HOTĂRÂRE nr.22 din 16 ianuarie 2003
pentru abrogarea unor dispoziții legale, precum și pentru modificarea și completarea unor metodologii contabile și fiscale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/27 ian. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Pe data de 1 ianuarie 2003 se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr.704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 22 decembrie 1993;
b) punctul A din monografia cuprinsă în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.4 din 8 ianuarie 1998;
c) anexa nr. 2 - Înregistrarea în contabilitate a diferențelor rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale - la normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.252 din 7 iunie 2000.

Art. II. - Instrucțiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.859/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.640 din 29 august 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.16 va avea următorul cuprins:

"1.16. Persoanele juridice române fără scop patrimonial care obțin venituri din activități economice plătesc impozit pe profit pentru profitul corespunzător veniturilor ce depășesc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din lege. În scopul determinării impozitului pe profit datorat pentru activitatea economică impozabilă se face ponderea veniturilor economice neimpozabile în total venituri din activități economice. Ponderea rezultată se aplică la valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul întregii activități economice, în vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea economică impozabilă.

Cursul de schimb valutar euro/ROL este cel de la data înregistrării veniturilor în contabilitate."

2. Punctul 2.13 va avea următorul cuprins:

"2.13. În cazul exporturilor complexe cota redusă de impozit pe profit se acordă atât contractantului general, cât și subcontractanților definiți potrivit legii, proporțional cu contribuția la realizarea exportului.

Prin export complex, în sensul legii, se înțelege exportul de echipamente, instalații sau părți de instalații, separat sau împreună cu tehnologii, licențe, know-how, asistență tehnică, proiectare, construcții-montaj, lucrări de punere în funcțiune și recepție, precum și piesele de schimb și materialele aferente.

De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcții de rețele electrice, executarea de foraje de sonde, construcții de schele, de instalații și conducte de transport, de depozitare și de distribuire a produselor petroliere și a gazelor naturale, precum și realizarea de nave complete, de obiective în domeniile agriculturii, îmbunătățirilor funciare, amenajărilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere și altele asemenea."

3. Punctul 7.1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

"Veniturile și cheltuielile reprezentând dobânzi sau penalități prevăzute în contractele comerciale pentru neefectuarea plăților la data scadenței, determinate pe baza dobânzii de referință a Băncii Naționale a României și/sau a evoluției cursului unor valute, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, la data încasării sau plății acestora."

4. Punctul 9.1 se completează cu 3 noi alineate cu următorul cuprins:

"Cheltuielile de reclamă și publicitate reprezintă cheltuielile efectuate în scopul popularizării firmei, produsului sau serviciului, utilizând mijloace de informare în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Sunt considerate ca fiind aferente realizării veniturilor, potrivit art. 9 alin. (1) din lege, și cheltuielile cu ambalajele pe durata de viață stabilită de către contribuabil."

5. Punctul 9.5 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

"Rezervele constituite reprezentând facilități fiscale acordate în baza unor acte normative nu sunt distribuibile acționarilor sau asociaților și nu se utilizează pentru majorarea capitalului social și acoperirea pierderilor contabile. Același regim se aplică și sumelor reprezentând facilități fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate în rezultatul reportat."

6. Punctul 9.7 se completează cu două noi alineate cu următorul cuprins:

"Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și impozitele cu reținere la sursă plătite în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România.

Majorările, amenzile și penalitățile datorate către autorități străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu autorități străine sau persoane nerezidente în România, care potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobânzi, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil."

7. Punctul 10.2 va avea următorul cuprins:

"10.2. În vederea determinării valorii deductibile a cheltuielilor cu dobânzile se efectuează mai întâi ajustările conform art. 10 alin. (5) din lege. Valoarea cheltuielilor cu dobânzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 10 alin. (5) este considerată nedeductibilă, fără a mai fi luată în calcul în perioadele următoare. În cazul în care capitalul propriu are o valoare negativă sau gradul de îndatorare este mai mare ori egal cu 1, contribuabilul aplică limitarea prevăzută la art. 10 alin. (2) din lege.

