ORDIN nr.1.111 din 2 septembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 683/16 sep. 2002

Ministrul finanțelor publice,
în baza art. 56 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, în temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 septembrie 2002.
Nr. 1.111.


ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor

TITLUL I
Regimul de supraveghere a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor

CAPITOLUL I
Alcool și distilate

SECȚIUNEA 1
Sistemul de supraveghere a producției de alcool și de distilate

Lege:

Art. 2. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool și de distilate, precum și a capacităților de producție deținute de aceștia agenții economici producători de alcool și de distilate vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, precum și nivelul producției de alcool și de distilate, ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

1. - Declarațiile ce urmează să fie depuse vor fi verificate și vizate de supraveghetorii fiscali desemnați potrivit legii, pentru conformitate cu realitatea datelor înscrise în acestea.

Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători de alcool și distilate, precum și nivelul producției de alcool și de distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Aceste situații centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 2. - (3) Modificarea efectivă a capacităților de producție inițial declarate și, respectiv, realizarea efectivă de noi capacități de producție de alcool și de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Această perioadă reprezintă și perioada maximă admisă de producție în regim de probe tehnologice.

Instrucțiuni:

2. - Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și, respectiv, a municipiului București vor proceda la actualizarea situațiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanțelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

Lege:

Art. 3 - (2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool și de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnați reprezentanți permanenți ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, denumiți în continuare supraveghetori fiscali. Prezența supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfășurării procesului de producție, respectiv pe cele 3 schimburi și în zilele de sărbători legale.

Instrucțiuni:

3. - (1) Pentru fiecare agent economic producător de alcool și de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, supraveghetorii fiscali vor fi desemnați de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își desfășoară activitatea agentul economic în cauză.

(2) În situația în care agenții economici producători de alcool și distilate estimează că pe parcursul unui an vor realiza o producție mai mică decât capacitatea de producție instalată, aceștia sunt obligați ca în termen de minimum 30 de zile înainte de începerea trimestrului următor să depună la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își desfășoară activitatea, programul de lucru aferent trimestrului ce urmează, în care vor preciza perioada în care se va desfășura efectiv producția, prezența supraveghetorilor fiscali asigurându-se numai în această perioadă. Pe durata inactivității instalațiile de producere a alcoolului și a distilatelor vor fi sigilate. Orice intenție de modificare a programului de lucru declarat va fi comunicată direcțiilor generale ale finanțelor publice județene.

(3) În procesul de sigilare a instalațiilor de producere a alcoolului și a distilatelor se vor utiliza sigilii de unică folosință, de tipul „capse de sigilat cu sârmă”, marcate cu inscripția „MFP” și stema României pe față, iar pe verso cu numărul unic de identificare. Sigiliile vor fi aplicate atât la elementele tuturor instalațiilor de producere alcool și distilatelor aflate în funcțiune și conservare, cât și la rezervoarele și recipientele în care se depozitează alcoolul și distilatele. Acest tip de sigilii se va utiliza în toate situațiile de sigilare prevăzute de lege, cu excepția cazurilor în care sigilarea se efectuează de către organele vamale.

(4) După fiecare operațiune de desigilare sigiliile dezafectate se vor atașa procesului-verbal de sigilare-desigilare, constituind proba martor, înregistrarea, păstrarea și arhivarea acestora efectuându-se cu respectarea normelor legale în vigoare.

Lege:

Art. 7. - (2) În cazul în care pentru producerea alcoolului și a distilatelor se achiziționează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziție și documentele de recepție se întocmesc în două exemplare și vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal.

Instrucțiuni:

4. - Modelul borderourilor de achiziție și al documentelor de recepție este cel prevăzut în normele metodologice de întocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea comercială și contabilă.

Lege:

Art. 9. - (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depășește 24 de ore, se suspendă activitatea de producție a alcoolului și a distilatelor. Instalațiile respective vor fi sigilate.

Instrucțiuni:

5. - (1) În cazul în care agentul economic aflat în această situație deține plămezi ce trebuie prelucrate, se pot continua distilarea și rafinarea acestora. Supraveghetorul fiscal este obligat să constate și să consemneze într-un proces-verbal cantitatea de plămezi existentă, precum și să urmărească personal procesul de distilare și rafinare, utilizând pentru măsurare mijloace de determinare a volumului de alcool și de distilate, precum și a concentrației alcoolice a acestora, altele decât contoarele.

