ORDIN nr.1.943 din 19 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 231/8 apr. 2002

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 91/1991, publicată în broșură ca anexă la Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.228 din 14 noiembrie 1991, cuprinse la: cap. I „Formulare”; cap. II „Procedura de autorizare” și la cap. III „Conținutul documentațiilor”, pct. 3 „Documentația necesară eliberării autorizației de construire/desființare”, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

București, 19 decembrie 2001.
Nr. 1.943.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PREAMBUL

1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative menționate se specifică numărul și titlul acestora.

3. Trimiterile din prezentele norme metodologice la articolele și alineatele din Lege corespund numerotării din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 1 august 2001. După republicarea Legii se vor republica și prezentele norme metodologice, având trimiterile la Lege conform cu noua numerotare a acesteia.

4. Prezentele norme metodologice sunt structurate pe capitole, secțiuni și articole, ordonate în succesiunea operațiunilor de autorizare.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Obiectivele normelor metodologice

ARTICOLUL 1
Asigurarea cadrului unitar al autorizării

Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziție celor interesați din domeniul executării lucrărilor de construcții - administrația publică locală, investitori, proiectanți, instituții și autorități avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, precum și executanți - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare și cu prevederile altor acte normative ori reglementări complementare în vigoare, privind:

- procedura de autorizare;
- formularele necesare autorizării;
- conținutul documentațiilor necesare autorizării.

ARTICOLUL 2
Autonomia locală - descentralizare și parteneriat

(1) În conformitate cu principiul autonomiei locale exercitarea competențelor și a atribuțiilor stabilite de Lege revine autorităților administrației publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetățean.

(2) În domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuțiilor și se asigură prin acordarea de competențe de autorizare sporite unităților administrativ-teritoriale de bază, respectiv ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București.

(3) În vederea asigurării nivelului de competență tehnică în domeniul autorizării, inclusiv la nivelurile administrației publice locale care nu își pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialiștilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procesului de autorizare, un parteneriat tehnic între consiliile județene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora și autoritățile administrației publice locale (comune, orașe, municipii, după caz) care nu beneficiază de competență tehnică pe plan local.

ARTICOLUL 3
Simplificarea procesului de autorizare

Prin modificarea și completarea Legii, în raport cu interesul și protecția solicitantului, se urmăresc:

- simplificarea procedurii de emitere a autorizațiilor de construire/desființare, conform modelului „ghișeului unic”, prin care se transferă în competența structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenților autorizațiilor obligația de a obține, în numele solicitantului, avizele și acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilități urbane, prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor);
- reducerea numărului formularelor și adecvarea conținutului acestora, corespunzător exigențelor specifice procesului de autorizare și de execuție a lucrărilor de construcții, în corelare cu operațiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale, regionale și naționale de dezvoltare urbanistică;
- simplificarea conținutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, pe tipuri de construcții, cu grad ridicat de repetabilitate și de importanță redusă, prin preluarea din conținutul-cadru (prezentat în anexa nr. 1 la Lege) a pieselor scrise și desenate strict necesare (vezi art. 23 și anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).

ARTICOLUL 4
Asigurarea transparenței procesului de autorizare

Transparența procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât și al autorizației de construire/desființare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunoștință publicului a listei actelor emise de către autoritățile administrației publice, precum și prin asigurarea accesului solicitanților la informații privind emiterea acestora.

ARTICOLUL 5
Întărirea disciplinei în autorizare și în execuția lucrărilor autorizate

(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă procedura de exercitare a autorității de către administrația publică județeană, municipală, orășenească și, respectiv, comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile și urbanistice locale.

(2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării, precum și în aplicarea în execuție a prevederilor autorizațiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sancționată potrivit Legii.

(3) Potrivit Legii, disciplina autorizării și execuției se asigură:

a) la nivelul administrației publice locale prin:
- individualizarea răspunderii personalului cu atribuții tehnice în administrația publică locală;
- întărirea rolului instituției arhitectului-șef la toate nivelurile unităților administrativ-teritoriale;
- definirea competențelor de control ale organelor cu atribuții din cadrul aparatului propriu al administrației publice județene și locale;
b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcții - în toate fazele autorizării și execuției lucrărilor.

SECȚIUNEA a 2-a
Cadrul legal

ARTICOLUL 6
Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu

(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii și pentru aplicarea ei, precum și în corelare cu celelalte acte normative specifice și complementare domeniului construcțiilor, aflate în vigoare.

(2) Actele normative specifice sunt:

a) în domeniul urbanismului:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Căi de comunicație;
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - Zone protejate;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități;
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural;
- Codul civil;
- Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
b) în domeniul construcțiilor:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată și modificată prin Legea nr. 707/2001;
- Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcții; conducerea și asigurarea calității în construcții; stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții; autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții);
- Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- Hotărârea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
- Hotărârea Guvernului nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor;
- Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;
- Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, al ministrului apărării naționale, al ministrului de interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor;
- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor nr. 5.122/NN/1.384/178/1999 privind modul de constituire și virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor;
c) în domeniul administrației publice:
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare;
- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
d) în domeniul proprietății funciare:
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare;
- Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare.

(3) Actele normative complementare domeniului sunt:

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;
- Legea apelor nr. 107/1996;
- Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare;
- Legea protecției civile nr. 106/1996, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 27/1994 privind taxele și impozitele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;
- Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
- Ordonanța Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- Ordonanța Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale;
- Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară;
- Hotărârea Guvernului nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului;
- Hotărârea Guvernului nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Avizare a Lăcașurilor de Cult;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice;
- Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 799/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, să îndeplinească atribuțiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată.

SECȚIUNEA a 3-a
Cadrul instituțional în domeniul autorizării lucrărilor de construcții

ARTICOLUL 7
Autorități emitente

(1) Autorizațiile de construire sau de desființare pentru executarea lucrărilor de construcții, în funcție de categoriile de construcții și lucrări, precum și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, se emit în conformitate cu prevederile art. 4 din Lege, după cum urmează:

a) de președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor unităților administrativ-teritoriale în a căror rază se amplasează investițiile, pentru: investițiile care se aprobă de Guvern; investițiile care se realizează în extravilanul comunei, inclusiv anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole; investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale; alte categorii de lucrări prevăzute de legislația în vigoare;
b) de primarii municipiilor sau ai orașelor, pentru construcțiile și lucrările de orice fel din intravilanul și din extravilanul acestora, cu excepția celor din competența de emitere a președinților consiliilor județene;
c) de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări la construcții reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii și Cultelor;

d) de primarii sectoarelor municipiului București, pentru toate categoriile de construcții și amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și c);
e) de primarii comunelor, pentru locuințe individuale și anexele gospodărești ale acestora, precum și cu avizul structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului județean, pentru celelalte construcții și lucrări care se execută în intravilanul localităților, cu excepția celor de la lit. a).

(2) În înțelesul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Lege sunt cuprinse lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unități administrativ-teritoriale (de exemplu: rețele electrice, alimentări cu apă, gaze, căi ferate, drumuri, autostrăzi etc.).

(3) În situația amplasării investiției atât în extravilanul, cât și în intravilanul comunei, autorizația de construire se emite de președintele consiliului județean, cu avizul primarului comunei interesate.

(4) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Lege, autoritățile care emit autorizațiile de construire/desființare sunt abilitate să emită și certificatele de urbanism.

ARTICOLUL 8
Structura instituțională a administrației publice locale

(1) Pentru creșterea operativității în procesul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizației, consiliile județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizațiilor, scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice locale:

a) structuri de specialitate în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (organizate ca direcții generale, direcții, servicii, birouri, după caz), abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, privind:
- analiza operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse și restituirea, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
- analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerințelor și condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum și a condițiilor cuprinse în avizele obținute de solicitant;
- obținerea, în numele investitorului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic;
- pregătirea și prezentarea documentațiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);
- întocmirea acordului unic;
- redactarea și prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare;
- emiterea avizelor și acordurilor unice solicitate de primari, în situația inexistenței structurilor de specialitate la primăriile respective;
b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate - al cărei plen este abilitat să emită acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor și acordurilor privind utilitățile urbane, precum și cele privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor, obținute pe plan local prin grija autorităților locale.

(2) Relațiile funcționale, atribuțiile, competențele și răspunderile structurilor de specialitate, precum și asigurarea ritmicității funcționării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare ale aparatului propriu al consiliilor județene și al primăriilor, după caz, potrivit legii.

(3) Instituția Arhitect-șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului din cadrul administrației publice locale și îndeplinește atribuțiile conferite de Lege ca șef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora. Arhitectul-șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului propriu al consiliului județean, respectiv al primăriei, după caz.

(4) Funcția de arhitect-șef se echivalează după cum urmează:

- șef de departament ori director general, pentru arhitectul-șef al județului, arhitectul-șef al municipiului București, arhitecții-șefi ai municipiilor de rangul I - stabilite potrivit legii - și ai sectoarelor municipiului București;
- director, pentru arhitecții-șefi ai municipiilor;
- șef serviciu, pentru arhitecții-șefi ai orașelor;
- șef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriei de comună.

(5) Funcția de arhitect-șef al județului, al municipiului București, al sectorului municipiului București și al municipiului va fi ocupată, de regulă, de cadre tehnice cu pregătire superioară din domeniile arhitecturii, urbanismului și construcțiilor, iar cea corespunzătoare orașului, respectiv comunei, va putea fi ocupată și de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniul arhitecturii și construcțiilor.

(6) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este alcătuită din:

- specialiști provenind din structura proprie a aparatului administrației publice locale;
- reprezentanții delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane (avizatori);
- reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile, protecției mediului și al protecției sănătății populației (avizatori), prevăzute de Lege, care vor fi numiți de prefect, cu acordul ministerelor de resort.

