ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 august 2002
privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 673/11 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare, se suspendă orice procedură de executare silită pornită de creditori asupra imobilelor a căror folosință gratuită a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract.

(2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja încheiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare, măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Termenul de prescripție a dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor față de debitorii care au în patrimoniu imobile a căror folosință gratuită a fost acordată prin contract se suspendă pe durata în care procedurile de executare silită asupra acestor imobile au fost suspendate conform alin. (1) și (2).

Art. 2. - (1) Măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori încetează în următoarele cazuri:

a) la data introducerii unor cereri de executare silită de către creditorii persoane fizice sau juridice asupra imobilelor a căror folosință gratuită a fost atribuită în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare;
b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare; valoarea creanțelor creditorilor se diminuează în acest caz proporțional cu partea care se distribuie acestora din prețul obținut din vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferință stabilite prin lege;
c) în cazul în care, la expirarea contractului pentru atribuirea folosinței gratuite a imobilelor, acestea nu au fost vândute, iar drepturile de creanță ale creditorilor nu au fost valorificate din alte bunuri aparținând debitorilor.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), la data reluării procedurilor de executare se reiau totodată și calculul majorărilor, penalităților și/sau dobânzilor aferente debitelor rămase de plată, precum și cursul prescripției drepturilor de creanță.

Art. 3. - (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul imobilelor aparținând debitorilor aflați în procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în procedura de dizolvare și lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobilele la care există cerere de atribuire și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Documentația aferentă imobilelor menționate la alin. (1) va fi predată comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.216/2002, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanșarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosință gratuită, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a folosinței gratuite.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă alin. (5) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat

Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Președintele Autorității
pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Ionel Blănculescu

București, 29 august 2002.
Nr. 102.


Joi, 02 decembrie 2021, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.