ORDIN nr.1.784 din 23 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 21/16 ian. 2003

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
ministrul finanțelor publice
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operațiuni în valută, a diferențelor de curs valutar și a altor operațiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.1.670/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.298 din 3 noiembrie 1997;
Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operațiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.314/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 8 aprilie 1999;
Precizările referitoare la reflectarea în contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.335/1995, precum și a altor operațiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.1.459/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 8 septembrie 1995;
Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2001, la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, au obligația să întocmească situații financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.332/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 21 ianuarie 2002;
Normele privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.686/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 14 iulie 1999.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 23 decembrie 2002.
Nr. 1.784.


ANEXĂ

PRECIZĂRI
privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale

Pentru încheierea în mod corespunzător a exercițiului financiar pe anul 2002 persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, vor lua următoarele măsuri:

PARTEA I
Prevederi comune

I. Întocmirea situațiilor financiare anuale

1. Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629/2002, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în domeniu și să întocmească situații financiare anuale.

2. Situațiile financiare aferente exercițiului care se încheie la 31 decembrie 2002 se vor întocmi avându-se în vedere următoarele formate:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 20 februarie 2001, formatul din aceste reglementări, precum și formularele cod 30 și 40 din anexa la prezentele precizări;
b) persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) și (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, formatul din anexa la prezentele precizări, după cum urmează:
- persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) vor completa formularele cod 10 la 90;
- persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (6) vor completa formularele cod 10, 20 și 30.

II. Semnarea, verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale

3. Numele și prenumele persoanelor care întocmesc și semnează situațiile financiare anuale și raportul administratorilor se vor completa citeț, astfel încât acestea să poată fi identificate.

4. Administratorii, fondatorii, directorii sau alți reprezentanți legali ai persoanelor juridice vor urmări întocmirea corectă și depunerea în termen a situațiilor financiare anuale, ținând seama și de prevederile art. 265 pct. 1 și 2 și ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

6. Persoanele juridice care nu aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001 nu au obligații legale privind auditarea situațiilor financiare anuale.

Potrivit art. 158 alin. (1) și art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bilanțul și contul de profit și pierdere ale acestora se verifică și se certifică de cenzori, acolo unde se prevede existența acestora.

În ceea ce privește auditorii financiari/cenzorii societăților comerciale, aceștia vor avea în vedere responsabilitățile ce le revin potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 133/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte și care nu au personal calificat, încadrat potrivit legii, ori contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligația de a încheia contracte pentru întocmirea situațiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.988/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.662 din 22 octombrie 2001.

III. Depunerea situațiilor financiare anuale

8. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, un exemplar al situațiilor financiare anuale se depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează:

- în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, de către persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001;
- în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, de către persoanele juridice care întocmesc situații financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene (inclusiv de către persoanele juridice care urmează să retrateze situațiile financiare anuale ale anului 2002 până la data de 30 noiembrie a anului următor);
- în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, de către microîntreprinderi, precum și persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate și depun o declarație în acest sens.

9. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar al acelorași situații, însoțit de raportul auditorilor financiari/cenzorilor și de procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau asociaților este trimis în termenul prevăzut de lege la oficiile teritoriale ale registrului comerțului.

10. Persoanele juridice care conduc contabilitatea cu ajutorul tehnicii de calcul, precum și toți cei interesați pot procura de la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice discheta conținând normele metodologice, formularistica necesară și programele de verificare, cu documentația de utilizare aferentă. În această situație, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se vor depune discheta și formularele situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2002, listate, semnate și ștampilate.

IV. Organizarea și conducerea contabilității

11. Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Pentru necesități proprii de informare persoanele juridice pot opta pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și într-o monedă străină.

12. Evidența operațiunilor contabile se realizează cu ajutorul conturilor cuprinse în planul de conturi general, aplicabil persoanei juridice.

Conturile sintetice pot fi dezvoltate în analitic, în funcție de specificul activității și de necesitățile proprii de informare.

13. Orice operațiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

14. Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi recunoscute în bilanț se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite conturi de ordine și evidență, respectiv cele din clasa 8 "Conturi speciale". În această categorie se cuprind angajamente ca giruri, garanții și alte angajamente, acordate sau primite în relațiile cu terții, mijloace fixe luate cu chirie sau primite în regim de leasing operațional, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau în custodie, debitori scoși din activ, urmăriți în continuare, redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, efecte scontate și neajunse la scadență, precum și alte valori.

15. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiune și administrare cel puțin o dată pe an, de regulă la sfârșitul anului, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situația reală a patrimoniului.

16. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ și de pasiv deținute, se face în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, respectiv cu prevederile pct. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993, și ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.292 din 18 decembrie 1995, în funcție de reglementările contabile aplicabile persoanei juridice.

