LEGE nr.650 din 7 decembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Textul actului publicat în M.Of. nr. 914/16 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, adoptată în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.424 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește principiile generale privind desfășurarea activității comerciale și urmărește dezvoltarea rețelei de distribuție a produselor și serviciilor de piață, cu respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului."

2. Literele c), e), f) și g) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"c) informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate ale acestora;
................................................................................................
e) promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare;
f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
g) susținerea și ocrotirea activității comerciale și de prestări de servicii de piață în zonele defavorizate."

3. Alineatul (1) și literele a), d), h), i) și j) ale alineatului (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Prezenta ordonanță reglementează activitățile din sectorul comercial și al serviciilor de piață privind cerințele necesare desfășurării acestor activități, structurile de vânzare, practicile comerciale și regulile generale de comercializare, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.
................................................................................................

a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;
................................................................................................
d) bunurile din producția proprie a meșteșugarilor individuali vândute la locurile de producție;
................................................................................................
h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor manifestări expoziționale, cu condiția ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;
i) produsele confiscate și valorificate conform dispozițiilor legale în vigoare;
j) produsele și serviciile de piață reglementate prin acte normative speciale."

4. Litera e) a alineatului (3) al articolului 3 se abrogă.

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;
b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
c) comerț cu ridicata/de gros - activitatea desfășurată de comercianții care cumpără produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți sau utilizatori profesionali și colectivi;
d) comerț cu amănuntul/de d.tail - activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
e) comerț de gros cash and carry/formă de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de acces - activitatea desfășurată de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate și asociații familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării și/sau prelucrării, precum și al utilizării acestora ca produse consumabile;
f) comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate;
g) serviciu de alimentație publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;
h) exercițiu comercial - una sau mai multe activități de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentație publică, precum și a serviciilor desfășurate de un comerciant. Obiectul activităților de comercializare îl constituie produsele și serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță;
i) serviciu de piață - orice acțiune sau prestație care face obiectul vânzării-cumpărării pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;
j) structură de vânzare - spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale;
k) suprafață de vânzare - suprafață destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității. Nu constituie suprafețe de vânzare cele destinate depozitării și păstrării mărfurilor, producției, birourilor și anexelor;
l) structură de vânzare cu suprafață mică - structură de vânzare având o suprafață de vânzare de până la 400 m2 inclusiv;
m) structură de vânzare cu suprafață medie - structură de vânzare având o suprafață de vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;
n) structură de vânzare cu suprafață mare - structură de vânzare având o suprafață de vânzare mai mare de 1.000 m2;
o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate. Suprafața de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafețelor de vânzare cu amănuntul de produse și servicii de piață și de alimentație publică cuprinse în acesta;
p) comerț în zone publice - activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii.

(2) Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe.

(3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică va trebui să îndeplinească una dintre următoarele cerințe profesionale:

a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare și/sau de alimentație publică, organizat conform legislației în vigoare;
b) să fi desfășurat cel puțin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare și/sau de alimentație publică și să fi absolvit un curs de noțiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.

(2) Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exercițiu comercial, precum și în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare."

8. Articolele 7, 8 și 9 se abrogă.

9. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:

"Art. 81. - Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:

a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități;
b) aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exercițiul comercial se face în spații improvizate;
d) se încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe."

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Structurile de vânzare cu amănuntul și cele în care se prestează servicii de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare."

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Autoritățile administrației publice asigură dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață."

14. Literele a), b), e), f) și h) ale alineatului (1), litera b) a alineatului (2), literele a) și d) ale alineatului (5) și alineatul (6) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"a) sprijinirea creării unei rețele de distribuție care să asigure servicii de calitate consumatorilor și care să răspundă necesităților de consum ale acestora și marcarea acesteia în documentațiile de urbanism întocmite;
b) dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție cu respectarea principiului liberei concurențe;
................................................................................................
e) dezvoltarea și revigorarea rețelei de distribuție în zonele montane, rurale și defavorizate și susținerea creării de servicii de piață în aceste zone;
f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate comercială în scopul creșterii competitivității acestora și gradului de ocupare a forței de muncă;
................................................................................................
h) respectarea legislației în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare și de prestări de servicii de piață.
................................................................................................
b) modului de încadrare a suprafețelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de artă, a edificiilor cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică, precum și a mediului în centrele istorice și în localitățile de interes turistic;
................................................................................................
a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor și amplasamentelor structurilor de vânzare din localități;
................................................................................................
d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare;
................................................................................................

(6) În scopul promovării și protejării activității comerciale în zonele periferice ale orașelor, precum și în zonele rurale, montane sau defavorizate, autoritățile administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, pot acorda, în condițiile legii, înlesniri la plata impozitelor și taxelor datorate bugetelor locale."

