PROGRAM
de colaborare în domeniile culturii, științei și învățământului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse pe anii 2001-2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 722/3 oct. 2002

În conformitate cu art. 25 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, științei și învățământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993, Guvernul României și Guvernul Federației Ruse, denumite în continuare părți,
au convenit următorul Program de colaborare în domeniile culturii, științei și învățământului pe anii 2001-2003:

CAPITOLUL I
Cultură și artă

ARTICOLUL 1

Părțile vor sprijini participarea oamenilor de cultură și de artă, a specialiștilor și a reprezentanților statelor lor la diferite manifestări culturale, inclusiv la festivaluri, concursuri și simpozioane naționale și internaționale, organizate pe teritoriul celor două state.

Părțile vor continua schimbul regulat de informații, de reviste, cataloage și materiale privind evenimente ale vieții culturale din cele două state, în scopul mai bunei cunoașteri a valorilor spirituale ale popoarelor României și Federației Ruse.

ARTICOLUL 2

Părțile vor încuraja colaborarea directă dintre instituții muzicale și teatrale, colective artistice profesioniste și de amatori din România și din Federația Rusă în scopul realizării, pe bază de reciprocitate, a unor turnee artistice sau al participării artiștilor la spectacole.

ARTICOLUL 3

Părțile vor sprijini schimburile de expoziții de artă. Dimensiunea și tematica expozițiilor, termenele și condițiile de desfășurare a acestora vor fi convenite direct între instituțiile organizatoare.

ARTICOLUL 4

Părțile vor contribui la colaborarea directă dintre muzee din România și Federația Rusă prin schimb de expoziții, publicații științifice, informații, periodice și alte publicații, schimb de specialiști în istoria artei, istorie, arheologie, științele naturii, etnografie, restaurarea și conservarea bunurilor culturale.

Volumul schimburilor va fi de 4 specialiști pentru 7 zile de fiecare parte.

ARTICOLUL 5

Părțile vor efectua schimburi de specialiști în scopul studierii metodologiei restaurării monumentelor istorice.

Tematica schimburilor și componența delegațiilor vor fi stabilite prin înțelegere reciprocă între instituțiile interesate. Volumul schimburilor va fi de 4 persoane pe timp de 10 zile pentru fiecare parte.

Părțile vor depune eforturi pentru păstrarea monumentelor cultural-istorice și a altor obiective ale culturii materiale și spirituale ale unui stat, aflate pe teritoriul celuilalt stat. O atenție deosebită va fi acordată păstrării monumentelor și locurilor legate de istoria celor două popoare.

ARTICOLUL 6

În conformitate cu legislația internă proprie și cu obligațiile internaționale, părțile vor lua măsuri pentru a preveni introducerea și scoaterea ilegală din țară a valorilor culturale ale fiecăreia dintre părți, vor asigura conlucrarea organelor competente din cele două state în scopul de a face schimb de informație și de a adopta măsurile legate de restabilirea drepturilor legale de proprietate asupra valorilor culturale și de a le restitui proprietarilor de drept.

ARTICOLUL 7

Părțile vor încuraja colaborarea dintre biblioteci prin schimb de cărți, publicații și alte mijloace de informare, precum și prin schimb de specialiști, în vederea participării la conferințe, seminarii și la alte manifestări de interes comun.

ARTICOLUL 8

Părțile vor încuraja colaborarea directă dintre agențiile de concerte și alte organizații din cele două state, în scopul realizării schimburilor de artiști interpreți și colective artistice.

ARTICOLUL 9

Părțile vor sprijini organizarea pe baze comerciale a turneului în România al Teatrului Mare din Rusia, în luna iunie 2001.

ARTICOLUL 10

Părțile vor acorda sprijin cetățenilor Federației Ruse de etnie română și cetățenilor României de etnie rusă în păstrarea tradițiilor și valorilor lor culturale, inclusiv a limbii materne.

ARTICOLUL 11

Părțile vor sprijini activitatea asociațiilor și a fundațiilor din România și din Federația Rusă în scopul cunoașterii reciproce a istoriei, a vieții cultural-științifice și social-economice.

ARTICOLUL 12

Părțile vor stimula contactele directe dintre organizațiile din statele lor, care se ocupă de editarea și difuzarea tipăriturilor.

Părțile vor acorda sprijin participării organizațiilor interesate din statele lor la târguri internaționale de carte și la manifestări similare, care se desfășoară pe teritoriile statelor lor, în perioada de valabilitate a Programului. În acest scop organizațiile interesate vor face schimb de informații privind termenele și condițiile de desfășurare a acestora.