(2) În situația în care după finalizarea procesului de distilare și rafinare a cantității de plămezi, consemnată în procesul-verbal, contoarele defecte nu au fost remediate, supraveghetorul fiscal va întocmi procesul-verbal de suspendare a activității.

SECȚIUNEA a 2-a
Sistemul de supraveghere a circulației alcoolului și a distilatelor în vrac

Lege:

Art. 10. - (6) La sosirea efectivă a alcoolului și a distilatelor la destinație agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport și a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Instrucțiuni:

6. - În acest caz supraveghetorul fiscal reprezintă persoana desemnată de conducerea organului fiscal teritorial să efectueze verificarea documentelor de transport și a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală și să desigileze cisternele sau recipientele.

CAPITOLUL II
Sistemul de supraveghere pentru țuică, rachiuri naturale și vinuri

Lege:

Art. 15. - (1) Fabricarea țuicii și a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:

a) distilerii legal autorizate;
b) cazane industriale legal autorizate;
c) cazane individuale cu o capacitate minimă de 100 litri, aparținând deținătorilor legali autorizați.

Instrucțiuni:

7. - (1) Distileriile reprezintă instalațiile de fabricație a țuicii și rachiurilor naturale, care sunt formate din mai multe cazane sau din mai multe coloane de distilare, cu o capacitate de producție mai mare de 400 litri.

(2) Cazanele industriale și cazanele individuale sunt instalații compuse dintr-un cazan și un răcitor în care sunt supuse distilării fructele și derivatele din fructe, constând în borhoturi, tescovină, drojdie de vin și altele similare. Materiile prime pot proveni din producția proprie sau prin achiziționare de la alți producători.

(3) Cultivatorii de pomi și vii, care efectuează operațiuni de distilare a producției proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie și tescovină, la cazanele proprii, și ale căror produse rezultate sunt destinate comercializării, se vor înregistra ca persoane fizice autorizate să comercializeze aceste produse.

Lege:

Art. 15. - (2) Comercializarea în vrac a țuicii și a rachiurilor naturale de către agenții economici este interzisă, cu excepția cazurilor în care producătorii livrează direct aceste produse către alți agenți economici legal autorizați să îmbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem de alimentație publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislației în vigoare.

Instrucțiuni:

8. - Circulația în vrac a țuicii și a rachiurilor naturale este permisă și în cazul în care aceste produse:

- se livrează agenților economici legal autorizați, pentru îmbuteliere sau comercializare, potrivit legii, sub aceeași denumire;
- se obțin de către producătorii individuali în sistem de prestări de servicii.

Lege:

Art. 16. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de țuică și rachiuri naturale, precum și a capacităților de producție ale acestora, agenții economici persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate - care produc țuică și rachiuri naturale vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, tipul instalațiilor, precum și nivelul producției de țuică și rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

9. - Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de producătorii de țuică și rachiuri naturale - agenți economici: persoane juridice, asociații familiale și persoane fizice autorizate -, precum și nivelul producției de țuică și rachiuri naturale estimat a se realiza anual, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Aceste situații centralizatoare se vor transmite Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 17. - (1) În vederea înregistrării corecte a producției de țuică și de rachiuri naturale fiecare agent economic deținător de distilerii și cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace legale de măsurare a concentrației alcoolice a materiei prime și a produselor rezultate din prelucrarea acestora.

(2) Cazanele individuale ale producătorilor de țuică și rachiuri naturale vor fi litrate și vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace de măsurare legală a concentrației alcoolice a produselor obținute.

Instrucțiuni:

10. - Termenul limită privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a producției și concentrației alcoolice este data de 31 decembrie 2002.

Lege:

Art. 18. - (2) După primirea materiei prime în vederea distilării deținătorii de astfel de instalații vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data și ora desigilării, precum și cantitățile și tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricație, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal și păstrat la producător. În același timp organul fiscal va consemna aceleași date într-un proces-verbal.

Instrucțiuni:

11. - (1) Pe toată perioada de funcționare deținătorii de cazane sau de alte instalații de fabricație au obligația înscrierii zilnice în registrul deschis potrivit legii a datelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru completarea registrului deținătorii de cazane sau de alte instalații de fabricație vor deschide un registru complementar în care se vor înscrie materiile prime recepționate și introduse în depozit, precum și cantitățile scoase din depozit în vederea prelucrării în țuică și rachiuri naturale.

