ORDONANȚĂ nr.71 din 29 august 2002
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
Textul actului publicat în M.Of. nr. 648/31 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public și privat.

(2) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) responsabilității și legalității;
d) corelării cerințelor cu resursele;
e) dezvoltării durabile;
f) asocierii intercomunale;
g) parteneriatului public-privat;
h) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;
i) economiei de piață și eficienței economice.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică tuturor serviciilor de administrare a domeniului public și privat organizate în: comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe și/sau municipiul București, indiferent de mărimea acestora.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) servicii de administrare a domeniului public și privat totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;
b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
c) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;
d) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitarurbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitățile locale;
e) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitargospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitargospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;
b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;
c) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;
d) deratizarea și dezinsecția instituțiilor publice, a locuințelor, a spațiilor comerciale și de alimentație publică, a unităților de service și producție;
e) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;
f) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
g) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
h) îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții;
i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;
j) înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;
k) înființarea, organizarea și exploatarea spălătoriilor și curățătoriilor chimice, a atelierelor de reparații auto etc.;
l) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;
m) organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice;
n) înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și peisagistice.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber și nediscriminatoriu, în condițiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public și privat organizate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale în a căror rază își au reședința/sediul sau își desfășoară activitatea.

(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializați, denumiți în continuare operatori, atestați și autorizați în condițiile legii.

Art. 4. - (1) Bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit destinației pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii.

(2) Pe terenurile/spațiile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcțiilor de orice fel, cu excepția celor necesare desfășurării serviciului propriu-zis și a rețelelor publice tehnico-edilitare subterane și/sau supraterane.

Art. 5. - Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure:

1. În domeniul asigurării igienei și sănătății publice:

a) curățarea străzilor, drumurilor, aleilor, piețelor și a celorlalte locuri publice;
b) funcționarea serviciului de ecarisaj;
c) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice și spațiile verzi intravilane;
d) organizarea și coordonarea acțiunilor de deratizare, dezinsecție și igienizare a locuințelor, a sediilor instituțiilor publice, a spațiilor comerciale, a depozitelor și a unităților industriale, precum și a altor spații publice;
e) curățarea și igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase din perimetrul localităților;
f) igienizarea și regularizarea cursurilor de apă izvoare, pâraie, râuri - din intravilanul localităților;
g) administrarea cimitirelor, a crematoriilor și a serviciilor de pompe funebre;
h) corelarea și coordonarea serviciilor de salubritate cu acțiunile și activitățile privind protecția și conservarea mediului și protecția sănătății publice, desfășurate de alte autorități publice.

2. În domeniul administrării drumurilor și străzilor:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;
b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;
c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;
d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;
e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;
f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;
g) organizarea circulației rutiere în localități și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;
h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;
i) perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;
j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

3. În sectorul administrării domeniului public și privat:

a) dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;
b) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii;
c) administrarea, închirierea, întreținerea, repararea și reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;
d) administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor și a bazarelor;
e) administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive, a sălilor de gimnastică, sălilor de gimnastică medicală și fizioterapie, a patinoarelor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a bazelor de odihnă și agrement din jurul localităților, a campingurilor etc.;
f) administrarea și exploatarea spațiilor publicitare și a panourilor de afișaj și reclamă;
g) administrarea și exploatarea băilor și WC-urilor publice;
h) conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;
i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement;
j) întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor și a celorlalte lacuri și bălți aparținând domeniului public al localităților;
k) asanarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase din perimetrul localităților, amenajarea și întreținerea cursurilor de apă ce traversează localitățile, prin lucrări de îndiguire, dirijare și asigurare a scurgerii apei.

4. În domeniul iluminatului public:

a) organizarea iluminatului public stradal și ornamental al localităților în condiții de eficiență și siguranță;
b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalațiilor de iluminat și la nivelul de iluminare, ținându-se seama de mărimea și importanța localităților, siguranța traficului și de normele de consum de energie electrică aprobate potrivit legii;
c) controlul amplasării și folosirii raționale a rețelelor electrice de iluminat public;
d) executarea lucrărilor de întreținere, modernizare și menținere a aspectului estetic și funcțional al rețelelor și instalațiilor aferente.

