LEGE nr.550 din 14 octombrie 2002
privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Textul actului publicat în M.Of. nr. 803/5 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite în continuare spații comerciale sau de prestări de servicii.

(2) Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin negociere directă sau, după caz, prin licitație publică cu strigare, în condițiile prezentei legi.

Art. 2. - (1) Dispozițiile prezentei legi sunt aplicabile și spațiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele cazuri:

a) când fostul proprietar a primit despăgubiri potrivit acordurilor internaționale încheiate de România, în condițiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/2001;
b) când persoana îndreptățită a pierdut dreptul de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001;
c) când persoana îndreptățită a optat pentru măsuri reparatorii prin echivalent, în condițiile legii;
d) când imobilele nu se restituie persoanelor îndreptățite și rămân în administrarea deținătorilor actuali, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

(2) Dispozițiile prezentei legi sunt aplicabile și spațiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele aflate în zona de protecție a unui monument istoric. Vânzarea acestor spații se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 3. - (1) Dispozițiile prezentei legi nu sunt aplicabile spațiilor comerciale sau de prestări de servicii reglementate de Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Până la adoptarea legii speciale privind regimul juridic al imobilelor care au aparținut cultelor religioase sau comunităților minorităților naționale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisă înstrăinarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele în cauză ori schimbarea destinației acestora.

Art. 4. - În înțelesul prezentei legi, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

a) vânzător - consiliul județean, consiliul local al comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București sau regia autonomă de interes local care are în administrare, respectiv în patrimoniu, spații comerciale sau de prestări de servicii. Vânzătorul încheie contracte de vânzare-cumpărare în numele statului sau în nume propriu, după caz, în condițiile prezentei legi;
b) cumpărător - orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o unitate administrativteritorială este acționar majoritar;
c) spațiu comercial - spațiul destinat actelor și faptelor de comerț, astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial;
d) spațiu pentru prestări de servicii - spațiul destinat prestării unor servicii către persoanele fizice sau juridice.

CAPITOLUL II
Reguli comune privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi consiliile județene și consiliile locale vor aproba, prin hotărârea a două treimi din numărul consilierilor, lista spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea lor, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor prezentei legi.

(2) În cazul spațiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, hotărârea prevăzută la alin. (1) se adoptă pe baza propunerii consiliului de administrație al regiei autonome respective.

(3) Prefecții vor veghea ca hotărârea prevăzută la alin. (1) să cuprindă toate spațiile comerciale sau de prestări de servicii care cad sub incidența prezentei legi. În acest scop hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene vor fi comunicate prefecților în termen de cel mult 3 zile de la adoptare și vor fi afișate la sediul primăriei, respectiv al consiliului județean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situația în care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instanței de contencios administrativ. Sesizarea și judecata se fac în procedură de urgență. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

(4) În cazul municipiului București lista spațiilor supuse vânzării se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, pe sectoare. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 6. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare comună, oraș, municipiu, sector al municipiului București sau județ, în care există spații care cad sub incidența prezentei legi, se constituie o comisie pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, denumită în continuare comisie. Comisia se constituie prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, și va fi formată din 5 membri titulari și 2-3 membri supleanți, după cum urmează:

a) 3 reprezentanți ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului județean în a cărui administrare se află spațiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deținătoare a spațiului; desemnarea reprezentanților consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor;
b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de președintele consiliului județean; stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administrație al regiei autonome;
c) un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, desemnat de directorul general.

(2) Pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate prin dispoziție a primarilor de sectoare se constituie, prin dispoziție a primarului general, o comisie a municipiului București, în componența prevăzută la alin. (1).

(3) Dacă persoanele care urmează să facă parte din comisie nu sunt nominalizate în termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componența comisiei.

(4) Membrii comisiei își desemnează un președinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului București.

(5) Membrii comisiei nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la persoana juridică, respectiv nu pot fi soț/soție, rude sau afini până la gradul al 4-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spațiului comercial sau de prestări de servicii. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alți membri din rândul supleanților.

(6) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizație al cărei cuantum și condiții de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau județean, cu avizul direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, și se achită din fondurile realizate din vânzarea spațiilor comerciale.

(7) Încălcarea dispozițiilor legale privind constituirea comisiilor poate fi contestată în termen de 5 zile de la constituirea acestora, de către persoanele interesate, la secția de contencios administrativ a tribunalului. Instanța soluționează cererea în camera de consiliu, în termen de 48 de ore de la sesizare. Hotărârea este definitivă și irevocabilă.