Lege:

Art. 19. - Comercializarea în vrac a vinului de către agenții economici este interzisă, cu excepția cazurilor în care aceștia livrează direct acest produs către alți agenți economici legal autorizați să prelucreze, să îmbutelieze sau să comercializeze vinul în sistem de alimentație publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislației în vigoare.

Instrucțiuni:

12. - Nu intră sub incidența prevederilor art. 19 din lege cantitățile de vin acordate angajaților agentului economic producător în limitele prevăzute în contractele colective de muncă.

CAPITOLUL III
Sistemul de supraveghere a producției și a circulației băuturilor alcoolice distilate

Lege:

Art. 21. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum și a capacităților de producție ale acestora, agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi și vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, declarația privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute, precum și nivelul producției de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instrucțiuni:

13. - Anual direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor centraliza declarațiile privind capacitățile de producție ale instalațiilor deținute de agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate, precum și nivelul producției de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. Aceste situații centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 21. - (3) Modificarea efectivă a capacităților de producție inițial declarate și, respectiv, realizarea efectivă de noi capacități de producție de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București. Această perioadă reprezintă și perioada maximă admisă de producție în regim de probe tehnologice.

Instrucțiuni:

14. - Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, vor proceda la actualizarea situațiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanțelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

TITLUL II
Regimul de autorizare a agenților economicicare produc, importă și/sau comercializează produse supuse accizelor

Lege:

Art. 30. - (1) Intră sub incidența regimului de autorizare agenții economici care produc și importă, pentru prelucrare și/sau comercializare, următoarele grupe de produse:

a) alcool etilic rafinat, distilate și băuturi, așa cum sunt definite în legislația care reglementează regimul accizelor;
b) produse din tutun;
c) cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă.

(2) Intră, de asemenea, sub incidența regimului de autorizare agenții economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentație publică, produse supuse autorizării.

Instrucțiuni:

15. - (1) Autorizarea reprezintă dreptul agenților economici de a produce și de a importa, de a prelucra și/sau de a comercializa ori, după caz, numai dreptul de a comercializa anumite produse supuse accizelor.

(2) Intră, de asemenea, sub incidența regimului de autorizare:

- agenții economici, inclusiv asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate, care desfășoară activități de comercializare a țuicii și a rachiurilor naturale provenite din uium. Din punct de vedere al autorizării această activitate este asimilată producției;
- activitatea de comercializare în sistem de alimentație publică a produselor supuse autorizării de către instituțiile publice și organizațiile nonprofit, prin unități proprii ale acestora, cu excepția celor care utilizează credite bugetare conform prevederilor legale în materie.

(3) Agentul economic care achiziționează în vrac produse supuse autorizării - altele decât alcoolul și băuturile alcoolice -, pe care le ambalează apoi în ambalaje mici (fără ca produsele să sufere vreo modificare sau transformare), în scopul comercializării acestora în sistem angro, va fi autorizat cu plata taxei corespunzătoare formei de comercializare.

Lege:

Art. 32. - Agenții economici prevăzuți la art. 30 își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației emise de:
............................................................................................

b) direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, în cazul:
............................................................................................
- agenților economici comercianți în sistem de alimentație publică de băuturi, de produse din tutun și de cafea.

Instrucțiuni:

16. - Pentru agenții economici comercianți în sistem de alimentație publică de băuturi alcoolice - altele decât băuturile alcoolice distilate -, de produse din tutun și de cafea, eliberarea autorizațiilor se face în condițiile legii fără taxa de autorizare.

Lege:

Art. 33. - (1) Autorizațiile se emit în baza unei cereri însoțite de următoarele documente:
.............................................................................................

c) cazierele judiciare ale administratorilor și/sau directorilor executivi;
............................................................................................
e) agenții economici producători de alcool și de distilate, precum și agenții economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achiziționează instalațiile de fabricație sau anumite părți din acestea de la alți agenți economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligați să prezinte propriul certificat de atestare fiscală și o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalației sau al revânzătorilor, în cazul în care în cursul aceluiași an instalațiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte că aceștia nu au la bugetul de stat obligații restante reprezentând accize;
f) declarația solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spațiile de depozitare și orice alte locuri unde își desfășoară activitatea, precum și adresele acestora. În cazul agenților economici producători de alcool, de distilate și de băuturi alcoolice distilate declarația va fi însoțită și de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum și dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;
...........................................................................................
j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanții acestora, în cazul agenților economici importatori, însoțite de copii legalizate de pe certificatele care atestă deținerea mărcii de produs din țara de origine;
k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agenții economici, producători interni sau importatori de alcool și distilate, și agenții economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunoștință organului emitent al autorizațiilor;
............................................................................................
n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizație, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