Intră sub incidența art. 10 alin. (3) din lege pierderea netă din diferențe de curs valutar aferente capitalului împrumutat.

Instituțiile de credit autorizate sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Națională a României."

8. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:

"10.3. Gradul de îndatorare al capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat și capitalul propriu. Prin capital împrumutat se înțelege totalul creditelor și împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la instituții financiare, împrumuturi de la acționari, asociați sau alte persoane, credite furnizori.

Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercițiului și alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementărilor legale.

               Capital împrumutat
Gradul de îndatorare = --------------------------------
                Capital propriu

Pentru calculul deductibilității cheltuielilor cu dobânzile se vor avea în vedere următoarele:

a) Pentru împrumuturile angajate de la alte entități decât instituțiile de credit autorizate se va aplica limita prevăzută la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada în care au fost contractate.

b) Cheltuielile cu dobânda aferentă împrumuturilor contractate după data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicând limita de deductibilitate prevăzută la art. 10 alin. (2) din lege după aplicarea limitei de deductibilitate prevăzute la art. 10 alin. (5), după caz.

c) În scopul aplicării art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobânzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
- rata dobânzii de referință este cea din ultima lună a trimestrului pentru care se calculează impozitul pe profit, publicată de Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- ratele dobânzilor LIBOR și EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculează impozitul pe profit corespunzător perioadei contractuale. Ministerul Finanțelor Publice publică, prin ordin al ministrului finanțelor publice, nivelul ratelor dobânzilor LIBOR și EURIBOR.
d) Modul de calcul al dobânzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzător modului de calcul al dobânzii aferente împrumuturilor.

e) Rezultatul exercițiului luat în calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfârșitul perioadei este cel înregistrat de contribuabil înainte de calculul impozitului pe profit. Cheltuielile cu dobânzile însumate cu pierderea netă din diferențele de curs valutar aferente împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate în considerare la calculul gradului de îndatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în limitele prevăzute la art. 10 alin. (2) din lege."

9. După punctul 10.9 se introduce punctul 10.10 cu următorul cuprins:

"10.10. În aplicarea art. 10 alin. (7) din lege, persoanele juridice care desfășoară activități de leasing financiar, precum și societățile de credit ipotecar sunt asimilate instituțiilor de credit."

10. Punctul 35.2 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

"Contribuabilii care înregistrează în situațiile financiare la 31 decembrie 2002 provizioane pentru diferențe nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor și datoriilor în devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu provizionul la nivelul pierderii nete din diferențe de curs."

Art. III. - Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.598/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 22 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"b) bunurile distruse ca urmare a unor calamități sau a altor cauze de forță majoră, perisabilitățile în limitele prevăzute prin normele aprobate prin hotărâre a Guvernului;"

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul în natură la capitalul social al unei societăți comerciale, efectuat între două persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adăugată, nu constituie livrare de bunuri. Persoana impozabilă care a adus aportul în natură are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege, dacă a dedus total sau parțial taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate ca aport în natură sau părților lor componente."

3. Alineatele (2) și (3) ale articolului 7 se abrogă.

4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - În sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată transporturile de marfă și/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion românesc, comandate de beneficiari din străinătate, direct sau prin case de expediție, în și din porturile și aeroporturile din România. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirmă efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfă și/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion românesc, comandate de beneficiari din străinătate, direct sau prin case de expediție, efectuate între două porturi/aeroporturi din străinătate, locul prestării este în străinătate, iar transportatorii beneficiază de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege."

5. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:

"(2) Garanția se constituie printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă autorizată de Banca Națională a României, astfel:

a) pentru sume de rambursat cuprinse între 1 și 10 miliarde lei inclusiv, garanția se va constitui în procent de 20% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea;
b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garanția se va constitui în procent de 30% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea."

6. Punctul 7 din "Fișa de analiză de risc pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu control ulterior", prevăzută în anexa nr. 3, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 ianuarie 2003.
Nr. 22.


Luni, 08 august 2022, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.