17. Evaluarea bunurilor produse de unitate se face după cum urmează:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, conform prevederilor cuprinse în aceste reglementări;
b) la celelalte persoane juridice, la costul de producție care cuprinde cheltuielile directe de producție, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție, determinate rațional ca fiind legate de fabricația bunurilor. La determinarea costului de producție trebuie avute în vedere prevederile regulamentului de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993, potrivit căruia în costul de producție nu se include costul subactivității. Cheltuielile generale de administrație, cheltuielile de desfacere și cele financiare nu se includ, de regulă, în costurile de producție. Aceste elemente se reflectă direct în rezultatul exercițiului financiar.

18. Disponibilitățile bănești existente în valută la data de 31 decembrie 2002 se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru această dată, iar diferențele de curs valutar rezultate, favorabile, respectiv nefavorabile, se înregistrează în conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli financiare, după caz (contul 765 sau 665).

19. Depozitele bancare în valută, titlurile de stat în valută, precum și acreditivele în valută, existente la data de 31 decembrie 2002, sunt asimilate disponibilităților și se evidențiază în contabilitate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru această dată, iar diferențele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli financiare, după caz (contul 765 sau 665).

NOTĂ:
Se vor utiliza cursurile pieței valutare comunicate de Banca Națională a României, valabile pentru data de 31 decembrie 2002.

20. Evaluarea creanțelor și a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Pentru respectarea principiului independenței exercițiului, creanțele și datoriile pentru care, prin contractele încheiate între părți, se prevede ajustarea sumelor de încasat sau de plătit în funcție de cursul unor valute se evaluează la sfârșitul exercițiului în funcție de evoluția cursului valutar la această dată, iar diferențele rezultate se evidențiază pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, după caz.

Actualizarea creanțelor și datoriilor se efectuează utilizându-se conturile 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv 418 "Clienți - facturi de întocmit", astfel:

a) În contabilitatea persoanei juridice care are evidențiată creanța:
- actualizarea creanței la data de 31 decembrie:

418 = 758

- emiterea facturii la scadență pentru diferențele de preț și T.V.A. aferentă:

411 = %  - valoarea diferențelor de preț, plus T.V.A.
   418 - diferența de preț până la data de 31 decembrie
   758 - diferența de preț între data de 31 decembrie și data scadenței
   4427 - T.V.A. aferentă diferențelor de preț facturate

b) În contabilitatea persoanei juridice care are evidențiată datoria:
- actualizarea datoriei la data de 31 decembrie:

658 = 408

- primirea facturii la scadență pentru diferențele de preț și T.V.A. aferentă:

% = 401 - valoarea diferențelor de preț, plus T.V.A.,
  408 - diferența de preț până la data de 31 decembrie
  658 - diferența de preț între data de 31 decembrie și data scadenței
  4426 - T.V.A. aferentă diferențelor de preț facturate

21. În condițiile în care pentru lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate persoanele juridice stipulează în contractele încheiate decontarea în lei a prețului sau a tarifului, cu efectuarea plăților având ca referință cursul unor valute din ziua plății obligațiilor, pentru diferențele de preț rezultate cu ocazia plății furnizorul este obligat, conform legii, să emită factură.

22. Creanțele și datoriile în valută existente la data de 31 decembrie 2002 se reflectă în contabilitate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru acea dată și se evidențiată astfel:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, conform acestor reglementări;
b) în conturile 476 "Diferențe de conversie - activ", respectiv 477 "Diferențe de conversie - pasiv", de celelalte persoane juridice.

Aceste persoane juridice constituie provizioane pentru pierderi din diferențe de curs valutar la nivelul sumelor înregistrate în contul 476 "Diferențe de conversie - activ".

23. Pentru asigurarea imaginii fidele a poziției financiare a unității, în cazul constatării unor deprecieri, acestea vor fi evidențiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel încât să se reflecte realitatea existentă, indiferent de situația economică a persoanei juridice respective sau de tratamentul fiscal al acestora.

24. Bunurile constatate lipsă la inventariere, inclusiv în cazul furturilor cu autori necunoscuți, se evidențiază pe seama cheltuielilor, după natura lor.

25. Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli se constituie la sfârșitul exercițiului financiar, după cum urmează:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, conform prevederilor IAS 37 "Provizioane, active și datorii contingente";
b) la celelalte persoane juridice, pentru acele elemente din situațiile financiare anuale, a căror realizare sau plată este incertă, conform prevederilor pct. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993.

Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri de provizioane, în funcție de natura și scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

26. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale, se corectează3) în anul în care se constată.

27. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu excepțiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă, determinată pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați. Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilanțului.

Rezultatele reevaluării se reflectă în contabilitate astfel:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, în conformitate cu cerințele IAS;
b) la celelalte persoane juridice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și ale Normelor privind reevaluarea imobilizărilor corporale, anexă la aceasta.

28. Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile sunt active corporale aferente capitalului imobilizat.

În baza prevederilor pct. 52 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993, respectiv ale pct. 4.10 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, în cadrul imobilizărilor corporale se cuprind terenurile și mijloacele fixe. Ca urmare, terenurile pot fi reevaluate potrivit Hotărârii Guvernului nr.403/2000 (articol contabil: 211/analitic distinct = 105/analitic distinct).

Rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație, după caz.

29. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează astfel:

a) la societățile/companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.536 din 1 septembrie 2001;
b) la societățile comerciale cu capital privat, conform hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea dispozițiilor legale.

NOTĂ:
Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, la repartizarea profitului contabil vor avea în vedere și prevederile pct. 63 din prezentele precizări.

30. Sumele reprezentând facilități fiscale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizează la rezerve, efectuându-se articolul contabil:

129 = 1068/analitic distinct

31. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, respectiv: profitul exercițiului și cel reportat, rezerve, capital social și alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, după caz. Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilități fiscale sunt rezerve legale și nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile.

32. Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.155/1997 privind efectuarea și reflectarea în contabilitate a operațiunilor în valută, operațiunile de licitație privind vânzarea sau cumpărarea de valută se efectuează la cursul de schimb practicat de fiecare societate bancară la data efectuării operațiunii.

Operațiunile privind cumpărarea, respectiv vânzarea de valută, nu generează cheltuieli sau venituri din diferențe de curs valutar.

Aceste operațiuni se înregistrează în contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societățile bancare, astfel:

- participarea la licitație cu lei în vederea cumpărării de valută:

 581 = 5121 - suma în lei înscrisă în extrasul de cont
5124 = 581 - echivalentul în lei al valutei înscrise în extrasul de cont

- participarea la licitație cu valută în vederea cumpărării de lei:

 581 = 5124 - echivalentul în lei al valutei înscrise în extrasul de cont, la cursul de licitație
5121 = 581 - suma în lei înscrisă în extrasul de cont

33. Reflectarea în contabilitatea caselor de schimb valutar a operațiunilor privind vânzarea/cumpărarea de valută de către/de la populație se face astfel:

- cumpărarea de valută:

5314 = 5311 - prețul de cumpărare
În cazul în care unitatea practică comision, se va credita și contul 708 "Venituri din activități diverse";

- vânzarea de valută:

5311 = %  - prețul de vânzare al valutei
    5314 - prețul de cumpărare al valutei
    708 - venitul din comision

3) Înregistrarea în contabilitate a corectării erorilor constatate se efectuează astfel:
- pentru persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, conform prevederilor IAS 8 "Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile";
- pentru celelalte persoane juridice, pe seama veniturilor sau a cheltuielilor excepționale ale anului respectiv.

34. Înregistrarea în contabilitate a garanțiilor reținute angajaților în conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 54/1994, și ale Hotărârii Guvernului nr.2.230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agenților economici, autorităților publice sau instituțiilor publice se face astfel:

- reținerea sumei drept garanție și evidențierea datoriei față de angajat pentru sumele reținute pe statul de plată sau depuse la casierie:

 421 = 4281/analitic distinct
(5311)

- depunerea sumei în cont la o bancă comercială sau la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste.

581 = 5311
5121 = 581

- înregistrarea dobânzilor încasate pentru suma depusă, cuvenite fiecărui gestionar pentru sumele reținute:

5121 = 4281

- înregistrarea comisioanelor percepute de bancă la retragerea garanției:

4281 = 5121

- restituirea garanției și a dobânzii, mai puțin comisionul perceput la retragere:

4281 = 5311
   (5121)

35. Principalele operațiuni legate de răscumpărarea propriilor acțiuni se înregistrează astfel:

a) înregistrarea răscumpărării propriilor acțiuni:

 502      = 5121 - costul de achiziție și concomitent:
 129      = 1068 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din
(107 respectiv     Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 117)       

b) scăderea din evidență a acțiunilor răscumpărate:
- anularea acțiunilor proprii și diminuarea capitalului social în situația în care costul de achiziție este mai mare decât valoarea nominală a acțiunilor proprii:

 % = 502 - valoarea de achiziție
1012    - valoarea nominală
 664    - diferența dintre valoarea de achiziție și valoarea nominală
și concomitent:

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor
       art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
       cu modificările și completările ulterioare

- anularea acțiunilor proprii și diminuarea capitalului
 social în situația în care costul de achiziție este mai mic
 decât valoarea nominală a acțiunilor proprii:
1012 = %  - valoarea lor nominală
    502 - valoarea de achiziție
    764 - diferența dintre valoarea nominală și valoarea de achiziție
și concomitent:

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor
       art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
       cu modificările și completările ulterioare
Veniturile rezultate din anularea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt neimpozabile.

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, înregistrează în contabilitate operațiunile ocazionate de răscumpărarea acțiunilor proprii potrivit acestor reglementări.

36. Persoanele juridice care dețin titluri de participare în capitalul altor societăți și care la închiderea exercițiului înregistrează creșteri ale valorii titlurilor deținute ca urmare a majorării capitalului social la societățile la care se dețin titlurile, prin încorporarea rezervelor sau altor elemente de capital propriu, cu excepția profitului curent sau reportat, înregistrează plusul de valoare rezultat, în creditul contului 1068 "Alte rezerve", articol contabil:

261 = 1068 - creșterea de valoare înregistrată

37. Persoanele juridice care dețin titluri de participare în capitalul altor societăți la care capitalul social a fost majorat prin încorporarea profitului curent sau a profitului reportat înregistrează majorarea de valoare rezultată pe seama veniturilor financiare, articol contabil:

261 = 761 - plusul de valoare înregistrat
Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, înregistrează în contabilitate creșterile de valoare ale titlurilor ca urmare a încorporării rezervelor, altor elemente de capital propriu sau a dividendelor în capitalul social al societății la care acestea sunt deținute, în conformitate cu aceste reglementări.

38. Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investiții care urmează să intre în patrimoniul unor persoane juridice cu capital mixt majorează capitalul social al acestora și, respectiv, proporția deținută de stat în capitalul social.

Sumele acordate cu destinația de mai sus persoanelor juridice la care statul este singurul proprietar sunt considerate subvenții pentru investiții și nu majorează capitalul social.

39. Majorările de întârziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și bugetelor locale se calculează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează modul de calcul și constituire a acestor datorii și se înregistrează în contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independenței exercițiului și evidențierea tuturor datoriilor, în lipsa unui act de control, aceste majorări se calculează și se înregistrează în contabilitate pe baza calculelor efectuate de persoana juridică.

40. Persoanele juridice care efectuează operațiuni de intermediere pe baza contractelor în comision, inclusiv agențiile de turism, înregistrează la venituri contravaloarea comisionului cuvenit, iar în cifra de afaceri includ numai veniturile aferente activității proprii desfășurate, nu și serviciile tranzacționate în numele terților. Societatea comisionară și agențiile de turism vor înscrie distinct în factura transmisă clientului valoarea prestațiilor efectuate de furnizor, inclusiv T.V.A., valoarea comisionului cuvenit și T.V.A. aferentă comisionului. Pentru ca beneficiarul prestărilor să poată deduce T.V.A. și cheltuielile aferente prestațiilor, factura comisionarului, respectiv a agenției de turism, va fi însoțită de copii de pe documentele justificative întocmite de furnizorul de servicii.

În contabilitatea părților contractante se efectuează următoarele operațiuni contabile:

a) În contabilitatea furnizorului de servicii se înregistrează factura transmisă comisionarului, respectiv agenției de turism:

411 = % - valoarea totală a creanței
704 - veniturile aferente serviciilor prestate
4427 - T.V.A. aferentă veniturilor

b) În contabilitatea prestatorului de servicii (comisionar) sau a agenției de turism se înregistrează factura transmisă beneficiarului prestărilor:

411 = % - valoarea totală a creanței față de beneficiar
   462 - valoarea datoriei față de furnizorul de servicii
   704 - valoarea comisionului cuvenit
  4427 - T.V.A. aferentă comisionului

c) În contabilitatea beneficiarului serviciilor prestate se înregistrează factura primită de la comisionar sau agenția de turism:

 % = 401 - valoarea obligației de plată către comisionar sau - agenția de turism
6xx    - valoarea serviciilor prestate, inclusiv comisionul
4426   - T.V.A. aferentă serviciilor prestate și comisionului

41. În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (8) lit. c) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.598/2002, la întocmirea facturilor fiscale de executare silită taxa pe valoarea adăugată nu se evidențiază în conturile contabile specifice taxei pe valoarea adăugată. Aceasta va fi evidențiată în contul 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", articol contabil:

411 (461) = 446.

42. Reducerile de preț de natură comercială se înregistrează la momentul acordării acestora pe baza documentelor ce le atestă, astfel:

a) dacă în facura inițială sunt evidențiate distinct reducerile de preț acordate, respectiv primite, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul înregistrează în contabilitate factura la valoarea netă comercială, aceasta reprezentând valoarea inițială, mai puțin reducerile acordate;
b) în situația în care, ulterior facturării inițiale, vânzătorul acordă clientului reduceri de preț, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind într-o factură ulterioară în roșu, care se înregistrează în contabilitate astfel:
- la vânzător, valoarea reducerilor acordate pentru livrări efectuate în același exercițiu:

 % = 411     411 = % - sumele în roșu
7xx     sau    7xx
4427         4427

- la cumpărător, reducerile primite corectează valoarea stocurilor, atunci când acestea se regăsesc în gestiune, sau cheltuielile cu stocurile, când acestea au fost scăzute din gestiune:

401 = %        % = 401 - sumele în roșu
   3xx, 6xx sau 3xx, 6xx
   4426      4426

43. Reducerile de natură financiară se înregistrează în contabilitate astfel:

- la vânzător, valoarea reducerilor acordate:

 % = 411
667
4427

- la cumpărător, valoarea reducerilor primite:

401 = %
   767
   4426

PARTEA a II-a
Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică reglementările contabile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993 și microîntreprinderilor

44. Persoanele juridice cu capital majoritar de stat care primesc de la bugetul de stat sau bugetele locale subvenții pentru produse și activități și subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, precum și sumele provenite din contribuția financiară nerambursabilă, altele decât pentru investiții, evidențiază sumele de încasat în baza decontului întocmit și aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

445 = 741
În cazul în care subvențiile încasate depășesc nivelul cheltuielilor aferente efectuate, diferența se înregistrează în contul 472 "Venituri în avans".