Instrucțiuni:

17. - (1) Modelul cererii de autorizare este cel prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În situația în care agenții economici care solicită autorizarea nu au ca angajați directori executivi, vor prezenta o declarație scrisă din care să rezulte acest fapt și cazierele judiciare ale administratorilor.

(3) Certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător sau revânzător de instalații de producere a alcoolului, distilatelor și băuturilor alcoolice distilate sau de părți ale acestor instalații va fi prezentat numai în cazul în care vânzarea sau revânzarea a avut loc în anul solicitării autorizației, fapt demonstrat prin documentele de achiziție.

(4) Documentele care atestă deținerea în proprietate a clădirilor, precum și deținerea în proprietate sau în concesiune a terenurilor sunt:

- pentru clădiri, extrasul de carte funciară însoțit de contractul de vânzare-cumpărare sau, după caz, de procesul-verbal de punere în funcțiune, atunci când acestea au fost construite cu forțe proprii;
- pentru teren, extrasul de carte funciară însoțit de contractul de vânzare-cumpărare sau de contractul de concesiune, după caz.

(5) Obligația prezentării copiilor legalizate ale certificatelor sau actelor care atestă dreptul de utilizare a mărcii de produs din țara de origine revine agenților economici care importă produse supuse regimului de autorizare, produse ce urmează să fie comercializate sub aceeași denumire, inclusiv către consumatorul final.

(6) Agenții economici care livrează alcool etilic rafinat sau distilate altor beneficiari - alții decât producătorii de băuturi alcoolice distilate - vor prezenta contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu aceștia, iar agenții economici care își desfășoară activitatea în sistem integrat vor prezenta contracte de vânzare-cumpărare pentru băuturi alcoolice distilate.

(7) Lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizație va purta viza direcțiilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse, numai în cazul produselor din producția internă.

Lege:

Art. 34. - Emiterea autorizațiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar la nivelul fiecărei direcții generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, prin ordin al directorului general.

Instrucțiuni:

18. - (1) Emiterea autorizațiilor se efectuează în baza deciziei comisiei instituite special în acest scop la Ministerul Finanțelor Publice și la fiecare direcție generală a finanțelor publice județeană.

(2) În ceea ce privește emiterea autorizațiilor pentru municipiul București, administrațiile finanțelor publice de sector au competența direcțiilor generale ale finanțelor publice județene.

(3) Agenții economici din municipiul București depun documentațiile pentru eliberarea autorizațiilor la administrațiile finanțelor publice de sector în raza cărora își desfășoară activitatea, acestea îndeplinind și calitatea de emitent al autorizațiilor.

(4) Pentru eliberarea autorizațiilor în cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin și băuturilor alcoolice distilate, altele decât țuica și rachiurile naturale, la Ministerul Finanțelor Publice se va institui o comisie formată din 7 membri desemnați prin ordin al ministrului finanțelor publice și câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de alcool și băuturi alcoolice.

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor în cazul băuturilor alcoolice, altele decât cele prevăzute la alin. (4), al produselor din tutun și al cafelei, la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice de sector din municipiul București se va institui, prin decizie a directorului general, câte o comisie formată din 5 membri.

(6) Cererile și documentațiile depuse de agenții economici în vederea obținerii autorizației vor fi analizate de aceste comisii special instituite. După analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate în scris agenților economici în cauză.

(7) În baza deciziei comisiei autorizațiile se vor emite, după caz, sub semnătura președintelui comisiei din Ministerul Finanțelor Publice și, respectiv, a directorului general al direcției generale a finanțelor publice județene sau a directorului administrației finanțelor publice de sector, pentru municipiul București.

(8) Autorizațiile sunt documente cu regim special, tipărite de Compania Național㠄Imprimeria Național㔠- S.A.

(9) Modelul autorizației este prezentat în anexa nr. 6.

Lege:

Art. 35. - Autorizațiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizație ca dată de eliberare a acesteia.

