ORDIN nr.159 din 12 aprilie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 692/20 sep. 2002

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Agenției Naționale Sanitare Veterinare nr. 154.722 din 3 aprilie 2002,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 12 aprilie 2002.
Nr. 159.


ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Convenției pentru comerțul internațional cu specii în pericol din flora și fauna sălbatică.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară nu va afecta regulile naționale aplicabile animalelor de companie, deși menținerea lor nu poate pune în pericol abolirea controalelor veterinare la frontierele dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - În scopurile acestei norme sanitare veterinare, se folosesc următoarele definiții:

a) comerț - comerțul între statele membre ale Uniunii Europene cu bunuri care sunt supuse inspecției și controalelor veterinare menționate în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animale vii, produsele și subprodusele de origine animală și alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.479 din 21 august 2001;
b) animal pentru tăiere - animal destinat a fi livrat către un abator sau un centru de colectare din care acesta poate fi transferat numai pentru tăiere;
c) animale pentru reproducție sau producție - animale, altele decât cele cuprinse la lit. b), incluzând acele animale destinate reproducției, producției de lapte sau carne ori pentru scopuri de muncă, expoziții sau târguri, cu excepția animalelor care iau parte la evenimente culturale și sportive;
d) ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine, incluzând zebra și asinii, precum și produșii rezultați din împerecherea acestora;
e) ecvidee înregistrate - ecvideele care sunt introduse sau înregistrate și eligibile pentru a intra într-un registru genealogic, în concordanță cu regulile comunitare referitoare la acest aspect, și identificate printr-un mijloc de identificare tip document, la care fac referire regulile comunitare menționate;
f) ecvidee pentru tăiere - ecvidee destinate a fi transportate fie direct, fie după un tranzit către un târg ori un centru de colectare autorizat pentru un abator sau pentru tăiere;
g) ecvidee pentru reproducție și producție - ecvidee, altele decât cele menționate la lit. d), e) și f);
h) păsări - păsări de curte, curcani, bibilică, rațe, gâște, pitpalac, porumbel, fazani, potârnichi și struți ratite -, crescute și ținute în captivitate pentru reproducție, producție de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă de înlocuire a stocului de vânat;
i) ouă de incubație - ouăle pentru incubație, așa cum sunt definite de legislația sanitară veterinară în vigoare;
j) pui de o zi - păsările cu vârsta mai mică de 72 de ore, care nu au fost hrănite, cu excepția rațelor din specia Cairina moschata și hibrizii acesteia ce pot fi hrăniți;
k) păsări de reproducție - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate producției de ouă pentru reproducție;
l) păsări pentru producție - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate producției de ouă pentru producția de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă pentru înlocuirea păsărilor de vânat;
m) păsări pentru tăiere - păsările trimise direct către un abator pentru a fi tăiate cât mai repede posibil după sosire și în orice caz într-o perioadă de 72 de ore de la aceasta;
n) animale de acvacultură - pești vii, crustacee și moluște ce provin dintr-o exploatație, incluzând pe cei pescuiți cu scopul de a popula o exploatație;
o) pești, crustacee sau moluște - peștii, crustaceele sau moluștele în orice stare de exploatație;
p) ovine și caprine pentru reproducție, îngrășare și tăiere ovinele și caprinele ce urmează să fie transportate către locul de destinație fie direct, fie printr-un târg sau centru de colectare autorizat;
r) moluște bivalve - moluștele care se hrănesc printr-un filtru lamelo-branhial;
s) organism, institut sau centru autorizat - orice stabiliment permanent, limitat geografic, autorizat conform art. 13, în care una sau mai multe specii de animale este/sunt în mod obișnuit ținută/ținute sau crescută/crescute în scopuri comerciale ori pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi:
1. expunerea animalelor și educația publicului;
2. conservarea speciilor;
3. cercetare științifică fundamentală sau aplicată ori reproducerea animalelor în scopurile unei asemenea cercetări;
ș) boli declarabile - bolile menționate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară;
t) exploatație - orice loc în care sunt adăpostite, îngrijite, crescute, manipulate sau prezentate publicului animale la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară;
ț) autoritate competentă - autoritatea veterinară centrală a României cu atribuții privind verificarea respectării cerințelor prezentei norme sanitare veterinare sau orice altă autoritate căreia autoritatea veterinară centrală a României i-a delegat această competență.

CAPITOLUL II
Prevederi aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene

Art. 3. - Autoritatea competentă se va asigura că nu este interzis sau restrâns comerțul menționat la art. 1 alin. (1) pentru motive de sănătate animală, altele decât cele ce rezultă din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare și, în special, datorită măsurilor de protecție luate.

