LEGE nr.347 din 6 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/18 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121 din 8 octombrie 2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 din 9 octombrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Cererile pentru încuviințarea adopției copiilor români, înaintate de către o persoană sau o familie cu cetățenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetățenie română și cu domiciliul sau reședința în străinătate, aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii acestora."

2. După articolul 1 se introduc articolele 11-15 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 1, în situații excepționale, impuse de interesul superior al copilului, la propunerea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, avizată de Secretariatul General al Guvernului, Guvernul poate aproba transmiterea unor cereri de încuviințare a adopției internaționale către instanțele judecătorești competente.

Art. 12. - În scopul solicitării aprobării Guvernului, prevăzută la art. 11, prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție analizează cererile având ca obiect adopția copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetățenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetățenie română și cu domiciliul sau reședința în străinătate, depuse la secretariatul Comitetului Român pentru Adopții. Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) și d), art. 11 alin. (2)-(4) și la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările și completările ulterioare, și solicită serviciilor publice specializate pentru protecția copilului, respectiv persoanei sau familiei care dorește să adopte, documentele prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. a), b) și d) și raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului, prevăzut la art. 18 alin. (5) din aceeași ordonanță de urgență. De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție solicită serviciilor publice specializate consimțământul, exprimat în formă autentică, al părinților sau, după caz, al părintelui, la adopția copilului de către o persoană sau o familie dintre cele prevăzute la alin. 1.

Dosarul, cuprinzând confirmarea îndeplinirii condițiilor și a documentelor prevăzute la alin. 2, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pentru avizare și pentru solicitarea aprobării de către Guvern a transmiterii cererii de încuviințare a adopției către instanța judecătorească competentă.

Art. 13. - După aprobarea de către Guvern, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție transmite, de îndată, instanței judecătorești competente cererea de încuviințare a adopției, însoțită de dosarul prevăzut la art. 12 alin. 3.

Art. 14. - Instanța judecătorească se pronunță, exclusiv pe baza actelor depuse de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, în a zecea zi de la data înregistrării cererii de încuviințare a adopției. În cazul amânării judecării cererii următorul termen fixat de instanță este de cel mult 10 zile.

Judecarea cererii se face cu citarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, a persoanei sau a familiei care dorește să adopte și cu participarea procurorului.

Hotărârea pronunțată de instanță poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile de la data pronunțării.

Art. 15. - În termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată adopția, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție eliberează un certificat care atestă că adopția este conformă cu normele impuse de Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 și ratificată prin Legea nr. 84/1994."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iunie 2002.
Nr. 347.


Duminică, 14 august 2022, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.