LEGE nr.309 din 22 mai 2002
privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Textul actului publicat în M.Of. nr. 385/6 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetățean român, care a efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Art. 2. - Persoanele care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizație lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii.

Art. 3. - Soția celui decedat, din categoria celor prevăzuți la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizație lunară egală cu 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului decedat, în condițiile dispozițiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Art. 4. - Nivelul indemnizațiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum.

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum și de următoarele drepturi:

a) asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul spitalizării;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio și televizor. De aceste drepturi beneficiază și văduvele supraviețuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.

Art. 6. - (1) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii și a municipiului București. Stabilirea situațiilor prevăzute în prezenta lege se face de către comisia, care funcționează în cadrul caselor teritoriale de pensii și a municipiului București, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai sus menționată va face parte și un reprezentant al centrului militar teritorial.

(2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din adeverințele eliberate de centrele militare județene sau de UM 02405 Pitești.

(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii și a municipiului București.

(4) Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

(5) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestație la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curții de apel este definitivă. Contestațiile formulate împotriva hotărârilor comisiei sunt scutite de taxă judiciară de timbru.

Art. 7. - (1) Casele teritoriale de pensii și a municipiului București, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire, emisă în condițiile alin. (1) și (2), persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 29/1990.

Art. 8. - Ministerul Finanțelor Publice va aloca Ministerului Muncii și Solidarității Sociale fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - (1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Apărării Naționale vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

(2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 22 mai 2002.
Nr. 309.


Miercuri, 29 iunie 2022, 21:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.