ARTICOLUL 13

Părțile vor încuraja colaborarea directă dintre uniunile și asociațiile de creație din cele două state, care se va desfășura în conformitate cu înțelegerile dintre acestea.

Volumul și conținutul schimburilor reciproce se vor conveni de către uniunile și asociațiile interesate.

ARTICOLUL 14

Părțile vor colabora pentru aplicarea programelor și a proiectelor culturale, inițiate sau susținute de UNESCO, Consiliul Europei și de alte instituții și organizații internaționale la care cele două state sunt membre.

ARTICOLUL 15

Părțile vor sprijini încheierea unei înțelegeri de colaborare între Ministerul Culturii și Cultelor din România și Ministerul Culturii din Federația Rusă.

ARTICOLUL 16

Părțile vor sprijini colaborarea în domeniul cinematografiei și legăturile dintre uniuni de creație, organizații de învățământ, de cercetare științifică și de arhive în această sferă.

Părțile vor acorda sprijin stimulării investițiilor în realizarea în comun a unor producții cinematografice și vor examina posibilitatea încheierii unui acord privind colaborarea în acest domeniu.

Fiecare parte va sprijini participarea celeilalte părți prin prezentarea filmelor și trimiterea delegațiilor la festivaluri de film și la alte manifestări cinematografice necomerciale care au loc pe teritoriul statului său.

Părțile vor sprijini organizarea de săptămâni ale filmului din România și Federația Rusă pe bază de reciprocitate.

ARTICOLUL 17

Părțile vor contribui la colaborarea directă dintre societățile naționale de radio și televiziune din cele două state și la schimbul de programe și corespondenți TV și radio, precum și de informații privind dezvoltarea televiziunii și radioului.

CAPITOLUL II
Știință și cercetare

ARTICOLUL 18

Părțile vor sprijini realizarea Acordului privind colaborarea științifică dintre Academia Română și Academia Rusă de Științe și a Protocolului privind colaborarea dintre Academia Română și Academia Rusă de Științe, semnate la București la 24 mai 1993.

Academia Română și Academia Rusă de Științe vor stimula colaborarea în domeniul cercetărilor fundamentale și de perspectivă pe teme care au o importanță teoretică și practică deosebită.

ARTICOLUL 19

Părțile vor sprijini realizarea Acordului privind colaborarea în domeniul științei și tehnologiei dintre Ministerul Cercetării și Tehnologiei din România și Ministerul Științei și Politicii Tehnice din Federația Rusă, semnat la București la 2 martie 1995.

CAPITOLUL III
Educație

ARTICOLUL 20

Partea rusă va acorda anual burse cetățenilor României pentru a studia în instituții de învățământ din Federația Rusă, finanțate din bugetul federal. Cota anuală se va preciza pe canale diplomatice.

ARTICOLUL 21

Părțile vor dezvolta în mod special colaborarea în domeniul învățării limbii și literaturii române în Federația Rusă și învățării limbii și literaturii ruse în România.

Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă vor sprijini îmbunătățirea calității predării limbii române și, respectiv, a limbii ruse ca limbi materne în fiecare stat. Ele vor colabora în domeniul elaborării de manuale și materiale didactice pentru predarea limbii române și ruse ca limbi materne în școli cu predare în limba română din Federația Rusă și, respectiv, școli cu predare în limba rusă din România. De asemenea, se va realiza colaborarea în următoarele forme:

a) profesori de limba și literatura română vor fi invitați să predea în unități de învățământ interesate din Federația Rusă, la cererea Ministerului Învățământului din Federația Rusă;
b) profesori de limba și literatura rusă vor fi invitați să predea în unități de învățământ interesate din România, la cererea Ministerului Educației și Cercetării din România.

ARTICOLUL 22

Părțile vor încuraja colaborarea directă dintre instituții de învățământ pentru efectuarea unui schimb de experiență în sistemul de învățământ la toate nivelurile din ambele state.

ARTICOLUL 23

Părțile vor efectua schimburi de studenți, doctoranzi și specialiști pe bază de reciprocitate. Aceste schimburi vor fi reglementate prin protocoale între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă.

ARTICOLUL 24

În scopul perfecționării calității predării limbii române și limbii ruse, instituțiile de învățământ interesate ale părților vor primi studenți și profesori la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație.

