LEGE nr.73 din 4 mai 2000
privind Fondul pentru mediu
Textul actului republicat în M.Of. nr. 889/9 dec. 2002

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Se înființează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul național de acțiune pentru protecția mediului, în conformitate cu normele și standardele de mediu în vigoare.

Art. 2. - (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu se aprobă de către Guvern, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

CAPITOLUL II
Administrarea Fondului pentru mediu

Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în cele ce urmează Administrația Fondului, instituție de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, având sediul în municipiul București.

(2) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește respectarea prevederilor legale privind alimentarea și gestionarea Fondului pentru mediu;
b) întocmește planul anual de lucru și bugetul de venituri și cheltuieli;
c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;
d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate;
e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.

(3) Structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Administrația Fondului are personal propriu care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului.

(5) În îndeplinirea funcțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.

Art. 4. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:

a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Administrației Publice și președinții în exercițiu ai consiliilor de dezvoltare regională;
b) directorul general al Administrației Fondului.

(2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți. Președintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor și Protecției Mediului. Vicepreședinții sunt reprezentanții nominalizați de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății și Familiei. Președintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia și conduce ședința de avizare.

(3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizații pentru activitatea desfășurată.

(4) Comitetul de avizare analizează și adoptă prin vot:

a) criteriile și metodologiile de selectare a proiectelor;
b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanțare în anul respectiv;
c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;
d) modalitățile de susținere a proiectelor și, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile.

Art. 5. - (1) Comitetul director este constituit din președinte, care este directorul general al Administrației Fondului, și directorii direcțiilor de specialitate ai acesteia.

(2) Directorul general al Administrației Fondului este numit și revocat, în condițiile legii, de către ministrul apelor și protecției mediului și este asimilat cu funcția de director general din minister. Directorul general asigură conducerea curentă a Administrației Fondului și o reprezintă în relațiile cu terții.

(3) Comitetul director are următoarele atribuții:

a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile și metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;
b) fundamentează și elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu;
c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanțare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;
d) evaluează și prezintă prioritățile și proiectele pentru care se solicită susținere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;
e) propune modalitățile de susținere a proiectelor și, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile;
f) întocmește bilanțul contabil pe care îl înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;
g) asigură respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu și supraveghează implementarea proiectelor adoptate;
h) întocmește raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public.

Art. 6. - (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanțare, cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură prin bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(2) Începând cu al doilea an de funcționare cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.

Art. 7. - (1) Operațiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unitățile trezoreriei statului.

(2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate și în conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL III
Veniturile Fondului pentru mediu

Art. 8. - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agenții economici colectori sau valorificatori de deșeuri feroase și neferoase;
b) sumele încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1;
c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;
d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;
e) o cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor;
f) o cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;
g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Națională a Pădurilor și de la alți proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;
h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;
i) alocații de la bugetul de stat, vărsăminte, donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;
j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
k) asistență financiară din partea unor organisme internaționale;
l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus.

(2) În cazul utilizării de către agenții economici din industrie a deșeurilor și materialelor reciclabile în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(3) În cazul colectării și reciclării deșeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători și importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferența dintre cantitățile produse sau importate și cantitățile colectate și reciclate.

(4) Lista cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează și se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. a)-e) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.

(2) Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. a)-e) revine persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități.

CAPITOLUL IV
Destinația Fondului pentru mediu

Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea proiectelor și realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul național de acțiune pentru protecția mediului.

(2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanțare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practică a priorităților investiționale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, și vizează:

a) controlul și reducerea poluării aerului, apei și solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;
b) protecția resurselor naturale;
c) gestionarea sau reciclarea deșeurilor;
d) tratarea și/sau eliminarea deșeurilor periculoase;
e) protecția și conservarea biodiversității;
f) educația și conștientizarea privind protecția mediului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt susținute proiectele prioritare din categoriile menționate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități propuse de Comitetul director și adoptate de Comitetul de avizare:

a) finanțarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile;
b) cofinanțarea unor proiecte finanțate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi;
c) subvenționarea totală sau parțială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci;
d) garantarea unor credite interne pentru finanțarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație, cu excepția sumelor alocate de la bugetul de stat.

Art. 11. - (1) Administrația Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu și-au achitat obligațiile financiare către stat și/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

(2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operațiuni financiare speculative de orice fel.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 12. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e) constituie contravenție și se sancționează astfel:

a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice;
b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.

Art. 13. - Săvârșirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 14. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor și Protecției Mediului și, după caz, al Ministerului Finanțelor Publice și al administrației publice locale.

