori financiari persoane nonactive membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activității de audit financiar. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

(5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele care consideră că întrunesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ."

11. După articolul 8 se introduce capitolul III1 cu următorul titlu: "Reguli de atribuire a calității de auditor financiar".

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Pentru atribuirea calității de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A. Persoanele fizice:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2);
b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar; stagiul poate începe numai după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și b);
c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevăzut la art. 10.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situațiilor financiare în numele societăților de audit trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 10;
b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deținută direct sau indirect de persoane fizice ori de societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 10;
c) majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A ori la art. 10."

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Camera poate atribui calitatea și acorda dreptul de exercitare a calității de auditor financiar, prin excepție de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;
b) să fi fost pentru cel puțin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acționarul unei societăți ori grup de societăți care are în obiectul de activitate auditul financiar;
c) să satisfacă cerințele Codului de etică profesională al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);
d) să facă dovada că posedă cunoștințele cerute de statul român pentru desfășurarea activității de audit financiar.

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăți în care majoritatea acționarilor sau/și a angajaților deține calitatea de auditor financiar în statul respectiv."

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice, precum și capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.

(3) Examenul constă în susținerea de probe scrise la următoarele discipline:

a) a1) audit financiar;
a2) contabilitate generală: reglementări naționale, europene și internaționale; aspecte teoretice, metodologice și practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internațională; evaluarea elementelor bilanțiere; determinarea profitului și pierderii;
a3) analiza și evaluarea critică a situațiilor financiare;
a4) reguli de consolidare a conturilor;
a5) contabilitatea costurilor și contabilitatea managerială; relația dintre contabilitate și management;
a6) audit intern; a7) standardele privind întocmirea situațiilor financiare și a bilanțurilor consolidate și metodele de evaluare a elementelor bilanțiere și de determinare a profitului și pierderii;
a8) normele legale și profesionale privind auditul financiar al situațiilor financiare și al celorlalte documente contabile și persoanele care efectuează audit financiar;
b) alte discipline corelate cu auditul financiar:
b1) drept comercial;
b2) drept fiscal;
b3) drept civil;
b4) dreptul muncii și protecției sociale;
b5) sisteme informaționale și sisteme informatice;
b6) economia întreprinderii, economie generală și financiară;
b7) matematică și statistică;
b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii."

15. După articolul 11 se introduce capitolul III2 cu următorul titlu: "Exercitarea mandatului de auditor financiar".

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Auditorul financiar poate exercita mandatul numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este membru persoană activă a Camerei;
b) îndeplinește condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei."

17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) O persoană nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entități dacă este angajată a acesteia ori dacă are relații cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea respectivă are relații care conduc la situația de incompatibilitate sau conflict de interese.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înțelege toate situațiile care conduc la știrbirea cerinței fundamentale de independență în exercitarea mandatului de auditor financiar."

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Dacă pe durata mandatului nu se mai îndeplinesc condițiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligația să renunțe imediat la mandatul său și să notifice clientului încetarea acestuia, precum și motivul renunțării."

19. Titlul capitolului IV - Reguli de atribuire a calității de auditor financiar - se abrogă.

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În cazul în care Camera ia cunoștință de situația în care un auditor financiar, în timpul exercitării mandatului, nu a îndeplinit cerințele profesionale conform normelor de audit emise de Cameră, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situațiile financiare ale entității respective și va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv.

(2) În situația în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicită efectuarea unui al doilea audit, entitatea va lua măsurile necesare pentru a se conforma în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăși 6 luni de la data primirii de către entitate a comunicării scrise."

21. După articolul 15 se introduce capitolul III3 cu următorul titlu: "Independență și integritate profesională".

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Mandatul de auditor financiar poate fi acceptat numai de persoanele care îndeplinesc condițiile de independență prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei."

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoană activă a Camerei nu pot angaja sau desfășura activități care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independența sau reputația profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Integritatea, obiectivitatea sau independența profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îndeplinește mandatul la două sau mai multe entități în același timp, în condițiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale codului menționat la alin. (1)."