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică și pentru zone turistice, autoritățile administrației publice locale pot acorda, în limita competențelor legale, facilități financiare comercianților care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora."

16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Autoritățile administrației publice, camerele de comerț și industrie și societățile comerciale, precum și alte persoane fizice sau juridice interesate pot să organizeze cursuri de pregătire și perfecționare profesională în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață prevăzute în anexa nr. 3, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform legislației în vigoare.

(2) Cursul profesional va conține ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însușirea normelor și reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea și informarea consumatorilor, la comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și însușirea noțiunilor fundamentale de igienă."

17. Articolul 17 se abrogă.

18. După articolul 17, se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

"Art. 171. - Examinarea și avizarea implantării structurilor de vânzare cu suprafață mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de către ministerul cu atribuții în domeniul comerțului interior."

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Prin vânzări cu preț redus, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege:

a) vânzări de lichidare;
b) vânzări de soldare;
c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;
d) vânzări promoționale;
e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;
f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;
h) vânzarea unui produs la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial;
i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat."

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum și în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege orice vânzare la un preț egal sau inferior costului de achiziție, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare."

21. Literele a), b), d), e) și g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"a) încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;
b) încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație sau mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătorești de evacuare silită;
................................................................................................
d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;
e) modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;
................................................................................................
g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamități sau acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare."

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale proveniența produselor respective. Notificarea se face la primăria localității în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului București, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 20 lit. a), d) și e) și cu cel puțin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), f) și g). Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) și f);
b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) și g);
c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c).

(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situația care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operațiunilor de lichidare pentru situațiile prevăzute la art. 20 lit. a)-d), f) și g) și, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situațiilor prevăzute la art. 20 lit. e).

(3) Orice anunț sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare."

23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deținute în antrepozite și/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componența stocului de lichidat.

(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare și a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești prevăzute la art. 20 lit. b) sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g)."

24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Vânzarea de soldare este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea «soldare/soldări/solduri» și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul."

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date."

26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare."

27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obișnuit."

28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile."

29. Litera b) a alineatului (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară."

30. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

"(2) Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare."

31. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vânzările din producția proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceștia îndeplinind obligațiile ce revin oricărui comerciant care desfășoară comerț cu amănuntul. Vânzările cu preț redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării."

32. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu excepția produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preț redus pentru acea parte din producția lor care îndeplinește următoarele condiții asupra cărora consumatorii au fost informați:

a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricație;
b) face obiectul retururilor din rețeaua comercială;
c) reprezintă stocul din producția sezonului anterior rămas nevândut."

33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, vânzările promoționale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piață care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiția ca:

a) să nu fie efectuată în pierdere;
b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum și la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;
c) produsele și serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate a vânzărilor promoționale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, nu sunt considerate vânzări promoționale:

a) acțiunile de promovare efectuate de producători;
b) acțiunile de lansare de produse/servicii noi pe piață."

34. Partea introductivă și literele a) și d) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Vânzările cu preț redus prevăzute la art. 18, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanță, atunci când consumatorii sunt anunțați despre o reducere de prețuri care comportă o comparație exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare și publicitate a prețurilor:

a) Orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.
................................................................................................
d) Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:
- fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat;
- fie prin mențiunile «preț nou», «preț vechi» lângă sumele corespunzătoare;
- fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat."

35. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Vânzarea la distanță este acea formă de vânzare cu amănuntul care se desfășoară în lipsa prezenței fizice simultane a consumatorului și a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urmă, care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicație la distanță."

36. Articolele 37-41 se abrogă.

37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afara spațiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcți, care prezintă produsele și serviciile oferite spre vânzare.

(2) Vânzarea prin rețele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele și serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei rețele de vânzători direcți care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cât și pentru vânzările generate de rețelele de vânzători direcți pe care i-au recrutat personal."

38. Litera b) a articolului 43 va avea următorul cuprins:

"b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise."

39. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

"(2) Comercianții care efectuează vânzări în afara spațiilor comerciale răspund civil față de efectele activității vânzătorilor direcți."

40. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - Comercianții sunt obligați să elibereze legitimații pentru vânzătorii direcți, angajați în acest sistem de vânzare. Legitimațiile trebuie să conțină numele, prenumele și fotografia vânzătorului, denumirea și sediul comerciantului, semnătura administratorului/directorului și vor fi vizate trimestrial. Legitimațiile vor fi retrase imediat ce deținătorii acestora își pierd calitatea de vânzători direcți."

41. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Vânzătorii direcți, angajați în acest sistem de vânzare, sunt obligați să se legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum și la solicitarea consumatorilor."

42. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanților speranța unui câștig prin tragere la sorți.

