CIRCULARĂ nr.47 din 18 decembrie 2002
privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/28 dec. 2002

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, precum și dispozițiile art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Prezenta circulară modifică și completează prevederile Planului de conturi pentru societățile bancare și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La punctul 65, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„65. Titlurile de tranzacție sunt titluri achiziționate cu intenția de a le revinde după un termen scurt, înainte de scadență, de regulă în mai puțin de 6 luni, și care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) titlurile să fie tranzacționabile în orice moment pe o piață lichidă;
b) prețul de piață al titlurilor să fie în mod sistematic accesibil terților și să constituie suportul în justificarea evaluărilor efectuate după achiziția titlurilor.”

2. La punctul 65, după alineatul 1 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

„În principiu, lichiditatea unei piețe este considerată ca asigurată, în special, prin prezența instituțiilor formatoare de piață, respectiv a instituțiilor care asigură cotații permanente ale cursurilor de cumpărare și de vânzare, cu valori maxime și minime acceptate de piață.

La aprecierea lichidității unei piețe se vor avea în vedere, în special, și următoarele criterii:

a) volumul titlurilor emise și tranzacționabile;
b) numărul de operațiuni ce asigură lichiditatea pieței;
c) calitatea emitentului;
d) volumul titlurilor deținute de instituția de credit, ce pot fi tranzacționate fără dificultate pe piață.”

3. La punctul 65, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Instituțiile de credit analizează periodic, obligatoriu la sfârșitul fiecărei luni, în cadrul termenului de 6 luni, portofoliul lor de titluri de tranzacție. Fie ca urmare a analizei periodice, fie cel mai târziu la expirarea unei perioade de deținere de 6 luni, titlurile sunt scoase definitiv din categoria titlurilor de tranzacție pentru a fi reclasificate, după caz, în titluri de plasament sau în titluri de investiții. Reclasarea titlurilor de plasament sau de investiții în titluri de tranzacție nu este posibilă.”

4. La punctul 65, după alineatul 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

„În cazul în care titlurile sunt reclasate în titluri de plasament sau de investiții, acestea sunt scoase din categoria titlurilor de tranzacție și sunt incluse în categoria titlurilor de plasament sau de investiții, la prețul pieței din ziua transferului.”

5. La punctul 65, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

„La intrarea în patrimoniu titlurile de tranzacție se înregistrează la valoarea de achiziție, formată din prețul de cumpărare, inclusiv cheltuielile de achiziție și dobânzile calculate pentru perioada scursă în cazul titlurilor de tranzacție cu venit fix.”

6. La punctul 66, după alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

„Titlurile de plasament includ titlurile care nu pot fi clasificate în categoria titlurilor de tranzacție și de investiții, în special:

a) titlurile înscrise anterior în cadrul titlurilor de tranzacție, a căror reclasare s-a efectuat în aplicarea pct. 65;
b) titlurile achiziționate cu intenția de a le revinde într-o perioadă mai scurtă de 6 luni, dar pentru care piața nu satisface condițiile cerute conform pct. 65.”

7. La punctul 66, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„La intrarea în patrimoniu titlurile de plasament se înregistrează la valoarea de achiziție, formată din prețul de cumpărare, exclusiv cheltuielile de achiziție și dobânzile calculate pentru perioada scursă în cazul titlurilor de plasament cu venit fix.”

8. La punctul 67, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„La intrarea în patrimoniu titlurile de investiții se înregistrează la valoarea de achiziție, formată din prețul de cumpărare, exclusiv cheltuielile de achiziție și dobânzile calculate pentru perioada scursă.”

Art. II. - Banca Națională a României va urmări în cadrul acțiunilor de supraveghere desfășurate potrivit legii aplicarea de către instituțiile de credit a prevederilor prezentei circulare.

Art. III. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 și, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute la art. 189 și, respectiv, la art. 191 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice alte dispoziții contrare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 47.


Sâmbătă, 28 mai 2022, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.