Art. 4. - Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a se asigura că prezenta normă sanitară veterinară va fi implementată în legislația veterinară românească. Animalele la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară, pot, fără a aduce atingere unor prevederi specifice ale acesteia, să fie obiect al comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene doar dacă satisfac condițiile stabilite la art. 5-10 și dacă provin din exploatații autorizate sanitar veterinar de către autoritatea competentă și care se angajează că:

a) dețin animale examinate permanent, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare;
b) notifică autorității competente, cu excepția izbucnirii focarelor de boli declarabile, orice focar din bolile menționate în anexele nr. 1 și 2 la prezenta normă sanitară veterinară pentru care statul membru al Uniunii Europene sau România a elaborat un program de control ori de supraveghere;
c) respectă măsurile specifice naționale de combatere a unei boli care este de importanță particulară pentru un stat membru al Uniunii Europene sau pentru România și este acoperită de un program elaborat în conformitate cu art. 14 sau de o decizie de aprobare în condițiile art. 15 alin. (2);
d) pune pe piață, în scopuri comerciale, doar animale care nu prezintă semne de boală și care provin din exploatații ori zone nesupuse nici unei interdicții pe motive de sănătate animală, iar în ceea ce privește animalele neînsoțite de un certificat de sănătate sau de un document comercial prevăzut la art. 5-11, acestea trebuie să fie însoțite de o certificare emisă de o persoană responsabilă, declarând că animalele în cauză nu prezintă în momentul expedierii nici un semn evident de boală și că exploatația acesteia nu este supusă nici unei restricții de sănătate animală;
e) respectă cerințele care asigură starea de sănătate corespunzătoare a animalelor deținute.

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că este restrâns comerțul cu maimuțe - simiene și prosimiene -, exclusiv la animalele expediate din și spre un organism, institut sau centru autorizat de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene și României, în conformitate cu art. 13, și că asemenea animale sunt însoțite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, care cuprinde o declarație ce trebuie să fie completată de un medic veterinar al organismului, institutului sau centrului de origine pentru a garanta sănătatea animalelor.

(2) Autoritatea competentă poate, prin derogare de la prevederile alin. (1), să autorizeze achiziționarea de maimuțe aparținând unei persoane fizice de către un organism, institut sau centru autorizat.

Art. 6. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 și 15 autoritatea competentă se va asigura că alte specii de ongulate decât cele menționate în prezenta normă sanitară veterinară pot fi subiectul comerțului doar dacă respectă următoarele cerințe:

(2) În general acestea trebuie:

a) să fie identificate în concordanță cu legislația sanitară veterinară ce reglementează efectuarea controalelor veterinare în cadrul comerțului intracomunitar cu animale vii;
b) să nu fie destinate pentru tăiere în condițiile unui program pentru eradicarea unei boli infecțioase;
c) să nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase și să satisfacă cerințele relevante ale legislației sanitare veterinare privind febra aftoasă și cele referitoare la condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine;
d) să provină dintr-o exploatație la care se referă legislația comunitară specifică privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine, care nu este subiectul unor măsuri restrictive privind sănătatea animalelor, în special al celor prevăzute de legislația sanitară veterinară privind combaterea pestei porcine clasice, a febrei aftoase și a unor boli ale ovinelor și caprinelor care au fost ținute în exploatația respectivă permanent de la naștere sau în ultimele 30 de zile înainte de expediere;
e) dacă sunt importate, trebuie:
(i) să provină dintr-o țară terță inclusă într-o coloană intitulat㠄alte ongulate”, ce trebuie inserată în lista elaborată în concordanță cu prevederile legislației sanitare veterinare referitoare la importul din țări terțe de bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee și carne proaspătă de la acestea;
(ii) să îndeplinească condițiile specifice de sănătate animală ce urmează să fie stabilite conform procedurii naționale, care sunt cel puțin echivalente cerințelor acestui articol;
f) să fie însoțite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, conținând următoarea declarație:

„Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că rumegătoarele/suinele:

(i) aparțin speciilor ......;
(ii) la momentul examinării nu prezintă nici un semn clinic al vreunei boli de care este susceptibil;
(iii) provin de la o turmă (lot) liberă oficial de tuberculoză/liberă oficial de bruceloză sau liberă de bruceloză, nesupusă restricțiilor de pestă porcină, ori dintr-o exploatație care a fost supusă, cu rezultate negative, testelor stabilite de legislația sanitară veterinară în vigoare;

