ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.55 din 30 aprilie 2002
privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 311/10 mai. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;
b) categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Art. 2. - (1) Prin câini agresivi se înțelege:

a) orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiți la alin. (1):

a) orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
b) orice câine folosit de unitățile de poliție, jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, chiar dacă, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.

CAPITOLUL II
Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora

Art. 3. - (1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 au următoarele obligații:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

Art. 4. - (1) Proprietarii de câini prevăzuți la art. 1 au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);
d) existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuți la art. 1 lit. a).

(2) În cazul schimbării adresei imobilului menționat la alin. (1) proprietarii de câini încadrați la art. 1 au obligația să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum și înstrăinarea câinilor încadrați la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliției în a cărei rază se află imobilul de deținere al câinelui.

Art. 5. - Prevederile art. 3 și 4 nu se aplică unităților de poliție, jandarmerie, celorlalte unități militare, vămilor și serviciilor publice de securitate, protecție și pază.

Art. 6. - (1) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis.

(2) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar.

(3) Staționarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.

(4) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. b), precum și al câinilor din rasele Ciobănesc Belgian Malinois, Ciobănesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobănesc de Asia Centrală Komondor, Kuvasz, Schnauzer Uriaș și metișii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuți în prezentul alineat este permis fără botniță și fără lesă.

Art. 7. - Dresajul și antrenamentul câinilor prevăzuți la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București.

Art. 8. - Se interzice:

a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;
b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);
c) reproducția câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională;
d) abandonarea câinilor prevăzuți la art. 1, art. 2 alin. (1) și la art. 6 alin. (4).

Art. 9. - (1) Câinii prevăzuți la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați.

(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenția.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) sunt obligați să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.

Art. 10. - (1) În cazul câinilor prevăzuți la art. 2 alin. (1), organele de poliție, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.

(2) Dacă proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliția poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menține.

(3) Cheltuielile generate de întreținerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deținătorul temporar al câinelui.

CAPITOLUL III
Infracțiuni și contravenții

Art. 11. - (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deținătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art. 12. - (1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, aparținând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 181-183 din Codul penal.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.

Art. 13. - Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și confiscarea acestora.

Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 15. - (1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 11 și 12 câinii se confiscă de către poliție, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(2) Câinii prevăzuți la alin. (1) vor fi cazați în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizațiilor pentru protecția animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.

Art. 16. - Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea și păstrarea câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condițiile legii de către agentul constatator și se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea și adopția câinilor se fac în condițiile reglementărilor legale.

Art. 17. - Nu se pedepsesc infracțiunile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenția câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deținătorului temporar, victimă iminentă a unei infracțiuni de violență săvârșite împotriva sa.

Art. 18. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanunțarea la poliție a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuți la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 și ale art. 4 alin. (1) și (2);
d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) și ale art. 9;
e) nerespectarea prevederilor art. 6;
f) nerespectarea art. 8 lit. d).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) cele de la lit. a) și b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c) cele de la lit. e) și f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 19. - (1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferință nejustificată ori îl provoacă la reacții agresive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.

Art. 20. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii poliției sanitare veterinare și de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. - (1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență câinii vor fi în mod obligatoriu identificați și înregistrați potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari de câini care pot fi încadrați la art. 1 au obligația de a prezenta câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea evaluării și încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.

(3) Până la înființarea Autorității de Supraveghere Chinologică câinii menționați la art. 1 vor fi înregistrați și identificați prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deținătorului temporar, de către asociația prevăzută la alin. (2), menționându-se codul în carnetul de sănătate și în adeverința eliberată.

(4) Câinii încadrați la art. 1, lăsați în libertate și care nu pot fi identificați, vor fi capturați de către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân și vor fi eutanasiați conform dispozițiilor legale.

Art. 22. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 sunt obligați să depună la sediul poliției declarația prevăzută la art. 4.

Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea de Supraveghere Chinologică în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Supraveghere Chinologică va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înființarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 24. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 aprilie 2002.
Nr. 55.


Joi, 25 februarie 2021, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.