ORDIN nr.766/C/552 din 2002
al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 327/16 mai. 2002

Ministrul justiției și ministrul finanțelor publice,
în temeiul art. 26 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,
în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.212/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, conform anexei care face parte integrantă din prezentului ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului justiției și al ministrului finanțelor nr. 2.506/C/1.324/2000 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.502 din 12 octombrie 2000.

Art. 3. - Direcția publicitate mobiliară, imobiliară și notari publici și Direcția economică, investiții și administrativ din cadrul Ministerului Justiției și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

p. Ministrul justiției,
Ioan Alexandru,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Art. 1. - (1) Pentru obținerea autorizației de operator și pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 2.000.000 lei prevăzută la art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.89/2000.

(2) De asemenea, operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, conform art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.89/2000.

Art. 2. - Beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor de garanție în arhivă vor plăti următoarele taxe prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000:

a) 300.000 lei pentru fiecare aviz de garanție inițial;
b) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garanție inițial;
c) 100.000 lei pentru avizul de nulitate a avizului de garanție inițial;
d) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garanție inițial;
e) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanței;
f) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial;
g) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garanție inițial.

Art. 3. - (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 și 24 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000 se constituie și se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției.

(2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum și detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.

(3) Disponibilitățile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

(4) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 și 24 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata oficială a indicelui de inflație.

Art. 4. - (1) Taxele prevăzute la art. 23 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000 se datorează anticipat și se plătesc de către operator prin virament în contul nr. 50034265841, deschis pe seama Ministerului Justiției la Direcția de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București. Pe ordinul de plată vor trebui să se menționeze în mod obligatoriu formulele „taxe pentru autorizare operatori”, „taxe pentru reautorizare operatori” sau „taxe pentru împuternicire agent”, în funcție de scopul plății.

(2) Taxele de înscriere în arhivă a avizelor de garanție, prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr.89/2000, se datorează anticipat și se vor plăti de către solicitanții persoane fizice sau juridice fie în numerar, la sediul operatorului sau al agentului autorizat, fie prin ordin de plată distinct, în contul operatorului de arhivă respectiv. În acest sens Autoritatea de Supraveghere va publica pe paginile web ale arhivei (www.co.romarhiva.ro și www.mj.romarhiva.ro) numerele conturilor operatorilor de arhivă și denumirea instituțiilor bancare la care acestea sunt deschise.

(3) Pe ordinul de plată prezentat de solicitant va trebui să figureze în mod obligatoriu formula „taxă pentru înscrierea avizelor de garanție” și să se menționeze, de asemenea, tipul avizului de garanție ce urmează să fie înscris în arhivă. Ordinul de plată va trebui să menționeze la rubrica „Reprezentând plăți” denumirea/numele operatorului de arhivă prin care se va efectua înscrierea și numele localității unde se va efectua înscrierea. Aceleași mențiuni va trebui să le cuprindă și chitanța ce se eliberează beneficiarului înscrierii de către operator sau agent, ca dovadă a plății taxei de înscriere.

(4) Operatorul de arhivă va colecta și va vira în contul nr. 50034265841, deschis pe seama Ministerului Justiției la Direcția de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București, toate sumele cuvenite Ministerului Justiției pentru înscrierile în arhivă efectuate de către operator și agenții acestuia, astfel:

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justiției pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective;
b) până pe data de 23 a fiecărei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justiției pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective;
c) până pe data de 3 a fiecărei luni, toate sumele cuvenite Ministerului Justiției pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.

(5) Operatorii de arhivă sunt răspunzători pentru nevirarea în termenele prevăzute la alin. (4) a sumelor datorate Ministerului Justiției cu titlu de taxe pentru înscrierea în arhivă a avizelor de garanție. Pentru orice întârziere în virarea sumelor datorate Ministerului Justiției operatorul de arhivă va plăti majorări de întârziere și penalități de întârziere, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pentru stabilirea cuantumului sumelor de bani datorate decadal Ministerului Justiției de către operatorii de arhivă, cu titlu de taxe de înscriere în arhivă a avizelor de garanție, operatorii vor înainta Autorității de Supraveghere o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective;
b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective;
c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.

Art. 5. - (1) Încasarea sumelor în numerar ce urmează să fie plătite cu titlu de taxă pentru înscrierea avizelor de garanție se poate face de către operatorul autorizat sau de către agentul autorizat al acestuia, personal, ori de către un salariat anume desemnat în acest scop și se evidențiază distinct în evidențele financiar-contabile.

(2) Operatorul autorizat să efectueze înscrieri sau agentul împuternicit al acestuia comunică solicitantului cuantumul taxei datorate pentru înscrierea avizului de garanție în funcție de natura acestuia.

(3) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) persoanele autorizate vor solicita organului fiscal teritorial eliberarea de chitanțiere.

(4) Chitanțierele consumate se vor păstra și se vor arhiva de către persoanele autorizate, în vederea verificării ulterioare.

(5) Încasarea sumelor în numerar ce urmează să fie plătite cu titlu de taxe se face pe chitanțiere tip MFP, eliberate de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul fiscal persoana autorizată, chitanțierele urmând să fie gestionate în condițiile prevăzute pentru agenții fiscali.

(6) Chitanța se întocmește în două exemplare la indigo și cuprinde numele și prenumele plătitorului, numărul de înregistrare a avizului de garanție pentru care s-a calculat taxa, suma încasată, în cifre și în litere, data încasării, semnătura emitentului. Originalul chitanței se predă plătitorului.

Art. 6. - Copia de pe ordinul de plată, vizată de banca plătitorului, precum și exemplarul chitanței doveditoare a plății taxei de înscriere, rămas la operator sau la agentul împuternicit, se atașează la formularul de aviz de garanție completat de solicitant.

Art. 7. - Operatorii de arhivă vor comunica Autorității de Supraveghere până pe data de 5 a fiecărei luni situația înscrierilor efectuate în arhivă în cursul lunii precedente, pe tipuri de avize de garanție.

Art. 8. - Pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentelor instrucțiuni persoanele autorizate sunt obligate să organizeze și să conducă evidența financiar-contabilă conform prevederilor legale.


Joi, 18 aprilie 2019, 21:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.