CAPITOLUL II
Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

SECȚIUNEA 1
Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Art. 6. - (1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează, în condițiile prezentei ordonanțe, ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localităților și în raport cu starea dotărilor și echipărilor edilitar-urbane existente și cu posibilitățile locale de finanțare a funcționării, exploatării și dezvoltării acestora.

(2) Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;
b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;
c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;
d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;
e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;
f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

(3) Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure:

a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;
b) administrarea și gestionarea infrastructurii edilitarurbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;
c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitarurbane aferente;
d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;
e) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;
f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;
g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;
h) protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 7. - (1) Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestor autorități.

(2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.

Art. 8. - (1) În cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București se pot înființa și organiza compartimente distincte, specializate, având ca obiect de activitate administrarea și exploatarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) va fi dimensionat în funcție de mărimea unităților administrativ-teritoriale și va fi încadrat cu specialiști în domeniul tehnic, financiarcontabil, drept administrativ și în alte ramuri ale dreptului public.

(3) Sarcinile și funcțiile compartimentelor prevăzute la alin. (1), prin care se exercită competențele și atribuțiile autorităților administrației publice locale și se transpun în practică politicile și strategiile adoptate la nivelul consiliilor locale, sunt următoarele:

a) inventarierea și evidența bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale;
b) administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a domeniului public și privat și a bunurilor specifice infrastructurii edilitar-urbane;
c) elaborarea politicilor și strategiilor cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat;
d) elaborarea programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localităților;
e) elaborarea normelor și regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Art. 9. - (1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aprobă, după dezbaterea publică a studiilor de fundamentare și consultarea cetățenilor, prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(3) În cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor, care implică mai multe unități administrativ-teritoriale, organizarea serviciilor se poate face, în condițiile respectării prevederilor alin. (1) și (2), prin asociere intercomunală.

Art. 10. - (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz;
b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la alin. (2) se organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul local, consiliul județean și/sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare a operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - (1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;
b) societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;
c) societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

Art. 13. - (1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurențe, transparenței, tratamentului egal și al confidențialității și cu respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii și ale regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin:

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;
b) licitație publică, în cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt.

(3) Dacă procedura licitației publice nu a condus la desemnarea unui câștigător și la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă în continuare procedura negocierii directe.

(4) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii.

(5) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriuzisă - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbană a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

(6) În funcție de regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi:

a) contract de management;
b) contract de concesiune;
c) contract de închiriere;
d) contract de locație de gestiune;
e) contract de parteneriat public-privat.

(7) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini;
b) regulamentul de serviciu;
c) inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.

(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat va cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea părților contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile și obligațiile părților;
e) programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reabilitări, renovări;
f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări;
g) indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;
h) tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;
i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redevențelor;
k) răspunderea contractuală;
l) forța majoră;
m) condiții de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;
o) clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual rezultat din licitație și de prevenire a corupției;
p) clauze de reziliere a contractului;
q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;
r) clauze privind forța de muncă;
s) alte clauze convenite, după caz.

(9) Prevederile alin. (1), (2), și (3) nu se aplică operatorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii legal încheiate, precum și operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale, care rezultă printr-o reorganizare administrativă impusă de necesitatea creșterii eficienței economice și a performanțelor operaționale.

(10) Exceptarea prevăzută la alin. (9) operează până la expirarea sau rezilierea contractului.

(11) Autoritatea administrației publice locale semnatară a contractului de delegare a gestiunii are dreptul de a organiza o nouă licitație publică în toate cazurile în care, timp de 6 luni operatorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciului și la performanțele economico-financiare asumate.

Art. 14. - (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

a) modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor contractuale asumate;
b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate;
c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;
d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat;
e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie activități relevante și sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

SECȚIUNEA a 2-a
Asocierea intercomunală

Art. 15. - (1) Autoritățile administrației publice locale și operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat se pot asocia între ele/ei sau cu terțe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării și/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurență.

(2) Asocierea sub orice formă a operatorilor, între ei sau cu terțe persoane juridice, se aprobă, cu avizul Consiliului Concurenței, prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, care le coordonează activitatea, indiferent de forma de proprietate, de organizare și de modalitatea de gestiune sub care își desfășoară activitatea.

Art. 16. - (1) Asocierea se poate realiza în baza unui contract de asociere sau a unei convenții civile, cu sau fără constituirea unor noi persoane juridice, respectiv societăți comerciale cu capital public și/sau mixt.

