REGULAMENT nr.6 din 24 iulie 2002
privind regimul rezervelor minime obligatorii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 566/1 aug. 2002

Având în vedere dispozițiile art. 5 și 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 164 și 206 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Domeniul de aplicare

Art. 1. - Băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, precum și casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să mențină rezerve minime obligatorii în lei și în valută, în condițiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Națională a României.

SECȚIUNEA a 2-a
Definiții

Art. 2. - Termenii specifici utilizați în prezentul regulament au următoarele accepțiuni:

a) rezervele minime obligatorii sunt disponibilități bănești ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, în lei și în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Națională a României;
b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanțul băncilor (cuprinzând ansamblul teritoriului național) și, respectiv, din bilanțul agregat al rețelelor cooperatiste de credit, întocmit de casele centrale ale cooperativelor de credit, asupra cărora se aplică rata rezervelor minime obligatorii;
c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul;
d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menținut în conturile deschise la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;
e) nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul și rata rezervelor minime obligatorii;
f) nivelul efectiv al rezervelor îl constituie soldul mediu zilnic înregistrat de bancă/casă centrală a cooperativelor de credit în contul în care se mențin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare;
g) excedentul de rezerve îl reprezintă diferența pozitivă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;
h) deficitul de rezerve îl reprezintă diferența negativă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.

CAPITOLUL II
Regimul rezervelor minime obligatorii

SECȚIUNEA 1
Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

Art. 3. - (1) Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace bănești în moneda națională și în valută, reprezentând obligații ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit (la nivelul rețelei cooperatiste de credit) rezultate din acceptarea depozitelor și a altor fonduri.

(2) Din baza de calcul se exceptează:

a) mijloacele bănești atrase de la Banca Națională a României;
b) mijloacele bănești atrase de la bănci, case centrale ale cooperativelor de credit, cooperative de credit afiliate la o casă centrală a cooperativelor de credit, care, la rândul lor, sunt obligate să constituie rezerve minime obligatorii la Banca Națională a României;
c) capitalurile proprii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 4. - (1) Baza de calcul se determină ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 3, în perioada de observare.

(2) Perioada de observare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente și data de 23 a lunii curente.

Art. 5. - (1) Pentru mijloacele bănești în valută mediile soldurilor zilnice se determină pe fiecare tip de valută, după care se transformă în dolari S.U.A. sau în euro, după caz.

(2) Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pieței valutare comunicate de Banca Națională a României în ultima zi anterioară perioadei de aplicare.

SECȚIUNEA a 2-a
Constituirea rezervelor minime obligatorii

Art. 6. - (1) Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit sunt obligate să mențină în conturile deschise la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnică pe durata perioadei de aplicare.

(2) Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente și data de 23 a lunii următoare.

Art. 7. - Rezervele minime obligatorii se calculează și se mențin astfel:

a) în lei, în contul curent al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Națională a României, pentru mijloacele bănești în lei;
b) în dolari S.U.A. sau în euro, în contul „LORO” al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschis la Banca Națională a României, pentru mijloacele bănești în valută. Opțiunea pentru una dintre cele două valute este a fiecărei bănci/case centrale a cooperativelor de credit. O dată formulată ea nu poate fi modificată timp de 12 luni calendaristice.

Art. 8. - Costul eventualelor operațiuni de schimb valutar necesare băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit pentru constituirea rezervelor în valută, precum și riscul valutar generat de aceste operațiuni sunt suportate în întregime de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.

Art. 9. - (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația de a menține în conturile deschise la Banca Națională a României rezervele minime obligatorii în lei și în valută, aferente rețelei cooperatiste de credit.

(2) Cooperativele de credit au obligația de a menține la casele centrale ale cooperativelor de credit disponibilități în scopul furnizării lichidității necesare pentru constituirea de către acestea a rezervelor minime obligatorii la Banca Națională a României.

(3) Fiecare casă centrală a cooperativelor de credit va stabili prin norme și proceduri proprii modul de constituire de către cooperativele de credit a disponibilităților necesare pentru menținerea rezervelor minime obligatorii aferente rețelei cooperatiste de credit la Banca Națională a României. Normele și procedurile respective vor prelua în mod corespunzător metodologia stabilită în prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 3-a
Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii

Art. 10. - Încadrarea în cerințele privind rezervele minime obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. f), este egal cu nivelul prevăzut al acestora, definit la art. 2 lit. e).

Art. 11. - Nu se fac compensări între depășirea și nerealizarea rezervelor minime obligatorii în lei sau în valută.

Art. 12. - (1) Pentru deficitul de rezerve minime obligatorii, așa cum este definit la art. 2 lit. h), se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente.

(2) Rata dobânzii penalizatoare se stabilește de Banca Națională a României și se comunică prin circulară.

(3) Modificarea ratei dobânzii penalizatoare se comunică prin circulară, cu cel puțin o zi înainte de începerea perioadei de aplicare.

SECȚIUNEA a 4-a
Ratele rezervelor minime obligatorii

Art. 13. - (1) Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Națională a României în funcție de obiectivele sale de politică monetară și se comunică prin circulară.

(2) Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunică prin circulară, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.

Art. 14. - (1) Pentru mijloacele bănești în monedă națională și în valută, cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii care au o scadență reziduală mai mare de 2 ani de la sfârșitul perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum și pentru împrumuturi nerambursabile, rata rezervelor minime obligatorii este zero.

(2) Sumelor a căror rambursare se efectuează eșalonat li se aplică o rată zero a rezervelor minime obligatorii atât timp cât scadența reziduală a acestora este mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare.

SECȚIUNEA a 5-a
Remunerarea rezervelor minime obligatorii

Art. 15. - Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. f), Banca Națională a României plătește dobândă până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.