(3) În cazul rumegătoarelor:

a) trebuie să provină dintr-o turmă liberă oficial de tuberculoză și liberă oficial de bruceloză, în conformitate cu legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine, și cu legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea sanitară veterinară privind comerțul intracomunitar cu ovine și caprine, și satisfac, în ceea ce privește regulile de sănătate a animalelor, cerințele relevante stabilite de legislația sanitară veterinară în vigoare;

b) când nu provin dintr-un efectiv care satisface condițiile stabilite la lit. a), rumegătoarele trebuie să provină dintr-o exploatație în care nu a fost înregistrat nici un caz de bruceloză sau de tuberculoză în cele 42 de zile care au precedat încărcarea lor și în care au fost supuse unor testări, într-o perioadă de 30 de zile anterioară expedierii lor, cu rezultate negative:

(i) printr-un test de reacție pentru tuberculoză; și
(ii) printr-un test destinat să demonstreze absența anticorpilor pentru bruceloză.

Cerințele cu privire la aceste teste și definirea statutului pentru tuberculoză și bruceloză al acestor exploatații vor fi stabilite în concordanță cu procedura națională. În așteptarea deciziilor prevăzute anterior vor continua să se aplice regulile naționale, în special cele cu privire la tuberculoză;

c) în conformitate cu procedura națională pot fi adoptate prevederi cu privire la leucoză.

(4) În cazul suinelor:

a) nu trebuie să provină dintr-o zonă care face obiectul măsurilor de interdicție asociate cu prezența pestei porcine africane, în conformitate cu legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine;
b) trebuie să provină dintr-o exploatație care nu este supusă nici uneia dintre restricțiile stabilite în legislația sanitară veterinară privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice ca rezultat al acestei boli;
c) trebuie să provină dintr-o exploatație liberă de bruceloză, în conformitate cu legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine, și să satisfacă cerințele relevante de sănătate animală stabilite de această legislație pentru suine;
d) atunci când nu provin dintr-o turmă/lot care respectă condițiile stabilite la lit. c) ele trebuie, în cele 30 de zile anterioare expedierii lor, să fie supuse, cu rezultate negative, unui test de laborator care să demonstreze absența anticorpilor pentru bruceloză;
e) cu privire la boala veziculoasă a porcului trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, așa cum este definită de legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine, în care a apărut un focar de boală veziculoasă a porcului. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni de la apariția ultimului focar în acea regiune;
f) cu privire la pesta porcină clasică trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, așa cum este definită de legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine, în care a apărut un focar de pestă porcină clasică. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariția ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea acestor măsuri în conformitate cu procedura națională;
g) cu privire la sindromul reproductiv și respirator porcin trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, așa cum este definită de legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine în care a fost înregistrat oficial un focar de sindrom de reproducție și respirator. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariția ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentei litere în concordanță cu procedura națională.

Art. 7. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că păsările, altele decât cele menționate în Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea sanitară veterinară pentru schimbul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de păsări și ouă de incubație, pot constitui obiectul comerțului doar dacă satisfac următoarele cerințe.

(2) În general ele trebuie:

a) să provină dintr-o exploatație în care nu a fost diagnosticată influența aviară în cele 30 de zile anterioare expedierii;
b) să provină dintr-o exploatație sau dintr-o zonă nesupusă la restricții în condițiile măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru combaterea bolii de Newcastle;
c) să fi fost carantinate, în conformitate cu legislația sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru importurile de animale provenite din țări terțe, dacă au fost importate din aceste țări, într-o exploatație în care au fost aduse după ce au intrat pe teritoriul României.

(3) Psitacidele trebuie:

a) să nu provină dintr-o exploatație și nici să nu fi fost în contact cu păsări dintr-o exploatație în care a fost diagnosticată psitacoza (Chlamydia psittaci). Perioada de interdicție de la ultimul caz înregistrat și perioada de tratament sub supraveghere veterinară, recunoscute în condițiile procedurii naționale, trebuie să fie de cel puțin două luni;
b) să fie identificate în conformitate cu legislația sanitară veterinară care reglementează controalele veterinare pentru comerțul intracomunitar cu animale vii. Metodele pentru identificarea psitacidelor, și în special a psitacidelor bolnave, vor fi stabilite în condițiile procedurii naționale;
c) să fie însoțite de un certificat sanitar veterinar semnat de medicul veterinar oficial.