Condițiile, termenele de primire și numărul studenților care vor fi primiți în instituțiile române și ruse de învățământ superior se vor conveni între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă.

ARTICOLUL 25

Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă vor face schimb de materiale informative în scopul asigurării prezentării obiective a istoriei, geografiei, dezvoltării economice și sociale a fiecărui stat în manualele școlare, cursurile universitare și în edițiile enciclopedice publicate în celălalt stat.

Părțile vor studia posibilitatea reluării activității Comisiei mixte pentru manuale școlare și universitare.

ARTICOLUL 26

Personalul misiunilor diplomatice și al altor reprezentanțe de stat, precum și membrii familiilor lor - soție, soț și copii - pot studia în statul primitor la toate formele de învățământ, fără plata taxelor școlare, în instituții de învățământ de stat (peste cota stabilită de schimburi de studenți).

Părțile își vor acorda un număr convenit de burse pentru finalizarea studiilor după încheierea misiunii acestor categorii de persoane, în limita cotei stabilite prin protocolul privind colaborarea și schimburile dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă.

CAPITOLUL IV
Schimburi în alte domenii

ARTICOLUL 27

Părțile vor sprijini colaborarea în domeniul dreptului de autor sau al drepturilor conexe dreptului de autor. În acest scop vor acorda sprijin contactelor dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau drepturilor conexe din România și Societatea rusă a drepturilor de autor. Acestea vor studia problema încheierii unui acord de reprezentare reciprocă a intereselor membrilor lor pe teritoriile celor două state în domeniul protecției dreptului de autor, precum și a drepturilor conexe ale acestora.

ARTICOLUL 28

Părțile vor sprijini colaborarea în domeniul educației fizice și sportului și vor stimula contactele și schimburile directe dintre instituțiile sportive de stat, precum și dintre cluburi și federații, prin schimb de delegații de sportivi, antrenori, specialiști în domeniul sportului. Ele vor sprijini aplicarea Înțelegerii dintre Ministerul Tineretului și Sportului din România și Ministerul Culturii Fizice, Sportului și Turismului din Federația Rusă privind cooperarea în domeniul educației fizice și sportului, semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999.

Conținutul și condițiile acestei colaborări se vor stabili direct între instituțiile și organizațiile interesate din România și din Federația Rusă.

ARTICOLUL 29

Părțile vor stimula legăturile dintre organizațiile și instituțiile de stat care se ocupă de problemele politicii de tineret, precum și dintre organizațiile neguvernamentale de tineret din cele două state.

Părțile vor stimula schimbul de delegații și grupuri de tineri, schimbul de informații și documentație privind problemele de tineret.

Părțile vor studia posibilitatea pregătirii și semnării unui protocol interdepartamental privind colaborarea în domeniul politicii de tineret.

În acest scop ele vor face schimb de delegații de reprezentanți ai instituțiilor de stat pentru problemele tineretului de câte 3 persoane pe perioade de câte 5 zile.

ARTICOLUL 30

Părțile vor sprijini colaborarea dintre instituțiile de arhive ale celor două state.

În acest scop Arhivele Naționale ale României și Serviciul arhivistic federal al Rusiei vor semna un acord privind colaborarea în domeniul arhivelor.

ARTICOLUL 31

Părțile vor sprijini schimburile turistice în scopul cunoașterii reciproce a modului de viață, a istoriei, a patrimoniului cultural și natural al ambelor state.

Părțile vor încuraja colaborarea dintre organizațiile de turism din cele două state.

Conținutul și condițiile acestei colaborări vor fi stabilite în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.

CAPITOLUL V
Condiții organizatorice și financiare

Realizarea prezentului program se va face pe baza următoarelor condiții organizatorice și financiare, dacă nu se stabilește altfel.

ARTICOLUL 32

Părțile vor oferi anual studenților, persoanelor venite la specializare și doctoranzilor statului partener (inclusiv persoanelor trimise până la semnarea prezentului program):

a) învățământ gratuit;
b) plata burselor;
(i) pentru cetățenii ruși: studenți, doctoranzi și persoane care efectuează stagii de specializare - în cuantumul stabilit pentru studenții străini, doctoranzi și persoane venite la specializare în România, cu indexarea corespunzătoare;
(ii) pentru cetățenii români: studenți, doctoranzi și persoane care efectuează stagii de specializare - în cuantumul stabilit pentru studenți, doctoranzi și persoane care efectuează stagii de specializare în Federația Rusă, cu indexarea corespunzătoare;
c) cazarea în cămine studențești, în conformitate cu legislația statului părții primitoare.