(7) Pentru asigurarea funcționării structurilor de specialitate și a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile județene și locale vor stabili taxe în condițiile legii.

ARTICOLUL 9
Atribuții principale ale structurilor de specialitate

(1) Potrivit prevederilor art. 371 alin. (1) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenților certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare au următoarele atribuții principale:

a) avizarea documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și eliberarea certificatelor de urbanism;
b) obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbansim, necesare în vederea emiterii acordului unic;
c) întocmirea și emiterea acordului unic;
d) întocmirea și eliberarea autorizației de construire/ desființare.

(2) Potrivit prevederilor art. 371 alin. (2) și (3) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate, analizează și avizează documentele (documentațiile) depuse pentru obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, din competența de emitere a primarilor comunelor, respectiv ai orașelor și, după caz, ai municipiilor (în situația în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate).

ARTICOLUL 10
Atribuții specifice ale structurilor de specialitate

(1) Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:

a) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean;
b) verificarea conținutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, întocmită de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului din cadrul primăriei de comună și înaintată de primar spre avizare;
c) determinarea reglementărilor din documentațiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
d) analizarea compatibilității scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice legal aprobate;
e) formularea condițiilor și restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiției;
f) stabilirea avizelor și acordurilor legale necesare autorizării;
g) verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
h) redactarea și emiterea certificatului de urbanism;
i) asigurarea transmiterii către primari spre știință a actelor emise, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean.

(2) Pentru elaborarea autorizațiilor de construire/desființare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:

a) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din prezentele norme metodologice; în cazul în care se constată că documentația prezentată este incompletă, aceasta se returnează solicitantului, cu menționarea în scris a datelor și elementelor necesare pentru completare;
b) obținerea, în numele investitorului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic, prin:
- asigurarea consultării fișelor tehnice de către reprezentanții administratorilor/furnizorilor de utilități urbane, la sediul administrației publice locale;
- transmiterea către organismele abilitate pe plan local a fișelor tehnice (documentațiilor) specifice și obținerea avizelor și acordurilor pentru: prevenirea și stingerea incendiilor; apărarea civilă; protecția mediului; igiena și sănătatea populației;
c) sintetizarea condițiilor din avizele și acordurile obținute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a execuției lucrărilor de construcții și cu condițiile din avizele și acordurile obținute în prealabil de solicitant;
d) pregătirea și prezentarea documentațiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);
e) redactarea acordului unic, în situația în care sunt îndeplinite toate condițiile tehnice și de aviz cerute prin certificatul de urbanism;
f) redactarea și prezentarea spre semnare a autorizațiilor de construire/desființare;
g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene a avizelor și acordurilor unice solicitate de primarii de comune, respectiv de orașe și/sau de municipii, în situația inexistenței structurilor de specialitate la primăriile respective;
h) asigurarea transmiterii către primari spre știință a actelor emise, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean.

SECȚIUNEA a 4-a
Legalitatea executării lucrărilor de construcții

ARTICOLUL 11
Principiul autorizării executării lucrărilor de construcții

(1) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiunile specifice prin care:

- se realizează construcții de orice fel;
- se desființează construcții și/sau amenajări asimilabile construcțiilor.

(2) Realizarea (edificarea) construcțiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, se poate efectua numai în baza și cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire, emisă în temeiul Legii și în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(3) Desființarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală) construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, precum și a oricăror amenajări se poate face numai pe baza unei autorizații de desființare, emisă în aceleași condiții cu autorizația de construire.

ARTICOLUL 12
Lucrări care se autorizează

(1) Se supun autorizării lucrările prevăzute la art. 3 din Lege.

(2) În înțelesul prevederilor art. 3 lit. a) din Lege, dacă în vederea schimbării destinației unor spații existente nu se realizează lucrări de construcții, nu este necesară emiterea autorizației de construire.

ARTICOLUL 13
Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție

(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție, prevăzut în planurile urbanistice și în planurile de amenajare a teritoriului, este posibilă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Lege, numai cu condiția obținerii avizelor și/sau a acordurilor specifice ale autorităților care au instituit respectivele zone de protecție.

(2) Avizele specifice prevăzute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, și de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 14
Autorizarea lucrărilor în regim de urgență

(1) Autorizația de construire/desființare pentru lucrările de intervenție de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional se emite imediat după producerea acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (13) din Lege, urmând ca documentația necesară, întocmită conform conținutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor legale.

(2) În mod similar autorizația de construire pentru lucrările de intervenție de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric se va emite în regim de urgență, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii și Cultelor.

(3) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (14) din lege, construcțiile în proprietatea unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor reprezentând monumente istorice, pot fi dezafectate ca urmare a dispoziției primarului, numai pe baza autorizației de desființare, care se emite imediat după declararea iminenței pericolului, în condițiile art. 6 alin. (13) din Lege.

(4) În mod similar prevederilor alin. (3), autorizarea executării lucrărilor de desființare pentru dezafectarea construcțiilor din proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice, care pun în pericol siguranța publică, se face:

- la cererea proprietarului;
- ca urmare a dispoziției primarului, care va notifica proprietarului responsabilitatea care îi revine acestuia privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, implicit cu privire la siguranța publică, precum și faptul de a-i fi fost emisă autorizația de desființare, inclusiv dispozițiile legale cu privire la obligațiile titularului autorizației de a o pune în aplicare și de a întocmi documentația necesară autorizării (până la finalizarea lucrărilor).

ARTICOLUL 15
Lucrări care se exceptează de la autorizare

(1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcții cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 8 alin. (1) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Lege, dacă lucrările prevăzute la alin. (1) se execută la construcțiile reprezentând monumente istorice, nu se aplică exceptarea de la autorizare, fiind obligatorie emiterea autorizației de construire.

CAPITOLUL II
Documentele autorizării

SECȚIUNEA 1
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism și autorizației de construire/desființare

ARTICOLUL 16
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent următoarele:

- cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;
- plan de situație, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie la scările 1:5000 până la 1:500;
- extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;
- documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

(2) Conform Precizărilor privind completarea formularului

„Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa poștală, completată cu planul topografic sau, după caz, cu alte elemente de identificare menționate în precizările la cerere.

(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, cu excepția prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciară.

(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de către emitent a elaborării prealabile a unei documentații de urbanism pentru imobilul în cauză, precum și a oricăror documentații de definire a scopului solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

ARTICOLUL 17
Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

(1) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de construire va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de construire inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.C.;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);
c) certificatul de urbanism (în copie);
d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege și a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original (două exemplare);
e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);
f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
h) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);
i) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(2) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de desființare va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de desființare inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.D.;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);
c) certificatul de urbanism (în copie);
d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original (două exemplare);
e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);
f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;
h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);
i) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare (în copie);
j) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(3) Pentru depunerea dosarului (documentației) necesar autorizării se vor avea în vedere și următoarele:

- în situația în care, o dată cu autorizația de construire/desființare se solicită și autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta și proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise și desenate -, precum și avizele specifice (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare);
- în situația în care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigură plata taxelor la o singură casierie, se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie);
- se prezintă studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obținute pentru acestea (două exemplare).

SECȚIUNEA a 2-a
Avize și acorduri necesare în procesul de autorizare

ARTICOLUL 18
Avizul primarului

(1) În situația în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența președintelui consiliului județean, este necesar avizul favorabil al primarului unității administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

(2) Avizul primarului se emite o singură dată, la certificatul de urbanism, și este valabil:

a) numai pentru certificatul de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru:
- operațiuni notariale privind circulația imobiliară (vânzare-cumpărare, concesiune, cesiune, dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiune etc.);
- cereri în justiție etc.;
b) pentru certificatul de urbanism și pentru autorizația de construire/desființare, în situația în care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ori pentru adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice.

(3) Președintele consiliului județean are obligația de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2.

(4) Primarul va emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3.

(5) Pentru municipiul București procedura de informare ori de avizare, după caz, se stabilește prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București potrivit legii.

ARTICOLUL 19
Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean

(1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean este obligatoriu în situațiile în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența primarilor:

- de comune (imobilul este situat în intravilanul localităților componente);
- de orașe sau de municipii, în situația în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii.

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizație de construire/desființare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4.

(3) Arhitectul-șef al județului, în calitate de șef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate, scop în care va utiliza formularul-model F.11 și va aplica ștampila consiliului județean (individualizată pentru funcția de arhitect-șef) după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;
b) pentru autorizațiile de construire/desființare, în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic.

ARTICOLUL 20
Fișele tehnice

(1) Fișele tehnice sunt actele cuprinzând elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare în vederea emiterii acordului unic - pe baza cărora se eliberează avizul administratorilor/furnizorilor de utilități, precum și al instituțiilor descentralizate prevăzute de Lege, după caz.

(2) Fișele tehnice completate de proiectant se depun la emitent, împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., după caz), în vederea avizării furnizării de utilități urbane (apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restricțiile impuse de rețelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

(3) Fișele tehnice-model sunt prezentate în formularele F.8.1-F.8.5.