Art. 8. - Autoritatea competentă se va asigura că albinele - Apis melifera pot face obiectul comerțului doar dacă satisfac următoarele cerințe:

a) provin dintr-o zonă în care nu există interdicții în legătură cu apariția și evoluția locii americane;
b) perioada interdicției trebuie să fie de cel puțin 30 de zile de la ultimul caz de boală înregistrat și data la care toți stupii situați pe o rază de 3 kilometri au fost controlați de autoritatea competentă, au fost arși sau tratați toți stupii infectați și inspectați conform legislației sanitare veterinare în vigoare;
c) în conformitate cu procedura națională, cerințele aplicate albinelor - Apis melifera sau cerințe echivalente pot fi aplicate și bondarilor;
d) sunt însoțite de un certificat sanitar veterinar, conform anexei nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, a cărui declarație este completată de autoritatea competentă, pentru a certifica respectarea cerințelor stabilite la lit. a).

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că lagomorfele pot face obiectul comerțului doar dacă satisfac următoarele cerințe:

a) trebuie să nu provină și să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatație în care este prezentă turbarea sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultima lună;
b) trebuie să provină dintr-o exploatație în care nici un animal nu prezintă semne clinice de mixomatoză.

(2) Autoritatea competentă va solicita un certificat de sănătate pentru mișcările lagomorfelor și va cere ca animalele trimise către România să fie însoțite de un certificat sanitar veterinar prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, care cuprinde următoarea declarație:
.Eu, subsemnatul, ............................, certific că lotul de mai sus respectă cerințele Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 159/2002 și că animalele nu au prezentat nici un semn clinic de boală la examinare.” Acest certificat trebuie să fie emis de medicul veterinar oficial. Dacă autoritatea competentă dorește să folosească această opțiune, va informa Comisia Europeană care trebuie să asigure că a fost respectată cerința stabilită la alin. (1).

(3) Republica Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord solicită prezentarea unui certificat de sănătate care să garanteze că cerința stabilită la alin. (1) lit. a) a fost respectată.

Art. 10. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că există o interdicție cu privire la comerțul cu dihori domestici, nurci și vulpi, care provin din sau au fost în contact cu animale dintr-o exploatație în care este prezentă turbarea sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultimele 6 luni, în măsura în care nu este aplicat nici un program sistematic de vaccinare.

(2) Pentru a face obiectul comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția comerțului între statele membre ale Uniunii Europene menționate la alin. (3), câinii și pisicile trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) animalele mai mari de 3 luni trebuie:

1. să nu prezinte nici un semn de boală și în special de boli contagioase ale speciilor, în ziua în care sunt expediate de la exploatație;

2. să fie tatuate sau să aibă implantat un sistem microcip de identificare, în concordanță cu regulile detaliate ce urmează să fie stabilite în condițiile procedurii naționale;

3. după vârsta de 3 luni, să fi fost vaccinate împotriva turbării, iar anual sau la intervale autorizate de autoritatea veterinară centrală a țării de expediere a vaccinului să fie supuse unei vaccinări de rapel; vaccinul utilizat să fie inactivat cu cel puțin o unitate internațională antigenică standard OMS -, măsurată în concordanță cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană și recunoscut în condițiile procedurii naționale;

4. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale și, dacă este posibil, etichetă autoadezivă;

5. câinii trebuie să fi fost vaccinați împotriva bolii Carr.;

6. să fie însoțite de un pașaport individual care permite ca animalul să fie identificat clar și care arată datele vaccinării și/sau de un certificat sanitar veterinar conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, completat de un medic veterinar oficial și suplimentat de următoarea declarație: „Eu, subsemnatul,......................., certific faptul că pisicile/câinii la care face referire acest certificat respectă cerințele Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 159/2002 și provin dintr-o exploatație în care nu a fost înregistrat nici un caz de turbare în ultimele 6 luni.”;

b) animalele mai mici de 3 luni trebuie:

1. să satisfacă cerințele pct. 1 și 5 ale lit. a);

2. să nu provină dintr-o exploatație care face obiectul restricțiilor mișcării animalelor din motive de sănătate animală;

3. să fi fost născute în exploatația de origine și să fi fost menținute în captivitate de la naștere.

(3) De la data de 1 iulie 1994, prin derogare de la prevederile alin. (2), punerea pe piață în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Republica Irlanda a câinilor și pisicilor care nu sunt originari din aceste țări va fi supusă următoarelor condiții:

a) în general, câinii și pisicile trebuie:

1. să nu prezinte nici un semn de boală contagioasă în ziua când sunt expediați de la exploatația în cauză;

2. să fi fost prevăzuți cu un sistem de identificare în concordanță cu regulile detaliate stabilite în condițiile procedurii naționale;

3. să fi fost născuți într-o exploatație și să fi fost menținuți în captivitate acolo de la naștere fără vreun contact cu animale sălbatice sensibile la turbare;

4. în cazul câinilor, să fi fost vaccinați împotriva bolii Carr.;

5. să fie transportați într-un mijloc de transport recunoscut pentru aceste scopuri de autoritatea veterinară competentă a țării de expediere;

