LEGE nr.507 din 12 iulie 2002
privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 582/6 aug. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Persoanele fizice, cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai celorlalte state aparținând spațiului economic european, pot desfășura activități economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociații familiale în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii în baza unor legi speciale. În normele metodologice va fi stabilit și nomenclatorul acestor profesii.

(3) Persoanele fizice definite la alin. (1) și asociațiile familiale pot fi autorizate să desfășoare activități economice în toate domeniile, meseriile și ocupațiile, cu excepția celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

Art. 2. - (1) Asociația familială se poate înființa la inițiativa unei persoane fizice și se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc în aceeași localitate.

(2) Asociația familială este reprezentată în relațiile cu terții de persoana din inițiativa căreia s-a înființat sau de persoana împuternicită de aceasta.

Art. 3. - (1) Persoana fizică care desfășoară, prin forțe proprii, activități economice în mod independent, precum și persoanele fizice care sunt membri ai asociațiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă față de un angajator, au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

(2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.

(3) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și asociațiile familiale autorizate în condițiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfășurarea activităților autorizate.

Art. 4. - (1) Pentru desfășurarea activităților economice în mod independent sau în cadrul asociațiilor familiale persoana fizică, respectiv membrii asociației familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepția celor care desfășoară activități economice în mod independent sau a reprezentanților asociației familiale, care trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani;
b) starea sănătății, dovedită cu certificat medical eliberat în condițiile legii, să le permită desfășurarea activității pentru care se solicită autorizația;
c) să aibă calificarea necesară desfășurării activității economice pentru care se solicită autorizația;
d) să posede autorizația specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfășurarea activităților economice a căror exercitare necesită o autorizare specială, conform legii;
e) să nu fi fost condamnați prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracțiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activități economice sau a infracțiunii de fals.

(2) Persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent și asociația familială trebuie să dețină autorizația eliberată în condițiile prezentei legi.

CAPITOLUL II
Autorizarea. Condiții pentru desfășurarea activității.
Anularea autorizației

Art. 5. - (1) Autorizația pentru desfășurarea de către persoane fizice a unor activități economice în mod independent, precum și pentru înființarea și funcționarea de asociații familiale, denumită în continuare autorizație, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul persoanele fizice.

(2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul în România li se eliberează autorizațiile prevăzute la alin. (1) de către primarii unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază își au reședința.

(3) Autorizația va cuprinde în mod obligatoriu activitatea principală, codificată conform clasificării activităților din economia națională - CAEN, clasă de 4 caractere, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și asociațiile familiale au dreptul să desfășoare numai activitățile pentru care sunt autorizate.

(2) Pentru desfășurarea altei activități, care nu este prevăzută în autorizație, este necesară completarea autorizației.

(3) O persoană fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau o asociație familială are dreptul de a deține o singură autorizație.

Art. 7. - (1) Pentru obținerea autorizațiilor în vederea desfășurării de către persoanele fizice a unor activități economice în mod independent sau pentru înființarea și funcționarea de asociații familiale, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociației familiale, trebuie să depună o documentație care va cuprinde:

a) cerere-tip (în cazul asociației familiale aceasta trebuie să conțină semnăturile tuturor membrilor asociației);
b) cazierul judiciar;
c) copii de pe actele de identitate;
d) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru membrii asociației familiale, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b);
e) actele din care să rezulte reședința, pentru persoanele fizice cetățeni străini prevăzute la art. 1 alin. (1);
f) documentele care atestă calificarea profesională și, după caz, autorizația specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d);
g) acordurile și avizele eliberate de instituțiile abilitate, potrivit dispozițiilor legale, necesare desfășurării activităților pentru care se solicită autorizarea.

(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizației, după caz, se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea administrației publice locale emitente.

Art. 8. - Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competențele necesare desfășurării acelei activități.

Art. 9. - (1) Pregătirea profesională de specialitate sau competențele, prevăzute la art. 8, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz:

a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituții de învățământ profesional, preuniversitar sau universitar, eliberată în condițiile legii, în specialitatea pentru care se solicită autorizarea;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condițiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
c) certificatul de competență profesională, eliberat de instituțiile abilitate conform legislației în vigoare;
d) cartea de meșteșug obținută în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia;
e) alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.

(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregătire profesională în străinătate, trebuie să depună, pentru obținerea autorizației, după caz:

a) atestatul de recunoaștere și echivalare, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a);
b) actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), însoțite de dovada recunoașterii acestora de către autoritățile competente în domeniu din statul în care au fost emise, traduse și legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale printr-o instituție stabilită prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.

Art. 10. - După obținerea autorizației asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sunt obligate să se înregistreze la Registrul comerțului și la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Persoanelor fizice, cetățeni străini, care desfășoară activități economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naționale a României pentru rezidenți. În acest sens, pentru operațiunile decurgând din desfășurarea activităților economice respective aceste persoane vor putea deschide conturi în lei și în valută la bănci și la alte entități juridice abilitate prin lege să desfășoare activitate bancară în România, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidenților.

(2) Pentru efectuarea altor operațiuni decât cele decurgând din desfășurarea activităților economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu și-au stabilit domiciliul în România, pot deschide și pot menține conturi în lei și în valută, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidenților, și au dreptul de a converti în valută veniturile obținute din activitățile economice desfășurate și de a transfera fără restricții în străinătate disponibilitățile valutare rezultate din activitatea desfășurată, din investiția efectuată și din lichidarea acesteia.

Art. 12. - (1) Anularea autorizației se realizează în baza cererii de renunțare sau când una dintre condițiile de acordare nu mai este îndeplinită.

(2) Cererea de renunțare la autorizație se adresează în scris autorității administrației publice locale emitente de către persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau de către reprezentantul asociației familiale și se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

CAPITOLUL III
Sancțiuni

Art. 13. - (1) Neînregistrarea asociațiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent la Registrul comerțului sau la organele fiscale teritoriale se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizației prevăzute în prezenta lege vor fi comunicate lunar de către emitent Oficiului registrului comerțului și organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorității publice emitente.

(3) Anularea autorizației atrage radierea din oficiu din registrul comerțului a persoanei fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau a asociației familiale.

(4) Măsura anulării autorizației poate fi contestată în instanță, în condițiile legii.

Art. 14. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac conform prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau asociația familială căreia i-a fost anulată autorizația ca urmare a aplicării unei sancțiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.

(2) Persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau asociația familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizația ca urmare a aplicării unei sancțiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.

Art. 16. - Exercitarea activităților economice fără autorizație emisă de condițiile prezentei legi constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 17. - (1) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și asociațiile familiale care au obținut autorizații eliberate în baza Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, cu modificările și completările ulterioare, își pot desfășura activitatea în baza acestora o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea continuării activității este necesară obținerea unei autorizații în condițiile prezentei legi.

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 6 februarie 1990, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr.201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33-34 din 8 martie 1990, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iulie 2002.
Nr. 507.


Joi, 02 decembrie 2021, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.