Partea trimițătoare suportă cheltuielile de transport de la capitala statului său până la locul de studii și retur pentru studenți, doctoranzi, persoane care efectuează stagii de specializare și profesori (nu mai mult decât o dată pe an).

ARTICOLUL 33

Părțile vor asigura profesorilor de limba și literatura română, respectiv limba și literatura rusă, plata salariului în conformitate cu legislația statului părții primitoare, avându-se în vedere gradul didactic și vechimea în învățământ, precum și cazarea în funcție de posibilitățile instituțiilor de învățământ primitoare.

ARTICOLUL 34

Partea primitoare va asigura participanților la schimburile prevăzute în prezentul program asistența medicală necesară în caz de îmbolnăviri infecțioase și urgențe medico-chirurgicale, în conformitate cu legislația internă.

ARTICOLUL 35

1. Partea trimițătoare suportă cheltuielile de transport pentru participanții la schimburile prevăzute în prezentul program și pentru transportul bagajului artistic (exponate, recuzită, instrumente muzicale) până în capitala statului primitor și retur, cu excepția cazurilor în care, în baza unor înțelegeri scrise, s-a stabilit altfel.

2. Partea primitoare suportă cheltuielile de transport pe teritoriul statului său pentru participanții la schimburi, masă, cazare, vizitarea unor instituții de cultură, precum și transportul pentru bagaj artistic, cu excepția cazurilor în care, în baza unor înțelegeri scrise, s-a stabilit altfel.

ARTICOLUL 36

Cheltuielile privind participarea la conferințe, seminarii, simpozioane, târguri internaționale vor fi suportate de partea trimițătoare, cu excepția cazurilor în care în invitații, în regulamentul acțiunii sau printr-o înțelegere scrisă se prevede altfel.

ARTICOLUL 37

Cheltuielile pentru publicații și pregătirea copiilor materialelor documentare, precum și pentru transportul acestora revin părții trimițătoare, cu excepția cazurilor în care, printr-o înțelegere scrisă, se prevede altfel.

ARTICOLUL 38

Organizarea expozițiilor se face după cum urmează:

1. cheltuielile pentru închirierea sălii, organizare, instalare și publicitate se suportă de partea primitoare;

2. cheltuielile de asigurare a exponatelor pe perioada transportului și a aflării lor pe teritoriul statului primitor revin părții trimițătoare, cu excepția cazurilor în care, printr-o înțelegere scrisă, s-a convenit altfel;

3. partea primitoare asigură paza obiectelor, iar în caz de pierdere sau deteriorare a acestora va furniza atestările necesare legitimării pretențiilor ce rezultă din asigurare, obligându-se să nu întreprindă nici un fel de lucrări de restaurare în afară de luarea unor măsuri de intervenție de primă necesitate.

Gradul de deteriorare, responsabilitatea părților și culpa personală vor fi stabilite de o comisie competentă compusă din reprezentanți ai celor două părți.

Lucrările de restaurare se vor efectua de către reprezentanții părții căreia îi aparțin exponatele deteriorate;

4. condițiile de organizare a expozițiilor pot fi convenite, de asemenea, prin protocoale separate.

CAPITOLUL VI
Prevederi generale

ARTICOLUL 39

Schimburile stipulate în prezentul program nu exclud posibilitatea organizării, prin înțelegere reciprocă, și a altor manifestări și schimburi în domeniile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse în domeniile culturii, științei și învățământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.

ARTICOLUL 40

Acțiunile prevăzute în prezentul program se vor realiza în conformitate cu legislația internă a ambelor state.

ARTICOLUL 41

Părțile consideră că ministerele, instituțiile, organizațiile și uniunile de artă din România și din Federația Rusă, participante la realizarea prezentului program, pot încheia cu partenerii lor acorduri de colaborare, precum și protocoale și planuri de lucru, în care se vor concretiza condițiile, termenele și alte detalii pentru îndeplinirea acțiunilor și schimburilor prevăzute în prezentul program.

ARTICOLUL 42

Prezentul program va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care părțile își comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului program și va fi valabil până la data de 31 decembrie 2003.

Semnat la București la 24 aprilie 2002, în două exemplare, fiecare în limbile română și rusă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Pentru Guvernul Federației Ruse,
Valerii F. Kenealkin,
ambasador extraordinar și plenipotențiar


Duminică, 24 octombrie 2021, 21:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.