Subvențiile trebuie transferate în contul de profit și pierdere ca venit, pe o bază sistematică și rațională, pe măsură ce sunt înregistrate și cheltuielile aferente.

45. Subvențiile primite/de primit pentru investiții, inclusiv sumele provenite din contribuții financiare nerambursabile, cu excepția celor prevăzute la pct. 38, se reflectă în contabilitate în contul 131 "Subvenții pentru investiții". Aceste sume se reiau la venituri pe măsura amortizării imobilizărilor respective.

46. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor vândute cu plata în rate se face pe baza facturii întocmite la momentul efectuării transferului dreptului de proprietate a acestora, prin trecerea pe venituri a sumelor ce reprezintă avansurile primite și ratele de încasat pe toată durata contractului, respectiv pe cheltuieli a sumelor reprezentând valoarea de înregistrare a bunurilor vândute.

47. Conform prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, în cazul leasingului financiar, rata de leasing reprezintă cotă-parte din valoarea de intrare a bunului și cotă-parte a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piața românească.

În contabilitate trecerea pe venituri a dobânzii aferente ratelor de leasing se înregistrează astfel:

472 = 766
În acest sens se modifică în mod corespunzător pct. 2.1 lit. d)1 din Normele privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.686/1999.

48. Persoanele juridice care efectuează lucrări în arendă contabilizează separat schimbul de bunuri cu servicii, ca o achiziție și cedare de active, eventualele câștiguri sau pierderi fiind recunoscute în contul de profit și pierdere. Deoarece cele două operațiuni, respectiv livrarea de produse și serviciul de punere la dispoziție a terenului agricol, se impozitează separat, înregistrările în contabilitatea societății arendașe care efectuează plata arendei în natură sunt următoarele:

a) înregistrarea arendei datorate, stabilită fie în baza contractului de arendă, dacă proprietarul terenului este persoană fizică, fie în baza facturii primite, dacă proprietarul este persoană juridică:

612 = 401 (462)

b) înregistrarea livrării produselor agricole pentru plata arendei, pe bază de factură:

411 = % - valoarea produselor livrate, inclusiv T.V.A.
   701 - valoarea la prețul de vânzare al produselor agricole
  4427 - valoarea T.V.A. aferente

c) scăderea din evidență a produselor livrate:

711 = 345 - valoarea produselor la cost de producție

d) compensarea datoriei privind arenda cu creanța rezultată din livrarea produselor agricole:

401 (462) = 411

49. Persoanele juridice care prestează servicii de morărit întocmesc pentru serviciile prestate atât către persoane juridice, cât și către persoane fizice bon de măciniș și factură fiscală.

Beneficiarii serviciilor prestate, persoane juridice, întocmesc pentru produsele cedate prestatorului sub formă de uium factură fiscală.

În această situație, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pe baza facturii întocmite, veniturile realizate de societatea prestatoare de servicii se înregistrează în creditul contului 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", iar T.V.A. colectată, în creditul contului 4427 "T.V.A. colectată", prin debitul contului 411 "Clienți", articol contabil:

411 = % - valoarea serviciilor prestate, inclusiv valoarea T.V.A.
   704 - valoarea serviciilor prestate pentru care se reține uium
  4427 - valoarea T.V.A.
și concomitent:

- dacă beneficiarul prestației este persoană juridică, pe baza facturii primite de la acesta se înregistrează uiumul reținut:

  % = 401 - valoarea uiumului, inclusiv valoarea T.V.A.
300, 371  - valoarea uiumului
 4426   - valoarea T.V.A.
și
 401 = 411

- dacă beneficiarul este persoană fizică:

300, 371 = 411 - valoarea uiumului, inclusiv valoarea T.V.A.

50. Cu ocazia trecerii la 1 ianuarie 2003 la aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.306/2002, transferul soldului conturilor 321 "Obiecte de inventar", 322 "Uzura obiectelor de inventar", 323 "Baracamente și amenajări provizorii", 328 "Diferențe de preț la obiecte de inventar", la deschiderea exercițiului financiar al anului 2003, se efectuează astfel:

- închiderea contului 322 "Uzura obiectelor de inventar":

322 = 321 - valoarea uzurii calculate și înregistrate

- preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentând valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:

303 = 321 - soldul debitor al contului 321, mai puțin uzura aferentă
Urmărirea existenței obiectelor de inventar date în folosință se realizează cu ajutorul Fișei de evidență a obiectelor de inventar în folosință cod 14-3-9, cuprinsă în Normele metodologice de întocmire și utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară și contabilă, precum și a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.425/1998, evidențiindu-se în conturi în afara bilanțului;

- înregistrarea baracamentelor și amenajărilor provizorii trecute în categoria stocurilor:

303 = 323 - soldul debitor al contului 323

- transferul diferențelor de preț la obiectele de inventar, când acestea sunt înregistrate la prețul standard (prestabilit):

308/analitic = 328 - soldul debitor al contului
distinct 328 reprezentând valoarea diferențelor de preț
328 = 308/ - soldul creditor al contului 328 reprezentând valoarea diferențelor de preț
   analitic distinct  

51. Operațiunile efectuate de subunitățile proprii din străinătate ale persoanelor juridice române pot fi înregistrate în cursul perioadei de gestiune numai în valută, urmând ca la sfârșitul exercițiului financiar să se facă convertirea în lei a soldurilor și rulajelor conturilor exprimate în valută, la cursul valutar de la 31 decembrie 2002, și să fie centralizate în balanța de verificare a societății din România căreia îi aparțin.

