ORDONANȚĂ nr.13 din 30 ianuarie 2003
privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Textul actului publicat în M.Of. nr. 64/2 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 21 iunie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

"a) produse din tutun se înțelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parțial din tutun, modificat genetic sau nu;"

2. Litera e) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

"e) fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe;"

3. Litera i) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

"i) cigarillos se înțelege țigările de foi de dimensiuni mici;"

4. După litera m) a articolului 2 se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

"n) spații închise de la locul de muncă se înțelege toate spațiile din imobilele construcții, precum halele industriale, spațiile de depozitare, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile și/sau camerele utilizate de două sau mai multe persoane."

5. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de stat și private."

6. Litera a) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"a) să fie construite astfel încât să deservească fumatul și să nu permită pătrunderea aerului viciat în spațiile publice închise;"

7. Litera b) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"b) să fie ventilate, dotate cu scrumiere și extinctoare și să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;"

8. După litera b) a alineatului (2) al articolului 3 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: «Spațiu pentru fumători», «Loc pentru fumat», «Cameră de fumat», «Încăpere în care este permis fumatul», astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul că numai în acel spațiu se poate fuma."

9. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Persoanele responsabile din instituțiile menționate conform art. 2 lit. m) și n) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne prin care să delimiteze spațiile în incinta cărora este permis fumatul de cele în care este interzis fumatul, prin marcarea ultimelor cu indicatoare prin care să se indice: «Fumatul interzis» sau folosirea semnului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală."

10. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(3) Barurile, restaurantele, discotecile și alte spații publice cu destinație similară vor delimita și vor asigura ventilația spațiilor destinate fumătorilor, astfel încât aerul poluat să nu pătrundă în spațiul pentru nefumători."

11. Alineatul (5) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(5) Se interzic vânzarea țigaretelor la bucată, precum și punerea pe piață a pachetelor de țigarete care conțin mai puțin de 20 de bucăți."

12. După alineatul (5) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) Pachetele de țigarete care conțin mai puțin de 20 de bucăți mai pot fi puse pe piață până la data de 31 decembrie 2004."

13. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(8) Sunt interzise producția și importul destinate pieței interne, precum și punerea pe piață a oricărui pachet de țigarete care nu poartă inscripționat conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon din gazele măsurate."

14. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă."

15. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Fiecare pachet care conține țigarete, în momentul punerii pe piață a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conținutul de gudron, de nicotină și monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puțin 10% din suprafața corespunzătoare a pachetului."

16. Litera a) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"a) avertismentul general se tipărește astfel încât să se asigure alternanța, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă», și «Fumatul dăunează grav sănătății tale și a celor din jurul tău»;"

17. Litera d) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"d) avertismentul adițional se tipărește astfel încât să se asigure alternanța celor 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;"

18. Litera g) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"g) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecințele fumatului asupra sănătății va fi stabilită după definitivarea reglementărilor Comunității Europene în domeniu, prin ordin al ministrului sănătății și familiei;"

19. Litera h) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât țigaretele, la care cea mai vizibilă suprafață depășește 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafață;"

20. Litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"c) tipărit central, paralel cu marginea pachetului;"

21. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

"a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (11) se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunității, în cazul elevilor sau studenților contravenienți, în condițiile legii;"

22. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancționează cu retragerea de pe piață a produsului în cauză, în vederea distrugerii conform legii, de către organismele competente."

23. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și de către direcțiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecția Sanitară de Stat, și de către reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor."

24. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

25. Punctul 10 al anexei va avea următorul cuprins:

"10. Pentru a renunța la fumat, consultați doctorul/farmacistul dumneavoastră."

26. Punctul 14 al anexei va avea următorul cuprins:

"14. Fumul de țigară conține benzen, nitrozamine, formaldehidă și cianuri."

Art. II. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 21 iunie 2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2003.
Nr. 13


Miercuri, 23 ianuarie 2019, 00:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.