6. să fie însoțiți de: o înregistrare individuală a vacinării, care permite identificarea clară a animalului și a originii sale și care arată datele vaccinării; un certificat sanitar veterinar redactat în condițiile procedurii naționale și completat de un medic veterinar oficial;

b) în plus, aceștia trebuie:

1. fie să fi fost vaccinați împotriva turbării după vârsta de 3 luni și cel puțin cu 6 luni înaintea expedierii, prin injectarea unui vaccin inactivat de cel puțin o unitate antigenică internațională - standard OMS - măsurată în concordanță cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană și recunoscut în condițiile procedurii naționale, cu vaccinare de rapel anuală sau la intervale stabilite de autoritatea veterinară centrală a statului de expediere pentru acest vaccin;

2. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale și, dacă este posibil, etichetă autoadezivă;

3. au fost supuși în urma vaccinării unui test serologic care prezintă un titru al anticorpilor de protecție de cel puțin 0,5 unități internaționale, test serologic care ar trebui să fie efectuat în concordanță cu specificațiile Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă testul este efectuat după prima vaccinare, el trebuie să fie efectuat între prima și a treia lună după vaccinare;

4. când condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) nu sunt întrunite, să fi fost trimiși sub supraveghere într-o stație de carantină autorizată de autoritatea veterinară centrală a țării de destinație pentru a efectua o perioadă de 6 luni de carantină.

(4) Deoarece Republica Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pot, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) și (3), să mențină reglementările lor naționale cu privire la carantină pentru toate carnivorele, primatele, liliecii și alte animale susceptibile la turbare, cuprinse în prezenta normă sanitară veterinară, despre care nu se poate demonstra că s-au născut în exploatația de origine și că au fost ținute în captivitate de la naștere, autoritatea competentă trebuie să țină seama de aceste prevederi atunci când expediază câini și pisici către Republica Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(5) Autoritatea competentă va desemna un institut specific care să stabilească criteriile necesare pentru standardizarea testelor serologice și va decide cu privire la responsabilitățile sale.

(6) Autoritatea competentă se va asigura că importatorii vor suporta costurile testelor serologice.

(7) În cadrul comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu procedura națională, prevederile art. 9 cu privire la turbare vor fi amendate pentru Republica Finlanda, Regatul Norvegiei și Regatul Suediei, ca urmare a situației epidemiologice indemne pentru această boală.

Art. 11. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că, fără a aduce atingere deciziilor ce trebuie luate pentru implementarea art. 21 și 23, doar materialul seminal, ovulele și embrionii care respectă condițiile stabilite la alin. (2),

(3) și (4) fac obiectul comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Materialul seminal al speciilor ovine, caprine și ecvidee trebuie, fără a aduce atingere unor criterii ce urmează a fi respectate pentru intrarea ecvideelor în cărțile genealogice ale unor rase specifice:

a) să fi fost colectat și prelucrat în vederea însămânțării artificiale într-un centru autorizat din punct de vedere sanitar veterinar, în conformitate cu cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, sau, în cazul ovinelor și caprinelor, prin derogare de la cele de mai sus, într-o exploatație care respectă legislația sanitară veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea veterinară privind comerțul intracomunitar cu ovine și caprine;
b) să fi fost colectat de la animale care îndeplinesc condițiile stabilite la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;
c) să fi fost colectat, procesat și conservat în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;
d) să fi fost însoțit în timpul transportului de un certificat sanitar veterinar care să respecte condițiile procedurii naționale.

(3) Ovulele și embrionii speciilor ovine/caprine, suine și ecvidee trebuie:

a) să fi fost prelevați de o echipă de colectare autorizată de autoritatea veterinară competentă a țării de origine și prelucrați într-un laborator adecvat, de la femele donatoare care îndeplinesc condițiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;
b) să fi fost tratați și depozitați în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;
c) să fie însoțiți în timpul transportului spre țara de destinație de un certificat de sănătate care corespunde specimenului ce urmează să fie definit în condițiile procedurii naționale.

(4) Materialul seminal folosit pentru însămânțarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. (2) în cazul oilor, caprelor și ecvideelor și ale Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și certificarea veterinară pentru comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de material seminal de porcine.

(5) Orice garanții suplimentare pot fi determinate în condițiile procedurii naționale.

Art. 12. - (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de legislația sanitară veterinară se vor aplica în special în ceea ce privește organizarea și urmărirea controalelor ce urmează să fie efectuate asupra animalelor, materialului seminal, ovulelor și embrionilor cuprinși în prezenta normă sanitară veterinară și care sunt însoțiți de un certificat de sănătate. Alte animale trebuie să provină din ferme supuse prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu privire la controalele efectuate la locul de origine și de destinație.