(4) Definitivarea conținutului formularului „Fișă tehnic㔠specific fiecărui domeniu se face prin grija autorității administrației publice locale (emitentul autorizațiilor) și a tuturor avizatorilor interesați (societățile/regiile care administrează/ furnizează utilitățile urbane de pe raza unității administrativteritoriale), după cum urmează:

a) fișa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilități urbane (formular-model F.8.1) se definitivează astfel:
- în termen de 10 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice emitenții vor solicita fiecărui avizator (furnizor/administrator de utilități urbane din cadrul unității administrativ-teritoriale) definitivarea fișelor tehnice, scop în care vor transmite câte un exemplar al fișei tehnice-model în vederea completării acestuia;
- în termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa și vor definitiva fișa tehnică-model prin înscrierea în rubricile rezervate a datelor și informațiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, astfel:
- baza legală care se aplică în domeniu;
- conținutul documentației care trebuie prezentată pentru avizare;
- date privind taxa de avizare (baza legală și modalitatea de achitare);
- după completare și definitivare, avizatorii vor returna formularele fișelor tehnice definitive emitentului, care are obligația de a le multiplica și de a le pune la dispoziție solicitanților, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare și de pregătire a autorizării;
b) fișele tehnice-model pentru avizarea documentațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației (formularelemodel F.8.2-F.8.5) se vor transmite instituțiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completării conținutuluicadru al acestora cu alte date și cerințe specifice (de pe plan local), după care acestea se returnează emitentului, care are obligația de a le multiplica și de a le pune la dispoziție solicitanților, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare și de pregătire a autorizării.

(5) Formularele fișelor tehnice se pun la dispoziție solicitanților, contra cost, o dată cu certificatul de urbanism, numai în situația în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizației de construire/desființare.

(6) Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza „Certificat de urbanism”, fișele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele și cerințele corespunzătoare specificului investiției (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu condițiile de asigurare a utilității urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilității urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiții și/sau restricții specifice impuse), care constituie condiții prealabile de aviz. După completare fișele tehnice (aferente fiecărei utilități urbane) se anexează la certificatul de urbanism, datele conținute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.

(7) În vederea autorizării proiectantul are obligația de a completa fișele tehnice, pe propria răspundere, cu datele proiectului și în conformitate cu cerințele fiecărui avizator, precum și de a le anexa la documentația pentru autorizarea executării lucărilor de construcții.

(8) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilități urbane, precum și instituțiile descentralizate prevăzute de Lege vor analiza datele înscrise de proiectant în fișele tehnice și vor emite avizul lor cu/fără condiții, procedând după cum urmează:

a) în situația în care avizul favorabil este exprimat cu condiții, avizatorul va menționa în scris modalitățile de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiției;
b) în situația în care unul sau mai mulți avizatori precizează în fișele tehnice condiții de natură să aducă modificări de soluții față de documentația supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentației depuse), aceasta se returnează (cu dată și număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situație în care termenul de emitere a autorizației de construire/desființare va curge din momentul redepunerii documentației completate.

(9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/și furnizori de utilități urbane, precum și instituțiile prevăzute de Lege) conținutul fișelor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.

ARTICOLUL 21
Acordul unic

(1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din subordinea arhitectului-șef, însumând avizele și acordurile favorabile - exprimate prin fișele tehnice - pentru utilitățile urbane, precum și cele privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor (obținute de autoritățile de pe plan local).

(2) Acordul unic se emite numai pe baza fișelor tehnice avizate favorabil.

(3) În baza acordului unic se poate emite autorizația de construire/desființare.

(4) Acordul unic se emite și în situația în care emitentul autorizației de construire/desființare este primarul comunei, orașului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. În această situație acordul unic se emite de către președintele consiliului județean și de arhitectul-șef al județului.

ARTICOLUL 22
Avize și acorduri ale organismelor centrale

(1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentațiile de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit tip de restricție, obținerea avizelor și acordurilor din partea organismelor - centrale sau descentralizate - care au instituit restricțiile este în obligația solicitantului. În acest scop solicitantul va depune documentațiile specifice la emitenții avizelor sau acordurilor, în timp util analizei și emiterii avizelor și acordurilor menționate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentația P.A.C./P.A.D./P.O.E., după caz.

(2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricție, potrivit legii, ori dacă natura investiției o impune, organismele centrale sau, după caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize și/sau acorduri, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii și Cultelor emite:
- avizul comun, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice și la cele din zonele lor de protecție, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;
- avizul comisiei de specialitate pentru autorizarea lăcașelor de cult și a anexelor acestora;
b) Ministerul Apelor și Protecției Mediului, precum și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate;
c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranță și de protecție ale infrastructurilor de transport public și în zonele aferente construirii căilor de comunicație;
d) Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, în cazul autorizării lucrărilor situate în zona de protecție a obiectivelor cu caracter special;
e) alte organisme care gestionează un alt tip de restricție.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții, prin inspectoratele teritoriale, emite acordul pentru lucrări de intervenții la construcțiile existente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Pentru obținerea avizelor și acordurilor din partea organismelor centrale, cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligație a solicitantului, acesta va depune documentațiile specifice la emitenții avizelor sau acordurilor, în timp util obținerii acestora, anterior datei depunerii întregii documentații în vederea autorizării execuției lucrărilor.

(5) Instituțiile abilitate prin lege să emită avize și acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții au obligația de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației.

SECȚIUNEA a 3-a
Conținutul și elaborarea documentațiilor tehnice necesare în procesul de autorizare

ARTICOLUL 23
Întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - P.A.C. și P.A.D.

(1) Documentațiile tehnice pentru emiterea autorizației de construire/desființare vor conține:

a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - P.A.D., după caz, este extras din proiectul tehnic elaborat pentru execuția lucrărilor (care nu se prezintă la autorizare), astfel:
- se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușește și se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii și construcțiilor, potrivit prevederilor art. 62 din Lege și în baza conținutuluicadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege;
- se verifică, în condițiile legii, de verificatori de proiecte atestați;
- în situația în care se solicită și autorizarea organizării executării lucrărilor, se prezintă și piesele - scrise și desenate - specifice Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.), precum și avizele specifice (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.);
b) avizele și acordurile legale necesare, nominalizate în certificatul de urbanism, cuprind:
- fișele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum și documentațiile necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului, întocmite de proiectantul lucrărilor;
- avizele și acordurile specifice obținute prin grija solicitantului (în copie);
c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - după caz.

(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D.), cu conținut simplificat în raport cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, pentru următoarele tipuri de construcții, situate în afara zonelor de protecție ale monumentelor istorice:

a) locuințe individuale în mediul rural: reședințe principale, realizate din fondurile persoanelor fizice, cu regim de înălțime P, P+1E, având suprafețele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, majorate cu maximum 20%;
b) anexe gospodărești ale locuințelor: împrejmuiri și bucătării de vară; grajduri pentru animale mari; hambare, fânare, pătule; magazii, șoproane, garaje; spații pentru activități meșteșugărești, de prelucrare secundară a produselor agricole și silvice, care alcătuiesc împreună cu locuința o unitate funcțională distinctă; fântâni individuale, WC-uri uscate sau tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid și gazos;
c) racorduri și branșamente la utilități;
d) anexe ale exploatațiilor agricole: saivane, padocuri, adăposturi pentru animale, platforme de furaje, pătule, împrejmuiri de pășuni, spații de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole;
e) construcții provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcții temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase etc.), tabere de corturi și rulote.

(3) Conținutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor [pe tipuri de construcții, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2)] - piese scrise și desenate - este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, iar în funcție de importanța și complexitatea investiției și respectându-se obligativitatea prezentării pieselor prevăzute de Lege și de prezentele norme metodologice, în cadrul proiectului de autorizare se poate opta pentru:

a) alegerea scării de redactare a pieselor desenate între 1:50 și 1:100 (de exemplu, la investiții de amploare scara planșelor de arhitectură poate să fie 1:100 la redactarea proiectului de autorizare și 1:50 pentru proiectul tehnic necesar execuției). În cazul investițiilor de mare amploare, planul de ansamblu poate fi redactat la scara 1:200 Ö 1:500;
b) gruparea pieselor desenate pe categorii pe minimul de planșe necesare, pentru construcțiile de mică amploare;
c) încadrarea în zonă sau în localitate a investiției propuse poate să fie prezentată în medalion pe planul de situație;
d) se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat elaborat pe bază de indici, cu respectarea structurii Devizului general al investiției - cap. 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază”, partea I.

(4) Investitorul împreună cu executantul au obligația de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existență pe șantier este obligatorie de la începerea lucrărilor de execuție) și de a face dovada că între acesta și proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - există concordanță tehnică.

ARTICOLUL 24
Completarea fișelor tehnice

(1) Formularele fișelor tehnice definitivate, astfel cum au fost menționate la art. 20 alin. (4) din prezentele norme metodologice, se pun la dispoziție solicitantului, contra cost, de către emitentul certificatului de urbanism (care va emite și autorizația de construire/desființare).

(2) Fișele tehnice se completează de proiectant și se depun o dată cu documentația necesară autorizării, cuprinzând:

- date privind branșarea/racordarea noului obiectiv la utilități (necesar de consumuri, evacuări etc.), după caz: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze, alimentare cu căldură, telecomunicații;
- date necesare obținerii avizului/acordului din partea instituțiilor descentralizate privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

(3) În situația în care în zona de amplasament nu există utilități sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiției, fișele tehnice vor putea fi completate cu studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilități la emiterea certificatului de urbanism) prin care să se propună soluții alternative în beneficiul realizării investiției.

(4) Fișele tehnice însoțite, după caz, de documentațiile necesare trebuie să permită emitenților de avize/acorduri identificarea imobilelor, în vederea analizării și emiterii avizelor privind racordarea solicitată.

ARTICOLUL 25
Obținerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale

(1) Avizele specifice ale organismelor centrale, menționate la art. 22 din prezentele norme metodologice, se obțin de către solicitant potrivit cerințelor înscrise în certificatul de urbanism.

(2) Documentațiile pentru obținerea avizelor din partea organismelor centrale, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, după caz). După avizare documentațiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului.

ARTICOLUL 26
Competențe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

(1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, precum și proiectele tehnice din care sunt extrase se elaborează exclusiv de proiectanți cu pregătire în domeniul arhitecturii și construcțiilor (arhitecți, ingineri, conductori-arhitecți, subingineri, tehnicieni), constituiți în acest scop în colective tehnice de specialitate.