În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul exercițiului financiar atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice din țară vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor exprimate în lei.

PARTEA a III-a
Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică
Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001

52. Situațiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanței de verificare rezultate după aplicarea IAS, mai puțin IAS 29 "Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste", SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea și prezentarea în situațiile financiare în conformitate cu IAS 21 și IAS 29", și se depun la organele în drept, potrivit legii.

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, nu au obligația legală de a întocmi situații financiare consolidate. Pentru necesități proprii de informare persoanele juridice pot întocmi situații financiare consolidate pe care le prezintă utilizatorilor de informații, alții decât instituțiile statului.

Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflație extracontabil. Situațiile financiare obținute pe baza ajustărilor extracontabile se depun la organele în drept, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Oficiul Național al Registrului Comerțului. Situațiile financiare retratate în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, se supun aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților.

53. În cazul înregistrării de pierderi contabile cu ocazia retratării situațiilor financiare, evidențiate în contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29" și/sau în contul de profit și pierdere (când acesta s-a retratat), adunarea generală a acționarilor va stabili măsuri pentru acoperirea acestei pierderi în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată.

54. Atunci când influențele asupra veniturilor și cheltuielilor prezentate în contul de profit și pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima dată a IAS, pot fi identificate pentru anul în curs, se procedează la întocmirea și prezentarea unui cont de profit și pierdere retratat. În această situație influențele aferente anului curent se înregistrează în conturi de venituri și cheltuieli, iar influențele aferente anilor anteriori celui retratat se evidențiază în contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29". Dacă acest lucru nu este posibil, contul de profit și pierdere din situațiile financiare retratate este același cu cel întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, și ale regulamentului pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993. Declarația privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internaționale de Contabilitate se întocmește pe baza datelor financiar-contabile existente înainte de retratare, cu respectarea prevederilor legislației fiscale.

55. Persoanele juridice care trebuiau să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, dar care au intrat în proces de reorganizare judiciară, trebuie să anunțe unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice la care sunt obligate să depună situațiile financiare anuale.

56. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situațiile financiare ale unei societăți, valoarea corespunzătoare pentru exercițiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu excepția situațiilor financiare retratate care prezintă numai informații aferente anului curent.

57. Fiecare element obligatoriu prezentat în situațiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacă această detaliere conduce la prezentarea unei informații mai elocvente pentru utilizatorii de informații. De asemenea, nu se mențin în bilanț și în contul de profit și pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu există valori atât în exercițiul financiar curent, cât și în cel precedent.

58. Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 15 "Salarii", și sumele reprezentând drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidențiate în contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".

59. În formatul bilanțului din cadrul situațiilor financiare anuale, la rândul 62 "Venituri în avans", nu se ia în considerare contul 131 "Subvenții pentru investiții", acesta urmând să fie înscris cu semnul minus la rândul 49 "Total active minus datorii curente".

60. În cazul vânzării de active care nu reprezintă activitate curentă, rezultatul cedării se reflectă în contabilitate astfel:

- în cazul înregistrării unui câștig din cedare, acesta se înscrie la rândul 08 din formularul "Contul de profit și pierdere";
- în cazul înregistrării unei pierderi din cedare, aceasta se înscrie la rândul 26 din formularul "Contul de profit și pierdere".

61. Evidențierea operațiunilor legate de leasingul financiar și operațional se efectuează în conformitate cu cerințele IAS 17 "Leasing".

62. Subunitățile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, ale persoanelor juridice române care aplică prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.94/2001, aplică prevederile ordinului menționat chiar dacă nu îndeplinesc condițiile cerute de acesta, în vederea asigurării unor informații comparabile.

Situațiile financiare ale subunităților trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerințele IAS 21 "Efectele variației cursurilor de schimb valutar".

Prevederile de mai sus se aplică și subunităților cu sediul în România ce aparțin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de ordinul menționat.

63. Persoanele juridice care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităților Economice Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate nu recunosc și nu prezintă ca datorii bilanțiere repartizările efectuate din profitul exercițiului curent, dacă acestea au fost propuse sau declarate după data bilanțului. În acest sens sumele reprezentând dividende, respectiv vărsăminte la buget, precum și participarea salariaților la profit sunt evidențiate la închiderea exercițiului în creditul contului 1171 (articol contabil 129 = 1171), urmând ca acestea să fie reflectate în conturile corespunzătoare de datorii, prin debitul contului 1171 (articol contabil 1171 = 457, 446, 424), după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor sau asociaților a acestor destinații.

64. Informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale sunt exprimate în mii lei.

65. Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept și au precizate în antetul bilanțului următoarele elemente:

Județul____________________________|_|_|    Forma de proprietate__________________________________|_|_|
Persoana juridică _____________________    Activitatea preponderentă__________________________________
Adresa: localitatea_____, sectorul ____,    (denumire clasă CAEN))_____________________________________
str.____________________nr.___, bl.____,
sc.________________, ap._______________    Cod clasă CAEN______________________________________|_|_|_|
Telefon _________, fax ________________    Cod fiscal/Cod unic 
Număr din registrul comerțului ________    de înregistrare ______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, bilanțul și contul de profit și pierdere vor purta simbolul cod 10, respectiv cod 20.

66. Notele explicative cuprinse în cap. III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, nu sunt limitative, existând obligativitatea păstrării ordinii de prezentare a notelor exemplificate în reglementările menționate, celelalte note urmând a se numerota începând cu nr. 11.

67. În "Situația activelor imobilizate" (cod 40) din anexa la prezentele precizări informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

PARTEA a IV-a
Prevederi privind determinarea profitului impozabil

68. Închiderea anului fiscal se face cumulat de la începutul anului fiscal, luându-se în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002, incluzând și facilitățile fiscale calculate potrivit legilor existente până la data de 30 iunie 2002. Sumele reprezentând facilități fiscale de natura scutirilor și reducerilor de impozit pe profit, diferențele dintre cota de impozit de 6% și cea de 25% se repartizează la finele anului ca sursă proprie de finanțare, până la concurența profitului net.

69. Veniturile și cheltuielile rezultate din evaluarea disponibilităților în valută, efectuată la sfârșitul exercițiului financiar, sunt venituri impozabile și cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

În cazul contribuabililor bănci și cooperative de credit, veniturile și cheltuielile rezultate din evaluarea lunară a disponibilului în valută, potrivit actelor normative în vigoare, aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2002, sunt venituri neimpozabile și cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

70. Veniturile și cheltuielile rezultate din evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, existente la data de 31 decembrie 2002, la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, sunt venituri impozabile și cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Provizioanele constituite din punct de vedere fiscal (cuprinse în declarația privind impozitul pe profit) până la data de 30 iunie 2002 pentru pierderea netă din diferențe de curs valutar se anulează.

71. Veniturile și cheltuielile rezultate din corectarea erorilor, constatate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale, vor fi luate în calcul la stabilirea profitului impozabil al exercițiului fiscal la care se referă eroarea constatată, în conformitate cu legislația în vigoare la data respectivă.

72. Cheltuielile privind amortizarea activelor corporale și necorporale sunt deductibile în limita prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care sunt înregistrate în cheltuielile cu amortizarea și valori reprezentând deprecierea ireversibilă a imobilizărilor, acestea sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.

73. Veniturile neimpozabile și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, care afectează baza de calcul pentru determinarea fondului de rezervă și a cheltuielilor de protocol, sunt cele înregistrate începând cu data de 1 iulie 2002. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile pot fi: cheltuielile aferente unor activități în cadrul unor programe cu finanțare PHARE, Uniunea Europeană sau alte organisme similare, cheltuieli aferente lucrărilor destinate finalizării Unității 2 din cadrul Centralei "Nuclearoelectrica" Cernavodă etc.

74. Contribuabilii care desfășoară activități în zonele libere vor lua în calcul pentru cota de 5% veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu data de 1 iulie 2002. În situația în care se înregistrează pierdere fiscală în zona liberă, aceasta se recuperează din profiturile obținute în viitor din aceeași zonă.

În situația în care se realizează pierdere fiscală în afara zonei, aceasta se recuperează din profiturile realizate din orice sursă, inclusiv din zona liberă.

75. Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial veniturile neimpozabile prevăzute la pct. 1.16 din Instrucțiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.859/2002, se referă la veniturile realizate din activități economice până la limita exceptării de la plata impozitului pe profit. În scopul determinării impozitului pe profit datorat pentru activitatea economică impozabilă se face ponderea veniturilor economice neimpozabile (10.000 euro, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile) în total venituri din activități economice.

76. Deducerea suplimentară de amortizare de 20% se aplică pentru fiecare mijloc fix, la toate mijloacele fixe achiziționate după data de 1 iulie 2002, destinate activității pentru care contribuabilii sunt autorizați, în situația în care nu s-a optat pentru amortizare accelerată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit. Contribuabilii care aplică cota de impozit pe profit de 5% pentru zona liberă și 6% pentru profitul din export pot calcula pentru echipamentele tehnologice, respectiv mașini, utilaje și instalații de lucru, computere și echipamente periferice ale acestora și pentru brevetele de invenție, amortizarea accelerată prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002.

Contribuabilii care aplică amortizarea accelerată vor înregistra în cheltuieli de exploatare valoarea amortizării.

77. Veniturile și cheltuielile aferente contractului de leasing financiar la locator sunt cele înregistrate potrivit normelor privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leasing financiar.