(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condițiile în care participanților nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării produsului/serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate de către participanți pentru achiziționarea de efecte și servicii poștale și pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidența alin. (2)."

43. Articolul 49 se abrogă.

44. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - (1) În privința câștigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunțurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul și valoarea comercială a respectivelor câștiguri, precum și următoarea mențiune: «regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.» În acest scop se va menționa adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută.

(2) În regulament se va preciza obligația organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate."

45. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Regulamentul și/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfășoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat și depus la un notar public înainte de începerea operațiunii. În scopul prevenirii desfășurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului și/sau al documentului autentificat, după caz, la Direcția generală de administrare a veniturilor publice și a monopolurilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, până la data începerii loteriei publicitare.

(2) Pentru a verifica corecta desfășurare a loteriei publicitare respective reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului de Interne pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfășurare a acestora, precum și un exemplar al anunțurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta această documentație în termen de 5 zile de la data solicitării."

46. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

"Art. 54. - Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câștigate exclusiv datorită abilității, cunoștințelor și perspicacității participanților, câștigătorul fiind desemnat în funcție de valoarea prestației sale."

47. După articolul 54 se introduce articolul 541 cu următorul cuprins:

"Art. 541. - Nu este asimilată loteriei publicitare și este considerată practică comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor și atribuirea câștigurilor la achiziționarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară."

48. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii."

49. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"Art. 56. - Este interzisă orice vânzare ori ofertă de vânzare de produse sau orice prestare ori ofertă de prestare de servicii făcută către consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate."

50. Litera c) a articolului 57 va avea următorul cuprins:

"c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din prețurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziționate de către consumatori;"

51. Litera a) a punctului 1 al articolului 59 va avea următorul cuprins:

"a) fiecare produs și fiecare serviciu să poată fi achiziționat și separat la prețul practicat în cadrul aceleiași suprafețe de vânzare;"

52. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"Art. 61. - Orice vânzare forțată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia."

53. Alineatul (3) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

"(3) Se interzice introducerea pe piață a produselor, dacă acestea nu sunt însoțite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea și securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare."

54. Litera a) a articolului 67 va avea următorul cuprins:

"a) proprietățile produsului, inclusiv compoziția, instrucțiunile de montare și punere în funcțiune, de utilizare, de întreținere și de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;"

55. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

"Art. 71. - La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu bună-credință la cunoștință consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informațiile furnizate prin etichetare, marcare și ambalare și informații corecte și utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condițiile de vânzare și modul de utilizare."

56. Punctul B al capitolului VI va avea următorul titlu:

"B. Obligația indicării prețurilor/tarifelor"

57. Alineatele (1) și (2) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:

"Art. 74. - (1) Comerciantul care în rețeaua de distribuție oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice prețul de vânzare/tariful practicat și prețul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Prețurile de vânzare, prețurile pe unitatea de măsură și tarifele practicate se indică în mod vizibil, lizibil și fără echivoc prin marcare, etichetare și/sau afișare."

58. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

1. desfășurarea oricărui exercițiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață mică;
b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață medie;
c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață mare;
d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comercianții ambulanți;
e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comercianții care practică vânzări în afara spațiilor comerciale și pentru cei care practică vânzări directe;

2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

3. comercializarea de produse și servicii de piață, altele decât cele înscrise în autorizația de funcționare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;

4. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;

5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a)-g), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și cu sistarea operațiunilor de lichidare;

7. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) și ale art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situației care a motivat lichidarea, conform dispozițiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

9. nerespectarea prevederilor art. 22, 25 și 26, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și cu sistarea vânzărilor de soldare;

11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 și 33, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

12. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) și ale art. 30 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

13. utilizarea denumirii «soldare/solduri/soldări» sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operațiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanță, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă și se fac venit la bugetul de stat;

15. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

16. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă și se fac venit la bugetul de stat;

18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

19. nerespectarea prevederilor art. 56, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

20. nerespectarea prevederilor art. 58, 61 și 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

21. nerespectarea prevederilor art. 77 alin (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

22. exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei și cu interzicerea uneia dintre cele două activități;

23. desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime și maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul de stat."

59. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

"Art. 81. - Sancțiunile prevăzute la art. 80 se pot aplica și persoanelor juridice, caz în care limitele minime și maxime ale amenzilor se dublează."

60. Articolul 82 se abrogă.

61. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - Împiedicarea sau obstrucționarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităților administrației publice în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei."

62. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

"Art. 84. - Contravențiile prevăzute la art. 80 se constată și se sancționează de către:

a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 și 21-23;
b) organele de control abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 și 22;
c) organele de control abilitate ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 și 21;
d) organele de control abilitate ale poliției, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 și 18."

63. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 și 29."

64. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

"Art. 86. - În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 și 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă."