(2) În condițiile prevederilor alin. (1), în vederea aplicabilității lor, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se semnează, respectiv se însușesc, după caz, numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii și construcțiilor, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și a celor subterane;
b) de ingineri constructori și de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor și pentru instalațiile aferente acestora;
c) de conductor-arhitect și/sau de subinginer de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă și aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(3) Potrivit prevederilor art. 62 coroborate cu dispozițiile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, este interzisă întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru execuția lucrărilor, precum și a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții de către persoane care nu au absolvit - cu diplomă recunoscută de statul român instituții de învățământ superior de specialitate, în domeniul arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor.

(4) În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice și a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții contrar prevederilor alin. (2) de mai sus constituie infracțiune.

(5) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se verifică pentru cerințele de calitate de specialiști verificatori de proiecte atestați, solicitantul având obligația de a face dovada efectuării verificării.

(6) În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, arhitecții și conductorii-arhitecți cu drept de semnătură sunt obligați să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Național al Arhitecților, potrivit legii, începând cu data de 18 iunie 2002.

CAPITOLUL III
Procedura de autorizare

SECȚIUNEA 1
Certificatul de urbanism

ARTICOLUL 27
Definire

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lurărilor de construcții.

(2) În lipsa cadastrului general, respectiv a informațiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în condițiile legii.

(3) Pentru aceeași parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanți, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situație certificatele de urbanism urmează a avea același conținut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului) pentru toți solicitanții.

ARTICOLUL 28
Solicitantul certificatului de urbanism

(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un imobil - teren și/sau construcții.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să dețină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.

ARTICOLUL 29
Cerințe urbanistice

(1) Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum și ale altor reglementări din domeniu.

(2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcții, iar specificul obiectivului (funcțiune, accesibilitate, relații de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori dacă particularitățile amplasamentului (suprafață neconstruibilă ca urmare a unor interdicții, servituți sau a unor zone de protecție a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiții de interes public etc.) nu permit realizarea investiției, certificatul de urbanism se eliberează cu menționarea expresă a incompatibilităților rezultate, precum și a imposibilității emiterii unei autorizații de construire pentru obiectivul propus.

(3) În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul localității ori al teritoriului) și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mențiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;
b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize:
- studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului;
- avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și gospodării de apă etc.);
- expertize tehnice.

(4) Pentru lucrări la construcțiile existente (reparații, consolidări, schimbări de destinație a spațiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc modificări de natură urbanistică clădirilor ori dacă noua funcțiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

ARTICOLUL 30
Scopul emiterii certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, precum și în vederea desființării construcțiilor.

(2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de ubanism se mai emite și pentru:

- concesionarea de terenuri;
- adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de „studiu de fezabilitate”;
- cereri în justiție;
- alte scopuri, atunci când operațiunile respective o impun.

(3) Operațiunile juridice având ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau împărțeală, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituți de trecere, precum și înstrăinarea unui teren destinat construcțiilor se îndeplinesc numai în formă autentică și cu obținerea prealabilă a certificatului de urbanism. Operațiunile juridice sus-menționate, îndeplinite fără respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.

ARTICOLUL 31
Depunerea documentației

(1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent actele menționate la art. 16 din prezentele norme metodologice.

(2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procură, contra cost, de la emitent și se completează cu datele solicitate.

(3) La depunerea cererii-tip emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculată potrivit reglementărilor în vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul având obligația de a achita taxa de îndată și de a prezenta copia de pe documentul de plată.

ARTICOLUL 32
Verificarea conținutului documentației

(1) Verificarea conținutului documentației depuse de solicitant pentru obținera certificatului de urbanism se efectuează în cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

- cererea este corect adresată emitentului abilitat (președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau primarul, conform competențelor de emitere stabilite de Lege);
- cererea-tip este completată corect;
- elementele de identificare privind solicitantul și imobilul sunt suficiente, potrivit Precizărilor privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”;
- este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
- există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

(2) Documentația incompletă ori nerelevantă sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, cu menționarea în scris a elementelor necesare completării.

(3) În această situație, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentației complete.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând să fie utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentației complete.

ARTICOLUL 33
Redactarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, ca urmare a analizării cererii și a documentației complete, în deplină concordanță cu situația reală din teren la data solicitării.

(2) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorității emitente), făcându-se specificările necesare privind:

- menționarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului;
- încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate și, în funcție de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizării lucrărilor solicitate prin cerere;
- menționarea avizelor și acordurilor care trebuie să însoțească proiectul de autorizare, atât cele care se obțin pe plan local de către emitentul autorizației de construire, în cadrul acordului unic, cât și cele care se obțin pe plan central și care urmează să fie obținute prin grija solicitantului;
- întocmirea, după caz, a unor documentații de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluția urbanistică propusă sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, conform celor menționate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(3) Certificatul de urbanism va fi însoțit de planul de situație depus de solicitant, pe care emitentul va menționa limitele edificabilului, retragerile obligatorii și alte elemente extrase din documentațiile de urbanism.

(4) În certificatul de urbanism se vor înscrie informațiile cunoscute de emitent, la data elaborării, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, după cum urmează:

a) Regimul juridic:
- situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;
- natura proprietății sau titlul asupra imobilului;
- servituțile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemțiune, zona de utilitate publică;
- includerea imobilului în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora, după caz.
b) Regimul economic:
- folosința actuală;
- destinația stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate;
- reglementări ale administrației publice centrale și/sau locale cu privire la obligațiile fiscale ale investitorului;
- alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean asupra zonei în care se află imobilul.
c) Regimul tehnic:
- informații extrase din documentațiile de urbanism și/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum și în situația în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicții temporare sau definitive de construire); în funcție de complexitatea și de volumul informațiilor, acestea se vor putea prezenta și în anexă la certificatul de urbanism;
- regimul de aliniere a terenului și construcțiilor față de drumurile publice adiacente;
- retragerile și distanțele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine;
- înălțimea maximă a construcțiilor (totală, la cornișă, la coamă, după caz) și caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri);
- procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafața de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;
- echiparea cu utilități existente și necesare (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicații, transport urban etc.);
- circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare;
- dimensiunile și suprafețele minime și/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);
- elemente privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, după caz;
- necesitatea elaborării unei documentații de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., în condițiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

(5) În vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care aceștia vor solicita în mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate în cadrul consiliului județean.

(6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabilește avizele și acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor, după cum urmează:

a) Avize și/sau acorduri obținute pe plan local, prin grija emitentului autorizației, pe baza fișelor tehnice și care se includ în acordul unic pentru:
a.1) utilitățile urbane, în vederea avizării racordării investiției la utilitățile urbane necesare funcționării acesteia, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilități urbane, în funcție de existența acestora și de relația posibilă cu investiția;
a.2) prevenirea și stingerea incendiilor, apărare civilă, protecția mediului și sănătate publică, după caz, pe bază de documentații de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerință.
b) Avize și/sau acorduri obținute prin grija solicitantului:
b.1) avize specifice:
- avizele necesare pentru situații deosebite, ca urmare a condițiilor speciale de amplasament sau a funcționalității investiției emise de: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Apărării Naționale Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Compania Național㠄Apele Române” - S.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administrației publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în funcție de relația posibilă cu investiția;
- avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af (rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ), altul decât verificatorul de proiect pentru cerința Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrările de susținere a excavațiilor și a infrastructurii la construcțiile care necesită executarea de excavații cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare;
- avizul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și al Ministerului Culturii și Cultelor, emis la documentațiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecție ale acestora, va fi utilizat și pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
b.2) acordul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru:
- intervențiile asupra construcțiilor, determinate de necesitatea eliminării efectelor acțiunilor accidentale (naturale), în vederea aducerii acestora la un nivel corespunzător cerințelor de calitate a construcțiilor (lucrări de susțineri provizorii, consolidări, reconstruire integrală sau parțială a construcției etc.);
- intervențiile determinate de acțiuni ale omului asupra construcțiilor, ce urmează să se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, în vederea schimbării de destinație, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicării nivelului performanțelor inițiale (transformări, completări sau înlocuiri ale unor părți de construcție, extinderi sau supraetajări, modernizări sau reabilitări);
b.3) avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat, în cazul lucrărilor care se execută la construcții existente;
b.4) acordul vecinilor (exprimat în formă autentică), care se solicită în următoarele situații:
- în cazul construcțiilor noi amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai dacă lucrările noi de construire impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări etc.) și dacă prin proiect se menține această obligativitate;
- în cazul amplasării de construcții noi cu alte funcțiuni decât cele ale clădirilor învecinate și dacă prin natura activităților adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.);
- pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinației clădirilor colective de locuințe existente sau a unor părți din acestea, precum și a spațiilor cu altă destinație din aceeași clădire, dacă prin natura activităților se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.).

În cazul intervențiilor necesare pentru consolidarea și/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulți proprietari în același imobil), în situația în care unii proprietari nu își dau acordul, în vederea urgentării autorizării și a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii.

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a înscrie scopul utilizării actului, în conformitate cu declarația solicitantului.

(8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se eliberează cu menționarea incompatibilităților rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiții.

(9) Certificatul de urbanism se completează, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4, după cum urmează:

- pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară, precum și în situația respingerii solicitării, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv;
- pentru celelalte situații se completează în totalitate, cu excepția cererii în justiție pentru care se va completa în funcție de cerințele acesteia.

(10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificării imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplică ștampila-model „Anexă la Certificatul de urbanism nr. ɔ prezentată în formularulmodel F.15.

(11) În vederea autorizării executării lucrărilor de branșamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de execuție, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administrației Domeniului Public/Administrației Străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de rețele, după caz, avizul Comisiei de coordonare rețele (pentru extinderi).

