LEGE nr.343 din 31 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 424/18 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.109 din 31 august 2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Autorizația de funcționare, din punct de vedere medico-balnear și al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unităților medico-balneare și de recuperare din localitățile cu statut de stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică este obligatorie și se eliberează la cerere, pe o durată de 5 ani, de către Ministerul Sănătății și Familiei, la propunerea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie."

2. La capitolul II, articolele 4-10 se abrogă.

3. La articolul 12, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Coordonarea și controlarea activității de asistență medicală în stațiunile balneare, climatice sau balneoclimatice se fac de către Ministerul Sănătății și Familiei. Ministerul Sănătății și Familiei colaborează la utilizarea rațională a factorilor naturali de mediu cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și cu consiliile locale ale localităților care funcționează ca stațiuni balneare, climatice sau balneoclimatice, prin:
...........................................................................................

c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare funcțională, de organizare a activității specifice stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear și recuperator și a unităților de cazare și alimentație aferente, cu excepția celor care nu au specific medical și sunt autorizate de către Ministerul Turismului prin Direcția generală de autorizare și control în turism, de protecție sanitară a factorilor naturali, de protecție fonică și, respectiv, a aerului, apei, solului și vegetației și de eliminare a deșeurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;"

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv funcționarea din acest punct de vedere a unităților medico-balneare și de recuperare, indiferent de statutul lor juridic și de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale și instituirea perimetrelor de protecție sanitară se desfășoară pe baza autorizației emise de Ministerul Sănătății și Familiei pe baza documentației întocmite de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

(2) Unitățile medico-balneare de tratament și de recuperare, aflate în subordinea Ministerului Sănătății și Familiei, se pot privatiza sau concesiona, cu avizul prealabil al Ministerului Sănătății și Familiei, în condițiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(3) Unitățile medico-balneare și de recuperare, care se privatizează, funcționează pe baza autorizației prevăzute la alin. (1), eliberată cu respectarea următoarelor obligații prevăzute în contractul de privatizare, și anume:

a) menținerea destinației spațiului ocupat de unitatea de asistență medico-balneară și de recuperare. În cazul unităților de tratament balnear care în momentul privatizării sunt într-o stare de degradare avansată și nefuncționale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei, pe baza avizului tehnic emis de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în condițiile legii;
b) menținerea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în condițiile legii.

(4) Documentațiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizațiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și/sau a unităților care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentațiilor complexe și pentru emiterea de avize sau/și autorizații de funcționare solicitate, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

(5) Actualizarea documentațiilor complexe, a avizelor și/sau a autorizațiilor de funcționare, prevăzute la art. 2 alin. (2) și la alin. (1) din prezentul articol, se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislației în vigoare.

(6) Stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice sau unitățile de profil, care nu au întocmit documentația complexă privind activitatea cu factori naturali și funcționarea acestora, vor îndeplini condițiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

5. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Asistența de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie se desfășoară numai prin:

a) Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie;
b) unități sanitare cu personalitate juridică în subordinea direcțiilor de sănătate publică, precum spitale de recuperare, sanatorii balneare și de recuperare, secții de profil din spitale, centre medicale balneare și de recuperare, unități ambulatorii de recuperare-reabilitare din stațiunile balneoclimatice;
c) cabinete medicale de specialitate, în condițiile legii;
d) unități sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituții, autorizate și acreditate, conform legii."

6. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății și Familiei, și are în structură unități sanitare, cu paturi sau ambulatorii, fără personalitate juridică.

(2) Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie are următoarele atribuții:

a) îndrumarea tehnico-metodologică a activității de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie din unitățile de profil ale Ministerului Sănătății și Familiei sau alte structuri private, ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Turismului și sindicate;
b) îndrumarea tehnico-metodologică a activității de cercetare medico-balneară, protecție sanitară și valorificare terapeutică, profilactică și recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga țară, precum și de dezvoltare în domeniul medico-balnear și de recuperare;
c) participarea la activități de învățământ în domeniul medico-balnear și de recuperare;
d) îndrumarea tehnico-metodologică și, după caz, desfășurarea activității promoționale din domeniul medicobalnear și de recuperare;
e) îndrumarea metodologică din punct de vedere al protecției sanitare la nivelul stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și asigurarea respectării acestora.

(3) Cabinetele de asistență medico-balneară și de recuperare din localitățile în care există spitale fac parte din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv.