(2) Comunicarea locului de destinație, așa cum este prevăzut în legislația sanitară veterinară ce reglementează controalele veterinare privind comerțul intracomunitar cu animale vii, cu privire la animale, material seminal, ovule sau embrioni însoțiți de un certificat de sănătate în concordanță cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, va avea loc folosind sistemul Animo după implementarea acestuia pe teritoriul României.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă, atunci când se suspectează că prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate sau există dubii cu privire la sănătatea animalelor ori calitatea materialului seminal, ovulelor și embrionilor menționați la art. 1, va efectua orice controale pe care le consideră adecvate.

(4) Autoritatea competentă va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice violare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în special când se descoperă că certificatele sau documentele redactate nu corespund stării de sănătate reale a animalelor menționate la ar. 1, că identificarea animalelor sau marcarea materialului seminal, ovulelor și embrionilor în cauză nu respectă prezenta normă sanitară veterinară sau că animalele ori produsele în cauză nu au fost supuse controalelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 13. - (1) Comerțul cu animale din specii susceptibile la bolile menționate în anexa nr. 1 sau 2 la prezenta normă sanitară veterinară, când țara de destinație aplică garanția prevăzută la art. 14 și 15, și comerțul cu material seminal, ovule sau embrioni ai unor asemenea animale expediate la și de la organisme, institute ori centre autorizate în concordanță cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară vor fi supuse prezentării unui certificat sanitar veterinar care corespunde modelului din anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară. Acest document, care trebuie să fie completat de medicul veterinar oficial, trebuie să specifice că animalele, materialul seminal, ovulele sau embrionii provin dintr-un organism, institut ori centru autorizat în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară și trebuie să le însoțească în timpul transportului.

(2) Pentru a fi autorizate, organismele, institutele sau centrele vor prezenta autorității competente toate documentele relevante cu privire la bolile declarabile, pentru a putea fi respectate condițiile menționate în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) După primirea dosarului cu privire la cererea pentru aprobare sau pentru reînnoirea aprobării, autoritatea competentă îl va examina pe baza datelor pe care le conține și, când este cazul, a rezultatelor testărilor efectuate pe teren.

(4) Autoritatea competentă va retrage aprobarea în conformitate cu pct. III din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(5) Autoritatea competentă va trimite Comisiei Europene o listă cuprinzând organismele, institutele și centrele autorizate, împreună cu orice modificări ale listei.

Art. 14. - (1) Când autoritatea competentă elaborează sau a elaborat fie direct, fie prin intermediul crescătorilor un program voluntar ori obligatoriu de control sau de supraveghere pentru una dintre bolile menționate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, poate prezenta respectivul program Comisiei Europene, indicând în special:

a) distribuția bolii în teritoriul său;
b) dacă boala este declarabilă;
c) motive pentru inițierea programului, ținând seama de eficacitatea-costul său și de importanța bolii;
d) zona geografică în care programul urmează să fie aplicat;
e) categoriile de statut ce urmează să fie aplicate exploatațiilor, cerințele pentru fiecare specie de animale, când este introdusă într-o exploatație și procedurile de testare ce urmează să fie folosite;
f) procedurile de supraveghere a programului, incluzând implicarea crescătorilor în aplicarea programului de control sau de supraveghere;
g) măsura ce urmează să fie luată dacă, din orice motiv, o exploatație își pierde statutul său;
h) măsurile ce urmează să fie luate dacă rezultatele testărilor efectuate în condițiile programului sunt pozitive;
i) natura nediscriminatorie a comerțului în teritoriul țării vizate cu privire la comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Comisia va examina programele prezentate de autoritatea competentă. Programele pot fi aprobate, în condițiile procedurii comunitare, conform criteriilor stabilite la alin. (1). În condițiile aceleiași proceduri vor fi definite în același timp sau cel mai târziu în termen de 3 luni după prezentarea programelor garanții suplimentare, generale sau limitate, care pot fi cerute în comerț. Asemenea garanții nu trebuie să le depășească pe cele pe care România le implementează la nivel național.

(3) Programele înaintate de autoritatea competentă pot fi amendate sau completate în condițiile procedurii comunitare. În condițiile aceleiași proceduri pot fi făcute amendamente garanțiilor menționate la alin. (2).