ARTICOLUL 34
Semnarea certificatului de urbanism

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semnează de aceeași autoritate abilitată să emită autorizația de construire/desființare:

- președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;
- secretarul general, respectiv de secretar;
- arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) În condițiile prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar și președintele consiliului județean a competențelor de emitere a autorizațiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică și la emiterea certificatelor de urbanism.

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 35
Înregistrarea certificatului de urbanism

(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a institui un registru de evidență a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidență a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată și valabilitatea certificatului de urbanism.

(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condițiile art. 29 alin. (3) și (4) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

ARTICOLUL 36
Eliberarea certificatului de urbanism

(1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare pentru utilitățile urbane și pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, organizate în județe sau în municipiul București, în vederea emiterii acordului unic.

(2) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a încunoștința solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentației în vederea autorizării. În acest scop societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administrației publice locale, să transmită acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări și capacități - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

(3) În situația în care certificatul de urbanism este emis de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

(4) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului județean, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

(5) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

ARTICOLUL 37
Valabilitatea certificatului de urbanism

(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii.

(2) Emitentul certificatului de urbanism stabilește termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 de luni de la data emiterii, în funcție de:

- complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;
- scopul pentru care a fost solicitat;
- menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.

ARTICOLUL 38
Prelungirea valabilității certificatului de urbanism

(1) Prelungirea valabilității certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării, pentru o perioadă de maximum 12 luni.

(2) Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

(3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singură dată, cu maximum 12 luni, după care va fi necesar un nou certificat de urbanism.

(4) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

ARTICOLUL 39
Asigurarea caracterului public

(1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanților certificatelor de urbanism.

SECȚIUNEA a 2-a
Autorizația de construire/desființare

ARTICOLUL 40
Definire

(1) Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

(2) Autorizația de construire/desființare se elaborează în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, precum și de avizele/acordurile exprimate.

(3) Autorizația de construire/desființare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii și detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare - formularul-model F.9.

(4) În condițiile Legii nu se emit autorizații provizorii sau cu condiția îndeplinirii ulterioare a unor cerințe referitoare la documentația depusă (obținerea de avize și acorduri, completări sau modificări în piesele scrise și desenate etc.), cu excepția cazurilor prevzăute la art. 6 alin. (13) din Lege.

(5) Prin autorizația de construire pentru construcțiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acordă provizoratul, precum și consecințele care decurg din încetarea acestuia.

ARTICOLUL 41
Solicitantul autorizației de construire/desființare

(1) Solicitantul autorizației de construire/desființare poate fi orice persoană fizică sau juridică deținătoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru construcții cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).

(2) Solicitarea emiterii unei autorizații de construire/desființare se poate face fie direct de către deținătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condițiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică sau o persoană juridică autorizată, care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcții.

(3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale se asociază, finanțează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor:

a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și în Cartea funciară;
b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, și în actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.

ARTICOLUL 42
Depunerea documentației

(1) În vederea obținerii autorizației de construire/ desființare solicitantul trebuie să se adreseze autorității administrației publice locale care a emis certificatul de urbanism și să depună o documentație cuprinzând toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice.

(2) O dată cu depunerea cererii de eliberare a autorizației de construire/desființare, solicitantul, deținător al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că imobilul - teren și/sau construcții - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanței judecătorești. În lipsa acestei declarații documentația nu se acceptă la autorizare și se restituie imediat solicitantului.

(3) Documentația prezentată va fi preluată și înregistrată la ghișeul emitentului care va comunica solicitantului și cuantumul taxei de emitere a autorizației, calculată potrivit prevederilor art. 69, 71 și 72 din prezentele norme metodologice, acesta având obligația de a o achita de îndată.

ARTICOLUL 43
Verificarea conținutului documentației depuse

(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă:

- cererea este adresată autorității administrației publice locale abilitate, potrivit legii, să emită autorizația;
- formularul cererii și anexa sunt completate corespunzător;
- certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
- există dovada titlului solicitantului asupra terenului și/sau construcțiilor;
- există declarația privind inexistența pe rolul instanței de judecată a unui litigiu privind imobilul;
- proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz, este complet și conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum și ale prezentelor norme metodologice;
- există fișele tehnice completate și documentațiile necesare emiterii avizelor și acordurilor din competența de obținere a emitentului;
- există avizele și acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;
- există referatele de verificare a proiectului și, după caz, referatele de expertizare tehnică;
- se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor și acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum și a taxei de eliberare a autorizației de construire/ desființare.

(2) În situația în care se constată că documentația depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea în scris a deficiențelor și a elementelor necesare completării acesteia. În această situație termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizației curge de la data depunerii documentației complete.

(3) În situația prezentării unei documentații complete, fișele tehnice și, după caz, documentațiile pentru avize, care sunt în competența de obținere a emitentului autorizației, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege și menționate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate.

(4) Responsabilitatea emiterii unei autorizații pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizației, cât și responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentația.

(5) Taxa pentru autorizare nu se restituie în cazul returnării documentației în condițiile prevederilor alin. (2), urmând să fie utilizată pentru emiterea autorizației în situația prezentării documentației complete.

ARTICOLUL 44
Obținerea avizelor și acordurilor din competența emitentului

(1) În vederea emiterii acordului unic, pe lângă avizele de utilități urbane, emitentul are obligația să obțină avizele și acordurile privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

(2) Avizele și acordurile prevăzute la alin. (1) se emit de instituțiile descentralizate, conform legii, pe fișele tehnice specifice fiecărui avizator, completate și depuse de către solicitant la emitentul autorizației de construire/desființare, după cum urmează:

a) documentația pentru avizul privind prevenirea și stingerea incendiilor se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrări care se supun autorizării pentru prevenirea și stingerea incendiilor sunt enumerate în Hotărârea Guvernului nr.571/1998. Documentația va trebui să conțină cererea-tip în două exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse în două exemplare, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, documentația tehnică cuprinzând piese scrise și desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire și de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerința de calitate siguranța la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, opis, aviz și, după caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate își pierd valabilitatea dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările de execuție prevăzute în documentația tehnică;
b) documentația pentru solicitarea avizului de apărare civilă se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M46/1997 și ale Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în subsolul construcțiilor noi. Documentația va trebui să conțină, în copie, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel și secțiunea caracteristică, în două exemplare, memoriu tehnic general și memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate) - formularul-model F.8.3;
c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protecția mediului se eliberează pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr. II la Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, precum și pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. Conținutul documentațiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcții este stabilit în fișa tehnică pentru obținerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). În situația solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcții ce necesită studiu de impact, documentația prezentată va fi însoțită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecția mediului. În situația solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apă, solicitantul se va adresa unității teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentația prezentată va fi însoțită de avizul respectiv;
d) documentația pentru avizul sanitar se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice. Documentația va conține certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare, memoriu tehnic însoțit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcționale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apă potabilă, colectarea și tratarea apelor uzate și a deșeurilor lichide și solide, măsuri pentru combaterea poluării, pentru protecția sanitară, pentru realizarea unor circuite funcționale corecte, precum și, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitivă, actul constitutiv al societății, autorizația de exercitare a unei activități independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației se va elabora și se va depune un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.

ARTICOLUL 45
Examinarea și avizarea documentației

(1) Examinarea documentației depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desființare (P.A.D.), după caz, precum și a datelor înscrise în anexa la cerere și constă în examinarea modului în care sunt respectate:

- datele și condițiile cerute prin certificatul de urbanism;
- reglementările cu privire la întocmirea și conținutul proiectului supus autorizării, astfel cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;
- prevederile cu privire la abilitarea proiectanților pentru semnarea documentațiilor, conform dispozițiilor:
- art. 61 din Lege;
- Legii nr. 184/2001;
- prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați potrivit Legii nr. 10/1995 și Hotărârii Guvernului nr.925/1995 pentru asigurarea cerințelor de calitate a proiectului;
- introducerea condițiilor din avizele și acordurile favorabile obținute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum și din studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism.

(2) Pentru emiterea acordului unic documentația verificată conform alin. (1) se promovează spre analiză și avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Avizarea documentației se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentației și cuprinde două etape:

a) Analiza pe specialități a fișelor tehnice pentru utilitățile urbane și de emitere a avizelor și a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziție spre analiză fișele tehnice specifice și proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat și are obligația de a se prezenta la sediul emitentului unde funcționează Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării și/sau pentru a introduce corecțiile necesare în documentație.
b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitată să emită acordul unic, dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigențele privind:
- avizarea furnizării utilităților urbane potrivit conținutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- cerințele avizelor/acordurilor date de instituțiile descentralizate, obținute prin grija emitentului;
- celelalte acorduri și avize din competența de obținere a solicitantului.

În situația în care furnizorul/administratorul de utilități nu poate asigura capacitățile solicitate (conform fișelor tehnice și proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilități are obligația de a sugera în scris modalitățile de rezolvare în beneficiul investiției.

(4) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-șef sau de înlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca invitați persoanele interesate în promovarea autorizării execuției lucrărilor.

(5) Acordul unic, precum și celelalte avize și acorduri își extind valabilitatea pe durata valabilității autorizației (inclusiv a duratei de execuție înscrise în autorizație) sau în cazul prelungirii valabilității acesteia.

(6) În baza acordului unic și a avizului structurii de specialitate se poate redacta și emite autorizația de construire/desființare.

(7) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către:

- consiliul județean, Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor municipiului București, ale municipiilor și orașelor care dispun de structuri de specialitate;
- consiliul județean, pentru lucrările de construcții din competența de autorizare a primarilor de comune, precum și a primarilor municipiilor și orașelor care nu au constituite structuri de specialitate.