Instrucțiuni:

19. - (1) Autorizațiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizație ca dată de emitere a acesteia, dată care întotdeauna va fi data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de către comisie cererea de autorizare și în care a fost achitată taxa aferentă.

(2) Agenții economici care solicită reautorizarea vor depune documentele prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege, cu excepția celor de la lit. b) a aceluiași articol, pentru care agentul economic în cauză va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au intervenit modificări față de ultima comunicare adusă la cunoștință organului emitent al autorizației.

Lege:

Art. 36. - (1) Autorizațiile se emit de organele cu competență în acest sens, cu percepere de taxe, și se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentației complete.

(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind cel prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizației.

Instrucțiuni:

20. - (1) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare se vor vira de către agenții economici în contul 20.17.01.25 „Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei”, deschis la unitățile trezoreriei statului în raza cărora aceștia își au sediul fiscal.

(2) Din punct de vedere al autorizării și încadrării în cuantumul taxelor de autorizare alcoolul etilic rafinat îmbuteliat și esențele alimentare cu conținut de alcool etilic rafinat mai mare de 1,2% în volum sunt asimilate băuturilor alcoolice după cum urmează:

- alcoolul etilic rafinat îmbuteliat este asimilat băuturilor alcoolice distilate;
- esențele alimentare sunt asimilate produselor intermediare.

Lege:

Art. 37. - (1) Autorizațiile se emit de organele care au competență în acest sens, pentru fiecare loc de desfășurare a activității.

Instrucțiuni:

21. - (1) Agenții economici autorizați în calitate de producători sau importatori de produse supuse regimului de autorizare - altele decât alcoolul și distilatele - își pot comercializa propriile produse prin punctele de lucru legal înființate, fără să mai dețină altă autorizație de comercializare.

(2) Agenților economici comercianți angro de produse supuse autorizării li se vor emite autorizații pentru fiecare loc de desfășurare a activității, cu plata unei singure taxe. Fac excepție de la această prevedere agenții economici care desfășoară activitate de comerț al produselor supuse autorizării în sistem cash & carry, pentru care autorizațiile se vor emite cu plata taxei aferente pentru fiecare loc de desfășurare a activității.

(3) Agenților economici care desfășoară activități de comercializare în sistem de alimentație publică prin mai multe unități proprii, situate însă în sedii diferite, li se eliberează autorizații cu plata taxei corespunzătoare pentru fiecare unitate.

(4) În situația în care agenții economici dețin autorizații pentru anumite sortimente de băuturi alcoolice și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte sortimente de băuturi alcoolice din aceeași grupă de produse, vor depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu au obligații restante față de bugetul de stat.

(5) În situația menționată la alin. (4) organul competent va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie sub cuvântul „Autorizație” cuvântul „completare”. În acest caz taxa datorată pentru noul sortiment va fi proporțională cu numărul de luni rămase până la expirarea termenului de valabilitate a autorizației emise inițial.

(6) Precizările menționate la alin. (4) și (5) se aplică și în cazul agenților economici autorizați, pentru care taxa de autorizare se percepe pe grupe de produse.

Lege:

Art. 40. - (1) Agenții economici autorizați în calitate de producători de alcool etilic rafinat, de distilate și/sau de băuturi alcoolice distilate, care își schimbă sediul activității de producție, vor solicita eliberarea unei noi autorizații, cu plata taxei aferente. Nedeținerea autorizației pentru noua adresă presupune că activitatea desfășurată în acel loc este neautorizată.

(2) În situația în care agenții economici autorizați își schimbă sediul social sau denumirea societății, fără schimbarea proprietarilor majoritari, aceștia au obligația să solicite eliberarea unei noi autorizații. Eliberarea acestei autorizații se face fără plata taxelor de autorizare.

Instrucțiuni:

22. - (1) Agenții economici autorizați, alții decât producătorii de alcool etilic rafinat, de distilate și/sau de băuturi alcoolice distilate, care își schimbă sediul social, sediul activității sau denumirea societății, fără schimbarea proprietarilor majoritari, au obligația solicitării unei noi autorizații. Organul competent va emite o nouă autorizație, fără plata taxei, care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie sub cuvântul „Autorizație” cuvântul „modificare”.

(2) Nedeținerea autorizațiilor modificate presupune că activitatea desfășurată în acel loc este neautorizată.

