LEGE nr.421 din 27 iunie 2002
privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 482/5 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege stabilește regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art. 3. - Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare organele de poliție efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al vehiculului.

(2) Pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator primarul emite, la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

Art. 5. - (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum și bunurile aflate în interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate și depozitate, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă de proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

CAPITOLUL II
Vehiculele fără stăpân

Art. 6. - (1) În vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoștință publică caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunț publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.

(2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afișează și la primărie, într-un loc special amenajat.

Art. 7. - (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

a) calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;
b) achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;
c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului;
d) plății la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

(2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se predau și bunurile aflate în interiorul acestuia.

Art. 8. - Dacă în termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului.

CAPITOLUL III
Vehiculele abandonate

Art. 9. - În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenților constatatori prevăzuți la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale.

Art. 10. - (1) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) și ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somației adresate proprietarului sau deținătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale pe a cărei reză teritorială se află și va fi predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor.

(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unității administrativ-teritoriale se constată prin dispoziție a primarului. Dispoziția se comunică de îndată proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului. Dispoziția primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 11. - (1) În situația în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de

20.000.000 lei cu titlu de amendă, dispoziția primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 12. - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art. 9.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către împuterniciți ai primarului sau de către ofițerii și subofițerii de poliție. Amenzile se fac venit la bugetul local.

Art. 13. - Contravenției prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 14. - Prevederile Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în situațiile reglementate de prezenta lege.

Art. 15. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administrației Publice și Ministerul de Interne vor elabora și vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 iunie 2002.
Nr. 421.


Luni, 26 septembrie 2022, 14:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.