LEGE nr.443 din 5 iulie 2002
privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 491/9 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înființează Universitatea "Spiru Haret" din București ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul București, clădirea Palatul Sporturilor și Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4.

Art. 2. - Universitatea "Spiru Haret" din București se înființează cu următoarele facultăți și specializări acreditate:

a) Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea limba și literatura străină A (engleză, franceză) - limba și literatura străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină), cu predare în limba română;
b) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;
c) Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea educație fizică și sport, cu predare în limba română;
d) Facultatea de Management Financiar-Contabil, specializarea contabilitate și informatică de gestiune, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura Universității "Spiru Haret" din București vor intra și facultățile, colegiile și specializările, altele decât cele menționate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic și nedidactic din instituția care a fost autorizată să funcționeze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituția nou-înființată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea nou-înființată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universității "Spiru Haret" din București prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universității "Spiru Haret" din București va rămâne și va fi utilizat numai în cadrul sistemului național de învățământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educației și Cercetării va propune încetarea activității de învățământ și desființarea prin lege a universității.

Art. 7. - Cheltuielile privind funcționarea Universității "Spiru Haret" din București se suportă din veniturile proprii dobândite în condițiile legii, precum și din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, instituția prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 5 iulie 2002.
Nr. 443.


ANEXĂ

PATRIMONIUL
Universității "Spiru Haret" din București

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universității "Spiru Haret" din București este constituit din:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Denumirea 		    Adresa 				       Valoarea 	  Titlul în baza căruia
						 			 - milioane lei -  este deținut
__________________________________________________________________________________________________________________________
I. Bunuri imobile, 							   302.911
din care:
A. 1. Clădire "Didactica"    București, Str. Fabricii nr. 46, sectorul 6  84.166    Contract de vânzare-cumpărare
												nr. 2.790 din 5 iunie 1997
A. 2. Clădire "Berceni"     București, șos. Berceni nr. 24, sectorul 4  109.364    Contract de vânzare-cumpărare
											  nr. 10.359 din 5 noiembrie 1998
A. 3. Clădire 			București, Bd. Energeticienilor nr. 9-11,   11.762    Contract de vânzare-cumpărare
.Energeticienilor"		sectorul 3                          nr. 1.726 din 28 aprilie 1999
A. 4. Clădire "Basarabiei" 	București, Bd. Basarabiei nr. 256, sectorul 3 27.280 	   Contract de vânzare-cumpărare
											  nr. 9.657 din 6 decembrie 2000
A. 5. Clădire Constanța 	Constanța, Str. Unirii nr. 32-34 	    19.622 	   Contract de vânzare-cumpărare
											 nr. 2.896 din 27 septembrie 2000
A. 6. Clădire Craiova 		Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 6 		8.787 	   Contract de vânzare-cumpărare
											  nr. 2.180 din 10 octombrie 2001
A. 7. Clădire Câmpulung 	Câmpulung Muscel, str. Traian nr. 223 		5.608 	   Contract de vânzare-cumpărare
nr. 5.420 din 5 mai 2000
A. 8. Clădire Blaj 		Blaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 80 		7.552    Contract de vânzare-cumpărare
nr. 330 din 6 aprilie 1999
A. 9. Clădire Brașov 		Brașov, Str. Turnului nr. 5 		    15.631    Contract de vânzare-cumpărare
nr. 2.081 din 8 septembrie 2000
A. 10. Clădire Râmnicu Vâlcea 	Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu    10.523    Contract de vânzare-cumpărare
nr. 46 nr. 809 din 20 martie 2000
B. Terenuri 					--				--			--
C. Altele: Investiții proprii
în clădiri închiriate
Construcții interioare 	București, clădirea Palatul Sporturilor și   2.616    Contract de închiriere nr. 12
demontabile(2 săli de curs 	Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4           din 4 octombrie 1991
și 21 săli de seminar)
II. Bunuri mobile, 							    89.594
din care:
A. Tehnică de calcul 							    24.729 	   Facturi de achiziție
B. Birotică 									2.908 	   Facturi de achiziție
C. Mijloace de transport							2.155 	   Facturi de achiziție
D. Mobilier								    31.651 	   Facturi de achiziție
E. Disponibilități 							    26.059    Facturi de achiziție
(aparatură de laborator, cărți)
F. Inventar gospodăresc 							2.092    Facturi de achiziție
III. Imobilizări financiare,
din care:
A. Depozite bancare 				--				--			--
B. Fonduri speciale 				--				--			--
IV. Active circulante, 							   103.214
din care:
A. Titluri de plasament 						    91.060 Notificări de tranzacționare B.C.R.
B. Disponibilități 								4.181 Extrase de cont, registru de casă
C. Stocuri 									1.840 Facturi de achiziție
D. Creanțe 									4.790 Facturi de achiziție
E. Alte valori								    1.343 Facturi de achiziție
__________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL: 495.719 __________________________________________________________________________________________________________________________

NOTĂ:
Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundația "România de Mâine" și Universitatea "Spiru Haret" din București care se înființează prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii de înființare a Universității "Spiru Haret" din București, de la Camera Deputaților.


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.