(8) În situația în care primăriile orașelor și municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilități urbane (de exemplu: apă, canalizare, energie termică etc.), în vederea obținerii acordului unic, acestea se vor îngriji să obțină avizele/acordurile respective pe plan local și să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor județene, urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obținute la nivel județean de la administratorii/furnizorii de drept.

ARTICOLUL 46
Emiterea și gestionarea acordului unic

(1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

(2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentațiile depuse pentru emiterea autorizației de construire/desființare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fișelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).

(3) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizației de construire/desființare - președintele consiliului județean sau primar, după caz, - și se contrasemnează de arhitectul-șef.

(4) Acordul unic se redactează utilizându-se formularulmodel F.12, se arhivează împreună cu fișele tehnice conținând avizele favorabile și se comunică, după caz, autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.

ARTICOLUL 47
Redactarea autorizației de construire/desființare

(1) Autorizația de construire/desființare se redactează de structura de specialitate din cadrul administrației publice județene, municipale sau orășenești ori, după caz, de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1-F.13.4, după caz, cu menționarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrărilor de construcții autorizate.

(2) Prin autorizația de construire/desființare emitentul poate impune anumite condiții pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale și locale, privind:

a) condițiile de utilizare a domeniului public (accese în zona șantierului, staționări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spații publice, treceri temporare sau săpături în spațiile publice, devieri ale circulației auto sau pietonale, protecția circulației, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);
b) măsurile de protejare a proprietăților particulare învecinate;
c) măsurile de protecție sanitară și socială în situația cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitățile existente etc.);
d) măsurile de protecție a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum și în cazul realizării de investiții în zone care nu dispun de utilități (în special canalizare, evacuarea și depozitarea deșeurilor menajere etc.);
e) măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

(3) În situația autorizării executării lucrărilor pentru construcții cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizației de construire/desființare (formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul va face precizări privind obligațiile care decurg din „caracterul provizoriu și durata de existență limitată până laɔ, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării obiectivului autorizat.

(4) În situația în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mențiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizație.

(5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ștampila „VIZAT SPRE NESCHIMBARE” (prezentată în formularul-model F.16) pe toate piesele scrise și desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizația, iar al doilea exemplar va rămâne în arhiva emitentului autorizației.

ARTICOLUL 48
Semnarea autorizației de construire/desființare

(1) Potrivit prevederilor Legii autorizația de construire/ desființare se semnează de către:

- președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;
- secretarul general, respectiv de secretar;
- arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizației de construire/desființare revine semnatarilor acesteia, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

(3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 și 116 din Legea nr. 215/2001, competențele de emitere a autorizațiilor de către președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București și primar nu pot fi delegate.

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) autorizațiile de construire/desființare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 49
Înregistrarea autorizației de construire/desființare

(1) Emitentul autorizației de construire/desființare are obligația de a institui un registru de evidență a autorizațiilor de construire/desființare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizației având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidență a autorizațiilor de construire/desființare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuție și termenul de valabilitate a autorizației.

(3) Pentru autorizațiile de construire/desființare emise în condițiile art. 50 alin. (2) și (3) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

ARTICOLUL 50
Eliberarea autorizației de construire/desființare

(1) Autorizația de construire/desființare se eliberează solicitantului, direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

(2) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

(3) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului județean, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

(4) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

ARTICOLUL 51
Valabilitatea autorizației de construire/desființare

(1) Prin autorizația de construire/desființare emitentul stabilește și înscrie în formular:

a) valabilitatea autorizației de construire/desființare;
b) durata de execuție a lucrărilor.

(2) Valabilitatea autorizației de construire/desființare se constituie din:

a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;
b) în cazul îndeplinirii condiției specificate la lit. a), de la data anunțată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzută prin autorizație.

(3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcții autorizate, se stabilește de către emitentul autorizației de construire/desființare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz. În funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizației de construire/desființare poate reduce durata executării lucrărilor față de cea solicitată prin documentație, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz.

(4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizației de construire/desființare se menține, cu condiția respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum și a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizația de construire/desființare, avizele, acordurile, precum și documentațiile care au stat la baza eliberării autorizației aparțin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

ARTICOLUL 52
Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

(1) În cazul în care lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația de construire/desființare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației.

(2) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

(3) Acordarea prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizație. Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentații. În această situație emitentul autorizației are obligația de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

(4) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare reprezintă ultimul termen pentru executarea integrală a lucrărilor.

ARTICOLUL 53
Pierderea valabilității autorizației de construire/desființare.

Emiterea unei noi autorizații

(1) Autorizația de construire/desființare își pierde valabilitatea prin:

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizația de construire/desființare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuție stabilite prin autorizație, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității autorizației;
b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilității autorizației;
c) modificarea condițiilor, datelor sau conținutului documentației care a stat la baza emiterii autorizației.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizații de construire/desființare.

(3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire/desființare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale. În această situație taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

(4) În situația în care valabilitatea autorizației de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizații de construire (în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

(5) În cazul întreruperii execuției pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizației de construire/desființare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații de construire/desființare, care va avea la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții.

ARTICOLUL 54
Asigurarea caracterului public

(1) Lista autorizațiilor de construire/desființare, completată cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public și se afișează la sediul emitentului.

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea autorizațiilor de construire/desființare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

(3) Conținutul documentațiilor cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizațiilor de construire/desființare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului și numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora, în baza unui regulament aprobat de autoritatea emitentă.

CAPITOLUL IV
Alte precizări privind autorizarea

SECȚIUNEA 1
Situații speciale în procesul de autorizare

ARTICOLUL 55

Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentații de urbanism pentru autorizareNu este necesară elaborarea prealabilă a unor documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (4) din Lege, din această categorie făcând parte, în general, lucrări de reparații și modernizare la construcțiile existente.

ARTICOLUL 56
Autorizarea lucrărilor cu caracter militar

Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condițiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale interesate.

ARTICOLUL 57
Intrarea în legalitate

(1) Organul de control care a sancționat contravențional fapta de a se executa lucrări de construcții fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, va dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul-verbal.

(2) Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) și (3) din Lege, autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire/desființare are obligația de a analiza modul în care construcția corespunde reglementărilor din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună menținerea, respectiv desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

(3) În situația în care construcția realizată fără autorizație de construire întrunește condițiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administrației publice locale competentă poate proceda la emiterea unei autorizații de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unei expertize tehnice pentru cerința de calitate A - rezistență și stabilitate privind starea structurii de rezistență în stadiul fizic în care se află construcția.

ARTICOLUL 58
Anularea autorizației de construire/desființare

(1) Potrivit Legii, anularea autorizației de construire/desființare emise cu încălcarea prevederilor legale poate fi făcută de către instanțele de contencios administrativ. Anularea autorizației de construire/desființare poate fi cerută, în condițiile legii, de partea vătămată, de prefect și de Inspectoratul de Stat în Construcții.

(2) Prin introducerea acțiunii în anulare autorizația de construire/desființare se suspendă, urmând ca instanța să dispună oprirea lucrărilor până la soluționarea pe fond a cauzei.

(3) În situația în care suspendarea autorizației de construire/desființare nu a fost întemeiată, titularul acesteia este îndreptățit să primească valoarea prejudiciului adus și a daunelor-interese. În această situație durata de execuție ori valabilitatea autorizației de construire/desființare se prelungește, de drept, cu perioada în care aceasta a fost suspendată.

SECȚIUNEA a 2-a
Situații speciale urbanistice și tehnice

ARTICOLUL 59
Terenuri pentru construcții

(1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se înțelege teren și/sau construcții.

(2) Terenurile pentru construcții sunt cuprinse în intravilanul localităților și, în funcție de destinație și utilizare, pot fi:

a) terenuri ocupate - terenurile cu construcții de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajările aferente;
b) terenuri libere - terenurile fără construcții, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajările aferente;
c) terenuri aparent libere - terenurile fără clădiri, asigurând funcțiuni urbane de interes public stabilite și executate în baza prevederilor documentațiilor urbanistice legal aprobate (spații verzi și de protecție, locuri de joacă pentru copii, trasee ale rețelelor tehnico-edilitare subterane inclusiv zonele de protecție aferente -, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicație etc.).

(3) Autorizarea executării lucrărilor de construcții de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2) este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcțiunilor stabilite prin prevederile documentațiilor de urbanism avizate și aprobate, potrivit legii.

(4) Terenurile din extravilanul localităților pot fi ocupate de rețele magistrale, căi de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații ori de alte lucrări de infrastructură, de construcții pentru combaterea și prevenirea factorilor distructivi de origine naturală (inundații, alunecări de teren), de anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, precum și de construcții și amenajări speciale.

ARTICOLUL 60
Terenuri destinate construirii, aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

(1) Concesionarea terenurilor pentru construcții se supune prevederilor Legii nr. 219/1998.

(2) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Lege, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției.

ARTICOLUL 61
Terenuri destinate construirii, aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

(1) Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Lege, terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se concesionează ori, potrivit legii, se închiriază sau se administrează numai în vederea realizării de construcții ori de obiective de uz și/sau de interes public.

(2) În condițiile legii, pe terenurile aparținând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcții cu caracter provizoriu, autorizate în condițiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentațiilor urbanistice aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.

ARTICOLUL 62
Terenuri destinate construirii, ce se pot concesiona fără licitație publică

Terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, în următoarele situații (potrivit prevederilor art. 12 din Lege):

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
d) pentru strămutarea, potrivit legii, a gospodăriilor afectate de dezastre;
e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului în cazul în care vecinii nu au ori nu își exercită dreptul de preemțiune, dacă construcțiile sunt realizate anterior în regim de concesionare (conform prevederilor art. 10 din Lege), dacă terenurile învecinate, datorită suprafeței și dimensiunilor acestora, sunt improprii realizării de construcții noi independente;
f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, atunci când terenul se află în zona de protecție a acestora, cu avizul comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

ARTICOLUL 63
Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizații suplimentare

(1) Lucrările de construcții pentru remedierea deficiențelor constatate ca urmare a efectuării recepției la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire, cu condiția ca prin acestea să nu se aducă modificări la construcție de natură a contraveni prevederilor autorizației.