Art. 7. - (1) Comisia are următoarele atribuții:

a) ține evidența spațiilor care cad sub incidența prezentei legi;
b) stabilește prețul minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare;
c) selectează evaluatorul spațiilor supuse vânzării prin licitație publică;
d) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază prețul de vânzare cu solicitantul;
e) organizează licitația publică cu strigare, dacă este cazul;
f) aprobă vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art. 8. - (1) În vederea vânzării spațiului comercial sau de prestări de servicii, comisia stabilește un preț minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie prin licitație publică organizată în termen de 10 zile de la constituirea comisiei.

(2) Prețul minim de vânzare, stabilit potrivit alin. (1), va fi avut în vedere ca bază de negociere, în cazul vânzării prin negociere directă, respectiv va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitație publică cu strigare.

(3) Raportul de evaluare și stabilirea prețului de vânzare pot fi contestate de persoanele interesate, în termen de 5 zile de la depunerea raportului, la secția de contencios administrativ a tribunalului. Judecata se face de urgență, cu citarea contestatorului, a comisiei și a evaluatorului. Comisia este reprezentată de președintele acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă și irevocabilă.

Art. 9. - (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spațiu comercial sau de prestări de servicii, potrivit prezentei legi, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și prețul obținut pentru spațiul vândut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.

(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea nelegală și netemeinică a acestuia poate fi contestată la secția de contencios administrativ a tribunalului, de către partea interesată, în condițiile art. 8 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - (1) Contractul de vânzare-cumpărare a spațiului comercial sau de prestări de servicii se încheie în termen de 15 zile de la data finalizării procedurii de vânzare, potrivit prezentei legi, și se semnează, din partea vânzătorului, de președintele consiliului județean sau de vicepreședintele desemnat în acest scop, de primar ori, după caz, de președintele consiliului de administrație al regiei autonome.

(2) Refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat în justiție în condițiile art. 8 alin. (3).

Art. 11. - (1) Prețul de vânzare al spațiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achita în rate de către cumpărătorii comercianți sau de către prestatorii de servicii, autorizați în baza Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, cu modificările ulterioare - persoane fizice și asociații familiale -, sau de societățile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor micii și mijlocii, în condițiile legii.

(2) În celelalte cazuri încheierea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea integrală a prețului se vor face în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea negocierilor și convenirea prețului.

(3) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situația de a cumpăra, în condițiile prezentei legi, două sau mai multe spații comerciale sau de prestări de servicii situate în aceeași comună, oraș sau municipiu ori în unități administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vânzarea în rate doar pentru unul dintre spații, la alegerea cumpărătorului.

(4) În acest scop cumpărătorul va semna o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpărarea unui alt spațiu comercial sau de prestări de servicii.

(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și în municipiul București.

(6) Dispozițiile alin. (3), (4) și (5) nu se aplică spațiilor de producție și de prestări de servicii.

Art. 12. - (1) Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuți la art. 11 alin. (1) în următoarele condiții:

a) avans de 25% din prețul de vânzare;
b) rate lunare eșalonate pe un termen de până la 3 ani, fără acordarea unor termene de grație;
c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%.

(2) Comisia va solicita cumpărătorului constituirea de garanții pentru asigurarea plății ratelor, cum ar fi:

a) scrisoare de garanție emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care o bancă română are relații de corespondent;
b) constituirea unei ipoteci pe spațiul care face obiectul vânzării;
c) garanția personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetățenie, respectiv de naționalitate română, în condițiile Codului comercial, constând într-o obligație unilaterală și necondiționată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parțial ori integral, de către debitor.

(3) Vânzătorul va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(4) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență două rate succesive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (3), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

Art. 13. - (1) Terenul aferent spațiului comercial sau de prestări de servicii se vinde o dată cu acesta, dacă este clarificată situația sa juridică și dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Prețul de vânzare al terenului aferent se determină pornind de la valoarea de circulație a terenului, determinată pe baza următoarelor criterii:

a) situarea terenului în localitate;
b) categoria localității și zona în cadrul localității, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, cu modificările ulterioare.

(2) Terenul a cărui situație juridică se clarifică după data vânzării spațiului comercial sau de prestări de servicii, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale, va fi vândut cumpărătorului spațiului, la cererea acestuia, prin negociere directă, avându-se în vedere valoarea de circulație a terenului, stabilită potrivit alin. (1).