Art. 16. - Stabilirea și modificarea ratei dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de Banca Națională a României prin circulară. Rata dobânzii se va situa cel puțin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bănci.

Art. 17. - (1) Rata dobânzii medii practicate de bănci la depunerile la vedere se calculează lunar de Banca Națională a României, distinct pentru lei și pentru valută, ca medie ponderată, pe baza datelor transmise de bănci.

(2) Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum și ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristică a perioadei de observare. Ratele dobânzilor astfel calculate se iau în considerare pentru rezervele minime obligatorii din perioada de aplicare aferentă perioadei de observare pentru care s-a făcut raportarea.

Art. 18. - Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. g), Banca Națională a României nu plătește dobândă.

Art. 19. - La calcularea dobânzilor se utilizează convenția: număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360.

Art. 20. - Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii și încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii se fac în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a făcut calculul.

SECȚIUNEA a 6-a
Raportarea și verificarea raportării rezervelor minime obligatorii

Art. 21. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta, în scris, Băncii Naționale a României - Direcția politici monetare baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii și datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere (conform anexelor nr. 1-4).

(2) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nouînființată începe să raporteze și să constituie rezerve minime obligatorii după expirarea primei perioade de observare complete de la data notificării efectuării primei operațiuni bancare.

(3) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit cu cont curent redeschis la Banca Națională a României începe să raporteze și să constituie rezerve minime obligatorii începând cu data redeschiderii contului în evidențele Băncii Naționale a României.

Art. 22. - (1) Banca Națională a României va verifica la sediul băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii și al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația de a păstra documentele primare care au stat la baza raportărilor conform legislației în vigoare.

(2) Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale și la alte sedii secundare ale băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit.

Art. 23. - În cazul unor diferențe între datele raportate de bănci/case centrale ale cooperativelor de credit și situația constatată în urma controlului efectuat de Banca Națională a României se procedează astfel:

a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente, calculată la rata stabilită de Banca Națională a României, valabilă pentru perioada de aplicare respectivă, și se aplică sancțiunile prevăzute la art. 27;
b) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperată de Banca Națională a României de la banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză;
c) încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare definitivării actului de control, respectiv înregistrării acestuia la bancă/casă centrală a cooperativelor de credit, sau, după caz, transmiterii răspunsului cu privire la clarificarea opiniilor divergente formulate de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.

Art. 24. - (1) În situația în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit sesizează din proprie inițiativă apariția unor diferențe între baza de calcul raportată și cea rezultată din aplicarea prezentului regulament și a circularelor emise în aplicarea acestuia, aceasta va înștiința Direcția politici monetare și Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României cu privire la aceste diferențe.

(2) Pentru regularizarea diferențelor constatate se va proceda ca și în cazul prevăzut la art. 23 lit. a) și b).

(3) Încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare datei de înregistrare la Banca Națională a României a adresei de înștiințare formulate de bancă/casa centrală a cooperativelor de credit.

(4) Banca Națională a României poate dispune și efectuarea unui control la sediul băncii/casei centrale a cooperativelor de credit în cauză pentru verificarea corectitudinii raportării respective și, în funcție de rezultatele acestuia, poate proceda la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 27.

Art. 25. - Transmiterea cu întârziere a bazei de calcul atrage majorarea cu 10% a nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii care rezultă din raportarea băncii/casei centrale a cooperativelor de credit în cauză. În situația în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nu raportează baza de calcul până în a zecea zi calendaristică a perioadei de aplicare, nivelul prevăzut al rezervelor se va stabili prin aplicarea unei majorări de 15% asupra nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente.

Art. 26. - Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere atrage luarea în calcul, în mod automat, de către Banca Națională a României a ultimelor date transmise de banca/casa centrală a cooperativelor de credit.

CAPITOLUL III
Sancțiuni

Art. 27. - (1) Neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul și a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere constituie o încălcare a disciplinei bancare.

(2) Modificarea unor operațiuni contabile și/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii, dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni, constituie o încălcare a disciplinei bancare.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 189 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. - (1) În situația în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei supravegheri prudențiale, prin inspecție la sediul băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, din partea Băncii Naționale a României.

(2) În situația în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Națională a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 189 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, una dintre următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris dat băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit;
b) amendă aplicabilă băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit, cuprinsă între 0,1-1% din capitalul social al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, respectiv din capitalul de dotare al sucursalei din România a unei bănci străine;
c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor băncii, cuprinsă între 1-6 salarii medii pe bancă din luna precedentă, respectiv administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor casei centrale a cooperativelor de credit, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă;
d) limitarea operațiunilor băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 29. - Pentru băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit aflate în proces de restructurare aprobat de Banca Națională a României sau asupra cărora a fost instituită administrarea specială de către Banca Națională a României, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României poate aproba, pentru o perioadă determinată, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.

Art. 30. - (1) Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002, perioada de observare aferentă fiind 24 iulie-23 august 2002. Pentru perioada de aplicare 16-23 august 2002, perioada de observare aferentă este 1-15 august 2002, iar calcularea, raportarea și constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr.4/1998, republicat.

(2) În cazul rețelelor cooperatiste rezultate din reorganizarea organizațiilor cooperației de credit ca organizații cooperatiste de credit, cerințele prezentului regulament vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data comunicării de către Banca Națională a României a autorizației de funcționare.

Art. 31. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr.4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.121 din 24 martie 1999, precum și orice dispoziții contrare prevederilor acestui regulament.

p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI,
prim-viceguvernator

București, 24 iulie 2002.
Nr. 6.


Luni, 28 noiembrie 2022, 17:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.