(2) Lucrările de desființare a unor construcții/lucrări executate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanță, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizații de desființare.

ARTICOLUL 64
Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare

(1) Emiterea autorizației de construire nu este necesară pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban (tonete, tarabe, pupitre acoperite sau închise), cu suprafața desfășurată de maximum 5 m2, fără fundații sau platforme, precum și fără racorduri la utilități urbane - cu excepția energiei electrice -, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor.

(2) Autoritățile administrației publice locale pot emite autorizații de funcționare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-șef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, pe baza contractelor de închiriere încheiate conform regulamentelor proprii de organizare a activității economice pe domeniul public al unităților administrativ-teritoriale respective.

ARTICOLUL 65
Lucrări de instalații aferente construcțiilor care se exceptează de la autorizare

(1) În înțelesul Legii se exceptează de la autorizare lucrările pentru:

a) reparații și modificări la instalațiile interioare ale clădirilor - cu condiția respectării caracteristicilor inițiale (proiectate) ale acestora - sau, după caz, înlocuirea ori reamplasarea consumatorilor;
b) montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități.

(2) Execuția lucrărilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de normativele de specialitate și se va realiza exclusiv de persoane autorizate.

ARTICOLUL 66
Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției

(1) Prin dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/ administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizații de construire, numai dacă prin aceasta nu se modifică condițiile de amplasament, alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul construcției sau dacă nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate.

(2) Se încadrează în prevederile alin. (1) lucrările care se execută la construcții existente (inclusiv monumentele istorice, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor), în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situații imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundații etc.).

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluției modificatoare aparține proiectantului, iar titularul autorizației are obligația de a depune (în copie) la emitentul autorizației documentele specificate la alin. (1), cu rol de martor.

ARTICOLUL 67
Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului

În vederea emiterii autorizațiilor, în situația în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizației poate cere elaborarea unor documentații de urbanism suplimentare (P.U.Z., P.U.D.) sau poate aplica prevederile cuprinse în Regulamentul general de urbanism (R.G.U.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996, care constituie norma tehnică în domeniul urbanismului.

SECȚIUNEA a 3-a
Taxe

ARTICOLUL 68
Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism

(1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 1 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru un imobil situat în mediul urban se calculează prin aplicarea unei cote fixe, stabilită potrivit legii, la suprafața terenului pentru care se solicită certificatul, declarată de solicitant.

(2) Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

(3) De regulă, în cazul în care prin cerere se indică numai adresa poștală, suprafața de teren la care raportează calculul taxei este suprafața întregii parcele; în cazul în care, printr-un plan topografic sau de situație, solicitantul individualizează o anumită zonă din parcelă, taxa se aplică doar la suprafața acesteia.

(4) Taxa pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se calculează la 30% din valoarea taxei inițiale a certificatului.

ARTICOLUL 69
Taxa pentru emiterea autorizației de construire

(1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Lege, taxa de autorizare se percepe de emitentul autorizației de construire și se calculează pe baza declarației solicitantului și în conformitate cu prevederile proiectului prezentat pentru autorizare, după caz, în funcție de suprafața desfășurată a construcțiilor proprietate a persoanelor fizice, inclusiv a celor cu destinația de locuință și anexe gospodărești, ori pe baza valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente, cuprinsă în devizul general al investiției, după cum urmează:

a) în cazul lucrărilor aparținând persoanelor fizice, valoarea declarată (determinată în corelare cu suprafața construită desfășurată a construcției) nu va putea fi mai mică decât valoarea determinată potrivit prevederilor legale în vigoare privind impozitele și taxele locale;
b) în situația calculării taxei pe baza valorii reale a lucrărilor, determinată în conformitate cu Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.376/1994, cu modificările ulterioare, se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute la cap. 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază”, partea I, din Devizul general al investiției.

(2) În vederea simplificării procedurii de elaborare a documentațiilor de autorizare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, pentru tipurile de construcții prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare să se determine în baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe bază de indici, cu respectarea structurii devizului general prevăzute la alin. (1) lit. b).

ARTICOLUL 70
Regularizarea taxei de autorizare

(1) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Lege, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 27/1994, republicată, la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor investitorul (titularul autorizației de construire) are obligația de a solicita emitentului autorizației de construire să regularizeze taxa de autorizare a lucrărilor de construcții în funcție de valoarea finală a investiției prin declararea valorii reale a lucrării, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuție stabilit prin autorizația de construire.

(2) Pentru regularizarea taxei de autorizare titularul autorizației de construire va prezenta o documentație cuprinzând un postcalcul (susținut cu documente) realizat în prețuri actualizate la momentul recepției la terminarea lucrărilor, pe baza indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care să rezulte:

- valoarea finală a investiției - în conformitate cu situațiile de lucrări executate și evidențiate potrivit cap. 4 „Cheltuieli pentru investiția de baz㔠din Devizul general al investiției;
- actualizarea valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizației de construire.

(3) Pentru regularizarea taxei de autorizare, potrivit legislației privind calculul taxelor și impozitelor locale, în vigoare la data autorizării, și în baza documentației prevăzute la alin. (2), emitentul autorizației de construire va stabili:

- cuantumul taxei, calculat corespunzător valorii finale a investiției conform cap. 4 „Cheltuieli pentru investiția de baz㔠din Devizul general al investiției;
- cuantumul actualizat al taxei de autorizare achitate, calculat în baza valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizației de construire și corectat cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică.

(4) Diferența rezultată ca urmare a comparării cuantumurilor menționate la alin. (3) reprezintă cuantumul de regularizare a taxei de autorizare.

(5) În aceleași condiții, în baza documentației prevăzute la alin. (2), solicitantul (investitorul) are obligația de a regulariza și cuantumul celorlalte cote legale - inclusiv al celor stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, și prin Lege.

ARTICOLUL 71
Alte taxe pentru autorizarea executării lucrărilor

(1) Conform prevederilor art. 27 pct. 4 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa pentru autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile provizorii de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor provizorii de șantier.

(2) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 5 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa de autorizare pentru organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, campinguri este de 2% din valoarea declarată a lucrării sau a construcției.

(3) Taxele în vederea emiterii autorizațiilor pentru:

- foraje și excavări necesare studiilor geotehnice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări;
- lucrări cu caracter provizoriu amplasate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame;
- lucrări de racorduri și branșamente la rețelele publice se calculează potrivit prevederilor art. 27 pct. 3, 6 și 9 din Legea nr. 27/1994, modificată și completată prin ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 62/1998 și nr. 15/1999.

ARTICOLUL 72
Taxa pentru emiterea autorizației de desființare

(1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 7 din Legea nr. 27/1994, republicată, autorizația de desființare (totală sau parțială) a construcțiilor și a amenajărilor se taxează cu 0,1% din valoarea impozabilă a acestora, înregistrată la organele fiscale teritoriale. În cazul desființării parțiale, cuantumul taxei se calculează proporțional cu suprafața construită desfășurată care se dezafectează.

(2) În cazul emiterii unei singure autorizații atât pentru construire, cât și pentru desființare, pe baza ambelor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C. și P.A.D.) prezentate, cele două taxe aferente se cumulează.

ARTICOLUL 73
Taxe pentru emiterea avizelor/acordurilor necesare acordului unic

(1) Potrivit art. 41 alin. (2) din Lege, pentru asigurarea funcționării structurilor de specialitate consiliile județene și locale vor stabili taxe pe tipuri de lucrări.

(2) Taxele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, atât a celor din competența de obținere a emitentului autorizației în vederea emiterii acordului unic (conform fișelor tehnice), cât și a celor care se asigură de solicitant pentru emiterea autorizației de construire, se suportă de acesta anterior depunerii cererii de emitere a autorizației de construire.

(3) Cuantumurile taxelor menționate la alin. (2) se stabilesc de emitenții avizelor - respectiv de către administratorii/furnizorii de utilități urbane, precum și de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților autorizațiilor de construire/desființare, care au obligația de a le face cunoscute public și de a le comunica solicitanților împreună cu documentele însoțitoare ale certificatului de urbanism.

ARTICOLUL 74
Exceptări privind plata taxei pentru emiterea autorizației de construire/desființare

(1) Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizații pentru lăcașuri de cult, inclusiv pentru construcțiile anexe ale acestora, pentru lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului, pentru lucrări de interes public județean sau local, precum și pentru construcțiile ai căror beneficiari sunt instituțiile publice.

(2) Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice sunt scutiți de plata taxei pentru emiterea autorizației de construire/desființare pentru intervențiile executate asupra monumentelor istorice deținute, în cazul în care aceștia utilizează bunul imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.

(3) Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducere cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru păstrarea integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentația de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecție respectivă, sau prin avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.

ARTICOLUL 75
Cote ulterioare autorizării

(1) Potrivit art. 252 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 lit. b) și a lăcașurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcții, iar copia de pe documentul de plată se anexează la „Înștiințarea privind data începerii lucrărilor”, eliberată de emitent împreună cu autorizația de construire/desființare (vezi anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Lege. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată. Cota stabilită de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică și diferențelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepția la terminarea lucrărilor.

(2) Potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995, cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice și pentru inspecția statului pentru controlul calității lucrărilor de construcții se suportă de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările de construcție autorizate. Calculul și virarea sumelor respective se fac eșalonat, concomitent cu plata facturilor. Întârzierile la plată a cotelor se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată.