(2) Contractul de asociere va cuprinde:

a) denumirea părților contractante;
b) obiectivele și activitățile edilitar-gospodărești ce se vor realiza în comun;
c) contribuția și participarea fiecărei părți la realizarea obiectivelor și activităților comune convenite;
d) condițiile de administrare a rezultatelor financiare ale activităților desfășurate în comun;
e) clauze de încetare a asocierii și modalități de împărțire a rezultatelor lichidării asociației;
f) orice alte clauze necesare desfășurării activității și îndeplinirii scopului asociației.

Art. 17. - (1) În cazul grupurilor de unități administrativteritoriale interesate de realizarea și exploatarea în comun a unor obiective și/sau servicii de administrare a domeniului public și privat, autoritățile administrației publice locale pot aproba înființarea unor operatori de interes intercomunal, cu parcurgerea următoarelor faze:

a) încheierea contractului de asociere între unitățile administrativ-teritoriale interesate, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale/județene implicate; contractul va clarifica și va defini: scopul asocierii, interesul comun, mijloacele materiale și financiare necesare realizării acestuia, contribuția părților, modul de organizare și funcționare a asociației: reprezentare, împuterniciri, mecanism decizional, ponderi în luarea deciziilor și altele asemenea;
b) stabilirea elementelor necesare înființării noului operator care va prelua în gestiune și administrare realizarea obiectivului, precum și efectuarea serviciului de interes intercomunal: denumire, formă juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structură organizatorică, regulament de organizare și funcționare și altele asemenea;
c) elaborarea, negocierea și încheierea contractului de delegare a gestiunii și a anexelor la acesta între noul operator de servicii de interes intercomunal și autoritățile administrației publice locale asociate: caiet de sarcini, regulament de serviciu, inventarul bunurilor preluate în exploatare, procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor și altele asemenea.

SECȚIUNEA a 3-a
Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Art. 18. - (1) În funcție de natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară activități de natură economică și care se autofinanțează sau servicii care desfășoară activități de natură instituțional-administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură astfel:

a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;
b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

(3) În cazul finanțării potrivit alin. (2) lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale.

Art. 19. - Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat și efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestora, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitarurbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocații bugetare, cu respectarea următoarelor condiții:

a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;
b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura și nivelul tarifelor, al prețului biletelor sau al taxelor locale practicate;
d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influențelor generate de majorarea în amonte a unor prețuri și tarife;
e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor sau taxe locale;
f) acoperirea prin tarife, prețul biletelor și taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și întreținere a serviciilor;
g) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitarurbane aferente acestor servicii prin preț, tarif sau taxă în cazul gestiunii directe și prin redevență în cazul gestiunii delegate.

Art. 20. - (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului;
b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;
c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) taxe speciale instituite în condițiile legii;
e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;
g) venituri proprii ale operatorului;
h) alte surse constituite potrivit legii.

Art. 21. - (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și, pe de altă parte, operatorilor în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investiții.

(2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului.

SECȚIUNEA a 4-a
Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Art. 22. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a serviciilor, cât și pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii edilitarurbane aferente acestora.

(2) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public beneficiază de același regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare și de forma de gestiune adoptată.

(3) Atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public se face de către autoritățile de reglementare locale înființate și organizate de autoritățile administrației publice locale.

(4) Operatorii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, au contracte de delegare a gestiunii legal încheiate vor depune documentația de atestare/autorizare ca operator, urmând ca la contractul de delegare a gestiunii să se anexeze un act adițional care va cuprinde obligațiile ce revin operatorilor, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 23. - (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat înființați de autoritățile administrației publice locale, organizați ca regii autonome sau ca societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizați în condițiile legii.

(2) Hotărârea de privatizare aparține consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și/sau asociațiilor intercomunale, după caz, în funcție de apartenența capitalului social și de subordonarea operatorilor ce urmează să fie privatizați.

(3) Privatizarea operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale, inclusiv vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea operatorilor, în parte sau în totalitate, se face numai prin procedurile prevăzute de lege; procedura de privatizare va fi stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, și va fi detaliată în documentele de privatizare.

(4) Procedura de privatizare a operatorilor subordonați autorităților administrației publice locale este însoțită în mod obligatoriu de procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, prin care ofertantului desemnat câștigător al procedurii de privatizare i se atribuie și contractul de delegare a gestiunii.

