LEGE nr.301 din 17 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
Textul actului publicat în M.Of. nr. 339/22 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.119 din 31 august 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.430 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ
privind auditul public intern și controlul financiar preventiv”

2. Litera o) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

„o) inspecție - verificare efectuată la fața locului în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice și a patrimoniului public și pentru repararea prejudiciului produs, după caz;”

3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„(3) Compartimentul de audit public intern trebuie să exercite următoarele atribuții:

a) certificarea anuală a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară;
b) examinarea legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă și fraudele și, pe această bază, propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;
c) examinarea sistemului contabil și a fiabilității acestuia, ca principal instrument de cunoaștere, gestiune și control patrimonial și al rezultatelor obținute;
d) examinarea regularității sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;
e) evaluarea economicității, eficacității și eficienței cu care sistemele de conducere și execuție din cadrul instituției publice și la nivelul unui program/proiect utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;
f) identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz.”

4. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) Compartimentul de audit public intern este obligat să auditeze, fără a se limita numai la acestea, următoarele activități și operațiuni:

a) deschiderea și repartizarea creditelor bugetare;
b) angajamentele bugetare și legale din care derivă, direct sau indirect, obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
e) plățile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeană;
f) constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și facilitățile acordate la încasarea titlurilor de creanță.

(5) Activitățile și operațiunile prevăzute la alin. (4) vor fi auditate cel puțin o dată la 3 ani.”

5. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:

„(61) În situațiile în care s-a constatat săvârșirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenții se va întocmi proces-verbal de constatare și de sancționare a contravențiilor.”

6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Instituțiile publice, prin conducătorii acestora, au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.”

7. După alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv propriu.”

8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(3) Înainte de a emite un refuz de viză controlorul delegat are obligația să îl informeze în scris, în legătură cu intenția sa, pe ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat poate consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră a altor controlori financiari asupra cazului. Opinia neutră se motivează și se formulează în scris și are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul consultării neutre se constituie adhoc o comisie, prin decizia controlorului financiar șef.

Comisia este formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, dintre care 2 controlori delegați, alții decât cei care exercită viza la instituția publică de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operațiunii, precum și controlorul financiar șef sau unul dintre adjuncții acestuia.”

9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (3) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică și pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăși 3 zile lucrătoare.”

10. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar șef cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate și situațiile intențiilor și refuzurilor de viză, formularea de avize cu caracter consultativ, precum și aspectele deosebite ale derulării operațiunilor financiare;”

11. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„(4) Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent. El îl poate informa în mod direct pe ministrul finanțelor publice asupra situațiilor deosebite apărute în activitatea sa și nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat.”

12. După alineatul (3) al articolului 22 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea funcționarilor publici salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se mențin la nivelul stabilit anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) și evaluării performanțelor profesionale individuale.”

13. Alineatele (4) și (5) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

„(4) Controlorul financiar șef are 2 adjuncți ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.

(5) Tot în structura Ministerului Finanțelor Publice, pe lângă Corpul controlorilor delegați și în subordinea controlorului financiar șef, funcționează o direcție de specialitate care asigură suportul metodologic și informațional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegați și ale cărei atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.”

14. La articolul 23 alineatul (8), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

„b1) prezintă ministrului finanțelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegați, situația intențiilor și refuzurilor de viză, precum și aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;”

15. Alineatele (1), (4), (5) și (7) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) O operațiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua dacă este autorizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituției publice din cadrul administrației publice centrale în care se exercită funcția de ordonator de credite. În ședința Guvernului controlorul financiar șef prezintă punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum și opinia neutră. Guvernul se pronunță în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Inițiatorul proiectului hotărârii are obligația să transmită și controlorului financiar șef o copie de pe proiectul hotărârii și de pe nota de fundamentare o dată cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, în vederea includerii în ordinea de zi a ședințelor de Guvern. Controlorul financiar șef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de discutarea proiectului de hotărâre în ședința Guvernului, refuzul de viză și opinia neutră.
.................................
(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 30 și la art. 37 alin. (1) dispun, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, efectuarea operațiunii pe propria răspundere, contabilul-șef al persoanei juridice aflate în această situație având obligația să informeze în scris Ministerul Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al instituției publice.

