HOTĂRÂRE nr.1.018 din 10 septembrie 2002
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 702/26 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, având în vedere dispozițiile art. 26 alin. (1) și ale art. 31 alin. (3) din Constituția României, ale art. 3 alin. (1) și (3) și ale art. 16 din Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, ale art. 12 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Autoritatea Națională pentru
Protecția Copilului și Adopție
Gabriela Coman,
secretar de stat

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu

București, 10 septembrie 2002.
Nr. 1.018.


ANEXĂ

REGULAMENT
cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare

Art. 1. - Serviciile publice specializate pentru protecția drepturilor copilului vor lua măsurile necesare referitoare la garantarea respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la comunicare serviciile publice specializate pentru protecția drepturilor copilului vor înainta spre aprobare consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București, măsurile propuse pentru garantarea respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare.

Art. 3. - Măsurile propuse vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele dispoziții referitoare la obținerea și difuzarea oricăror date sau informații legate de copilul aflat în plasament sau încredințare, în formă audio, video, scrisă sau sub orice altă formă:

a) Datele ori informațiile de orice natură referitoare la copilul aflat în plasament sau încredințare nu vor fi furnizate nici unei persoane fizice sau juridice decât după obținerea acordului prealabil scris al directorului serviciului public specializat pentru protecția drepturilor copilului cu privire la obținerea și diseminarea acestor date ori informații.
b) Solicitantul este obligat să informeze în scris directorul serviciului public specializat pentru protecția drepturilor copilului cu privire la scopul pentru care solicită datele ori informațiile, modalitățile de obținere a acestora, precum și data și modalitatea mediatizării acestora.
c) Accesul solicitantului în incinta serviciului ce urmează a fi vizitat se realizează numai cu acordul expres al directorului serviciului public specializat pentru protecția drepturilor copilului și însoțit de reprezentantul desemnat al serviciului public specializat pentru protecția drepturilor copilului.
d) Solicitantul este obligat să declare pe propria răspundere că datele ori informațiile ce urmează a fi obținute vor fi utilizate fără a aduce atingere imaginii și dreptului la intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare.
e) Luarea și prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii aflați în plasament sau încredințare se pot realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului legal al copilului.

Art. 4. - După aprobarea prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului București, a măsurilor propuse, serviciul public specializat pentru protecția drepturilor copilului le va aduce la cunoștință în termen de 3 zile tuturor serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului din subordine.


Marți, 22 ianuarie 2019, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.