Art. 24. - (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurențe pe piața serviciilor publice de gospodărie comunală.

(2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe servicii în una sau mai multe unități administrativ-teritoriale va ține evidențe distincte, având contabilitate separată pentru fiecare serviciu și/sau unitate administrativ-teritorială.

(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat, înființați de autoritățile administrației publice locale, pot fi de interes local sau județean, în funcție de subordonare și de limitele teritoriale de operare.

Art. 25. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, inclusiv cei având contracte de delegare a gestiunii în derulare, vor fi atestați în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare și de forma de gestiune adoptată.

(2) Operatorii care participă la licitațiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să facă dovada experienței și capabilității tehnice și manageriale, a bonității și capacității financiare și să prezinte garanții de participare la licitație, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.

Art. 26. - (1) Relațiile dintre operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat, cele dintre operatori și utilizatori, precum și relațiile cu alți agenți economici, indiferent de forma de proprietate și/sau de modul de organizare a acestora, sunt relații comerciale, se vor desfășura numai pe baze contractuale și vor fi guvernate de principiul liberei concurențe.

(2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate care conduc la accentuarea caracterului de monopol natural al unor servicii și la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

CAPITOLUL III
Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1
Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale

Art. 27. - (1) Autoritățile administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspund față de acestea pentru modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitarurbană a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de administrare a domeniului public și privat.

(2) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare și funcționare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, ținând seama de:

a) planurile de urbanism și amenajarea teritoriului;
b) programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale;
c) programele de mediu și reglementările în vigoare cu privire la protecția și conservarea mediului;
d) reglementările în vigoare privind asigurarea sănătății și igienei publice.

(3) Strategiile autorităților administrației publice locale vor avea în vedere următoarele:

a) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat către utilizatori;
b) îmbunătățirea calității mediului de viață natural și/sau construit;
c) promovarea investițiilor în infrastructura edilitar-urbană a localităților;
d) finanțarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru investitori;
e) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;
f) implementarea unor mecanisme de monitorizare a activității operatorilor, de evaluare comparativă a indicatorilor de performanță ai serviciilor și de atragere și participare a utilizatorilor la aceste procese;
g) înființarea și organizarea autorităților locale de reglementare, monitorizare și control al calității prestațiilor și instituirea unor mecanisme de corecție adecvate;
h) promovarea metodelor moderne de management;
i) promovarea profesionalismului și eticii profesionale prin asigurarea formării și pregătirii profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

Art. 28. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciilor de administrare a domeniului public și privat autoritățile administrației publice locale au inițiativă, adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică și privată;
b) aprobarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;
c) coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului;
d) coordonarea și/sau organizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectarea și execuția obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană;
e) asocierea intercomunală în vederea realizării și exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane;
f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, precum și încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor delegate;
g) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale cu capital public și privat;
h) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților;
i) elaborarea și aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru și a regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu și a regulamentelor de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat;
j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.

Art. 29. - (1) În exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legii autoritățile administrației publice locale vor urmări cu prioritate:

a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane;
c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respectă nivelurile de servicii și indicatorii de performanță asumați;
d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciilor;
e) informarea periodică și consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor și a strategiilor locale de organizare, gestionare și dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum și asupra necesității de instituire a unor taxe locale;
f) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari și operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre părți.

(2) În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale competente au obligația de a verifica periodic următoarele:

a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora;
b) menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;
c) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori;
d) limitele minime și maxime ale profitului operatorului;
e) clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor publice;
f) respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale concedierilor de personal;
g) independența managerială a operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;
h) responsabilitatea autorității publice pentru nerespectarea obligațiilor sale contractuale.

Art. 30. - Autoritățile administrației publice locale au față de operatori următoarele obligații:

a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor și un mediu de afaceri concurențial și transparent;
b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice, cu precădere la acele informații privind pregătirea ofertelor și participarea la licitații;
c) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii și de atribuire a contractelor și să asigure procurarea acestora de către ofertanții interesați;
d) să aducă la cunoștință publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciile de administrare a domeniului public și privat;
e) să stabilească condițiile de asociere și parteneriat cu capitalul privat sau de participare la constituirea societăților comerciale cu capital mixt, public și privat;
f) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat numai în conformitate cu procedurile legale;
g) să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contractele de delegare a gestiunii față de operatorii prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat;
h) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;
i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Art. 31. - Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu operatorii, următoarele drepturi:

a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii;
b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de servicii;
c) să solicite comisiei de atestare, în cazuri deosebite, retragerea licenței și/sau autorizației operatorului care nu își respectă obligațiile contractuale.