(5) Documentele privind proiecte de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate și efectuate.
...............................
(7) Operațiunile efectuate în condițiile prevederilor alin. (6) se înregistrează și într-un cont în afara bilanțului.”

16. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Ministerul Finanțelor Publice va declanșa inspecția în toate instituțiile publice atunci când este sesizat de șeful structurii de audit public intern al acestora în legătură cu efectuarea de operațiuni nelegale care au viză de control financiar preventiv delegat, situație rezultată în urma efectuării unei misiuni de audit public intern.”

17. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul în care în urma inspecției efectuate se constată abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspecție. Împotriva procesului-verbal de inspecție se poate formula contestație în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestația se va depune la structura care a efectuat inspecția. Contestațiile vor fi soluționate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este definitivă. Dacă prin soluționare contestația a fost respinsă, procesul-verbal de inspecție devine titlu executoriu și va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se poate formula acțiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul.”

18. Alineatul (8) al articolului 26 se abrogă.

19. După alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) În situațiile în care s-a constatat săvârșirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenții se va întocmi proces-verbal de contravenție.”

20. Alineatul (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

„(2) Instituția publică cu un număr de posturi mai mic de 25, care nu este în subordinea unei alte instituții publice, poate decide să nu organizeze distinct activitatea de audit public intern. Conducătorul instituției publice care a decis neorganizarea activității de audit are obligația să solicite efectuarea certificării anuale a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară de către persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice ori pe bază de contract încheiat de instituția publică în cauză cu persoane fizice sau juridice agreate potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 32
Contravenții

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) încălcarea obligației de a avea, la nivelul instituției publice, structuri organizatorice funcționale de audit public intern, conform cerințelor art. 6;
b) neorganizarea structurii funcționale de audit public intern în termen de 90 de zile de la data înființării instituției publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
c) aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară fără certificare și raport de certificare;
d) neelaborarea planului de audit, conform prevederilor art. 8 alin. (1)-(3);
e) refuzul de a prezenta auditorilor și persoanelor cu atribuții de inspecție documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit și a inspecțiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) și ale art. 26 alin. (5);
f) neîndeplinirea obligației, de către conducătorul instituției, de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
g) nerespectarea obligației privind stabilirea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, precum și omisiunea de evidențiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) și (3);
h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operațiuni fără viza de control financiar preventiv;
i) depășirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);
j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
k) emiterea unui refuz de viză fără motivare, conform art. 24 alin. (2);
l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4);
n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7).”

22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 33
Sancționarea contravențiilor

Contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a)-c), e)-g) și k) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), h)-j) și l)-n), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.”

23. Titlul articolului 34 va avea următorul cuprins:

„Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, căi de atac, actualizarea nivelului amenzilor”

24. Alineatele (1) și (4) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor face de către:

a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a), b)-g), i)-l) și n);
b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecărei instituții publice, pe criteriul de competență a acestora, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a), c)-h) și l)-n);
c) persoanele cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. e), f), h), l) și m);
d) controlorii financiari din cadrul Corpului controlorilor delegați, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. f) și l).
........................................................

(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, întocmit conform competențelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.”

25. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevăzut la alin. (1), se asimilează reglementările cuprinse în prezenta ordonanță, aplicabile instituțiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (3) și la art. 25 alin. (1).”

26. În tot cuprinsul ordonanței denumirea Ministerul Finanțelor se va înlocui cu denumirea Ministerul Finanțelor Publice, sintagma ministrul finanțelor, cu sintagma ministrul finanțelor publice, iar expresia audit intern, cu expresia audit public intern.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 25 noiembrie 2000, și Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 28 septembrie 2001.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 mai 2002.
Nr. 301.


Joi, 19 mai 2022, 08:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.