LEGE nr.296 din 15 mai 2002
privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
Textul actului publicat în M.Of. nr. 365/30 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Cetățenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății și științelor medicale beneficiază pe teritoriul României de servicii medicale acordate de instituțiile sanitare publice, în condițiile stabilite prin respectivele documente internaționale.

(2) Cetățenii români aflați pe teritoriul acestor state beneficiază, în contrapartidă, de aceleași drepturi.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit art. 1 se suportă din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetățenii români asigurați.

(2) Modul de decontare, precum și documentele justificative se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 15 mai 2002.
Nr. 296.


Vineri, 07 octombrie 2022, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.