Art. 15. - (1) Atunci când autoritatea competentă consideră că teritoriul său sau o parte a teritoriului său este liberă de una dintre bolile menționate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, animalele sensibile la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară, va prezenta Comisiei Europene documentația de sprijin adecvată, subliniind în special:

a) natura bolii și istoria apariției sale în teritoriul său:
b) rezultatele testării de supraveghere bazate pe investigații serologice, microbiologice, patologice sau epidemiologice;
c) perioada în care această boală a fost declarabilă autorităților competente;
d) perioada în care a fost efectuată supravegherea;
e) când este cazul, perioada în care vaccinarea împotriva bolii a fost interzisă și zona geografică vizată de interdicție;
f) aranjamentele pentru verificarea absenței bolii.

(2) Comisia va examina documentația prevăzută la alin. (1) și va transmite autorității competente decizia de aprobare sau de respingere a planului înaintat de aceasta. Dacă planul este acceptat, garanții suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute în cadrul comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi definite în condițiile procedurii naționale. Acestea nu trebuie să le depășească pe cele pe care România le implementează la nivel național. În așteptarea unei decizii România poate menține în tranzacțiile sale comerciale cerințele esențiale necesare pentru a menține statutul său.

(3) Autoritatea competentă va notifica Comisiei Europene orice schimbare în detaliile specificate la alin. (1). Garanțiile definite conform alin. (2) pot, în baza unei asemenea notificări, să fie amendate sau retrase în condițiile procedurii naționale.

CAPITOLUL III
Prevederi aplicabile importurilor în România

Art. 16. - Condițiile aplicabile importurilor de animale, material seminal, ovule și embrioni, la care se referă prevederile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie cel puțin echivalente celor stabilite la cap. II.

Art. 17. - (1) În scopurile aplicării uniforme a art. 16 se vor aplica prevederile următoarelor alineate.

(2) Numai animalele, materialul seminal, ovulele și embrionii menționate la art. 1, care satisfac următoarele cerințe, pot să fie importate în România:

a) trebuie să provină dintr-o țară terță de pe o listă ce urmează să fie elaborată conform alin. (3) lit. a);
b) trebuie să fie însoțite de un certificat de sănătate care corespunde modelului ce urmează să fie elaborat în condițiile procedurii naționale, semnat de autoritatea competentă a țării exportatoare, care certifică faptul că animalele, materialul seminal, ovulele și embrionii îndeplinesc condițiile adiționale sau oferă garanțiile echivalente menționate în alin. (4) și că provin din centre, organisme, institute sau centre de colectare autorizate, care oferă asemenea garanții.

(3) Următoarele prevederi vor fi stabilite în condițiile procedurii naționale:

a) fără a aduce atingere listei prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. e), o listă provizorie cuprinzând țările terțe sau părți din țările terțe, capabile să furnizeze autorității competente garanții echivalente celor prevăzute la cap. II, și o listă cuprinzând centrele de colectare care sunt capabile să dea aceste garanții. Această listă provizorie va fi extrasă din listele cuprinzând exploatațiile autorizate și inspectate de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau de către Comisia Europeană ori de către autoritatea competentă care a controlat aceste exploatații, în care se respectă principiile și regulile generale stabilite în prezenta normă sanitară veterinară;
b) actualizări ale acestei liste în baza inspecțiilor prevăzute la alin. (5);
c) cerințele specifice de sănătate animală, în special pentru protecția teritoriului României de anumite boli exotice, sau garanții echivalente celor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară. Cerințele specifice și garanțiile echivalente stabilite pentru țările terțe nu pot fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II.

(4) Lista prevăzută la alin. (3) poate include doar țările terțe sau părți din acestea:

a) din care importurile nu sunt interzise:

(i) ca rezultat al existenței uneia dintre bolile menționate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară sau al oricărei alte boli exotice;
(ii) cu excepția importului de bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee, în cazul altor animale la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, în condițiile unei decizii luate în conformitate cu procedura națională se va ține seama de starea lor de sănătate;

b) care, potrivit legislației lor și organizării serviciilor lor veterinare și a serviciilor de inspecții, puterilor unor asemenea servicii și supravegherii la care sunt supuse, au fost recunoscute ca fiind capabile de garantarea aplicării legislației lor în vigoare;

c) ale căror servicii veterinare sunt capabile să garanteze că sunt respectate cerințele de sănătate cel puțin echivalente celor stabilite la cap. II.

(5) Inspecțiile sanitare veterinare sunt efectuate astfel:

a) experții Comisiei Europene și ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua inspecții ad-hoc în România pentru a verifica dacă garanțiile date de autoritatea competentă cu privire la condițiile de producție și comercializare pot fi considerate echivalente celor aplicate în Comunitatea Europeană;
b) experții autorității competente pot efectua inspecții ad-hoc în țările terțe pentru a verifica dacă garanțiile date de autoritatea competentă a țării terțe în cauză, cu privire la condițiile de producție și comercializare, pot fi considerate echivalente celor aplicate în România.