CAPITOLUL V
Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancțiuni

ARTICOLUL 76
Organe de control

(1) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, organele de control ale consiliilor județene și ale primăriilor au obligația de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții în cadrul unităților lor administrativ-teritoriale, potrivit competențelor stabilite de Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 251 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea și executarea lucrărilor de construcții se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcții, pe întregul teritoriu al țării, care dispune măsurile și sancțiunile prevăzute de Lege.

(3) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Lege, faptele contravenționale prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) și

e) pot fi constatate și de organele de poliție.

ARTICOLUL 77
Abilitări de control ale organelor administrației publice locale

(1) Autoritățile administrației publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit legii, au obligația de a organiza și de a efectua permanent acțiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unității administrativ-teritoriale, potrivit competențelor stabilite de Lege, privind:

- emiterea autorizațiilor;
- executarea lucrărilor de construcții numai pe bază de autorizații valabile;
- executarea lucrărilor de construcții cu respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/desființare, precum și a proiectelor tehnice.

(2) Arhitectul-șef al județului, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, are atribuții de control în unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, cât și la autorizarea executării lucrărilor de construcții, potrivit competențelor stabilite de Lege.

ARTICOLUL 78
Sancțiuni

În temeiul Legii faptele de nerespectare a prevederilor acesteia constituie, potrivit gravității și importanței sociale a acestora, după caz, infracțiuni (potrivit prevederilor art. 21 din Lege) sau contravenții (potrivit prevederilor art. 23 din Lege).

ARTICOLUL 79
Aplicarea sancțiunilor contravenționale

(1) Încadrarea faptei contravenționale, respectiv valoarea amenzii contravenționale, se stabilește de organul de control și se înscrie în formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției”, prezentat în anexa nr. 6 și 7 la prezentele norme metodologice.

(2) Formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției”, prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 și se utilizează de către organele de control ale administrației publice locale cu atribuții de control în domeniul disciplinei în urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții va utiliza un formular propriu, redactat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind regimul juridic al contravențiilor, ale cărui formă și conținut sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

(4) Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (3) din Lege, corelate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (1) și ale art. 29 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în domeniul disciplinei autorizării execuției lucrărilor de construcții și al execuției acestora în baza autorizațiilor emise, la aplicarea sancțiunii contravenționale:

- nu se aplică sancțiunea „avertisment”;
- nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite.

CAPITOLUL VI
Alte dispoziții

SECȚIUNEA 1
Obligații ale investitorului/beneficiarului ulterioare autorizării

ARTICOLUL 80
Operațiuni privind asigurarea cerințelor de calitate în construcții

(1) După obținerea autorizației de construire/desființare, pentru execuția obiectivului de investiții, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului și a executantului este necesară realizarea următoarelor operațiuni:

- urmărirea execuției lucrărilor;
- întocmirea cărții tehnice a construcției;
- efectuarea recepției la terminarea lucrărilor în termen, precum și a recepției finale după perioada de garanție, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- urmărirea comportării în exploatare a construcției.

(2) Urmărirea execuției lucrărilor este obligatorie și se asigură prin:

- diriginte de șantier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmărește ca execuția lucrărilor să se facă în deplină concordanță cu autorizația emisă (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., după caz, care a stat la baza emiterii autorizației), precum și pe baza și cu respectarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor;
- responsabil tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcții).

Costurile necesare pentru urmărirea execuției lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiției.

(3) Cartea tehnică a construcției, care reprezintă evidența tuturor documentelor (acte și documentații) privind construcția, emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism până la recepția finală a lucrărilor, se întocmește și se completează pe parcursul execuției de toți factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de șantier. După recepție Cartea tehnică se completează în continuare, pe întreaga durată de existență a construcției, cu toate intervențiile asupra acesteia, prin obligația beneficiarului.

(4) Potrivit prevederilor legale în vigoare recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea (cu sau fără rezerve) și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție. Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie și a instalațiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente (reparații capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) și se realizează în două etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție. Lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie și în situația realizării lucrărilor în regie proprie.

(5) Urmărirea comportării în exploatare a construcției se face după recepția finală a lucrărilor, pe toată durata existenței acesteia, beneficiarul având obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerințelor de calitate a construcțiilor, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 81
Operațiuni privind obligațiile investitorilor față de autorități

(1) După realizare, pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operațiuni:

- regularizarea taxelor datorate administrației publice locale, precum și achitarea celorlalte cote legale;
- obținerea autorizației de funcționare;
- declararea investiției în vederea impunerii.

(2) În conformitate cu prevederile Legii și ale art. 70 alin. (1) din prezentele norme metodologice, la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor solicitantul (investitorul) are obligația de a regulariza taxele și cotele legale, în funcție de valoarea finală (rezultată) a investiției, susținută cu documente. Emitentul autorizației va comunica Inspectoratului de Stat în Construcții valoarea finală a investiției, așa cum a fost calculată la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

(3) Autorizația de funcționare se emite de autoritatea administrației publice în a cărei rază teritorială se află amplasată investiția, numai pentru construcțiile executate pe baza autorizației de construire și care au efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor nu se consideră finalizate și ca atare nu pot primi autorizații de funcționare și nu pot fi înregistrate în Cartea funciară.

(4) Toate construcțiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/ desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

SECȚIUNEA a 2-a
Obligații ale proiectantului și executantului

ARTICOLUL 82
Obligații ale proiectantului

(1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligații pentru asigurarea calității proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C./P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice:

- asigurarea calității proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, extras din acesta, corespunzător cerințelor de calitate, prin respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare;
- prezentarea, spre verificare, de către specialiștii verificatori de proiecte atestați, stabiliți de investitor, a proiectului elaborat, precum și soluționarea neconformităților ori a neconcordanțelor semnalate;
- atenționarea beneficiarului cu privire la exigențele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiții, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilitățile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuției proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligații pe care le are, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

(2) Proiectantul are obligația, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) lit. a) din prezentele norme metodologice, de a susține soluțiile tehnice ale proiectului- toate specialitățile - în fața Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitatea membrilor acesteia, precum și de a introduce în documentație modificările și/sau condițiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei.

(3) În condițiile prevederilor alin. (2) contractul (faza din contract) referitor la întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire/desființare este de drept finalizat numai după obținerea autorizației.

ARTICOLUL 83
Obligații ale executantului

(1) Executantul, în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul, are, potrivit legii, următoarele obligații pentru asigurarea calității construcțiilor, care decurg ca urmare a procedurii de autorizare:

- să sesizeze investitorul cu privire la neconformitățile și/sau neconcordanțele constatate în proiect, în vederea soluționării lor de către proiectant;
- să înceapă execuția lucrărilor numai în condițiile existenței autorizației de construire/desființare;
- să execute lucrările numai pe baza și în conformitate cu proiectul tehnic de execuție, verificat de specialiști atestați, potrivit legii.

(2) Pe durata execuției executantul răspunde cu privire la celelalte obligații pe care le are, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 84
Dispoziții tranzitorii

(1) Primarii comunelor care au calitatea de emitenți au obligația de a asigura ocuparea funcției de arhitect-șef din cadrul aparatului propriu al consiliului local cu o persoană cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.

(2) În situația neîndeplinirii obligației stabilite la alin. (1), dreptul de a emite certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare se suspendă până la îndeplinirea condițiilor menționate, situație în care președintele consiliului județean va prelua funcția de emitent pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, urmând ca solicitantul să se adreseze direct acestuia, iar taxele cuvenite vor fi încasate de către consiliul județean.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și primarilor orașelor ori, după caz, ai municipiilor, în situația în care nu dispun de persoană cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice.

(4) Autoritățile emitente ale certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare au obligația să asigure pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. În vederea urgentării realizării acestei exigențe, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autoritățile emitente vor asigura pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din subordine, astfel:

a) specialiștii din cadrul consiliilor județene și al primăriilor municipale și orășenești, prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate, potrivit prevederilor legale, de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - la nivel central sau zonal - ori de alte instituții de învățământ superior de profil interesate sau alte instituții abilitate de lege, după cum urmează:
- cursuri postuniversitare pentru arhitecți și alte cadre cu pregătire superioară care, prin formația de bază, se pot implica în această activitate;
- cursuri postuniversitare de perfecționare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului, arhitecturii și construcțiilor;
- cursuri de perfecționare pentru cadre cu pregătire medie, în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor;
b) personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale, prin cursuri de pregătire și/sau perfecționare organizate sub autoritatea arhitectului-șef al județului, în cooperare cu asociațiile profesionale în domeniu.

ARTICOLUL 85
Dispoziții finale

(1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor locale se vor organiza pentru a prelua atribuțiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.

(2) Analizarea și avizarea documentațiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic și a autorizațiilor de construire/desființare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului județean pentru primăriile comunelor, precum și cele ale orașelor și municipiilor care nu dispun de compartimente (structuri) de specialitate se fac contra cost, pe bază de convenție încheiată între primari, în calitate de emitenți, și președintele consiliului județean, cu excepția prevederilor art. 84 alin. (2) din prezentele norme metodologice.

(3) Costul serviciilor prestate de compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului județean se stabilesc procentual din taxele încasate de emitent, în funcție de tipurile de lucrări de construcții.

(4) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii ori a conținutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorității emitente, și se pun la dispoziție solicitanților, contra cost.

(5) În situația în care la utilizare rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate și parafate de emitent), cu condiția înscrierii în actul de bază a mențiunii privind existența anexei ca parte integrantă a actului.

(6) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și, respectiv, pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare.

(7) Se recomandă emitenților să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată, pe tipuri de lucrări de construcții. În acest scop emitenții vor încheia convenții cu avizatorii, prin care se vor stabili:

- modalitatea de virare a taxelor colectate;
- termenele de virare a taxelor colectate;
- valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.

CAPITOLUL VII
Formulare necesare autorizării

...


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

...


ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

...


Luni, 25 iunie 2018, 11:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.