78. Pentru calculul deductibilității cheltuielilor cu dobânzile, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 414/2002, se vor avea în vedere următoarele:

a) în aplicarea dispozițiilor art. 10, prin instituții de credit autorizate se înțelege societățile bancare, sucursalele din România ale unor bănci persoane juridice străine, cooperativele de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit;
b) pentru împrumuturile angajate de la alte entități decât instituțiile de credit autorizate se va aplica limita prevăzută la art. 10 alin. (5), indiferent de perioada când au fost contractate;
c) cheltuielile cu dobânda aferentă împrumuturilor contractate după data de 1 iulie 2002 sunt deductibile, aplicându-se limita de deductibilitate prevăzută la art. 10 alin. (2) după aplicarea limitei de deductibilitate prevăzute la art. 10 alin. (5), după caz;
d) în scopul aplicării art. 10 alin. (5) pentru trimestrul III 2002, nivelul dobânzii LIBOR și EURIBOR este cel corespunzător duratei contractului încheiat, respectiv:

-------------------------------------------------
Perioada   1 lună   3 luni  6 luni  1 an
Dobânda
-------------------------------------------------
LIBOR     1,81    1,79   1,71  1,73
-------------------------------------------------
EURIBOR    3,32    3,30   3,20  3,11
-------------------------------------------------

e) în scopul aplicării art. 10 alin. (5) pentru trimestrul IV 2002, nivelul dobânzii LIBOR și EURIBOR este cel corespunzător duratei contractului încheiat, respectiv:

------------------------------------------------
Perioada  1 lună  3 luni  6 luni  1 an
Dobânda
------------------------------------------------
LIBOR     2,9   2,86    2,8   2,75
------------------------------------------------
EURIBOR    1,38   1,38    1,38   1,45
------------------------------------------------
Pentru contractele de împrumut încheiate pe o perioadă de până la o lună nivelul dobânzii este cel corespunzător perioadei de o lună.

În cazul contractelor de împrumut încheiate pe o perioadă cuprinsă în intervalul perioadelor mai sus menționate sau mai mare, nivelul dobânzii luat în calcul este cel corespunzător perioadei anterioare. Exemplu: pentru un contract de împrumut încheiat pe o perioadă de 5 luni nivelul dobânzii luat în calcul va fi cel corespunzător perioadei de 3 luni, iar pentru cele mai mari de un an, dobânda prevăzută pentru un an;

f) cheltuielile cu diferențele de curs valutar sunt cele aferente împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate în considerare la calculul gradului de îndatorare.

79. Pentru determinarea gradului de îndatorare se vor avea în vedere următoarele:

a) capitalul propriu este cel de la data de 1 iulie 2002, stabilit conform reglementărilor contabile în vigoare. Profitul sau pierderea exercițiului reprezintă rezultatul net de la începutul perioadei de calcul;
b) capitalul împrumutat cuprinde totalul creditelor și împrumuturilor care au la bază un contract care prevede scadența mai mare de un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la alte instituții financiare, împrumuturi de la acționari, asociați sau alte persoane, credite furnizor, angajate după 1 iulie 2002. Numai pentru începutul perioadei, respectiv 1 iulie 2002, valoarea capitalului împrumutat este zero;
c) creditele pe termen scurt, inclusiv descoperirea de cont, nu sunt luate în calcul la stabilirea capitalului împrumutat;
d) împrumuturile contractate de la bănci internaționale de dezvoltare și organizații similare menționate la pct. 10.9 din Instrucțiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit nu sunt luate în calcul la stabilirea capitalului împrumutat.

80. Cheltuielile de reclamă și publicitate reprezintă cheltuielile efectuate în scopul popularizării firmei, produsului sau serviciului, utilizându-se mijloace de informare în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

81. Pentru anul 2002 calculul cheltuielilor se aplică cumulat, de la începutul anului, stabilirea limitelor deductibile ale acestora făcându-se potrivit legislației în vigoare. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru perioada 1 iulie-31 decembrie, cele ale Legii nr. 414/2002.

82. Diferențele favorabile de curs valutar, respectiv nefavorabile, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat" sau în contul de profit și pierdere, ca urmare a retratării sau transpunerii, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la data încasării/plății acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Nu sunt deductibile diferențele nefavorabile de curs valutar pentru care au fost constituite provizioane deductibile fiscal potrivit legii.

La contribuabilii care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.94/2001, este deductibilă din punct de vedere fiscal cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care, la schimbarea sistemului contabil (prin retratare), a fost înregistrată în debitul contului "Rezultatul reportat" sau în conturi din clasa 6, eșalonat pe perioada rămasă de amortizat.

Cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata inițială stabilită conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, mai puțin perioada pentru care s-a calculat amortizarea.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător obiectelor de inventar, baracamentelor și amenajărilor provizorii trecute în contul "Rezultatul reportat" sau în contul de profit și pierdere cu ocazia retratării situațiilor financiare anuale.


ANEXĂ
la precizări

...........................


Vineri, 30 septembrie 2022, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.