(3) Terenul proprietate publică, aferent spațiului care se vinde, se atribuie direct cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face prin negociere directă între concedent și concesionar, fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini și fără nici o formă de publicitate.

(4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit numai de persoane fizice și juridice române. Cumpărătorul spațiului comercial sau de prestări de servicii, persoană fizică ori juridică străină, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent în condițiile prevăzute la alin. (3).

Art. 14. - Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu și, în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se deduc din încasările obținute.

Art. 15. - Sumele obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 15%, diferența fiind virată la bugetele locale respective, într-un cont special, și va fi utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile județene sau de consiliile locale vânzătoare.

CAPITOLUL III
Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii prin negociere directă

Art. 16. - Vânzarea spațiilor comerciale, de prestări de servicii și de producție către comercianții, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc în baza unui contract de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune sau leasing, încheiat în condițiile legii și valabil la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiază de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au înregistrat restanțe la plata chiriei cel puțin 6 luni consecutive din momentul încheierii contractului cu vânzătorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vânzătorul (subînchirieri nepermise, divizare în scopul unor asocieri nepermise), precum și persoanele fizice sau juridice care au obligații neachitate față de stat la data vânzării spațiului.

Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele prevăzute la art. 16 vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) spațiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitație publică cu strigare, în condițiile prezentei legi.

Art. 18. - (1) Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(2) Dacă solicitantul se încadrează în condițiile prevăzute la art. 4 lit. b) și la art. 16, se trece la negocierea directă a vânzării spațiului.

Art. 19. - (1) Prețul de vânzare al spațiului comercial sau de prestări de servicii se stabilește prin negociere directă între cumpărător și comisie, pornindu-se de la prețul minim de vânzare al spațiului, determinat potrivit art. 8.

(2) Pentru stabilirea prețului minim de vânzare al spațiilor raportul de evaluare va evidenția valoarea investițiilor efectuate de către solicitant.

(3) Deducerea valorii investițiilor efectuate, indiferent de natura acestora, se face numai dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spațiului;
b) au fost executate pe baza unei autorizații de construire, în condițiile legii.

(4) Valoarea investițiilor deduse în condițiile alin. (3) nu poate depăși jumătate din valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

(5) Dispozițiile art. 8, 9 și 10 privind contestația în justiție se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV
Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii prin licitație publică cu strigare

Art. 20. - Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, cu excepția celor care se vând prin negociere directă în condițiile prezentei legi, se realizează prin licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Art. 21. - (1) Comisia va face public anunțul de vânzare a spațiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 5, în termen de 15 zile de la aprobarea listei.

(2) Anunțul de vânzare va cuprinde:

a) denumirea și sediul vânzătorului, precum și individualizarea spațiului supus vânzării;
b) locul, data și ora începerii licitației;
c) numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare;
d) documentele necesare pentru participarea la licitație;
e) garanția de participare la licitație, constituită potrivit legii; garanția de participare la licitație nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului comercial sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare;
f) taxa de participare la licitație.

(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitație:

a) pentru societăți comerciale:

1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

2. scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

3. dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

4. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

b) pentru comercianți sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale: copie de pe actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum și de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

(4) Anunțul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale și naționale de largă circulație și se afișează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte de data ținerii licitației.

Art. 22. - (1) Licitația are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

(2) Licitația se desfășoară după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în cădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din prețul de pornire.

(3) În cazul în care nu se oferă prețul minim de vânzare, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații.

(4) A doua licitație este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

(5) În cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 50% din prețul minim de vânzare, comisia de licitație poate solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. - Procedurile de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor continua, cu recunoașterea valabilității actelor și a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispozițiilor legale anterioare.

Art. 24. - (1) În cazul spațiilor comerciale sau de prestări de servicii trecute în proprietatea statului în condițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la data încheierii procedurilor de restituire, prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dreptului de a depune o solicitare în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1).

(2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.

Art. 25. - Președinții consiliilor județene și primarii vor comunica lunar Ministerului Administrației Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Art. 26. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 27. - Alte litigii decât cele prevăzute la art. 8, 9 și 10, cu privire la desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, a consiliilor locale sau a regiilor autonome de sub autoritatea acestora, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ, nefiind obligatorie procedura prealabilă.

Art. 28. - Spațiile comerciale sau de prestări de servicii cumpărate în condițiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii și nu pot fi folosite decât pentru activități de producție, de comerț și de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 și 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 și 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 14 octombrie 2002.
Nr. 550.


Duminică, 25 octombrie 2020, 04:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.