Art. 32. - Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, date în aplicarea prezentei ordonanțe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a
Drepturile și obligațiile operatorilor

Art. 33. - (1) Drepturile operatorilor prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat și în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, indiferent de modul de organizare și/sau forma de proprietate, au calitatea de autorități contractante și au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantității și calității acestora;
b) să propună autorităților de reglementare locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare, în baza unor formule de calcul aprobate de autoritățile administrației publice locale.

(2) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată.

(3) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.

Art. 35. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului;
b) să respecte angajamentele luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor;
c) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați/atestați, în condițiile prevăzute în regulamentul de serviciu;
d) să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau conveniți prin contractele de delegare a gestiunii;
e) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;
f) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.

(2) Pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță angajați prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalități; nivelul penalităților va fi precizat în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii și în regulamentele de servicii.

(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au obligația să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

SECȚIUNEA a 3-a
Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 36. - (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat este garantat, în condițiile legii, tuturor utilizatorilor.

(2) Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt:

a) agenți economici;
b) instituții publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari.

Art. 37. - Pentru protejarea drepturilor utilizatorilor regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să conțină prevederi referitoare la:

a) accesul utilizatorilor la informațiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public și privat;
b) garantarea accesului și dreptul oricărui utilizator din aria de operare de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public și privat, în condițiile prevăzute de regulamentele de serviciu specifice;
c) obligația autorităților administrației publice locale de a aduce la cunoștință publică hotărârile și deciziile cu privire la serviciile de administrare a domeniului public și privat;
d) dreptul utilizatorilor de a contesta, în condițiile legii, prevederile adoptate.

Art. 38. - (1) Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciilor și prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat și de a-și achita obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora.

(2) Persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciilor de administrare a domeniului public sunt obligate să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat; valoarea maximă a acestora nu va depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

(4) Nerespectarea prevederilor regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public de către utilizatori conduce la penalizarea acestora și, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat.

CAPITOLUL IV
Prețuri, tarife și taxe

Art. 39. - (1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

(2) Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu avizul autorităților de reglementare locale.

(3) Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;
b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;
c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;
d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului;
e) să încurajeze investițiile de capital;
f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de avizare și aprobare a acestora se vor stabili de către autoritatea de reglementare locală, pe baza Metodologiei-cadru de fundamentare, avizare și aprobare a nivelului prețurilor și tarifelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 40. - (1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor avizate și aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie.

(2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;
b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;
c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Art. 41. - (1) În cazul organizării și funcționării serviciilor în modalitatea gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot aproba finanțarea dezvoltării serviciilor din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezultă că majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor și/sau a prețurilor corespunzător dezvoltărilor propuse.

(2) Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale și consiliile județene numai dacă determină o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/prețului și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcțiune a acestora.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 42. - (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de delegare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor;
b) anularea licenței de operare prin decizie a autorității de reglementare locale;
c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

Art. 43. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezenta ordonanță fără deținerea atestării/autorizării legale sau fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b) încredințarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat fără respectarea procedurilor legale sau unui operator neatestat/neautorizat, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(2) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor stabili faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 44. - Contravențiilor prevăzute la art. 43 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28.

Art. 45. - Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul administrației publice, de primari, de președinții consiliilor județene și de împuterniciții acestora.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. - Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, Metodologia-cadru de fundamentare, avizare și aprobare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și Contractul-cadru și Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 47. - (1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii.

(2) În cazul în care părțile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firmă de consultanță independentă, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat.

(3) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor către ofertanți privind organizarea și desfășurarea delegării de gestiune.

Art. 48. - (1) Contractele de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale.

(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor cu capital privat ori mixt, public și privat, care au încheiat contracte de delegare a gestiunii în condițiile prezentei ordonanțe, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor organiza noi licitații în scopul desemnării unui nou operator.

Art. 49. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 50. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 august 2002.
Nr. 71.


Duminică, 19 septembrie 2021, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.