LEGE nr.400 din 17 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 492/9 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102 din 27 iunie 2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) și (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

„(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferența dintre suprafața primită de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) În cazul în care în localitate nu există suprafețe de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condițiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafețele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orașului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se află terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei județene, precum și prin hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile.”

2. La articolul I punctul 4, articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Pentru terenurile proprietarilor deposedați, persoane fizice, pe care se află bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, sere sau plantații de hamei în funcțiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă există suprafețe suficiente, sau se acordă despăgubiri în condițiile legii.”

3. La articolul I punctul 7, alineatul (11) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de producție, registrul agricol, evidențele cooperativei agricole de producție, ale amenajamentelor silvice și pastorale, precum și alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.”

4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) și (4) ale articolului 61 vor avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de 2 solicitanți, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se va restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente.
...............................................................................
(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în condițiile art. 2 alin. (2).”

5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”

6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - În cazul în care pe suprafețele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în condițiile prezentei legi se află investiții funcționale, contravaloarea acestor investiții rămasă neamortizată se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani.”

7. La articolul I punctul 28, articolul 221 va avea următorul cuprins:

„Art. 221. - Suprafețele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecărilor și altor lucrări de îmbunătățiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Naționale rămân în domeniul public al statului și nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.”

8. La articolul I punctul 30, alineatul (11) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(11) Structurile reprezentative ale unităților de cult, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafețe agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi.”

9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(4) Unităților de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au deținut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosință, suprafețe de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri există în rezerva comisiilor locale.”

10. La articolul I, punctul 36 se abrogă.

11. La articolul I, după punctul 37 se introduce punctul 371 cu următorul cuprins:

"371. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

Art. 26. - (1) Foștilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora, precum și moștenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mențiunea „la titular”: „composesorat”, „obște de moșneni”, „obște de răzeși”, „păduri grănicerești”, alte asociații și cu denumirea localității respective.”

12. La articolul I punctul 39, alineatul (23) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„(23) Suprafața restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafața dobândită conform prevederilor art. 24 alin. (1) și ale art. 29 alin. (1).”

13. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu următorul cuprins:

391. După alineatul (23) al articolului 26 se introduce alineatul (24) cu următorul cuprins:

(24) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grănicerești se va realiza în cote egale către formele asociative ale foștilor grăniceri și comunelor, pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective.”

14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Administrarea și gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în condițiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii.”

15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) și (9) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) În vederea administrării și gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obști de moșneni, obști de răzeși, păduri grănicerești și altele sau moștenitorii acestora se vor constitui într-o asociație autorizată de către judecătorie, potrivit legii.

(2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condițiile prezentei legi, a cererilor foștilor composesori, moșneni, răzeși sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moștenitorii acestora cu majoritate simplă va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moștenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative.
.......................................................................

(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părți unor persoane din afara acestora.

(9) Pe raza localităților în care se reconstituie forme asociative, după stabilirea suprafeței totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului și pot fi date în folosință consiliului local până la limita suprafeței de 200 ha.”

16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) și (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

„(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafețe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăși, cumulat, suprafața avută în proprietate de fondul bisericesc în județul în care s-a constituit protoieria, mănăstirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.”

17. La articolul I, după punctul 43 se introduce punctul 431 cu următorul cuprins:

"431. După alineatul (3) al articolului 29 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

(31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosință sau în înzestrare terenuri cu destinație forestieră, dobândesc în proprietate suprafețe până la limita de 30 ha din pădurile pe care le-au avut în administrare sau în înzestrare.”

18. La articolul I punctul 44, articolul 291 va avea următorul cuprins:

„Art. 291. - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizică sau juridică solicită cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafață de teren cu destinație agricolă pe care în prezent se află vegetație forestieră cuprinsă în fondul forestier național, se va acorda, la cerere, teren agricol sau pădure.

(2) În situațiile în care o persoană fizică sau juridică solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafață de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinație agricolă, se va acorda, la cerere, pădure sau teren agricol.

(3) În situațiile în care suprafețele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condițiile legii.

(4) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile alin. (1) și (2) pădurile înființate în cadrul perimetrelor de ameliorare.”

19. La articolul I punctul 45 se abrogă.

20. La articolul I punctul 48 va avea următorul cuprins:

"48. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

Art. 39. - (1) Prevederile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător și în cazul pășunilor și fânețelor ce au aparținut formelor asociative care au deținut astfel de terenuri.

(2) Suprafețele de pășuni și fânețe restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviză a membrilor asociați pe raza unui județ, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat.”

21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - (1) Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau județene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite, precum și eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunoștință ca fiind false constituie abuz în serviciu și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului și de președinte al comisiei județene, va decide sancționarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blochează în mod nejustificat aplicarea legii, mergând până la suspendarea acestora din funcție.”

22. Articolul III va avea următorul cuprins:

„Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se vor reglementa modificările și completările Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.”

23. Articolul IV se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor și articolelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 17 iunie 2002.
Nr. 400.


Joi, 16 septembrie 2021, 14:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.