NORME nr.20 din 27 decembrie 2002
pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 17/14 ian. 2003

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) și ale art. 45 lit. a), c) și d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 și ale art. 171 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, precum și ale Planului de conturi pentru instituțiile de credit și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002,
Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. I. - Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele nr. 8/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245 din 1 iunie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

"Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit"

2. Preambulul va avea următorul cuprins:

"Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) și ale art. 45 lit. a, c) și d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 și ale art. 171 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, precum și ale Planului de conturi pentru instituțiile de credit și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002,"

3. În cuprinsul Normelor nr. 8/1999 termenul bancă se înlocuiește cu expresia instituție de credit.

4. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezentele norme reglementează supravegherea de către Banca Națională a României a solvabilității, a expunerilor mari și a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, personalului propriu, precum și familiilor acestuia și se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române."

5. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme (filială, capital, acționar semnificativ, persoană, conducătorii băncii, conducătorii cooperativei de credit, conducătorii casei centrale, societate aflată sub control efectiv, expunere) au semnificația prevăzută de Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002.

Pentru termenii și expresiile următoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements, swap pe rata dobânzii, noțional, piețe organizate, piețe la buna înțelegere se vor avea în vedere semnificațiile prevăzute de Normele Băncii Naționale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.

Pentru termenii forward pe cursul de schimb și swap pe devize se vor avea în vedere semnificațiile prevăzute pentru operațiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap de trezorerie și swap financiar de devize, prevăzute la pct. 164 și, respectiv, pct. 182 și 183 din Planul de conturi pentru instituțiile de credit și normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 1. țările din categoria A - țările membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD);
 2. țările din categoria B - toate țările, cu excepția celor din categoria A și a României;
 3. băncile de dezvoltare multilaterală: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare; Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare; Corporația Internațională de Finanțare; Banca Interamericană pentru Dezvoltare; Corporația Interamericană pentru Investiții; Banca Asiatică pentru Dezvoltare; Banca Africană pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordică pentru Investiții; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investiții;
 4. instituții de credit - bănci și organizații cooperatiste de credit, autorizate să funcționeze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr.200/2002;
 5. membru semnificativ - persoană care deține cel puțin 5% din capitalul social al unei organizații cooperatiste de credit;
 6. capital propriu - are semnificația prevăzută de normele Băncii Naționale a României privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit;
 7. fonduri proprii - au semnificația prevăzută de normele Băncii Naționale a României privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit;
 8. expunere brută - activele instituției de credit la valoarea netă (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative) și elementele în afara bilanțului prezentate în anexa nr. 1 b);
 9. expunere netă - expunerea netă din active bilanțiere și din elemente în afara bilanțului;
 10. expunere netă din active bilanțiere - activele instituției de credit la valoarea netă (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în funcție de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);
 11. expunere netă din elemente în afara bilanțului - elementele în afara bilanțului, transformate în echivalent credit în funcție de gradul lor de risc de transformare în credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1 b), și ponderate în funcție de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);
 12. un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice și/sau juridice față de care instituția de credit are o expunere și care sunt legate economic între ele în sensul că:
  • una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
  • nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru instituția de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:
   • sunt afiliate;
   • au aceeași conducere;
   • garanții încrucișate;
   • interdependență comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;
   • sunt membrii aceleiași familii;
 13. afiliate - două societăți comerciale care se află în oricare dintre următoarele situații:
   - una este filiala celeilalte;
   - sunt filiale ale aceleiași societăți sau se află sub controlul comun al altei societăți;
 14. expunere mare - expunere netă față de un singur debitor, a cărei valoare reprezintă cel puțin 10% din fondurile proprii ale instituției de credit;
 15. entitate de risc - orice persoană fizică sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentrează risc de credit;
 16. persoane aflate în relații speciale cu banca:
  1. reprezentanții Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în adunarea generală a acționarilor băncii;
  2. administratorii băncii (inclusiv conducătorii băncii) și auditorii financiari, persoane fizice, ai băncii, precum și persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar;
  3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigură băncii, pe bază contractuală, servicii de audit financiar;
  4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozițiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a băncii, comisia de privatizare a băncii etc.);
  5. orice acționar persoană juridică ce exercită controlul efectiv asupra băncii, acționarii unei astfel de persoane juridice, care dețin cel puțin 10% din capital, și administratorii acesteia;
  6. orice acționar semnificativ al băncii;
  7. orice acționar care și-a desemnat un reprezentant având una dintre calitățile prevăzute la pct. 1, 2 și 3;
  8. orice societate comercială la al cărei capital social banca are o participație de cel puțin 10%;
  9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 deține controlul efectiv;
  10. personalul Băncii Naționale a României care exercită atribuții de control sau de supraveghere bancară;
  11. membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României;
  12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 și 11;
 17. persoane aflate în relații speciale cu cooperativa de credit:
  1. administratorii cooperativei de credit (inclusiv conducătorii cooperativei de credit);
  2. cenzorii, persoane fizice, ai cooperativei de credit, în cazul cooperativelor de credit la care auditarea financiară este efectuată de cenzori, sau persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile de expertiză contabilă care au calitatea de auditor financiar al cooperativei de credit;
  3. auditorul financiar al cooperativei de credit;
  4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozițiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a cooperativelor de credit etc.);
  5. orice membru semnificativ al cooperativei de credit;
  6. orice membru cooperator care și-a desemnat un reprezentant având una dintre calitățile prevăzute la pct. 2;
  7. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 deține controlul efectiv;
  8. personalul Băncii Naționale a României și al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, care exercită atribuții de control sau de supraveghere bancară;
  9. membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;
  10. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8 și 9;
 18. persoane aflate în relații speciale cu casele centrale ale cooperativelor de credit:
  1. administratorii casei centrale (inclusiv conducătorii casei centrale);
  2. persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile de expertiză contabilă care au calitatea de auditor financiar al casei centrale;
  3. auditorul financiar al casei centrale;
  4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozițiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a casei centrale etc.);
  5. orice cooperativă de credit ce exercită controlul efectiv asupra casei centrale, membrii cooperatori ai unei astfel de cooperative de credit care dețin cel puțin 10% din capital și administratorii acesteia (inclusiv conducătorii);
  6. orice cooperativă de credit, membru semnificativ al casei centrale;
  7. orice cooperativă de credit care și-a desemnat un reprezentant având una dintre calitățile prevăzute la pct. 1 și 2;
  8. orice societate comercială la al cărei capital social casa centrală are o participație de cel puțin 10%;
  9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4 și 5 (persoane fizice) și la
  10. 8 deține controlul efectiv;
  11. personalul Băncii Naționale a României care exercită atribuții de control sau de supraveghere bancară;
  12. membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României;
  13. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 10 și 11;
 19. familie - soții, rudele și afinii de gradul unu;
 20. personal propriu - salariații angajați cu contract individual de muncă, cu excepția conducătorilor instituției de credit;
 21. acordare de împrumuturi în condiții de favoare:
  1. încheierea unei tranzacții care prin natură, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost încheiată de instituția de credit cu clienții cu care nu se află în relații speciale;
  2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garanții mai mici decât cele cerute altor categorii de clienți;
 22. împrumuturile acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, personalului propriu, precum și familiilor acestuia - expunerea brută față de aceste persoane;
 23. împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, personalului propriu, precum și familiilor acestuia - expunerea netă față de aceste persoane;
 24. costul de înlocuire a instrumentelor financiare derivate - prețul de piață al contractelor cu valoare pozitivă (diferența favorabilă dintre fluxurile ce se vor schimba între părți);
 25. expunerea potențială viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obținută prin ponderarea sumei noționalului (principal) cu coeficienții prezentați în anexa nr. 1c);
 26. rata dobânzii de referință - rata spot a dobânzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilită în funcție de moneda în care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate în monedă națională rata dobânzii de referință este media aritmetică simplă între BUBID și BUBOR;
 27. fluxuri nete viitoare - diferența dintre sumele de plătit și sumele de încasat, denominate în aceeași monedă, calculate pentru durata de viață reziduală a instrumentelor financiare derivate respective."

6. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) să asigure o evidență extracontabilă corespunzătoare care să stea la baza întocmirii raportărilor de prudență bancară prevăzute de prezentele norme;"

7. La articolul 2 litera d) se introduce un paragraf nou cu următorul cuprins:

"În cazul grupurilor de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor față de organizațiile cooperatiste de credit dintr-o rețea, sarcina de asigurare a unicității componenței acestor grupuri revine casei centrale;"

8. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) să acorde împrumuturi persoanelor cu care se află în relații speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administrație; decizia consiliului de administrație se va baza pe un raport al direcțiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relației speciale în cauză, analiza tranzacției, a situației financiare și a bonității persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit; se exceptează de la aplicarea acestor prevederi salariații instituției de credit, inclusiv familiile acestora, care se încadrează, după caz, în prevederile art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 7, respectiv lit. q) pct. 6 și lit. r) pct. 7;"

9. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:

"g) să acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne;"

10. La articolul 2 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

"h) procedurile și normele interne prevăzute la lit. a), respectiv lit. g), vor fi aprobate, în cazul băncilor, de consiliul de administrație al acestora, iar în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, de consiliul de administrație al caselor centrale.

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit procedurile și normele interne menționate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii rețele (nu numai la nivelul unora dintre organizațiile cooperatiste de credit)."

11. La articolul 3 litera g) alineatul 6 se înlocuiește sintagma tabelul II1 din anexa nr. 2 cu sintagma anexa nr. 1c).

12. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Limita minimă a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii și expunerea netă, va fi de 12%, iar limita minimă a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu și expunerea netă, va fi de 8%. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit și rețelelor organizațiilor cooperatiste de credit."

13. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naționale a României Direcția supraveghere nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului «Solvabilitate», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme. Formularele «Structura activelor din bilanț» și «Structura elementelor în afara bilanțului» se vor completa avându-se în vedere următoarele:

 1. vor cuprinde ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale instituției de credit - la nivelul global al instituției de credit «G»;
 2. vor cuprinde toate operațiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloarea în lei;
 3. codurile pozițiilor vor fi cele prevăzute în modelele situațiilor financiar-contabile pentru instituțiile de credit și în normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidenția corelațiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzătoare și:
  • totalul sumelor nete rezultate în urma încadrării pe grade de risc de credit a activelor aferente poziției respective (tabelul «Structura activelor»);
  • totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzătoare rubricilor de echivalent credit, aferente poziției respective (tabelul «Structura elementelor în afara bilanțului»).
În cazul organizațiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situațiile menționate, întocmite pentru: Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea."

14. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Nivelul unei expuneri mari nu poate depăși 20% din fondurile proprii, iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăși de 8 ori nivelul fondurilor proprii. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit și rețelelor organizațiilor cooperatiste de credit."

15. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naționale a României Direcția supraveghere nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului «Situația privind expunerile mari», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme, și al formularului «Structura grupurilor care reprezintă un singur debitor, față de care se înregistrează expuneri mari», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme.

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situațiile menționate, întocmite pentru:

Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea."

16. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Băncile nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 1, 2, 3 și 4. Cooperativele de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. q) pct. 2, 3 și 4.

Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. r) pct. 1, 2, 3 și 4."

17. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Băncile nu vor acorda împrumuturi în condiții de favoare persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, și nici personalului propriu și familiilor acestuia. Cooperativele de credit nu vor acorda împrumuturi în condiții de favoare persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. q) pct. 1 și 5, 6, 7, 8, 9 și 10, și nici personalului propriu și famiilor acestuia.

Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor acorda împrumuturi în condiții de favoare persoanelor cu care se află în relații speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. r) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, și nici personalului propriu și familiilor acestuia."

18. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, precizate la art. 9, nu poate depăși 20% din fondurile proprii ale instituției de credit."

19. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere nivelul împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se află în relații speciale și, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum și familiilor acestuia, prin intermediul formularului «Situația privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, personalului propriu, precum și familiilor acestuia», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situațiile menționate, întocmite pentru:

Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea."

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Formularele de raportare prevăzute la art. 5, 7 și 12 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidența contabilă și evidențele extracontabile și se semnează de conducătorul băncii sau al casei centrale și de șeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop."

21. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1a)

CRITERII
de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit

...........................

22. Anexa nr. 1b) va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1b)

CRITERII
de încadrare a elementelor în afara bilanțului, în categorii de risc de transformare în credit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Grad de risc
de transformare în credit          Elemente în afara bilanțului
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100%          1. angajamente în favoarea altor bănci
              2. angajamente în favoarea clientelei
              3. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care opțiunea
                de răscumpărare a fost ferm exprimată
              4. angajamente îndoielnice
              5. alte angajamente date
              6. instrumente financiare derivate
   50%          7. cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor bănci
              8. garanții date pentru clientelă
              9. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care opțiunea
                de răscumpărare nu a fost ferm exprimată
    0%         10. titluri date în garanție"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. După anexa nr. 1b) se introduce anexa nr. 1c) cu următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1c)

COEFICIENȚII
pentru determinarea expunerii potențiale viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit

--------------------------------------------------------------
        Contracte         Contracte
Maturitate  pe rata dobânzii     pe cursul de schimb
      (futures, swap și FRA)  (forward, futures și swap
                      pe devize)
--------------------------------------------------------------
Până la 1 lună   0,6%            1,6%
Între 1-3 luni   1,1%            2,1%
Între 3-6 luni   1,5%            2,5%
Între 6-12 luni  2,2%            3,2%
Pentru fiecare   1,0%            2,0%"
an adițional
--------------------------------------------------------------

24. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2*)

SOLVABILITATE

I. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANȚ

.............

II. STRUCTURA ELEMENTELOR ÎN AFARA BILANȚULUI

.............

25. Anexa nr. 3a) va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 3a)*)

SITUAȚIA
privind expunerile mari

.................

26. Anexa nr. 3b) va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 3b)*)

STRUCTURA
grupurilor care reprezintă «un singur debitor», față de care se înregistrează expuneri mari

.................

27. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 4*)

SITUAȚIA
privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit, personalului propriu, precum și familiilor acestuia

.................

Art. II. - Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme organizațiile cooperatiste de credit vor dispune de evidențele extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) și d).

Art. III. - Organizațiile cooperatiste de credit se vor încadra în limitele de prudență bancară prevăzute de prezentele norme, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora. În această perioadă organizațiile cooperatiste de credit nu vor încheia tranzacții care să conducă la:

Art. IV. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 și 191 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr.200/2002.

Art. V. - Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2003.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MIHAI BOGZA

București, 27 decembrie 2002.
nr. 20.


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 17:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.