ORDONANȚĂ nr.58 din 22 august 2002
pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 642/30 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 24 aprilie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege reglementează promovarea și facilitarea participării cetățenilor români și străini, în spiritul solidarității civice, la acțiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public și de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum și participarea tinerilor la programele internaționale de voluntariat pentru tineri, implementate de structuri descentralizate în strânsă legătură cu autoritățile naționale responsabile pentru problemele tineretului.”

2. Literele c) și d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

„c) organizația gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial care încheie, în condițiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o convenție cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, și o persoană juridică, denumită organizație gazdă, în temeiul căreia prima persoană se obligă față de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obține o contraprestație materială;”

3. La articolul 2, după litera d) se introduc literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat. Organizația gazdă poate fi identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului;
f) îndrumătorul este persoana cu rol de coordonare și supraveghere a voluntarilor în timpul acțiunilor de voluntariat.”

4. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Autoritățile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităților care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.”

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar și nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat.

(4) Voluntarilor cetățeni străini le este garantată rezidența pe durata stagiului de voluntariat.”

6. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) În sensul programului de acțiune comunitar „Tineret”, tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care încheie, în condițiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor și formarea experienței personale și interculturale, contribuind în același timp la binele comunității.

(2) Tânărul voluntar participă într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care își are reședința ori domiciliul, sau într-un stat terț la o activitate nelucrativă și neremunerată, care prezintă importanță pentru comunitate și are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv și de Comunitatea Europeană.

(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcție de durata prevăzută, se diferențiază în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni și un an, și stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni și 3 luni.

(4) Pentru programul de acțiune comunitar „Tineret” organizația gazdă asigură tânărului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare și masă completă. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigură transportul extern și o indemnizație de deplasare neimpozabilă, sub formă de bani de buzunar, pe întreaga durată a stagiului de voluntariat.

(5) La sfârșitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acțiune comunitar „Tineret” se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și experiența și aptitudinile dobândite.”

7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, între voluntar și organizația gazdă, în condiții de libertate contractuală a părților și cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.”

8. Literele c)-f) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

„c) asigurarea de către organizația gazdă a desfășurării activităților sub coordonarea unui îndrumător, în condițiile legale de protecție a muncii, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;
d) asigurarea de către organizația gazdă, în condițiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității; în lipsa asigurării costul prestațiilor medicale ca urmare a riscurilor ce decurg din desfășurarea activității de voluntariat se suportă integral de organizația gazdă. Excepție fac programele de acțiune comunitare „Tineret” pentru care costurile de asigurare sunt suportate de Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări;
e) eliberarea de către organizația gazdă a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și experiența și aptitudinile dobândite; metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului tineretului și sportului;
f) rambursarea de către organizația gazdă, în condițiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activității.”

9. Literele a) și c) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

„a) să îndeplinească sarcinile primite din partea organizației gazdă;
...........................................................................................
c) să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de organizația gazdă.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din inițiativa voluntarului sau a organizației gazdă, cu un preaviz de 15 zile, fără obligația prezentării motivelor.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului și sportului,
Georgiu Gingăraș

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 august 2002.
Nr. 58.


Vineri, 18 ianuarie 2019, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.