Lege:

Art. 42. - (1) Comercializarea de produse supuse autorizării, ca urmare a achiziționării de bunuri confiscate și devenite proprietatea statului de la Ministerul Finanțelor Publice, se poate efectua numai de către agenții economici legal autorizați.

Instrucțiuni:

23. - Comercializarea de produse supuse autorizării altele decât produsele din tutun -, achiziționate de agenții economici de la Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de modul de achiziționare, ca fiind bunuri confiscate și devenite proprietatea statului, se poate efectua în situația în care legea prevede aceasta, numai în baza autorizației obținute conform prevederilor legale.

Lege:

Art. 44. - Agenții economici care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, intră în posesia unor produse supuse autorizării pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 45. - (1) Agenții economici cărora le-a fost anulată autorizația și care dețin stocuri de produse la data anulării autorizației pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate fi finalizată și apoi valorificată și materia primă aflată, la data anulării autorizației, în stadiu de producție neterminată.

Instrucțiuni:

24. - (1) În toate situațiile menționate la art. 44 și art. 45 alin. (1) din lege aprobările vor fi date de Ministerul Finanțelor Publice sau, după caz, de organele fiscale teritoriale, în funcție de competențele de emitere a autorizațiilor.

(2) Valorificarea produselor se poate efectua numai către agenți economici autorizați potrivit legii, pe bază de contracte scrise, iar documentele fiscale speciale vor fi procurate de la agenții economici cumpărători.

Lege:

Art. 48. - (1) Achiziționarea de produse supuse regimului de autorizare, în vederea comercializării sau prelucrării, se poate efectua numai de la agenții economici legal autorizați.

Instrucțiuni:

25. - Nu intră sub incidența acestor prevederi produsele confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, achiziționate de agenții economici în vederea valorificării de la Ministerul Finanțelor Publice.

Lege:

Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agenții economici producători de alcool etilic rafinat și/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obținut autorizație de comercializare, a unei cantități egale cu cel puțin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activității și sigilarea instalațiilor de producție pe termen de 3 luni.

Instrucțiuni:

26. - (1) În toate situațiile prevăzute de lege, cu excepția celei de la art. 49 alin. (1), măsura suspendării autorizațiilor se va dispune de către comisiile de autorizare, în baza:

- actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale;
- referatului întocmit de organul fiscal în raza căruia funcționează agentul economic, în care se consemnează neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) din lege.

(2) În sensul celor arătate mai sus, actele de constatare vor fi înaintate imediat după finalizare comisiilor de autorizare, care vor analiza propunerile de suspendare a autorizației și vor dispune în consecință.

(3) Decizia comisiei de autorizare va fi comunicată operativ agentului economic sancționat, organului de constatare care a făcut propunerea, organului fiscal teritorial și Companiei Naționale „Imprimeria Național㔠- S.A., în vederea neonorării comenzilor privind achiziționarea documentelor cu regim special ori a marcajelor.

(4) Suspendarea autorizației atrage suspendarea activității, operațiune care va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia își desfășoară activitatea agentul economic. Procedura de suspendare are la bază un proces-verbal încheiat de o echipă formată din 3 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare.

(5) În cazul necomercializării sau neprelucrării de către agenții economici producători de alcool etilic rafinat și/sau de distilate a cel puțin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare, în fiecare trimestru, suspendarea activității va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia își desfășoară activitatea agentul economic, de către o echipă formată din 3 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare. Suspendarea are la bază situația privind modul de valorificare a alcoolului etilic rafinat și/sau a distilatelor și se efectuează pe o perioadă de 3 luni consecutive, cu posibilitatea reluării activității numai după expirarea acestui termen. Pe perioada celor 3 luni de suspendare a activității nu se suspendă și autorizația, agentul economic producător putând comercializa producția din stoc.

(6) La analiza situației privind modul de valorificare care stă la baza suspendării activității se va ține seama de perioada de întrerupere a procesului de producție cauzată fie de revizia planificată, fie de avarii.

(7) Suspendarea activității agenților economici producători de produse supuse autorizării atrage aplicarea sigiliilor pe instalațiile de producere sau îmbuteliere a alcoolului, distilatelor, băuturilor alcoolice sau de fabricare a celorlalte produse supuse regimului de autorizare.

Lege:

Art. 49. - (2) Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 60 de zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizației și, respectiv, a activității agentului economic în cauză, până la plata sumelor restante.