65. După articolul 86 se introduce articolul 861 cu următorul cuprins:

"Art. 861. - Sancțiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonanțe, vor fi aduse la cunoștință primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora."

66. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - În cazul vânzărilor de lichidare și de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 19, costul de achiziție este deductibil din punct de vedere fiscal."

67. După articolul 87 se introduc articolele 871 și 872 cu următorul cuprins:

"Art. 871. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe comercianții care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață sunt obligați să solicite autorizarea exercițiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 872. - Ministerul cu atribuții în domeniul comerțului interior, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului."

68. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

"Art. 88. - Ministerul cu atribuții în domeniul comerțului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administrației publice, precum și cu organizațiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor și serviciilor de piață."

69. După articolul 88 se introduce articolul 881 cu următorul cuprins:

"Art. 881. - Pentru realizarea unei baze de date privind rețeaua de distribuție și de prestări de servicii de piață autoritățile administrației publice locale vor transmite ministerului cu atribuții în domeniul comerțului interior informații privind rețeaua de distribuție, conform normelor stabilite de către acesta."

70. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - (1) Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta ordonanță și poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 80 și 83 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului."

71. După articolul 89 se introduc articolele 90 și 91 cu următorul cuprins:

"Art. 90. - (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe vor stabili modalitățile concrete de colaborare.

(2) Administrațiile publice locale vor întreprinde acțiunile necesare în vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) La solicitarea autorităților administrației publice interesate, Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispoziție acestora informațiile cu privire la înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.

Art. 91. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003."

72. În cuprinsul ordonanței titlurile articolelor se abrogă.

73. Anexele nr. 1 și 2 se abrogă.

74. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 3*)

TABEL
cu clasificarea activităților din economia națională

______________________________________________________________________________________________
Cod 	Denumirea activității
CAEN1)
______________________________________________________________________________________________
5010 	Comerț cu autovehicule
5021 	Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără reparații executate în întreprinderi
	organizate de tip industrial)
5030 	Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
5041 	Vânzarea motocicletelor, pieselor și accesoriilor aferente
5042 	Repararea și întreținerea motocicletelor
5050 	Vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule
5122 	Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
5131 	Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor proaspete
5132 	Comerț cu ridicata al cărnii și mezelurilor
5133 	Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
5134 	Comerț cu ridicata al băuturilor
5135 	Comerț cu ridicata al tutunului
5136 	Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
5137 	Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
5138 	Comerț cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare
5139 	Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
5141 	Comerț cu ridicata al produselor textile
5142 	Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
5143 	Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc și al aparatelor de
	radio și televizoare
5144 	Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de
	întreținere
5145 	Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
5146 	Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 	Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
5153 	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții
5154 	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor, de fierărie, ipsosărie și încălzire
5155 	Comerț cu ridicata al produselor chimice
5156 	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a.
5164 	Comerț cu ridicata al mașinilor și materialelor de birou
5166 	Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole
5170 	Comerț cu ridicata al altor produse, n.c.a.
5211 	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
	produse alimentare, băuturi și tutun
5212 	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
	produse nealimentare
5221 	Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
5222 	Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
5223 	Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
5224 	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și zaharoaselor
5225 	Comerț cu amănuntul al băuturilor
5226 	Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
5227 	Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
5231 	Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
5232 	Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
5233 	Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de toaletă
5241 	Comerț cu amănuntul al textilelor
5242 	Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 	Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
5244 	Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz
	casnic
5245 	Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic
5246 	Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, vopsitorie, sticlă și articolelor din sticlă
5247 	Comerț cu amănuntul al cărților, jurnalelor și articolelor de papetărie
5248 	Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse, neclasificate în altă
	parte
5260 	Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 	Comerț cu amănuntul prin corespondență
5262 	Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe
5263 	Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5271 	Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele
5272 	Reparații de articole electrice de uz gospodăresc
5273 	Reparații de ceasuri și bijuterii
5274 	Alte reparații de articole personale și gospodărești
5530 	Restaurante
5541 	Cafenele și baruri fără spectacol
5542 	Cafenele și baruri cu spectacol
5551 	Cantine
5552 	Alte unități de preparare a hranei
7020 	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7032 	Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 	Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică
7133 	Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou
7140 	Închirierea bunurilor personale și gospodărești
7250 	Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor
7470 	Activități de întreținere și curățare a clădirilor
7481 	Activități fotografice
7483 	Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri
9301 	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor
9302 	Coafură și alte activități de înfrumusețare
9303 	Activități de pompe funebre și similare
9304 	Activități de întreținere corporală
9305 	Alte activități de servicii
9500 	Activități ale personalului angajat în gospodării personale"
______________________________________________________________________________________________
1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 și 301 bis din 5 noiembrie 1997.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.424 din 1 septembrie 2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 650.


Vineri, 12 august 2022, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.