ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 2002
privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Textul actului publicat în M.Of. nr. 648/31 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice de interes județean sau local, denumite în continuare unități sanitare publice, parte integrantă a domeniului public al județelor, comunelor, orașelor și municipiilor, se află în administrarea consiliilor județene sau consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului și sunt administrate de unitățile sanitare publice.

(2) Schimbarea destinației sau înstrăinarea bazei materiale a unităților sanitare publice se poate face în condițiile legii și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bazei materiale a unităților sanitare, fără aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei, sunt nule. Nulitatea se constată de instanța de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătății și Familiei.

(3) Îndrumarea, coordonarea și monitorizarea activității desfășurate în unitățile sanitare publice se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei ca autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate publică și de direcțiile de sănătate publică teritoriale, unități descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.

(4) Ministerul Sănătății și Familiei exercită controlul asupra activității unităților sanitare publice de interes județean sau local, precum și asupra modului de aplicare de către acestea a dispozițiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe Ministerul Sănătății și Familiei, ca autoritate centrală în domeniul sănătății, are următoarele atribuții:

a) elaborează și supune Guvernului spre aprobare Planul național de paturi;
b) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei;
c) aprobă structura organizatorică a unităților sanitare publice cu personalitate juridică;
d) aprobă înființarea, reorganizarea și desființarea unităților sanitare publice;
e) aprobă schimbarea profilului și a denumirii unităților sanitare publice;
f) centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale unităților sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu;
g) asigură repartizarea și redistribuirea echilibrată a medicilor în unitățile sanitare publice, pe baza comunicării de către autoritățile administrației publice locale a posturilor neocupate și a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Responsabilitățile și atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) se realizează cu avizul consiliilor județene sau al consiliilor locale, după caz.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe direcțiile de sănătate publică teritoriale au următoarele atribuții:

a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare publice;
b) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statul de funcții pentru unitățile sanitare publice cu personalitate juridică, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
c) centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale transmise de unitățile sanitare publice și înaintează situațiile centralizatoare Ministerului Sănătății și Familiei;
d) avizează și supun spre aprobare Ministerului Sănătății și Familiei propunerile autorităților administrației publice locale privind înființarea, reorganizarea și desființarea unităților sanitare publice, după caz, precum și pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unități.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe președinții consiliilor județene și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

a) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli și situațiile financiare trimestriale și anuale transmise de unitățile sanitare publice;
b) aprobă, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de funcții pentru unitățile sanitare publice, după caz, și urmăresc încadrarea în normativele de personal aprobate și în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate;
c) pot asigura resurse financiare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice.

Art. 5. - (1) Consiliile județene și consiliile locale pot înființa, cu avizul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Administrației Publice, unități de asistență medico-sociale, prin reorganizarea unor unități sanitare publice.

(2) Finanțarea cheltuielilor unităților de asistență medicosociale se asigură astfel:

a) din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate pentru pachetul de servicii medicale de bază;
b) din bugetele locale pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări, dotări independente, în limita bugetului aprobat.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) Ministerul Sănătății și Familiei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Administrației Publice vor elabora norme privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe conducerea unităților sanitare publice are următoarele atribuții:

a) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, după obținerea avizelor prevăzute la art. 3 lit. a) și la art. 4 lit. a);
b) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, statul de funcții și îl înaintează spre avizare direcției de sănătate publică teritoriale și spre aprobare președintelui consiliului județean sau primarului, după caz, urmărind încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
c) elaborează situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare președintelui consiliului județean sau primarului, după caz, și direcției de sănătate publică teritoriale, în vederea centralizării;
d) urmărește încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri și cheltuieli; elaborează și aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale și a fondurilor în vederea creșterii calității actului medical.

(2) Conducerea unităților sanitare publice are obligația de a dimensiona, cu avizul direcțiilor de sănătate publică teritoriale și al consiliilor județene sau consiliilor locale, după caz, numărul de personal, în limita statului de funcții și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobate.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe direcțiile de sănătate publică teritoriale, cu avizul consiliilor județene sau locale, după caz, vor înainta spre aprobare Ministerului Sănătății și Familiei propuneri privind reorganizarea unităților sanitare publice de interes județean sau local.

Art. 8. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al unității sanitare publice de interes județean sau local prin supraestimarea veniturilor și subestimarea cheltuielilor;
b) neavizarea sau neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității sanitare publice de interes județean sau local în termenul prevăzut;
c) elaborarea, avizarea sau aprobarea statului de funcții al unității sanitare publice de interes județean sau local fără încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amendă de la 30 milioane lei la 40 milioane lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Administrației Publice și de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 9. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziție contrară prezentei ordonanțe se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 august 2002.
Nr. 70.


Luni, 24 ianuarie 2022, 02:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.