(6) Până la organizarea inspecțiilor menționate la alin. (5) vor continua să se aplice reguli naționale aplicabile inspecției în țări terțe, cu condiția notificării către autoritatea competentă a oricărui caz de nerespectare a garanțiilor oferite în conformitate cu alin. (3), descoperit în timpul acestor inspecții.

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că animalele, materialul seminal, ovulele și embrionii la care face referire prezenta normă sanitară veterinară sunt importate în România numai dacă:

a) sunt însoțite de un certificat ce trebuie emis de medicul veterinar oficial; tipul de certificat va fi redactat în funcție de specie, în condițiile procedurii naționale;
b) au îndeplinit condițiile impuse de legislația sanitară veterinară în vigoare, cu referire la controalele efectuate la frontieră pentru importul din țări terțe de animale vii;
c) înaintea încărcării spre teritoriul României au fost supuse unui control de către medicul veterinar oficial pentru a asigura că au fost respectate condițiile de transport specificate în Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor în timpul transportului, în special cu privire la adăpare și furajare;
d) animalele menționate la art. 5-10 au fost ținute în carantină înainte de a fi comercializate, conform legislației sanitare veterinare în vigoare.

(2) Până la stabilirea condițiilor specifice pentru acest articol regulile naționale aplicabile importurilor din țări terțe, pentru care nu au fost adoptate asemenea cerințe, vor continua să se aplice cu condiția ca ele să nu fie mai favorabile decât cele stabilite la cap. II.

Art. 19. - În condițiile procedurii naționale vor fi stabilite următoarele măsuri:

a) cerințe specifice de sănătate a animalelor pentru importuri în România și natura și conținutul documentelor de însoțire pentru animale destinate grădinilor zoologice, circurilor, parcurilor de distracții sau laboratoarelor experimentale;
b) garanții adiționale celor prevăzute cu privire la diferitele specii de animale la care face referire prezenta normă sanitară veterinară, pentru a proteja pe teritoriul României speciile vizate.

Art. 20. - Principiile și regulile stabilite în legislația comunitară referitoare la controalele veterinare de frontieră ce se efectuează pentru animalele importate în România și urmărirea inspecțiilor ce urmează să fie efectuate de autoritatea competentă, precum și măsurile de protecție ce urmează să fie aplicate vor fi stabilite în conformitate cu procedurile naționale. Până la aplicarea deciziilor prevăzute de legislația menționată anterior regulile naționale relevante pentru aplicarea art. 8 vor continua să se aplice fără a se aduce atingere principiilor și regulilor menționate mai sus.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 21. - Orice modele de certificate aplicabile comerțului și condițiilor de sănătate animală ce urmează să fie respectate pentru a face posibilă comercializarea de animale, material seminal, ovule și embrioni, altele decât cele la care se face referire în art. 5-11, atunci când este necesar acest lucru, vor fi hotărâte în condițiile procedurii naționale.

Art. 22. - Anexele prezentei norme sanitare veterinare vor fi amendate în condițiile procedurii naționale, atunci când este necesar acest lucru. Anexa nr. 2 va fi revizuită înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, în special pentru a amenda lista bolilor, pentru a le include pe cele la care sunt susceptibile rumegătoarele și suinele și pe cele care sunt transmise prin material seminal, ovule sau embrioni de la ovine.

Art. 23. - În condițiile procedurii naționale, cerințe speciale pot fi stabilite, dacă este cazul, prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) și ale cap. II, pentru mișcarea animalelor de circ și de parcuri de distracții și pentru comerțul cu animale, material seminal, ovule și embrioni pentru grădini zoologice.

Art. 24. - Autoritatea competentă este autorizată să admită intrarea pe teritoriul României a animalelor, inclusiv păsări de colivie, a materialului seminal, a ovulelor și a embrionilor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, care au trecut prin teritoriul unei țări terțe, însoțite de un certificat de sănătate care respectă cerințele acestei norme sanitare veterinare.

Art. 25. - Dacă autoritatea competentă implementează un sistem alternativ de control care furnizează garanții echivalente celor stabilite în prezenta normă sanitară veterinară cu privire la mișcările în cadrul teritoriului său ale animalelor, materialului seminal, ovulelor și embrionilor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, poate acorda derogări de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. f), ale art. 8 lit. b) și ale art. 11 alin. (2) lit. d).

Art. 26. - În baza procedurii naționale pot fi adoptate măsuri de tranziție pentru o perioadă de 3 ani în scopul facilitării tranziției la noile condiții stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.


Luni, 20 septembrie 2021, 12:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.