Instrucțiuni:

27. - Intră sub incidența acestor prevederi toți agenții economici producători plătitori de accize, autorizați potrivit legii, pentru accizele aferente livrărilor de produse efectuate începând cu data de 2 august 2002.

TITLUL III
Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Lege:

Art. 50. - (1) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, cu titlu gratuit, agenților economici autorizați în calitate de producători interni de țigarete, astfel:

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricație al agenților economici producători interni se predau în custodie, de către organele care au procedat la confiscare, agenților economici producători interni a căror cotă de piață reprezintă peste 5%. Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agenții economici producători interni se face proporțional cu cota de piață deținută. Situația privind cotele de piață se comunică trimestrial de Ministerul Finanțelor Publice direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și, respectiv, a municipiului București, Direcției generale de îndrumare și control fiscal, Gărzii Financiare, Direcției Generale a Vămilor și Ministerului de Interne.

Instrucțiuni:

28. - Distrugerea produselor din tutun se va efectua prin diverse metode specifice, inclusiv prin ardere, care să asigure denaturarea acestora dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, triere sau orice altă modalitate de recuperare a materiilor prime ce intră în componența acestor produse. În acest scop agenții economici care preiau cantitățile de produse din tutun confiscate vor asigura distrugerea acestora, în baza aprobării date de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de îndrumare și control fiscal, la cererea acestora și în prezența comisiei de distrugere constituite special în acest scop.

TITLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Lege:

Art. 61. - Stocurile de alcool etilic rafinat, de distilate și de băuturi alcoolice existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la agenții economici care nu dețin autorizație de comercializare și care nu îndeplinesc condițiile legale de autorizare pot fi utilizate sau valorificate numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile stabilite prin instrucțiunile emise în aplicarea acestei legi.

Instrucțiuni:

29. - (1) În toate situațiile aprobările vor fi date de Ministerul Finanțelor Publice sau de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, în funcție de competențele de emitere a autorizațiilor.

(2) În vederea obținerii aprobărilor necesare valorificării agenții economici în cauză vor inventaria stocurile existente la data de 2 august 2002 și vor depune listele de inventar la organele fiscale teritoriale în raza cărora își desfășoară activitatea, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentelor instrucțiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Organele fiscale teritoriale vor verifica exactitatea datelor înscrise în listele de inventar depuse de agenții economici și proveniența stocurilor. Pentru fiecare caz se va întocmi un referat care va sta la baza aprobării valorificării stocurilor.

Lege:

Art. 62. - (1) Agenții economici care dețin autorizații de comercializare valabile pe toata perioada de desfășurare a activității, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligația ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizații organelor emitente în vederea anulării și emiterii unor noi autorizații. După data de 15 noiembrie 2002 autorizațiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizații se face cu plata taxei aferente și în condițiile prevăzute în prezenta lege.

Instrucțiuni:

30. - (1) Nu intră sub incidența prevederilor art. 62 alin. (1) din lege agenții economici care dețin autorizații a căror valabilitate este de 12 luni.

(2) Autorizațiile emise agenților economici, cu valabilitate pe toată perioada de desfășurare a activității, și care până la data de 15 noiembrie 2002 nu depășesc 12 luni de la autorizare vor fi prezentate organelor fiscale emitente pentru anulare, eliberându-se noi autorizații cu valabilitate pe perioada rămasă până la 12 luni de la data autorizării inițiale.

(3) Obligativitatea deținerii noilor autorizații revine și agenților economici comercianți de produse supuse autorizării, în sistem de alimentație publică. Comercializarea în sistem de alimentație publică numai de băuturi alcoolice altele decât băuturile alcoolice distilate -, de produse din tutun și de cafea se autorizează fără plata taxei de autorizare. Alte dispoziții

31. - Prin activitate sezonieră se înțelege activitatea desfășurată de agenții economici pe o perioadă de maximum 6 luni consecutive.

32. - Agenții economici a căror activitate a fost autorizată înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 521/2002 sunt obligați la plata integrală a taxei de autorizare, în condițiile și la termenele prevăzute de legislația în vigoare la acea dată.

33. - Agenții economici comercianți în sistem en d.tail care au depus documentația în vederea obținerii autorizației de comercializare, cu plata taxelor aferente, și pentru care până la data intrării în vigoare a legii nu a fost emisă autorizația de comercializare pot solicita restituirea sau compensarea taxelor plătite fără obiect.

34. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.