LEGE nr.405 din 20 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor "mpotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 493/9 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.848 din 29 decembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 768/2001, se modifică și se completează după cum urmează:"

2. La articolul I punctul 1, titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind controlul asupra încasării veniturilor și efectuării
cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat
și din bugetul asigurărilor pentru șomaj și soluționarea
contestațiilor privind măsurile dispuse prin actele de control"

3. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Controlul asupra încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj cuprinde ansamblul activităților care au ca obiect verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii de către contribuabili a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă."

4. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Sunt supuși controlului contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj contribuabilii prevăzuți de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 76/2002."

5. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Controlul asupra încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj se exercită de organele de control proprii ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și organele sale teritoriale, independent sau în colaborare cu organele Ministerului Finanțelor Publice."

6. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(3) Organele de control proprii și teritoriale ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prevăzute la alin. (1), îndeplinesc o funcție care implică exercițiul autorității de stat, primind o legitimație de control corespunzătoare. Modelul legitimației de control se stabilește prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"6. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
«b) să examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidență ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, precum și pentru determinarea modului de respectare a obligațiilor legale ce revin acestora;»"

8. La articolul I punctul 7, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj și al determinării modului de respectare a obligațiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informații care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:"

9. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(3) Toate actele, datele și informațiile obținute de organele de control în condițiile alin. (1) și (2) vor face parte din dosarul contribuabilului și vor putea fi luate în considerare la recalcularea contribuțiilor datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj."

10. La articolul I punctul 10, partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a acțiunilor de control efectuate de organele de control prevăzute la art. 3 alin. (1), acestea au dreptul:"

11. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare perioadă pentru care se datorează contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj."

12. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere potrivit legii."

13. La articolul I punctul 16, articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și organele sale teritoriale sunt competente să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute și în următoarele acte normative:

a) Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 76/2002;
c) Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr.720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar, elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor, dacă faptele sunt săvârșite în legătură cu încasările veniturilor și efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj."

14. La articolul I punctul 18, alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"(2) Contestațiile formulate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt căi administrative de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a majorărilor de întârziere sau a penalităților, precum și a altor măsuri dispuse de organele de control."

15. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

"(2) Contestațiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de peste un miliard lei, precum și cele formulate împotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, indiferent de sumă, se soluționează de organele specializate ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale."

16. La articolul I punctul 23, articolul 371 va avea următorul cuprins:

"Art. 371. - Cheltuielile curente aferente activității de control privind constituirea și virarea contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, organizată la nivelul direcțiilor generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, se finanțează din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 iunie 2002.
Nr. 405.


Duminică, 14 august 2022, 05:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.