(4) În localitățile în care nu există spitale cabinetele de asistență medico-balneară și de recuperare se organizează, conform legii, în cabinete de liberă practică medicală. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu aceste cabinete."

7. La articolul 16, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

"(2) Durata diferitelor tipuri de cură prevăzute la alin. (1) se stabilește de către Ministerul Sănătății și Familiei, cu avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății și Familiei și a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

(3) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății și Familiei, cu consultarea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, stabilește, pentru fiecare stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică, în funcție de proprietățile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cură, categoriile de afecțiuni indicate, afecțiunile contraindicate, precum și condițiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical și recuperator.

(4) Modificarea categoriilor de afecțiuni asistate și a tipurilor de cură se face de către Ministerul Sănătății și Familiei, cu consultarea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, la propunerea unităților medico-balneare și de recuperare din stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice."

8. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

"Art. 171. - (1) Veniturile realizate din serviciile medicale prestate, contribuții, donații, sponsorizări se încasează și se rețin de către unitățile medico-balneare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății și Familiei și se cuprind în bugetul propriu de venituri și cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de funcționare a unităților respective.

(2) Veniturile realizate din contractele încheiate între societățile comerciale de turism și unitățile medico-balneare, pentru furnizarea de servicii medicale balneare și de recuperare, se virează în contul unităților medico-balneare și se constituie în venituri extrabugetare la dispoziția acestora și sunt utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente. Contractele se încheie pe baza estimării corespunzătoare a actului medical.

(3) Veniturile în valută obținute din furnizarea de servicii medicale balneare și de recuperare, pentru cetățenii străini, se constituie în venituri extrabugetare la dispoziția unităților medico-balneare care le-au realizat.

(4) Cota prevăzută pentru serviciile medicale, în cazul biletelor de odihnă și tratament, se virează de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în contul unităților medico-balneare care le-au realizat și se constituie în venituri extrabugetare.

(5) Pentru asigurații care beneficiază de tratament balnear sau de recuperare și care sunt înscriși la altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract unitatea sanitară se efectuează decontări între casele de asigurări de sănătate, conform legii."

9. La articolul 18, alineatele (1), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și (3), ale art. 13 alin. (1), (5) și (6), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 și ale art. 20 alin. (2), referitoare la obținerea, prelungirea, respectiv actualizarea autorizațiilor de funcționare, a avizelor sau a documentațiilor complexe de specialitate, la cadrul general de acordare a asistenței medico-balneare și de recuperare, constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune.
............................................................................................

(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspecție sanitară de stat, precum și din cadrul autorităților publice prevăzute la art. 12.

(5) Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare."

10. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) În cazul în care după aplicarea sancțiunii stațiunea balneară, climatică sau balneoclimatică ori unitatea medico-balneară și de recuperare, publică sau privată, nu respectă obligațiile prevăzute în prezenta ordonanță, Ministerul Sănătății și Familiei retrage temporar sau definitiv autorizația de funcționare și de valorificare terapeutică a factorilor naturali."

11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Sănătății și Familiei, împreună cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, elaborează și propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentațiilor complexe de atestare a funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii activități de utilizare a factorilor naturali, potrivit art. 12 lit. c).

(2) Toate unitățile medico-balneare și de recuperare din stațiuni balneare, climatice și balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic și de subordonare, sunt obligate să obțină:

a) autorizația sanitară de funcționare, eliberată de direcțiile de sănătate publică județene sau, după caz, a municipiului București, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
b) autorizația de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de funcționare a unităților medico-balneare și de recuperare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

12. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.

13. În tot cuprinsul ordonanței denumirea Ministerul Sănătății se înlocuiește cu denumirea Ministerul Sănătății și Familiei; sintagma ministrul sănătății se înlocuiește cu sintagma ministrul sănătății și familiei; denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se înlocuiește cu denumirile Ministerul Apelor și Protecției Mediului și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor; denumirea Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se înlocuiește cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; denumirea Ministerul Industriei și Comerțului se înlocuiește cu denumirea Ministerul Industriei și Resurselor.

Art. II. - (1) Ministerul Sănătății și Familiei procedează la inventarierea patrimoniului unităților medico-balneare și de recuperare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Proprietățile sunt delimitate juridic în baza analizei actelor de proprietate existente. Ministerul Sănătății și Familiei ia măsuri pentru protejarea patrimoniului propriu, inclusiv de revendicare, acolo unde este cazul, în condițiile legii.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 31 mai 2002.
Nr. 343.


Marți, 17 mai 2022, 05:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.