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 15. - Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA Nr. 1

SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Emisii de poluanți în atmosferă Sume de încasat
crt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan,   100 lei/tonă de CO2 echivalent
   protoxid de azot)                          
 2.  Pulberi de suspensie și sedimentabile                100 lei/kg
 3.  Oxizi de azot                            200 lei/kg
 4.  Oxizi de sulf                            200 lei/kg
 5.  Poluanți organici persistenți (PAH, PCB, dioxină)        100.000 lei/kg
 6.  Metale grele:
   - plumb                              60.000 lei/kg
   - cadmiu                             80.000 lei/kg
   - mercur                             100.000 lei/kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 2

VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deșeuri reciclabile

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Categorii de deșeuri reciclabile Venituri de încasat
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Provenite de la extracția și prelucrarea țițeiului    5.000 lei/m2/an
 2. Provenite din prelucrarea primară a lemnului       1.000 lei/m2/an
 3. Provenite de la producerea alcoolului            500 lei/m2/an
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor

 1. 1,1 -dicloretilenă (clorură de viniliden)
 2. 1,2-dicloretan
 3. 1,2-dicloretilenă
 4. 1,2,3-trimetilbenzen
 5. 1,2,4-triclorbenzen
 6. 2-etilhexil-diftalat
 7. Acetaldehidă
 8. Acetamidă
 9. Acetat de vinil
 10. Acetoncianhidrină
 11. Acetonă
 12. Acetonitril
 13. Acid acetic
 14. Acid antranilic
 15. Acid cianhidric
 16. Acid picric
 17. Acid propionic
 18. Acrilamidă
 19. Acrilat de etil
 20. Acrilonitril
 21. Aldehidă benzoică
 22. Aldehidă propionică
 23. Aldrin
 24. Anilină
 25. Anisidină
 26. Antimoniu
 27. Antracen
 28. Arsen și compuși
 29. Auramină
 30. Benzantracen
 31. Benz-a-piren
 32. Benz-b-fluorantren
 33. Benzen
 34. Benz-g, h, i-perilen
 35. Benzidină
 36. Benz-k-fluorantren
 37. Benzpiren
 38. Bioxid de sulf
 39. Brom
 40. Bromură de etil
 41. Butil mercaptan
 42. Butilamină
 43. Cadmiu și compuși
 44. Celosolv și derivați
 45. Cianogen
 46. Cianuri de potasiu
 47. Ciclofosfamidă
 48. Ciclohexanonă
 49. Ciclohexilamină
 50. Clor
 51. Cloralcani C10-C13
 52. Clorfenvinfos
 53. Cloroform
 54. Clorură de alil
 55. Clorură de benzil
 56. Clorură de cianuril
 57. Clorură de etil
 58. Clorură de metil
 59. Clorură de metilen
 60. Clorură de vinil
 61. Compuși tributilstanici
 62. Crom și compuși
 63. Cumen (izopropilbenzen)
 64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)
 65. Dibenzantracen
 66. Diclorhidrină
 67. Diclormetan
 68. Diclorpropan
 69. Diclorvos
 70. Dieldrin
 71. Dietanolamină
 72. Difenileteri bromurați
 73. Dimetilanilină
 74. Dimetilformamidă
 75. Dimetilftalat
 76. Dinitrat de etilenglicol
 77. Dinitrobenzen
 78. Dioxan
 79. Disulfoton
 80. Diuron
 81. Endrin
 82. Epiclorhidrină
 83. Etanolamină
 84. Etilamină
 85. Etilbenzen
 86. Etilenclorhidrină
 87. Etilenglicol
 88. Etilendiamină
 89. Etilmercaptan
 90. Fenilbetanaftilamină
 91. Fenilendiamină
 92. Fluor și compuși
 93. Fluorantren
 94. Formaldehidă
 95. Fosgen
 96. Fracții alcooli dioxanici
 97. Furfurol
 98. Glicidol
 99. Hexaclorbenzen
 100. Hexaclorbutadienă
 101. Hexacloretan
 102. Hexametilentetramină
 103. Hidrazină
 104. Hidrochinonă
 105. Hidrogen sulfurat
 106. Indeno-1, 2, 3-cd-piren
 107. Iodură de metil
 108. Isodrin
 109. Izopropil glicidileter
 110. Maneb
 111. Mercur și compuși
 112. Metilcelosolv
 113. Metilcloroform
 114. Metilizocianat
 115. Metilmercaptan
 116. Metiletilcetonă
 117. Monoclorbenzen
 118. Monoclorhidrină
 119. Monoetanolamină
 120. Morfolină
 121. Naftalină
 122. Negru de fum
 123. Nichel carbonil
 124. Nichel și compuși
 125. Nitrobenzen
 126. Nitrotoluen
 127. Nonil-fenoli
 128. o- și p-diclorbenzen
 129. o-Tolidină
 130. o-Toluidină
 131. o-Clorfenol
 132. Octil-fenoli
 133. Oxid de etilenă
 134. Oxid de propilenă
 135. p-Aminoazobenzen
 136. p-tertiar butiltoluen
 137. Paration-metil
 138. Pentaclorbenzen
 139. Pentacloretan
 140. Pentaclorfenol
 141. Percloretilenă (tetracloretilenă)
 142. Perclormetil mercaptan
 143. Pirocatechină
 144. Plumb și compuși
 145. Rezorcină
 146. Sarin
 147. Stiren
 148. Sulfură de carbon
 149. Tetracloretan
 150. Tetraclorură de carbon
 151. Toluen
 152. Toluilen diizocianat
 153. Triclorbenzeni
 154. Tricloretan
 155. Tricloretilen
 156. Triclorpropan
 157. Triclorură de benzil
 158. Trinitrotoluen
 159. Vinil toluen
 160. Xilen
 161. Xilenol
 162. Zineb


ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură

 1. Alaclor
 2. Atrazin
 3. Carbaril
 4. Clorpirifos
 5. Cupru și compuși
 6. Endosulfan
 7. Isoproturon
 8. Lindan
 9. Malathion
 10. Simazin
 11. Trifluralin
 12. Zinc și compuși


Duminică, 23 ianuarie 2022, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.