LEGE nr.275 din 15 mai 2002
privind înființarea Universității "Hyperion" din București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 335/20 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înființează Universitatea „Hyperion” din București ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 169, sectorul 3.

Art. 2. - Universitatea se înființează cu următoarele facultăți și specializări acreditate:

a) Facultatea de Arte, specializarea actorie, cu predare în limba română;
b) Facultatea de Fizică, specializarea fizică, cu predare în limba română;
c) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;
d) Facultatea de Filologie, specializarea limba și literatura română - o limbă și literatură străină (engleză, franceză, italiană, chineză, japoneză), cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universității intră și facultățile, colegiile și specializările, altele decât cele menționate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic și nedidactic din instituția care a fost autorizată să funcționeze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituția nou-înființată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înființată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universității prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universității va rămâne și va fi utilizat numai în cadrul sistemului național de învățământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educației și Cercetării va propune încetarea activității de învățământ și desființarea prin lege a universității.

Art. 7. - Cheltuielile privind funcționarea universității se suportă din veniturile proprii dobândite în condițiile legii, precum și din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învățământului superior, instituția prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 15 mai 2002.
Nr. 275.


ANEXĂ

PATRIMONIUL
Universității „HYPERION” din București, înființată prin lege

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universității înființate este constituit din:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Denumirea   Adresa            Valoarea        Titlul în baza căruia este deținut
                      - milioane lei -   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. BUNURI IMOBILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Clădiri   Calea Călărașilor nr. 169,   21.194 Contractele de vânzare-cumpărare nr. 22 și 23 din 25 februarie
        sectorul 3, București         1994 și Procesul-verbal de recepție nr. 204 din 4 februarie 2002
        str. Dimitrie Pompei nr. 13,   649 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1.893 din 10 iulie 1996
        sectorul 2, București
        Bd. Energeticienilor nr. 9-11, 3.800 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2.697 din 25 iulie 2000
        sectorul 3, București
B. Terenuri   str. Popa Nan nr. 90-92,    561,1 Contractul de vânzare-cumpărare înregistrat în cartea funciară 
        sectorul 2, București         la nr. 1.620 din 23 septembrie 1999
C. Altele    Bd. Energeticienilor nr. 9-11,  36,5 Achiziționare directă pe bază de facturi
  (garaje)   sectorul 3, București
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. BUNURI MOBILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Tehnică de calcul              3.264
B. Birotică                   1.587
C. Mijloace de Calea Călărașilor nr. 169,
  transport  sectorul 3, București       761 Achiziționare directă pe bază de facturi
        Bd. Energeticienilor nr. 9-11,
        sectorul 3, București
D. Mobilier   str. Dimitrie Pompei nr. 13,  3.474
        sectorul 2, București 
E. Disponibilități               6.376
F. Inventar gospodăresc              250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Depozite bancare               4.000
B. Fonduri speciale                 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. ACTIVE CIRCULANTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Titluri de plasament               -
B. Disponibilități               2.500
C. Stocuri                     -
D. Creanțe                     -
E. Alte valori                   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundația Universitar㠄Hyperion” și Universitatea „Hyperion” care se înființează prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înființare a universității, la Camera Deputaților.


Marți, 17 mai 2022, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.