24. După articolul 17 se introduce capitolul III4 cu următorul titlu: "Auditul intern".

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare."

26. Titlul capitolului V - Exercitarea mandatului de auditor financiar - se abrogă.

27. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților entității în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia."

28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Auditul intern are drept obiective:

a) verificarea conformității activităților din entitatea auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitate:
d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel."

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar."

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării și executării mandatului de audit financiar, evaluarea funcției de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât și a performanțelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfășurarea activității lor de audit financiar."

31. Titlul capitolului VI - Independență, integritate profesională, incompatibilitate și conflict de interese - se abrogă.

32. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaționale în domeniu."

33. După articolul 23 se introduce capitolul III5 cu următorul titlu: "Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat".

34. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Activitatea Camerei se desfășoară sub supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice."

35. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră și deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale."

36. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate condițiile și obligațiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun."

37. După articolul 26 se introduce capitolul III6 cu următorul titlu: "Registrul auditorilor financiari".

38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Auditorii financiari activi și nonactivi, persoane fizice și juridice, vor fi înscriși în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi actualizat anual cu modificările intervenite.

(2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menționate cel puțin următoarele informații:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și numărul carnetului de auditor financiar;
b) pentru persoanele juridice: denumirea societății, adresa sediului social, numărul de telefon și numărul autorizației de funcționare.

(3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menționa în plus următoarele:

a) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele și în contul societăților de audit financiar;
b) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale asociaților sau ale acționarilor;
c) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale membrilor consiliului de administrație."

39. După articolul 27 se introduce capitolul III7 cu următorul titlu: "Sancțiuni".

40. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală."

41. Titlul capitolului VII - Rolul, atribuțiile și drepturile Ministerului Finanțelor ca autoritate publică - se abrogă.

42. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociați, administratori sau angajați, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea mandatului de auditor astfel încât să prejudicieze independența persoanelor fizice care desfășoară această activitate în numele persoanei juridice.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică și persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei și care desfășoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.

(3) În măsura în care nu sunt infracțiuni, faptele prevăzute la alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10 și 25 milioane lei. Constatarea contravenției se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei."

43. După articolul 29 se introduce capitolul III8 cu următorul titlu: "Dispoziții tranzitorii".

44. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește un comitet provizoriu format din 9 membri.

(2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplinește atribuțiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul provizoriu va funcționa până la primele alegeri ale conducerii Camerei.

(4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta."

45. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții și care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:

a) dețin calitatea de expert contabil de cel puțin 4 ani și au studii superioare economice;
b) sunt cenzori la societăți comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la bănci, societăți de asigurare și reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;
c) se bucură de o reputație profesională neștirbită.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Cameră și persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activități profesionale și științifice ce le-au permis acumularea unei experiențe deosebit de valoroase în domeniu."

46. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - În vederea susținerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza și va asigura desfășurarea corespunzătoare a acestuia."

47. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - În corelare cu Programul național de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor și procedurilor naționale armonizate cu cele europene și internaționale în domeniu, precum și cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea temporară a calității de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor și a cerințelor stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei."

48. După articolul 33 se introduce capitolul III9 cu următorul titlu: "Dispoziții finale".

49. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Categoriile de entități ale căror situații financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc de către Ministerul Finanțelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu standardele internaționale de contabilitate.

(2) La entitățile care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu standardele internaționale de contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Entitățile care nu au obligația, potrivit legii, să aplice reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu standardele internaționale de contabilitate pot opta pentru auditarea situațiilor financiare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

50. Titlul capitolului VIII - Publicitate - se abrogă.

51. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Ministerul Finanțelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, și va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea și/sau modificarea prezentei ordonanțe de urgență, în funcție de modificarea și/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE."

52. Titlul capitolului IX - Sancțiuni - se abrogă.

53. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Auditarea societăților cotate pe piețele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari."

54. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanța Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare."

55. Articolul 38 se abrogă.

56. Capitolul X - Dispoziții tranzitorii și finale - se abrogă.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 4 iunie 1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 19 martie 2002.
Nr. 133.


Joi, 02 decembrie 2021, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.