LEGEA nr.191 din 16 aprilie 2002
grădinilor zoologice și acvariilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 271/23 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie protejarea faunei sălbatice și conservarea biodiversității prin prevederea de măsuri pentru organizarea autorizării și inspectării grădinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversității.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, grădinile zoologice reprezintă acele unități permanente care dețin animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an.

(2) Sunt incluse: grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii, acvarii.

(3) Fac excepție: circurile, magazinele de animale de companie și unitățile care nu expun publicului un număr semnificativ de animale și specii.

Art. 3. - Grădinile zoologice se pot înființa de către persoane fizice sau juridice, în baza acordului și a autorizației de mediu, precum și a autorizației sanitare veterinare, eliberate de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului și de autoritățile teritoriale sanitare veterinare, conform legislației în vigoare.

Art. 4. - La nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului se va deschide Registrul național al grădinilor zoologice și acvariilor publice, care se va completa prin grija structurii care coordonează conservarea biodiversității, pe baza evidențelor existente la instituțiile de mediu din teritoriu.

CAPITOLUL II
Regimul grădinilor zoologice, autorizarea și controlul

Art. 5. - (1) Grădinile zoologice și acvariile se pot afla:

a) în proprietatea publică sau privată a statului;
b) în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;
c) în proprietatea privată a persoanelor fizice sau a unor societăți comerciale.

(2) Finanțarea grădinilor zoologice și a acvariilor se face de proprietari din surse proprii și din alte surse, în condițiile legii.

Art. 6. - Fiecare grădină zoologică trebuie să aibă autorizație de funcționare, în termen de maximum 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar în cazul grădinilor zoologice noi, înainte de a fi deschise pentru public.

Art. 7. - (1) Fiecare autorizație de funcționare trebuie să conțină condiții specifice privind normele aplicabile grădinilor zoologice, conform art. 10 și 11.

(2) Respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1) va fi monitorizată prin inspecții regulate și se vor lua măsurile necesare pentru respectarea acestor condiții.

Art. 8. - Înaintea acordării, refuzării, prelungirii perioadei de valabilitate sau modificării semnificative a unei autorizații de funcționare se efectuează o inspecție pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației.

Art. 9. - (1) Dacă grădinii zoologice nu i se eliberează autorizație de funcționare sau dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea unei autorizații, grădina zoologică respectivă sau o parte a acesteia este închisă pentru public de către autoritățile competente până la îndeplinirea condițiilor de autorizare.

(2) În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite în termen de cel mult 2 ani, autoritățile competente retrag sau modifică autorizația de funcționare și închid grădina zoologică sau o parte a acesteia.

(3) În cazul în care o grădină zoologică sau o parte a acesteia este închisă, autoritățile competente se asigură că animalele în cauză sunt tratate sau înstrăinate conform condițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III
Obligații și răspunderi privind conservarea vieții sălbatice

Art. 10. - Administratorii sunt obligați să pună în aplicare următoarele dispoziții de conservare:

a) participarea la activități de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor și/sau de formare a cunoștințelor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la înmulțirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural;
b) promovarea educării și a sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversității, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și la habitatele lor naturale;
c) adăpostirea animalelor în condiții care să răspundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătățiri specifice speciilor, aduse țarcurilor;
d) menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară și alimentară;
e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, și prevenirea pătrunderii din exterior a dăunătorilor și epidemiilor;
f) păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția grădinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate.

Art. 11. - În vederea asigurării criteriilor de conduită internaționale acceptate pentru obținerea, transportul și manipularea colecțiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate și în autorizația de funcționare, administratorii grădinilor zoologice și ai acvariilor au următoarele obligații:

a) să îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenței și reproducerii acestora;
b) să respecte și să afișeze la loc vizibil pentru angajați și vizitatori regulamentul propriu de organizare și funcționare al instituției;
c) să marcheze clar cuștile sau orice mijloace de limitare a libertății animalelor din colecții cu următoarele date: numele animalului expus (științific și autohton, dacă există), locul de proveniență, arealul speciei, temperatura la care este obișnuit să trăiască, cerințele alimentare;
d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând și explicația asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.

Art. 12. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei următoarele fapte:

a) deținerea sau înființarea de grădini zoologice ori de acvarii publice, fără autorizație;
b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice ori ale acvariilor, de natură să afecteze în sens negativ viața animalelor din colecții;
c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora;
d) punerea în libertate neautorizată a animalelor, dacă fapta nu este de natură să provoace un atentat la siguranța socială sau la integritatea fizică a persoanelor;
e) desfășurarea de activități economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viața normală a animalelor din colecții;
f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecții, sacrificii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecții, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei următoarele fapte:

a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice ori din acvarii;
b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituții ori persoane neautorizate să dețină o grădină zoologică și care intenționează să folosească aceste animale pentru activități cu caracter economic. Fac excepție animalele considerate domestice în România (câini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai și altele);
c) organizarea de activități competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incintă, cât și în afara grădinilor zoologice sau a acvariilor. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus și intenția sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%.

Art. 13. - Refuzul de a înstrăina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor aflate în grijă, de către grădinile zoologice sau de acvariile neautorizate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.

Art. 14. - Constatarea contravențiilor se face de către autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, autoritățile teritoriale pentru agricultură și silvicultură și inspecțiile de stat ale acestor autorități, precum și de reprezentanții administrației publice locale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 15. - Autoritățile competente, în sensul prezentei legi, sunt autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și păduri.

Art. 16. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, împreună cu Academia Română, va emite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un ordin care va reglementa modelul fișei de evidență a fiecărei grădini zoologice sau acvariu, precum și al Registrului național al grădinilor zoologice și acvariilor publice.

Art. 17. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va lua măsuri pentru inventarierea și înregistrarea tuturor grădinilor zoologice și a acvariilor deschise publicului, pe care le va supune procedurii de autorizare, la cererea administrațiilor acestora. În lipsa cererii se consideră că nu se mai dorește continuarea acestei activități, iar actuala administrație este obligată ca în termen de 90 de zile să înstrăineze animalele vii deținute către grădinile zoologice sau acvariile autorizate.

Art. 18. - Acolo unde nu este posibilă determinarea exactă a administrației grădinilor zoologice și a acvariilor, răspunderea pentru desfășurarea procedurii menționate la art. 17 revine proprietarului terenului respectiv sau al amenajărilor pentru adăpostirea animalelor, în această ordine.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 16 aprilie 2002.
Nr. 191.


Marți, 18 iunie 2019, 18:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.